Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом у Україні — це особлива форма трудових відносин, що надає певну гнучкість як працівнику, так і роботодавцю. Він має декілька ключових характеристик.

Характеристики трудового договору з нефіксованим робочим часом:

 1. Гнучкий графік: На відміну від стандартного трудового договору, де робочий час строго визначений, тут графік роботи може бути змінний і часто визначається потребами роботи або домовленістю сторін.
 2. Потреба у документі: Цей тип договору необхідний у випадках, коли роботодавцю потрібно гнучкість у використанні робочої сили, наприклад, у сезонній роботі або у проектах із змінним обсягом роботи.
 3. Вимоги до документа: Договір має містити всі стандартні елементи трудового договору, такі як умови праці, заробітна плата, а також чітке визначення умов, за яких працівник буде викликаний на роботу.
 4. Умови складання: Такий договір складається, коли робота не може бути виконана за фіксованим графіком, або коли роботодавцю потрібна можливість швидко реагувати на змінні потреби ринку.
 5. Сторони документу: Сторонами у договорі виступають роботодавець та працівник. Важливо, що обидві сторони повинні згодитися на такий тип робочих відносин і чітко розуміти свої права та обов’язки.
 6. Вимоги до оформлення: Договір має бути оформлений у письмовій формі, з усіма необхідними реквізитами та підписами обох сторін. Він повинен відповідати законодавству України про працю, зокрема, щодо мінімальних гарантій для працівника.
 7. Процес складання: Як правило, договір складається роботодавцем або його юридичним відділом, але працівник має право вносити свої пропозиції та зміни перед підписанням.

У цілому, трудовий договір з нефіксованим робочим часом — це інструмент, який дозволяє більш гнучко підійти до організації трудового процесу, забезпечуючи при цьому права та інтереси обох сторін.

Приклади

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третього року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документу, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ працівника],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з нефіксованим робочим часом.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

 • відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;**
 • здорові та безпечні умови праці;**
 • участь у управлінні підприємством;**
 • захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбачених законодавством порядку;**
 • інші права, передбачені законодавством України про працю.**

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

 • дотримуватися трудової дисципліни;**
 • бережно ставитися до майна Роботодавця;**
 • виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;**
 • інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.**

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за формулою:

Заробітна плата = Ставка заробітної плати * Кількість відпрацьованих годин * Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці

3.3. Ставка заробітної плати встановлюється в [сума] гривень за годину.

3.4. Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці визначається у порядку, установленому законодавством України про працю.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Робочий час Працівника визначається роботодавцем у порядку, установленому законодавством України про працю.

4.2. Працівник зобов’язаний виконувати роботу за розпорядженням Роботодавця в будь-який час доби.

5. Відпустки

5.1. Працівнику надаються відпустки відповідно до законодавства України про працю.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

7. Припинення трудового договору

7.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

8. Інші умови

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

8.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Приклади заповнення

1. Найменування підприємства, організації, установи

У цьому пункті вказується повне найменування підприємства, організації, установи, з яким укладається трудовий договір.

Приклад:

ТОВ “Альфа”

2. ПІБ працівника

У цьому пункті вказується прізвище, ім’я та по батькові працівника.

Приклад:

Іванов Іван Іванович

3. Найменування посади

У цьому пункті вказується назва посади, на яку приймається працівник.

Приклад:

Водій

4. Ставка заробітної плати

У цьому пункті вказується розмір ставки заробітної плати працівника за годину.

Приклад:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

100 гривень

5. Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці

У цьому пункті вказується розмір коефіцієнта за відхилення від нормального режиму праці працівника. Цей коефіцієнт застосовується для розрахунку заробітної плати працівника у разі, якщо його робочий час відрізняється від нормального, встановленого законодавством.

Приклад:

1,5

6. Дата набрання чинності договором

У цьому пункті вказується дата, з якої трудовий договір набирає чинності.

Приклад:

22 грудня 2023 року

7. Дата закінчення дії договору

У цьому пункті вказується дата, до якої діє трудовий договір. Якщо дата закінчення дії договору не вказується, то трудовий договір є безстроковим.

Приклад:

31 грудня 2024 року

8. Інші умови

У цьому пункті можуть бути вказані інші умови трудового договору, які не суперечать законодавству України про працю.

Приклад:

Працівник має право на додаткову відпустку за сімейними обставинами тривалістю 5 днів.

9. Підписи сторін

Підписи сторін трудового договору засвідчуються печатками (за наявності).

Приклад:

[Підпис Роботодавця]

[Підпис Працівника]

[Печатка Роботодавця]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з нефіксованим робочим часом:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про оплату праці”
 • Закон України “Про відпустки”

Особливості трудового договору з нефіксованим робочим часом:

 • Умови трудового договору з нефіксованим робочим часом не встановлюють конкретний час виконання роботи, обов’язок працівника виконувати яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи без гарантування того, що така робота буде.
 • Оплата праці працівника з нефіксованим робочим часом визначається виходячи з фактично відпрацьованого часу або виконаного обсягу робіт.
 • Працівник з нефіксованим робочим часом має право на такі ж відпустки, як і працівник з фіксованим робочим часом.

Для складання шаблону трудового договору з нефіксованим робочим часом в Україні, потрібно врахувати як загальні норми Трудового кодексу України, так і специфічні аспекти, пов’язані з таким типом зайнятості. Нижче наведено приклад шаблону такого договору.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ

Місто _________
Дата ___________

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
1.1. Роботодавець: ТОВ “Назва компанії”, ЄДРПОУ 12345678, юридична адреса: _____________, в особі директора _____________, діючого на підставі Статуту.
1.2. Працівник: _____________, ІПН 1234567890, реєстраційний номер акта _____________, адреса проживання: _____________.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівнику роботу за спеціальністю _____________, а Працівник зобов’язується виконувати свої обов’язки згідно з цим договором.

3. УМОВИ ПРАЦІ ТА ОПЛАТИ:
3.1. Робочий час Працівника є нефіксованим і визначатиметься роботодавцем згідно з потребами роботи.
3.2. Оплата праці здійснюється відповідно до фактично відпрацьованого часу за ставкою ______ грн/год.

4. ТРИВАЛІСТЬ ТА УМОВИ РОБОТИ:
4.1. Трудовий договір укладається на невизначений строк з можливістю його припинення за умовами, вказаними в п. 7 цього договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
5.1. Роботодавець зобов’язується:
5.1.1. Забезпечити умови праці, передбачені законодавством.
5.1.2. Своєчасно виплачувати заробітну плату.

5.2. Працівник зобов’язується:
5.2.1. Виконувати свої трудові обов’язки якісно та вчасно.
5.2.2. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН:
6.1. За порушення умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

7. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
7.1. Договір може бути припинений за згодою сторін або за ініціативою однієї зі сторін з додержанням умов попередження, передбачених законодавством.

8. ІНШІ УМОВИ:
8.1. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
9.1. Роботодавець:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

9.2. Працівник:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________


Цей шаблон є загальним і може вимагати додаткової адаптації відповідно до конкретних умов роботи та законодавчих вимог України. Важливо, щоб обидві сторони чітко розуміли умови договору та їх права та обов’язки перед підписанням.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з нефіксованим робочим часом відповідно до законодавства України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
м. Київ “___”_________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися, Громадянин України Іванов Іван Іванович (далі – Працівник), з однієї сторони, та ТОВ “Компанія” (далі – Роботодавець) в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Працівник приймається на роботу на посаду менеджера з продажу з “___” ________ 20__ р. згідно з наказом No___ від “___”_________ 20__ р.
1.2. Даний договір є договором із нефіксованим робочим часом відповідно до ст.60 КЗпП України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– належні, безпечні та здорові умови праці (ст.2 КЗпП);
– своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати (ст.115 КЗпП);
– щорічну оплачувану відпустку (ст.75 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
– виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу;
– дбайливо ставитися до майна власника (ст.139 КЗпП).
2.3. Роботодавець має право:
– вимагати від працівника виконання трудових обов’язків (ст.139 КЗпП);
– заохочувати працівника за успіхи в роботі (ст.143 КЗпП);
– притягувати працівника до дисциплінарної відповідальності (ст.147 КЗпП).
2.4. Роботодавець зобов’язаний:
– своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату (ст.115 КЗпП);
– надавати щорічну оплачувану відпустку (ст.75 КЗпП);
– вести облік робочого часу працівника (ст.60 КЗпП).

3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
3.1. Відповідно до умов цього договору працівнику встановлюється нефіксований робочий час.
3.2. Тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
3.3. Працівнику надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю не менше 24 календарних днів.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. Заробітна плата працівника складає ____ грн на місяць.
4.2. Виплата заробітної плати здійснюється двічі на місяць: аванс – __ числа; остаточний розрахунок – __ числа кожного місяця.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договір укладено на невизначений строк і набирає чинності з моменту його підписання.
5.2. Договір може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством та за угодою сторін.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Умови цього договору мають юридичну силу для обох сторін. Всі зміни та доповнення до договору оформляються додатками у письмовій формі.
6.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

7. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Працівник:
Іванов Іван Іванович
Паспорт серія __ No ________,
виданий _______________ “__” _______ _____ р.
Реєстраційний номер ОКПП ___________

Роботодавець:
ТОВ “Компанія”
Юридична адреса: _____________
ЄДРПОУ ______________
р/р _______________
в _________________

Підписи сторін:
Працівник: __________________________

Роботодавець: ___________________________
Петров П.П.

Отже, в договорі вказуються всі істотні умови, права та обов’язки сторін, а також посилання на відповідні статті Кодексу законів про працю України.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: