Трудовий договір з іноземцем

Трудовий договір з іноземцем

Трудовий договір з іноземцем в Україні є особливим видом трудового договору, який регулює трудові відносини між українським роботодавцем та іноземним працівником. Особливість таких договорів полягає в необхідності врахування міграційного законодавства України, а також інтернаціональних угод, якщо такі існують між Україною та країною походження працівника.

Цей документ потрібен для легалізації трудової діяльності іноземця в Україні. Він визначає права та обов’язки сторін, умови праці, оплату праці, тривалість робочого часу та інші аспекти трудових відносин. Основною вимогою до такого договору є його відповідність як українському трудовому законодавству, так і нормам міжнародного права.

Трудовий договір з іноземцем складається за певних умов. Передусім, іноземний працівник повинен мати право на працевлаштування в Україні, що зазвичай передбачає отримання відповідної робочої візи або дозволу на працю. Крім того, роботодавець повинен взяти до уваги можливі обмеження щодо залучення іноземної робочої сили, передбачені законодавством.

Сторонами в такому договорі виступають український роботодавець та іноземний працівник. Важливо, щоб обидві сторони мали повне розуміння умов договору, особливо у частині, яка стосується міграційних аспектів та вимог до іноземних працівників.

Вимоги до оформлення трудового договору з іноземцем включають його письмове складання. Договір має містити всі стандартні розділи, які зазвичай присутні в трудових договорах, такі як умови праці, заробітна плата, тривалість робочого часу, умови розірвання договору та інші важливі аспекти. Крім того, важливо включити положення, які регулюють міграційні питання, такі як необхідність дотримання візових та інших міграційних норм.

Зазвичай, трудовий договір з іноземцем складається роботодавцем, проте іноземний працівник має право ознайомитися з усіма його умовами та внести свої пропозиції. У деяких випадках, особливо коли існують специфічні міжнародні аспекти, рекомендується залучення юриста, спеціалізованого на міграційному праві та міжнародному трудовому праві.

Приклади

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ іноземця], [громадянство],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з іноземцем.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника визначається Роботодавцем у порядку, установленому законодавством про працю.

4.2. Працівник зобов’язаний виконувати роботу в рамках дозволеного йому перебування в Україні.

5. Відпустки

5.1. Працівнику надаються відпустки відповідно до законодавства України про працю.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

7. Припинення трудового договору

7.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

8. Інші умови

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

8.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

Створення шаблону трудового договору з іноземцем в Україні вимагає врахування специфіки міграційного законодавства та міжнародних угод. Нижче наведено приклад такого шаблону, який може бути адаптований відповідно до конкретних умов і вимог.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ІНОЗЕМЦЕМ

Місто: _______
Дата: _________

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
1.1 Роботодавець: “Назва компанії”, юридична адреса: ___________, код ЄДРПОУ: ___________, в особі ___________ [посада особи, яка підписує договір], що діє на підставі ___________ [статуту, положення].
1.2 Працівник: ___________ [ПІБ іноземця], громадянин ___________ [країна], паспорт № ___________, виданий ___________ [орган, що видав паспорт].

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівнику роботу на умовах цього договору, а Працівник зобов’язується виконувати свої трудові обов’язки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА УМОВИ РОБОТИ:
3.1. Працівник виконуватиме обов’язки ___________ [вкажіть посаду чи спеціальність], згідно з внутрішніми правилами та нормами організації.
3.2. Робочий час: ___________ [вкажіть графік роботи].

4. ОПЛАТА ПРАЦІ:
4.1. За свою роботу Працівник отримує заробітну плату у розмірі ___________ грн.

5. ВИМОГИ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:
5.1. Працівник зобов’язується дотримуватися умов міграційного законодавства України, включаючи наявність дійсного дозволу на роботу.

6. ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
6.1. Договір укладається на термін від ___________ до ___________ [або на невизначений термін] і може бути припинений відповідно до статей 36 та 40 Кодексу законів про працю України та міграційного законодавства.

7. ІНШІ УМОВИ:
7.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення та підписання обома сторонами.

8. ПІДПИСИ СТОРІН:
8.1. Роботодавець:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

8.2. Працівник:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________


Цей шаблон є базовим і може потребувати додаткових адаптацій з урахуванням конкретної ситуації, особливостей міграційного законодавства та міжнародних договорів. Рекомендується звернутися до юриста для забезпечення відповідності договору всім правовим вимогам.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з іноземцем відповідно до законодавства України:
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
з іноземним громадянином
м. Київ
“___”____________20__р.
ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Івана Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та громадянин Канади Джон Майкл Сміт (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник наймається на посаду менеджера з продажу та маркетингу.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– одержання заробітної плати згідно умов цього Договору (ст. 21 КЗпП);
– щорічну оплачувану відпустку (ст. 75 КЗпП).
2.2. Роботодавець зобов’язаний:
– оформити Працівнику дозвіл на працевлаштування в Україні;
– своєчасно сплачувати податки, пов’язані з працевлаштуванням Працівника.
3. УМОВИ РОБОТИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
3.1. Зарплата Працівника становить 5000 грн. на місяць.
3.2. Робочий час та час відпочинку встановлюється згідно чинного законодавства.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Цей Договір укладається на 1 рік та набуває чинності з моменту підписання.
4.2. Договір припиняється на підставах, передбачених чинним законодавством України.
5. ІНШІ УМОВИ
5.1. Усі спори вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
Паспорт No_____________
ТОВ «Компанія»
ЄДРПОУ _________
Підписи сторін:
Працівник:
________________ Джон Сміт
Роботодавець:
________________ Іванов І.П.
Отже, трудовий договір з іноземцем має враховувати особливості їх правового статусу в Україні та передбачати отримання дозволу на працевлаштування.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: