Трудовий договір з адвокатом

Трудовий договір з адвокатом

Трудовий договір з адвокатом в Україні є договірним відношенням, що регулює трудові відносини між адвокатом та організацією, яка наймає його на роботу. Цей договір відрізняється від звичайного трудового договору через специфіку професійної діяльності адвокатів, яка зазвичай має значну ступінь незалежності та самостійності.

Адвокати в Україні можуть працювати як самостійно, так і в рамках юридичної фірми чи організації. Коли адвокат працює у фірмі або організації, він чи вона вступає в трудові відносини на основі трудового договору.

Трудовий договір з адвокатом може бути:

 • На невизначений термін, що є стандартною формою договору для постійної роботи.
 • На визначений термін, який використовується для тимчасових або проектних робіт.
 • Договір про надання юридичних послуг, який часто використовується для залучення адвокатів як незалежних підрядників.

Трудовий договір з адвокатом необхідний для встановлення чітких умов праці, відповідальності, оплати та інших важливих аспектів трудових відносин. Він також допомагає в регулюванні відносин між адвокатом і роботодавцем, захищає права обох сторін та допомагає уникнути можливих конфліктів і непорозумінь.

При складанні трудового договору з адвокатом необхідно врахувати специфіку юридичної професії. Договір повинен включати умови щодо специфіки юридичної роботи, конфіденційності, відповідальності за професійні помилки, а також можливості здійснення адвокатської діяльності поза рамками основного місця роботи.

Сторонами в трудовому договорі виступають адвокат як працівник та роботодавець, який може бути юридичною особою (наприклад, юридичною фірмою) або фізичною особою.

Договір повинен бути складений у письмовій формі та містити всі необхідні реквізити та умови, передбачені трудовим законодавством. Важливо, щоб документ чітко визначав обов’язки та права адвоката, умови оплати праці, умови розірвання договору, а також враховував етичні норми та професійні стандарти.

Зазвичай, трудовий договір з адвокатом складається відділом кадрів організації або безпосередньо роботодавцем. Адвокат має право ознайомитися з умовами договору та внести свої пропозиції до нього перед підписанням.

В цілому, трудовий договір з адвокатом є важливим інструментом, що забезпечує правову визначеність відносин між адвокатом і роботодавцем, а також сприяє ефективній та професійній юридичній діяльності.

Приклади

Трудовий договір з адвокатом

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування адвокатського бюро, юридичної фірми], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ адвоката], [спеціальність],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з адвокатом.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні адвокатським бюро, юридичною фірмою;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з адвокатом:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”

Створення шаблону трудового договору з адвокатом у відповідності з українським законодавством вимагає детального врахування специфіки юридичної професії та забезпечення відповідності до відповідних нормативних актів. Нижче наведено приклад такого шаблону:


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № [Номер договору]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові адвоката], який проживає за адресою: [Адреса проживання адвоката], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет договору

  1.1. Працівник зобов’язується виконувати роботу за спеціалізацією [назва спеціалізації адвоката] в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.

 2. Термін договору

  2.1. Договір укладений на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].

 3. Робочий час та відпочинок

  3.1. Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. 3.2. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. 3.3. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].

 4. Заробітна плата

  4.1. Розмір заробітної плати складає [сума] грн. 4.2. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].

 5. Обов’язки та відповідальності

  5.1. Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків]. 5.2. Роботодавець зобов’язується [перелік обов’язків роботодавця].

 6. Закінчення та розірвання договору

  6.1. Умови розірвання договору [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].

 7. Інші умови

  7.1. [Інші важливі умови, включно з вимогами до конфіденційності, відповідальності за професійні помилки тощо].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон повинен бути адаптований відповідно до специфіки роботи адвоката і конкретної ситуації. Консультація з юридичними фахівцями для точного врахування всіх норм та вимог є необхідною для правильного складання та оформлення такого договору.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з адвокатом відповідно до законодавства України:
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No ___
з адвокатом
м. Київ “___” _________ 20__ р.
Адвокатське об’єднання “Юстиція”, в особі керуючого партнера Іванова Петра Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і адвокат Петренко Андрій Юрійович (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник приймається на посаду адвоката згідно наказу No___ від “__”_______20__р.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– професійну незалежність (ст. 10 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”);
– гонорар відповідно до угод між Сторонами.
2.2. Працівник зобов’язаний:
– дотримуватися принципів адвокатської етики;
– зберігати адвокатську таємницю.
3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Режим роботи визначається графіком.
3.2. Розмір гонорару становить ___ відсотків від суми договору з клієнтом.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Договір набуває чинності з “___”_________ 20__ року на строк 5 років.
4.2. Підстави припинення визначаються законодавством.
5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
Петренко Андрій Юрійович АО “Юстиція”
ЄДРПОУ __________
Підписи:
Працівник:____________ Роботодавець: ____________
        А.Ю. Петренко П.С. Іванов
Отже, в договорі враховуються особливості регулювання адвокатської діяльності. Розмір гонорару може визначатися у відсотках або фіксованій сумі.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: