Посадова інструкція начальника цеху

Посадова інструкція начальника цеху

Посадова інструкція начальника цеху є важливим документом у корпоративному управлінні та регулюванні трудових відносин в Україні. Цей документ визначає основні обов’язки, права, відповідальності та умови праці для особи, що обіймає посаду начальника цеху.

Основною метою посадової інструкції є чітке визначення функцій і обов’язків, що дозволяє запобігати непорозумінням між працівником та роботодавцем. Вона також виступає як документ, що регулює відносини між начальником цеху та його підлеглими, а також між начальником цеху та вищим керівництвом.

Види або форми посадових інструкцій можуть варіюватися в залежності від специфіки підприємства, галузі, розміру цеху та інших факторів. Вони можуть бути стандартними (загальноприйнятими для певної галузі) або індивідуально розробленими під конкретні умови роботи.

Складання посадової інструкції вимагає дотримання певних умов та вимог. Зазвичай, цей процес включає аналіз робочих процесів цеху, визначення ключових завдань і відповідальностей для посади. Важливо враховувати вимоги законодавства, норми охорони праці та внутрішні правила підприємства.

Сторонами в документі виступають роботодавець (керівництво підприємства) та працівник (начальник цеху). Посадова інструкція повинна бути погоджена з обома сторонами і підписана ними.

Щодо вимог до оформлення, то посадова інструкція має бути написана чітко, зрозуміло та структуровано. Вона повинна містити повне найменування підприємства, назву посади, перелік обов’язків, прав, відповідальностей, умови праці, вимоги до кваліфікації та інші необхідні елементи.

Складання посадової інструкції зазвичай відбувається відділом кадрів або безпосередньо керівництвом підприємства. У деяких випадках можуть залучатися зовнішні консультанти або юристи для забезпечення відповідності документа законодавству та специфіці роботи.

Приклади

Створення шаблону посадової інструкції для начальника цеху вимагає врахування специфіки роботи цієї посади, а також відповідності діючому законодавству України. Ось приклад такого шаблону:


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ
(назва підприємства)

1. Загальні положення 1.1. Начальник цеху призначається та звільняється з посади наказом керівника підприємства. 1.2. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо ____________. 1.3. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має відповідну освіту та стаж роботи згідно з КЗпП України (Кодекс законів про працю України).

2. Обов’язки 2.1. Організація роботи цеху. 2.2. Контроль якості продукції. 2.3. Дотримання технологічних процесів. … (тут слід вказати конкретні обов’язки відповідно до специфіки цеху та підприємства)

3. Права 3.1. Призначати завдання підлеглим. 3.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи цеху. … (вказати відповідні права)

4. Відповідальність 4.1. Начальник цеху несе відповідальність за: – Невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків. – Збитки, завдані підприємству. – Дотримання техніки безпеки. … (деталізувати з урахуванням законодавства та внутрішніх правил підприємства)

5. Умови праці 5.1. Умови праці начальника цеху повинні відповідати нормам, встановленим законодавством України про працю, охорону праці та іншим нормативно-правовим актам. …

6. Вимоги до кваліфікації 6.1. Вища освіта за спеціальністю ________. 6.2. Досвід роботи на керівних посадах не менше __ років. …

(Підпис керівника підприємства)
(Підпис начальника цеху)

Дата затвердження: ..20__ р.


Цей шаблон можна адаптувати під конкретні потреби підприємства. Важливо забезпечити, щоб всі положення інструкції були відповідно до КЗпП України та іншими регулюючими документами, а також відображали реальні умови та вимоги роботи на даній посаді.

Посадова інструкція начальника цеху

1. Загальні положення

1.1. Начальник цеху є керівником цеху і підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника].

1.2. На посаду начальника цеху призначається особа, яка має:

 • вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними напрямами спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше [число] років.

1.3. Начальник цеху повинен знати:

 • нормативні правові акти, що регламентують діяльність підприємства;
 • технологію виробництва продукції, що випускається цехом;
 • правила експлуатації устаткування та технологічного обладнання;
 • основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни.

2. Завдання та обов’язки

Начальник цеху:

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів виробництва продукції, що випускається цехом.

2.3. Здійснює технічне керівництво виробництвом продукції, що випускається цехом.

2.4. Забезпечує правильну експлуатацію устаткування та технологічного обладнання, своєчасний їх ремонт та модернізацію.

2.5. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробництва.

2.6. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників і службовців цеху.

2.7. Контролює виконання працівниками цеху правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

3. Права

Начальник цеху має право:

3.1. Давати підлеглим йому працівникам доручення, завдання та інструктажі.

3.2. Використовувати в інтересах підприємства матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

3.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення роботи цеху.

4. Відповідальність

Начальник цеху несе відповідальність:

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності, – в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. За заподіяння матеріальних збитків підприємству – в межах, визначених чинним законодавством України.

Приклади заповнення

Найменування посади

Начальник цеху

Керівник підприємства

[Найменування посади]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Дата

[число] [місяць] [рік]

Примітки

 • Посадова інструкція повинна бути оформлена на бланку підприємства і містити всі необхідні реквізити.
 • Завдання і обов’язки начальника цеху можуть бути конкретизовані та доповнені в залежності від специфіки діяльності підприємства.
 • Права начальника цеху можуть бути розширені або обмежені в залежності від його посадових обов’язків.
 • Відповідальність начальника цеху може бути посилена або ослаблена в залежності від його посадових обов’язків і рівня відповідальності.

Ось ще один шаблон посадової інструкції начальника цеху відповідно до законодавства України:

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ “Ромашка” Наказ No__ від “” _______ 20 р. __________ Іванов І.І.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Начальник цеху призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства.
 2. На посаду начальника цеху призначається особа з вищою технічною освітою та досвідом роботи за фахом не менше 3 років.
 3. Начальник цеху підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виробництва.
 4. У своїй роботі керується чинним законодавством, статутом підприємства, наказами та розпорядженнями директора, посадовою інструкцією.

II. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Основними завданнями начальника цеху є:

 1. Організація виробничого процесу в цеху.
 2. Забезпечення виконання виробничих завдань і зобов’язань цеху.

Начальник цеху зобов’язаний:

 1. Розробляти та впроваджувати заходи з оптимізації виробництва у цеху.
 2. Контролювати раціональне використання матеріалів та запчастин.
 3. Додержуватися вимог законодавства з охорони праці та техніки безпеки.
 4. Вести табель обліку робочого часу працівників цеху.
 5. Постійно вдосконалювати організацію виробництва у цеху.

III. ПРАВА Начальник цеху має право:

 1. Видавати обов’язкові для виконання в цеху накази та розпорядження.
 2. Вносити пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення та переміщення працівників цеху, їх заохочення та покарання.
 3. Вимагати від працівників цеху додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, охорони праці, техніки безпеки.
 4. Здійснювати контроль за станом устаткування, робочих місць, якістю продукції в цеху.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Начальник цеху несе відповідальність:

 1. За недотримання у цеху технологічної дисципліни, правил охорони праці та техніки безпеки.
 2. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, передбачених цією інструкцією, – у межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – у межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Ознайомився: _______________________ Петренко П.П. (підпис) (ПІБ)

“____________ 20__ р.

Отже, посадова інструкція повинна містити загальні положення, завдання і обов’язки, права, відповідальність працівника, а також підпис і дату ознайомлення з нею.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: