Положення про службу управління персоналом

Положення про службу управління персоналом

Положення про службу управління персоналом є ключовим документом в структурі будь-якої організації, особливо великих та середніх підприємств. Цей документ є своєрідною інструкцією, яка визначає структуру, функції, права та обов’язки відділу управління персоналом.

Завданням Положення про службу управління персоналом є забезпечення ефективної роботи підприємства через систематичне та організоване управління персоналом. Документ встановлює порядок рекрутингу, навчання, оцінювання та розвитку співробітників, а також займається питаннями трудових відносин, мотивації та корпоративної культури.

Форма Положення може бути різною, в залежності від специфіки підприємства. Воно може бути більш структурованим і деталізованим у великих організаціях, де потреба у вишуканому управлінні персоналом є вищою. У менших компаніях положення може бути простішим і гнучкішим.

Положення про службу управління персоналом складається зазвичай керівництвом підприємства або відділом управління персоналом. Важливо, щоб у процесі його розробки брали участь фахівці з управління людськими ресурсами, а також юристи, щоб забезпечити відповідність документа чинному законодавству, зокрема, трудовому кодексу та іншим нормативно-правовим актам.

Цей документ є важливим з кількох причин. По-перше, він допомагає стандартизувати процеси управління персоналом на підприємстві, що сприяє більш ефективному та організованому підходу до роботи з кадрами. По-друге, він є дороговказом для співробітників відділу управління персоналом, забезпечуючи їм чіткі вказівки щодо їх обов’язків та відповідальності. По-третє, Положення допомагає захистити права працівників та регулювати трудові відносини відповідно до законодавства.

При оформленні Положення про службу управління персоналом особлива увага приділяється його структурі та змісту. Документ зазвичай включає введення, в якому описуються цілі та завдання відділу, розділ, що описує структуру та функції відділу, а також розділи, присвячені правам та обов’язкам співробітників відділу, порядку рекрутингу, навчання, оцінювання та розвитку персоналу.

Важливо, що Положення відображало реальну практику роботи з персоналом на підприємстві і було адаптовано до його специфіки та потреб. Також важливо регулярно переглядати та оновлювати цей документ, щоб він відповідав змінам у законодавстві та потребах компанії.

Приклади

Розробка шаблону Положення про службу управління персоналом вимагає уваги до деталей та відповідності законодавству. Я наведу основну структуру такого документа, враховуючи українські законодавчі норми. Важливо пам’ятати, що це лише приклад, який слід адаптувати до конкретних потреб та умов кожної організації.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[Назва організації]

1. Загальні положення

Це Положення розроблене відповідно до Трудового кодексу України, Закону України “Про працю”, інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини та управління персоналом.

2. Цілі та завдання служби

Служба управління персоналом створена з метою організації ефективної роботи з кадрами,

забезпечення потреб організації у кваліфікованих співробітниках, розвитку та навчання персоналу, а також підтримання високих стандартів корпоративної культури.

3. Функції служби

Служба відповідає за:

 • Підбір та адаптацію нових співробітників.
 • Організацію навчання та розвитку персоналу.
 • Ведення кадрової документації.
 • Розробку та впровадження політики мотивації та винагороди.
 • Підтримання корпоративної культури та дотримання внутрішніх правил і стандартів.

4. Права та обов’язки служби

Служба має право:

 • Вносити пропозиції щодо поліпшення управління персоналом.
 • Запитувати та отримувати інформацію від інших підрозділів, необхідну для виконання своїх функцій.

Служба зобов’язана:

 • Дотримуватися законодавства України та внутрішніх положень організації.
 • Забезпечувати конфіденційність персональних даних співробітників.

5. Управління службою

Керівництво службою здійснюється керівником відділу управління персоналом, який призначається та звільняється відповідно до внутрішніх процедур організації. Керівник служби відповідає за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням.

6. Взаємодія з іншими підрозділами

Служба управління персоналом співпрацює з усіма підрозділами організації з метою забезпечення ефективного управління персоналом та реалізації корпоративної стратегії.

7. Заключні положення

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому внутрішніми процедурами організації. У випадку необхідності, Положення може бути переглянуто відповідно до змін у законодавстві України або внутрішніх потреб організації.


Цей шаблон є загальним і повинен бути адаптований відповідно до конкретних потреб та умов вашої організації. Важливо забезпечити, що всі положення відповідають чинному законодавству та відображають реальну практику та культуру вашої компанії.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Положення про службу управління персоналом

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата Положення]

Про службу управління персоналом

Загальні положення

 1. Служба управління персоналом (далі – Служба) є структурним підрозділом [найменування підприємства] (далі – Підприємство), що забезпечує реалізацію кадрової політики Підприємства.

 2. Служба діє на підставі Положення про службу управління персоналом, затвердженого Підприємством.

 3. Служба підпорядковується [назва посади керівника Підприємства].

Мета і завдання

 1. Метою Служби є забезпечення ефективного управління персоналом Підприємства.

 2. Завданнями Служби є:

 • розробка та реалізація кадрової політики Підприємства;
 • забезпечення кадрового забезпечення Підприємства;
 • управління трудовою дисципліною на Підприємстві;
 • організація навчання та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • вирішення питань соціального захисту працівників Підприємства.

Функції

 1. Для виконання своїх завдань Служба виконує такі функції:
 • розробляє та вносить на розгляд керівника Підприємства пропозиції щодо кадрової політики Підприємства;
 • здійснює планування потреб Підприємства в персоналі;
 • проводить набір, відбір, прийняття на роботу та звільнення працівників;
 • здійснює облік та зберігання кадрової документації;
 • забезпечує підготовку та проведення атестації працівників;
 • проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників;
 • здійснює контроль за дотриманням трудової дисципліни на Підприємстві;
 • розглядає заяви та скарги працівників;
 • здійснює інші функції, що доручаються Службі керівником Підприємства.

Права

 1. Служба має право:
 • отримувати від структурних підрозділів Підприємства інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;
 • в установленому порядку залучати до виконання своїх завдань спеціалістів інших структурних підрозділів Підприємства;
 • вносити на розгляд керівника Підприємства пропозиції щодо поліпшення роботи з персоналом.

Обов’язки

 1. Служба зобов’язана:
 • виконувати вимоги законодавства України про працю;
 • забезпечувати дотримання трудової дисципліни на Підприємстві;
 • зберігати таємницю, що становить комерційну таємницю Підприємства;
 • виконувати інші обов’язки, що передбачені законодавством України та цим Положенням.

Керівництво Службою

 1. Службу очолює начальник Служби, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником Підприємства.

 2. Начальник Служби має право:

 • представляти Службу у відносинах з іншими структурними підрозділами Підприємства, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями;
 • приймати на роботу та звільняти працівників Служби;
 • розподіляти обов’язки між працівниками Служби;
 • вносити на розгляд керівника Підприємства пропозиції щодо матеріального та морального заохочення працівників Служби.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Служби здійснюється за рахунок коштів Підприємства.

Припинення діяльності Служби

 1. Діяльність Служби може бути припинена за рішенням керівника Підприємства.

Ось ще шаблон Положення про службу управління персоналом відповідно до законодавства України:

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ТОВ «Промінь» 12.01.2024 No 16-ОД

ПОЛОЖЕННЯ про службу управління персоналом ТОВ «Промінь»

 1. Загальні положення 1.1. Служба управління персоналом (далі – СУП) є самостійним структурним підрозділом ТОВ «Промінь». 1.2. СУП підпорядковується безпосередньо директору ТОВ «Промінь». 1.3. У своїй діяльності СУП керується чинним законодавством України, Статутом ТОВ «Промінь» та цим Положенням.
 2. Основні завдання СУП Основними завданнями СУП є: 2.1. Забезпечення ТОВ «Промінь» кваліфікованим персоналом. 2.2. Організація системи адаптації та розвитку персоналу. 2.3. Ведення кадрового діловодства. 2.4. Адміністрування системи оплати праці. 2.5. Забезпечення трудових відносин відповідно до законодавства.
 3. Основні функції СУП СУП виконує такі функції: 3.1. Аналіз кадрового потенціалу та потреби в персоналі. 3.2. Пошук, підбір та найм персоналу. 3.3. Документальне оформлення трудових відносин. 3.4. Організація адаптації нових працівників. 3.5. Планування та забезпечення навчання і розвитку персоналу. 3.6. Формування і ведення кадрового резерву. 3.7. Адміністрування системи оплати праці. 3.8. Підготовка звітності з праці та кадрового забезпечення.
 4. Права та відповідальність працівників СУП 4.1. Працівники СУП мають право отримувати інформацію від підрозділів ТОВ «Промінь», необхідну для виконання покладених на СУП завдань і функцій. 4.2. Працівники СУП несуть відповідальність за якісне та своєчасне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням.
 5. Взаємовідносини СУП з іншими підрозділами 5.1. СУП взаємодіє з усіма структурними підрозділами ТОВ «Промінь» з питань, що входять до його компетенції. 5.2. СУП взаємодіє з бухгалтерією з питань оплати праці, статистичної та фінансової звітності. 5.3. СУП взаємодіє з юридичним відділом з правових питань трудового законодавства.

Начальник СУП

Іваненко І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: