Звіт про використання коштів

Звіт про використання коштів

Звіт про використання коштів є документом, який деталізує, яким чином були використані певні фінансові ресурси. Цей документ має велике значення у сферах, де важливо забезпечити прозорість та відповідальність у фінансових питаннях, наприклад, у державному секторі, некомерційних організаціях, а також у бізнесі, особливо коли йдеться про використання інвестованих коштів або кредитних ресурсів.

Звіт про використання коштів може мати різні форми залежно від контексту його складання та вимог сторін, що інтересуються використанням коштів. Наприклад, він може бути складений у формі фінансового звіту, бюджетної звітності, звіту про виконання грантових умов чи звіту про виконання інвестиційного проекту.

Цей документ потрібен для забезпечення прозорості та об’єктивності в розподілі та використанні фінансових ресурсів. Він дозволяє контролюючим органам, інвесторам, донорам або іншим зацікавленим сторонам оцінити, чи були кошти використані ефективно і цільово.

Вимоги до звіту про використання коштів можуть включати точність, повноту даних, відповідність законодавчим та контрактним положенням. Зокрема, у звіті мають бути чітко відображені всі фінансові транзакції, здійснені в рамках визначеного проекту або діяльності.

Звіт про використання коштів складається за умовами, визначеними договором, грантовими умовами або внутрішніми політиками організації. Зазвичай такий звіт готується на регулярній основі – щомісяця, щоквартально або щороку, або ж по завершенні певного етапу проекту чи діяльності.

Стосовно сторін, які виступають в документі, то з одного боку, це організація або особа, яка використовує кошти, а з іншого – організація або особа, яка забезпечує фінансування або має інтерес до контролю за використанням коштів.

Оформлення звіту включає в себе структурування інформації, її чітке та зрозуміле подання, а також відповідність встановленим вимогам щодо фінансової звітності. Важливо забезпечити достовірність та перевіреність усіх даних, що включені до звіту.

Складання звіту зазвичай відбувається бухгалтерським відділом або фінансовими менеджерами організації. Під час підготовки звіту необхідно враховувати всі фінансові операції, пов’язані з використанням коштів, та забезпечити відповідність інформації фактичному стану справ.

Приклади

Звіт про використання коштів

Форма №3-дс

За 2023 рік

I. Загальні відомості

Назва підприємстваКод ЄДРПОУ
Найменування відділенняМісцезнаходження відділення
Код КВЕД
Назва відрядження
Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому виплачені кошти
Сума виданих коштів
Період, за який видані кошти

II. Розшифровка витрат

Вид витратКод рядкаСума витрат
Проїзд01
Проживання02
Харчування03
Транспортні послуги04
Інші витрати05

III. Додаткові відомості

Відомість
Додаткові документи, що підтверджують витрати

Приклад заповнення

I. Загальні відомості

| Назва підприємства | ТОВ “Альфа” | | Код ЄДРПОУ | 12345678 | | Найменування відділення | ВП “Київ” | | Місцезнаходження відділення | м. Київ, вул. Льва Толстого, 12 | | Код КВЕД | 46.61.2 – Оптова торгівля фруктами та овочами | | Назва відрядження | Відрядження до міста Одеса | | Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому виплачені кошти | Директор | Іванов Іван Іванович | | Сума виданих коштів | 10 000 грн | | Період, за який видані кошти | 01.07.2023 – 07.07.2023 |

II. Розшифровка витрат

Вид витратКод рядкаСума витрат
Проїзд012 000 грн
Проживання025 000 грн
Харчування033 000 грн
Транспортні послуги041 000 грн
Інші витрати051 000 грн

III. Додаткові відомості

Відомість
Додаткові документи, що підтверджують витрати
Квитки на автобус
Рахунки за проживання
Чеки за харчування
Квитанції за транспортні послуги

Опис

Звіт про використання коштів є бухгалтерським звітом, який відображає інформацію про використання коштів підприємства за звітний період.

Звіт складається з трьох розділів:

 • I. Загальні відомості – містить інформацію про підприємство, відділення, відрядження та працівника, якому виплачені кошти;
 • II. Розшифровка витрат – містить інформацію про види витрат та суми витрат;
 • III. Додаткові відомості – містить інформацію про додаткові документи, що підтверджують витрати.

Нормативно-правові акти

 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-XIV;
 • Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм фінансової звітності” від 07.02.2013 № 291.

Примітки

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Витрати відображаються за фактичною вартістю.
 • Додаткові документи, що підтверджують витрати, повинні бути належним чином оформлені та узгоджені з контрагентами.

Шаблон “Звіту про використання коштів” повинен відповідати вимогам українського законодавства, зокрема, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та іншим нормативно-правовим актам, які регулюють фінансову звітність та облік. Шаблон повинен бути чітким і структурованим для забезпечення прозорості та об’єктивності у використанні коштів.

Шаблон Звіту про використання коштів

 1. Назва документу: Звіт про використання коштів
 2. Назва організації: [Назва організації]
 3. Період звітності: [Дата початку] – [Дата кінця]
 4. Ціль використання коштів: [Детальний опис цілі, на яку були спрямовані кошти]
 5. Джерело коштів: [Назва джерела коштів, наприклад, грант, кредит, внутрішнє фінансування тощо]
 6. Використані кошти: [Детальний опис всіх витрат з розбивкою по категоріях]
  • Категорія витрат 1: [Сума], [Опис витрат]
  • Категорія витрат 2: [Сума], [Опис витрат]
 7. Підсумкова сума використаних коштів: [Загальна сума]
 8. Висновки: [Аналіз ефективності використання коштів, відхилення від плану тощо]
 9. Підписи відповідальних осіб:
  • Відповідальний за фінанси: [Підпис], [Прізвище та ім’я]
  • Керівник організації: [Підпис], [Прізвище та ім’я]

Приклад заповнення:

 1. Назва організації: ТОВ “Еко-Інновації”
 2. Період звітності: 01.01.2023 – 31.03.2023
 3. Ціль використання коштів: Розробка екологічного проекту відновлювальної енергетики
 4. Джерело коштів: Грант від “Зеленої Енергетики України”
 5. Використані кошти:
  • Дослідження та розробка: 200,000 грн. (проведення досліджень, оплата праці науковців)
  • Маркетинг: 50,000 грн. (реклама проекту, просвітницькі заходи)
 6. Підсумкова сума використаних коштів: 250,000 грн.
 7. Висновки: Кошти були використані ефективно, проект відповідає запланованим цілям, затримок у виконанні робіт немає.
 8. Підписи:
  • Відповідальний за фінанси: [Підпис], Іваненко І.І.
  • Керівник організації: [Підпис], Петров П.П.

Цей шаблон є універсальним і може бути адаптованим до конкретних потреб та умов організації. Важливо, щоб усі дані у звіті були точними та відповідали реальному стану використання коштів. Цифри та дані в прикладі наведені для ілюстрації і не відображають реальної ситуації.

Ось ще шаблон Звіту про рух грошових коштів (Звіт про використання коштів) відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Прямий метод)
за _________ 20__ року

Форма No3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
3000
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3010
Повернення податків і зборів
3095
Інші надходження
Витрачання на оплату:
3100
Товарів (робіт, послуг)
3105
Праці
3110
Відрахувань на соціальні заходи
3115
Зобов’язань з податків і зборів
3190
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
майнових комплексів
Витрачання на придбання:
3215
фінансових інвестицій
необоротних активів
3220
майнових комплексів
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3255

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3260
Власного капіталу
3270
Отримання позик
Інші надходження
3290
Витрачання на:
3295
Викуп власних акцій
Погашення позик

3300
Сплату дивідендів
3330
Витрачання на сплату відсотків
3340
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
3415

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Приклад заповнення (в тисячах гривень):

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 5000
Повернення податків і зборів
50 3010
Інші надходження
70 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
(3200) 3100
Праці
(900) 3105
Відрахувань на соціальні заходи
(250) 3110
Зобов’язань з податків і зборів
(1100) 3115
Інші витрачання
(80) 3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
790 3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
100 3200
необоротних активів
50 3205
майнових комплексів
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
(20) 3215
необоротних активів
(500) 3220
майнових комплексів
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
(370) 3255

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
100 3260
Отримання позик
500 3270
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3295
Погашення позик
(150) 3300
Сплату дивідендів
(100) 3330
Витрачання на сплату відсотків
(20) 3340
Інші платежі
3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
330 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
750 3400
Залишок коштів на початок року
100 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
Залишок коштів на кінець року
850 3415

Ось основні статті прямого методу Звіту про рух грошових коштів відповідно до українського законодавства. Сподіваюсь, наданий мною шаблон та приклад допоможуть Вам у складанні звітності. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: