Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів є одним із ключових фінансових документів, який використовується підприємствами для відображення всіх грошових операцій за певний період. Цей звіт надає детальну інформацію про грошові потоки, які входять у фірму та виходять з неї, і є важливим інструментом для оцінки ліквідності, фінансової стабільності та ефективності операцій компанії.

Звіти про рух грошових коштів можуть мати різні форми, але зазвичай вони структуровані за трьома основними категоріями: операційні активності, інвестиційні активності та фінансові активності. Операційні активності включають доходи та витрати, пов’язані з основною діяльністю компанії, інвестиційні активності відображають покупку та продаж активів, а фінансові активності показують зміни в капіталі та запозиченнях.

Цей документ є необхідним для забезпечення прозорості фінансової діяльності компанії та для аналізу її здатності генерувати грошові кошти. Він є важливим для керівників компанії, інвесторів, кредиторів та аналітиків, оскільки дозволяє оцінити ліквідність та фінансову здатність компанії виконувати свої зобов’язання.

Вимоги до звіту про рух грошових коштів зазвичай включають точність, повноту та своєчасність інформації. Звіт має бути складений відповідно до прийнятих бухгалтерських стандартів, таких як Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) або національні стандарти бухгалтерського обліку.

Звіт про рух грошових коштів складається регулярно, зазвичай щокварталу або щороку, в залежності від внутрішніх політик компанії та законодавчих вимог. Сторонами в документі виступає сама компанія, яка складає звіт, та її зацікавлені сторони, такі як акціонери, інвестори, фінансові аналітики.

Оформлення звіту включає чітку структуру, яка дозволяє легко зрозуміти джерела грошових потоків та їх використання. Важливо, щоб звіт містив порівняльні дані за попередні періоди для кращого аналізу тенденцій.

Звіт про рух грошових коштів зазвичай складає бухгалтерський відділ компанії. Бухгалтери збирають необхідну інформацію з фінансових систем, узагальнюють дані та формують звіт, який після цього може бути перевірений зовнішніми аудиторами та представлений керівництву компанії та іншим зацікавленим сторонам.

Приклади

Звіт про рух грошових коштів

Форма №3-дс

За 2023 рік

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)010150 00040 000
Надходження від позареалізаційних операцій010250 00040 000
Надходження від операцій з необоротними активами0103
Інші надходження0104
Виплати за матеріальні ресурси020135 00030 000
Виплати за оплату праці020225 00020 000
Виплати за послуги020320 00010 000
Інші виплати0204
Чиста зміна грошових коштів у результаті операційної діяльності0315 0008 000
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Придбання основних засобів0401
Придбання нематеріальних активів0402
Інвестиції в необоротні активи0403
Продаж основних засобів0404
Продаж нематеріальних активів0405
Інші операції з інвестиційною діяльністю0406
Чиста зміна грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності05
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Отримання відсотків060110 0008 000
Виплата відсотків06025 0002 000
Отримання дивідендів0603
Виплата дивідендів0604
Придбання (продаж) акцій (часток)0605
Інші операції з фінансовою діяльністю0606
Чиста зміна грошових коштів у результаті фінансової діяльності075 0006 000

**V. Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду | 09 | 30 000 | 16 000 |

Примітки

 • Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це грошові кошти, отримані від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням вартості реалізованих товарів (робіт, послуг).

 • Надходження від позареалізаційних операцій – це грошові кошти, отримані від реалізації активів, надання послуг, виконання робіт, інших операцій, не пов’язаних з основною діяльністю підприємства.

 • Надходження від операцій з необоротними активами – це грошові кошти, отримані від продажу необоротних активів.

 • Інші надходження – це інші грошові кошти, отримані підприємством.

 • Виплати за матеріальні ресурси – це грошові кошти, сплачені за придбання матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, палива, електроенергії та ін.).

 • Виплати за оплату праці – це грошові кошти, сплачені працівникам за виконану роботу.

 • Виплати за послуги – це грошові кошти, сплачені за послуги, отримані від інших підприємств.

 • Інші виплати – це інші грошові кошти, сплачені підприємством.

 • Чиста зміна грошових коштів у результаті операційної діяльності – це різниця між надходженнями та виплатами грошових коштів у результаті операційної діяльності.

  Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Чиста зміна грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності – це різниця між надходженнями та виплатами грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

 • Чиста зміна грошових коштів у результаті фінансової діяльності – це різниця між надходженнями та виплатами грошових коштів у результаті фінансової діяльності.

 • Загальна зміна грошових коштів – це сума чистих змін грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

 • Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду – це сума грошових коштів на кінець звітного періоду.

Загальні рекомендації

При заповненні Звіту про рух грошових коштів слід дотримуватися таких рекомендацій:

 • Дані у Звіті повинні бути достовірними та обґрунтованими.
 • Дані у Звіті повинні бути відображені за фактичною вартістю.
 • Дані у Звіті повинні бути відображені в хронологічному порядку.
 • Дані у Звіті повинні бути підтверджені відповідними документами.

Звіт про рух грошових коштів є важливим документом, який відображає фінансовий стан підприємства та його здатність генерувати грошові кошти.

Створення шаблону “Звіту про рух грошових коштів” вимагає врахування відповідних законодавчих норм України, зокрема, положень Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та відповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Звіт про рух грошових коштів демонструє, як компанія генерувала та використовувала грошові кошти протягом певного періоду.

Шаблон Звіту про рух грошових коштів

 1. Назва документу: Звіт про рух грошових коштів
 2. Назва компанії: [Назва компанії]
 3. За період: [Дата початку] – [Дата кінця]
 4. Операційна діяльність:
  • Отримано від клієнтів
  • Оплачено постачальникам
  • Оплачено по заробітній платі
  • Оплачено відсотки та податки
  • Інші операційні надходження/виплати
  • Чистий грошовий потік від операційної діяльності
 5. Інвестиційна діяльність:
  • Надходження від продажу основних засобів
  • Витрати на придбання основних засобів
  • Інші інвестиційні надходження/виплати
  • Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності
 6. Фінансова діяльність:
  • Надходження від випуску акцій або інших цінних паперів
  • Виплати за кредитами та позиками
  • Виплата дивідендів
  • Інші фінансові надходження/виплати
  • Чистий грошовий потік від фінансової діяльності
 7. Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів
 8. Грошові кошти на початок періоду
 9. Грошові кошти на кінець періоду
 10. Підписи:
  • Головний бухгалтер: [Підпис], [Прізвище та ім’я]
  • Директор: [Підпис], [Прізвище та ім’я]

Приклад заповнення:

 1. Назва компанії: ТОВ “УкрТех”
 2. За період: 01.01.2023 – 31.12.2023
 3. Операційна діяльність:
  • Отримано від клієнтів: 5,000,000 грн.
  • Оплачено постачальникам: 3,000,000 грн.
  • Чистий грошовий потік: 1,800,000 грн.
 4. Інвестиційна діяльність:
  • Надходження: 500,000 грн.
  • Витрати: 700,000 грн.
  • Чистий грошовий потік: -200,000 грн.
 5. Фінансова діяльність:
  • Надходження: 1,000,000 грн.
  • Виплати: 500,000 грн.
  • Чистий грошовий потік: 500,000 грн.
 6. Чисте збільшення грошових коштів: 2,100,000 грн.
 7. Грошові кошти на початок періоду: 800,000 грн.
 8. Грошові кошти на кінець періоду: 2,900,000 грн.
 9. Підписи:
  • Головний бухгалтер: [Підпис], Іванов І.І.
  • Директор: [Підпис], Петров П.П.

Цей шаблон та приклад заповнення є ілюстративними і мають на меті демонструвати загальну структуру звіту про рух грошових коштів. Фактичні дані в звіті будуть відповідати реальній фінансовій діяльності компанії.

Ось ще шаблон Звіту про рух грошових коштів (прямий метод) відповідно до вимог законодавства України:

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (прямий метод)
за 20__ рік
Форма No3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код За звітний період За аналогічний період попереднього року

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3010
Цільового фінансування 3020
Надходження авансів від покупців і замовників 3030
Надходження від повернення авансів 3040
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100
Праці 3105
Відрахування на соціальні заходи 3110
Зобов’язань з податків і зборів 3115
Зобов’язання з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 3195
Рух коштів від надзвичайних подій 3196
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3197

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
4. Чистий рух грошових коштів за звітний період
5. Залишок коштів на початок року 3405
6. Вплив зміни валютних курсів 3410
7. Залишок коштів на кінець року 3415

Приклад заповнення (в тисячах гривень):

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5000 3000
Повернення податків і зборів 50 3010
Цільового фінансування 3020
Надходження авансів від покупців і замовників 100 3030
Надходження від повернення авансів 3040
Інші надходження 70 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3200 3100
Праці 900 3105
Відрахування на соціальні заходи 250 3110
Зобов’язань з податків і зборів 1100 3115
Зобов’язання з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 80 3140
Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 790 3195
Рух коштів від надзвичайних подій 3196
Чистий рух коштів від операційної діяльності 790 3197

Звіт складено відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Сподіваюсь, наданий мною шаблон Звіту про рух грошових коштів з прикладом допоможе Вам у складанні фінансової звітності. У разі додаткових запитань – пишіть.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: