Звіт про проходження практики

Звіт про проходження практики

Звіт про проходження практики є важливим документом, який складається студентами або стажерами для відображення їхньої діяльності, здобутих навичок та досвіду, отриманих під час практичного навчання або стажування. Такий звіт зазвичай є обов’язковою частиною навчального процесу в університетах або коледжах, а також може використовуватися в професійному навчанні.

Види та форми звіту про проходження практики можуть варіюватися в залежності від сфери діяльності, спеціальності студента чи вимог навчального закладу. Вони можуть включати денники практики, аналітичні звіти, дослідження, відгуки керівників практики тощо.

Цей документ потрібен для того, щоб підтвердити та оцінити рівень набутих студентом або стажером знань та практичних навичок. Він дозволяє викладачам або керівникам практики оцінити ефективність навчального процесу, а також дає можливість студентам самостійно проаналізувати свій досвід та зробити висновки для подальшого професійного зростання.

До вимог до звіту про проходження практики зазвичай входить чітке відображення виконаної роботи, висвітлення отриманих знань та навичок, аналіз зустрінутих проблем і способів їх вирішення. Звіт має бути структурованим, логічно побудованим та відповідати методичним рекомендаціям навчального закладу.

Звіт про проходження практики складається за умовами визначеного навчальним планом часу проходження практики. Він може бути індивідуальним або колективним, залежно від форми практики.

Сторонами в документі виступають студент або стажер, який проходив практику, навчальний заклад, що організовує практику, та організація-база практики, де вона проходила. В деяких випадках до звіту може бути включений відгук або оцінка керівника практики з бази.

Вимоги до оформлення звіту можуть включати наявність титульної сторінки, змісту, вступу, основної частини, висновків та додатків. Важливо, щоб у звіті були чітко визначені цілі практики, її зміст, перелік виконаних завдань та опис здобутого досвіду.

Звіт складається самим студентом або стажером під керівництвом викладача або наставника з навчального закладу. Цей процес сприяє розвитку аналітичних та письмових навичок, а також самостійності та відповідальності.

Приклади

ЗВІТ

Про проходження практики

студентом (-кою)

спеціальності

групи

підприємства

з по

2023 року

Опис

Звіт про проходження практики є офіційним документом, який відображає результати проходження практики студентом (-кою) вищого навчального закладу.

Звіт складається з таких розділів:

 • Вступ – містить інформацію про мету, завдання, місце та тривалість практики;
 • Основна частина – містить інформацію про виконувані завдання, отримані знання та навички;
 • Висновок – містить підсумок проходження практики та рекомендації.

Нормативно-правові акти

 • Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII;
 • Положення про порядок проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2015 № 965.

Приклад заповнення

Вступ

Мною, студентом (-кою) Прізвище Ім’я По батькові, групи номер групи, спеціальності назва спеціальності, було проведено виробничу практику на підприємстві назва підприємства з дати початку практики по дату закінчення практики.

Метою практики було засвоєння теоретичних знань, отриманих у ВНЗ, та набуття практичних навичок у галузі назва галузі практики.

Завданнями практики було:

 • Ознайомитися з організаційною структурою та діяльністю підприємства;
 • Взяти участь у виконанні конкретних завдань у рамках своєї спеціальності;
 • Оволодіти практичними навичками з використанням сучасних технологій та обладнання;
 • Підготувати звіт про проходження практики.

Основна частина

Під час практики я виконував (-ла) такі завдання:

 • Ознайомлення з організаційною структурою та діяльністю підприємства;
 • Взяти участь у виконанні конкретних завдань у рамках своєї спеціальності;
 • Оволодіти практичними навичками з використанням сучасних технологій та обладнання;
 • Підготувати звіт про проходження практики.

У ході практики я ознайомився (-лася) з організаційною структурою підприємства, його основними видами діяльності, нормативними документами, які регламентують його роботу.

Я взяв (-ла) участь у виконанні таких завдань:

 • Назва завдання 1;
 • Назва завдання 2;
 • Назва завдання 3.

У процесі виконання цих завдань я оволодів (-ла) такими практичними навичками:

 • Назва навички 1;
 • Назва навички 2;
 • Назва навички 3.

Наприклад, я брав (-ла) участь у розробці рекламної кампанії для нового продукту підприємства. У процесі роботи я вивчив (-ла) основи реклами та маркетингу, навчився (-лася) використовувати сучасні інструменти та методи реклами.

Висновок

Проходження практики на підприємстві назва підприємства було для мене корисним та пізнавальним досвідом. Я зміг (-ла) застосувати на практиці теоретичні знання, отримані у ВНЗ, та набути нових практичних навичок.

Я вважаю, що проходження практики допомогло мені краще зрозуміти свою майбутню професію та підготуватися до роботи за фахом.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Основна частина

У ході практики студент (-ка) повинен (-на) докладно описати виконувані завдання, отримані знання та навички. Опис повинен бути конкретним і наочним, щоб переконатися в тому, що студент (-ка) застосував (-ла) теоретичні знання на практиці та набув (-ла) нових практичних навичок.

Ось кілька прикладів того, що можна описати в основній частині звіту:

 • Опис організаційної структури та діяльності підприємства. Цей розділ повинен містити інформацію про такі аспекти діяльності підприємства:
  • основні види діяльності;
  • організаційна структура;
  • нормативні документи, які регламентують роботу підприємства;
  • основні показники діяльності підприємства.
 • Опис конкретних завдань, у виконанні яких брав (-ла) участь студент (-ка). У цьому розділі необхідно описати такі аспекти:
  • мета завдання;
  • завдання, які було необхідно виконати для досягнення мети;
  • методи, які були використані для виконання завдання;
  • результати виконання завдання.
 • Опис практичних навичок, які опанував (-ла) студент (-ка). У цьому розділі необхідно описати такі аспекти:
  • назви навичок;
  • способи їх опанування;
  • приклади застосування навичок на практиці.

Висновок

У висновку звіт про проходження практики повинен містити такі аспекти:

 • Підсумок проходження практики. У цьому розділі необхідно коротко описати, що студент (-ка) отримав (-ла) від проходження практики.
 • Рекомендації. У цьому розділі можна дати рекомендації щодо вдосконалення практики або подальшого навчання студента (-ки).

Рекомендації

Рекомендації керівника практики від підприємства та ВНЗ є важливим елементом звіту про проходження практики. Ці рекомендації є оцінкою професійних якостей студента (-ки) та його (її) відповідності вимогам до фахівця з відповідної спеціальності.

Загальні рекомендації

При написанні звіту про проходження практики слід дотримуватися таких рекомендацій:

 • Звіт повинен бути написаний грамотно та чітко.
 • Звіт повинен бути структурованим та логічним.
 • Звіт повинен бути наповнений конкретними прикладами та результатами.

Звіт про проходження практики є важливим документом, який демонструє професійні якості студента (-ки) та його (її) готовність до роботи за фахом.

Шаблон “Звіту про проходження практики” повинен відповідати вимогам українського освітнього законодавства, зокрема Закону України “Про освіту”, а також нормативам та методичним рекомендаціям конкретного навчального закладу. Шаблон звіту зазвичай включає опис виконаних завдань, здобутих навичок та особистих вражень від практики.

Шаблон Звіту про проходження практики

 1. Титульна сторінка
  • Назва навчального закладу
  • Назва факультету/кафедри
  • Повна назва дисципліни та тема практики
  • Повні ім’я та прізвище студента
  • Номер групи/курсу
  • Повна назва організації, де проходила практика
  • Місце та рік написання
 2. Зміст
  • Вступ
  • Опис проходження практики
  • Висновки
  • Додатки (за необхідності)
 3. Вступ
  • Цілі та завдання практики
  • Тривалість та місце проходження практики
 4. Опис проходження практики
  • Опис виконаних завдань та діяльності
  • Набуті навички та знання
  • Особисті спостереження та враження
  • Опис співпраці з керівником практики та колективом
 5. Висновки
  • Оцінка отриманого досвіду
  • Вплив практики на професійні плани та орієнтири
 6. Додатки
  • Фотографії, звіти, таблиці, графіки тощо (за наявності)

Приклад заповнення:

 1. Титульна сторінка:
  • Національний університет “Київська Політехніка”
  • Факультет комп’ютерних наук
  • “Програмування та розробка ПЗ” – Практика з професійної підготовки
  • Іваненко Іван Іванович
  • Група КН-301
  • ТОВ “Інноваційні Технології”
  • Київ, 2023
 2. Зміст: [Відповідно до структури]
 3. Вступ:
  • Ціль: вдосконалення навичок програмування та розробки ПЗ
  • 01.02.2023 – 30.04.2023, ТОВ “Інноваційні Технології”
 4. Опис проходження практики:
  • Розробка модулю для внутрішньої CRM системи
  • Використання мов програмування Python та JavaScript
  • Співпраця з командою розробників, тижневі наради
 5. Висновки:
  • Велике збагачення практичних навичок
  • Підтвердження бажання працювати у сфері IT
 6. Додатки: [приклади коду, скріншоти проекту]

Цей шаблон є універсальним і може бути адаптованим до конкретних вимог навчального закладу та особливостей проходження практики. Всі дані в прикладі є умовними і призначені для ілюстрації структури та можливого змісту звіту.

Ось ще шаблон Звіту про проходження практики в Україні:

ЗВІТ про проходження _______________________ практики (назва практики)

студента ___ курсу, групи _______


(прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проходження практики: ______________________________________________ (назва організації)

Термін проходження практики: з “______ 20__ року по “________ 20__ року

Керівник практики від закладу вищої освіти _______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) Керівник практики від підприємства, організації ____________________________ (прізвище, ім’я, по батькові, посада)

20__ рік

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ 1.1 Загальні відомості про підприємство (організацію) 1.2 Організаційна структура підприємства (організації) РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ВИСНОВКИ ДОДАТКИ

Звіт складено відповідно до програми ____________________ практики та індивідуального завдання. (назва практики)

Приклад заповнення:

ЗВІТ про проходження виробничої практики

студента 3 курсу, групи МБ-31 Іванова Петра Сергійовича

Місце проходження практики: ТОВ “СтартАп” м. Київ

Термін проходження практики: з “03” травня 2022 року по “31” травня 2022 року

Керівник практики від закладу вищої освіти Сорокіна Анна Петрівна, канд. екон. наук, доцент
Керівник практики від підприємства, організації Лущик Іван Павлович, фінансовий менеджер

2022 рік

ЗМІСТ ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ
1.1 Загальні відомості про підприємство (організацію) 1.2 Організаційна структура підприємства (організації) РОЗДІЛ 2. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
ВИСНОВКИ ДОДАТКИ

Сподіваюсь, наданий мною шаблон звіту про практику з прикладом допоможе Вам під час оформлення документів. Будь ласка, пишіть, якщо матимете інші запитання.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: