ЗЕД контракт

ЗЕД контракт

Зовнішньоекономічний договір, або ЗЕД контракт, в Україні є важливим документом у сфері міжнародної торгівлі та економічних відносин. Він використовується для регулювання та формалізації відносин між українськими компаніями та їх зарубіжними партнерами, наприклад, з Китаєм.

ЗЕД контракт має різні форми та види, які відповідають конкретному виду економічної діяльності та характеру взаємодії між сторонами. Це можуть бути договори купівлі-продажу, договори на надання послуг, інвестиційні договори, договори про спільну діяльність, і т.д. Кожен з цих видів має свої специфічні особливості та вимоги.

Головна мета такого контракту – встановити чіткі умови співпраці між сторонами, включаючи обсяг та якість товарів або послуг, ціни, умови оплати, терміни доставки, відповідальність сторін та порядок вирішення можливих спорів. Така формалізація допомагає зменшити ризики та недорозуміння в міжнародній торгівлі.

Вимоги до ЗЕД контрактів включають необхідність їх складання відповідно до вимог законодавства обох країн. Важливо, щоб контракт був складений ясно та однозначно, щоб уникнути можливих правових спорів у майбутньому. Також потрібно визначити, за законодавством якої країни будуть вирішуватися спори.

Стосовно сторін договору, це можуть бути підприємства або організації, які мають право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Важливо, щоб кожна зі сторін мала всі необхідні дозволи та ліцензії для здійснення такої діяльності.

Зазвичай ЗЕД контракт складається спеціалістами в галузі міжнародного права та зовнішньоекономічної діяльності, які мають достатній досвід та знання для забезпечення юридичної точності та відповідності контракту вимогам обох країн. Оформлення документу вимагає глибокого розуміння не тільки юридичних, але й комерційних аспектів ведення міжнародного бізнесу.

Приклади

Створення шаблону ЗЕД (зовнішньоекономічного) контракту – це завдання, яке вимагає глибоких знань у галузі міжнародного та національного торгового права. Я можу надати вам базовий приклад такого шаблону, але для його практичного застосування та врахування специфічних вимог законодавства України, вам слід звернутися до кваліфікованого юриста.

Ось приблизний шаблон ЗЕД контракту:


Зовнішньоекономічний Контракт № [номер контракту]

Між [Назва компанії-експортера], Україна
і
[Назва компанії-імпортера], [Країна імпортера]

Цей контракт укладено між [Повна назва та юридична адреса експортера], далі – “Експортер”, та [Повна назва та юридична адреса імпортера], далі – “Імпортер”, щодо купівлі-продажу [найменування товару].

1. Предмет Контракту

1.1. Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер прийняти та оплатити товари відповідно до умов цього контракту.

2. Характеристики та Специфікації Товару

2.1. Опис товару, кількість, якість, технічні параметри, стандарти вказуються у Додатку 1 до цього контракту.

3. Ціна та Умови Оплати

3.1. Загальна ціна контракту становить [сума] [валюта]. Умови оплати: [умови оплати].

4. Умови Поставки

4.1. Поставка товару здійснюється згідно з умовами [вкажіть відповідний інкотермс, наприклад, FOB, CIF].

5. Упаковка та Маркування

5.1. Товари повинні бути належним чином упаковані та позначені.

6. Відповідальність та Гарантії

6.1. Експортер гарантує, що товари відповідають зазначеним специфікаціям і стандартам.

7. Форс-мажор

7.1. Ніяка сторона не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх зобов’язань за цим контрактом, якщо таке невиконання або затримка є результатом форс-мажорних обставин.

8. Вирішення Спорів

8.1. Спори та розбіжності, які виникають з цього контракту, будуть вирішуватися шляхом переговорів між сторонами, або, у випадку неможливості досягнення згоди, у відповідному арбітражному суді.

9. Законодавча Основа

9.1. Цей контракт регулюється законодавством України, включаючи, але не обмежуючись, [вказати конкретні закони].

[Місце і дата підписання]

[Підпис та печатка Експортера] ________________________

[Підпис та печатка Імпортера] ________________________


Цей шаблон є загальним прикладом та не враховує всіх можливих специфічних вимог та обставин, які можуть виникнути у різних зовнішньоекономічних відносинах. Для конкретного випадку слід розробляти контракт з урахуванням специфіки товарів, ринку, вимог законодавства обох країн, а також міжнародних торгових норм та правил. Консультація з кваліфікованим юристом є критично важливою.

Зовнішньоекономічний договір

Між

[Назва експортера], [Адреса експортера], [Телефонний номер експортера], [Електронна адреса експортера], надалі “Експортер”,

та

[Назва імпортера], [Адреса імпортера], [Телефонний номер імпортера], [Електронна адреса імпортера], надалі “Імпортер”,

укладено цей договір:

§ 1 Предмет договору

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити [найменування товару] в кількості [кількість] одиниць за ціною [ціна] за одиницю.

§ 2 Базисні умови поставки

Поставка товару здійснюється на умовах [базові умови поставки відповідно до ІНКОТЕРМС].

§ 3 Термін поставки

Термін поставки товару: [термін поставки].

§ 4 Валюта та порядок розрахунків

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті [найменування валюти] у строк [строк] після поставки товару.

§ 5 Якість товару

Товар повинен відповідати [вимоги до якості товару].

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

§ 6 Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

Місце, дата

[Підпис експортера]

[Підпис імпортера]

Примітки

 • У § 1 необхідно вказати найменування та реквізити експортера та імпортера.
 • У § 2 необхідно вказати найменування товару, його кількість та ціну.
 • У § 3 необхідно вказати дату або період поставки товару.
 • У § 4 необхідно вказати валюту розрахунків та строк їх здійснення.
 • У § 5 необхідно вказати вимоги до якості товару.
 • У § 6 необхідно вказати умови відповідальності сторін за порушення договору.
 • У § 7 необхідно вказати умови розірвання договору.
 • У § 8 необхідно вказати порядок вирішення спорів, що виникають у зв’язку з виконанням договору.

Відповідні закони України

 • Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
 • Закон України “Про міжнародну торгівлю”
 • ІНКОТЕРМС

Приклади заповнення

§ 1 Предмет договору

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити [найменування товару] в кількості [кількість] одиниць за ціною [ціна] за одиницю.

Приклад

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити 100 тонн пшениці за ціною 200 доларів США за тонну.

§ 2 Базисні умови поставки

Поставка товару здійснюється на умовах FCA [назва порту відправлення].

Приклад

Поставка товару здійснюється на умовах FCA Одеський морський порт.

§ 3 Термін поставки

Термін поставки товару: [термін поставки].

Приклад

Термін поставки товару: до 31 грудня 2023 року.

§ 4 Валюта та порядок розрахунків

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті [найменування валюти] у строк [строк] після поставки товару.

Приклад

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті доларів США у строк 30 днів після поставки товару.

§ 5 Якість товару

Товар повинен відповідати [вимоги до якості товару].

Приклад

Товар повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 3679-2022.

§ 6 Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

Приклад

У разі прострочення поставки товару експортер сплачує імпортеру пеню в розмірі 0,1% від вартості товару за кожний день прострочення.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України.

Приклад

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. У разі одностороннього розірвання договору сторона, яка розриває договір, повинна повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів до розірвання договору.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

Приклад

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в арбітражному суді за місцем знаходження експортера.

Додаткові положення

Крім основних положень, у ЗЕД контракті можуть бути передбачені додаткові положення, такі як:

 • умови транспортування та страхування товару;
 • умови прийняття товару;
 • умови повернення товару;
 • умови відповідальності сторін за порушення умов договору;
 • порядок вирішення спорів.

При складанні ЗЕД контракту необхідно враховувати всі особливості конкретного договору, а також вимоги чинного законодавства України.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: