ЗЕД контракт з Китаєм

ЗЕД контракт з Китаєм

Зовнішньоекономічний договір (ЗЕД контракт) з Китаєм є документом, який регулює відносини між українськими та китайськими підприємствами щодо здійснення торгівлі, інвестицій або інших видів економічної взаємодії.

Основною метою ЗЕД контракту є створення правової основи для взаємних економічних операцій, що включає визначення прав та обов’язків сторін, порядку виконання зобов’язань, умов оплати, доставки, страхування, а також врегулювання спорів.

Види ЗЕД контрактів можуть бути різними в залежності від виду економічної діяльності. Наприклад, існують контракти на поставку товарів, надання послуг, виконання робіт, сумісне виробництво, інвестиційні проекти тощо.

ЗЕД контракт потрібен для законного й ефективного регулювання міжнародних економічних відносин. Він дозволяє сторонам мати чітке розуміння умов співпраці, ризиків та відповідальності.

Щодо вимог до ЗЕД контрактів, важливо зазначити, що вони повинні бути складені відповідно до законодавства обох країн. Основні аспекти, які потрібно врахувати:

 1. Юридична точність: Контракт повинен чітко формулювати права та обов’язки сторін, умови доставки, оплати, страхування, а також механізм вирішення спорів.
 2. Мова контракту: Зазвичай контракти складаються англійською мовою як міжнародною, але можуть включати й версії на мовах обох країн.
 3. Законодавство: Важливо вказати, яке законодавство буде застосовуватися до тлумачення та виконання контракту.

Стосовно сторін договору, це можуть бути підприємства, організації або індивідуальні підприємці, які мають право вести зовнішньоекономічну діяльність. Їх повноваження та спроможність укладати договори зазвичай перевіряються перед підписанням контракту.

В процесі складання ЗЕД контракту важливо дотримуватися не тільки юридичних аспектів, але й комерційних та культурних особливостей ведення бізнесу в Україні та Китаї. Контракт може складати юрист або спеціаліст з міжнародної торгівлі, який має досвід роботи з відповідними ринками та знає особливості місцевого законодавства.

Приклади

Створення шаблону ЗЕД контракту (зовнішньоекономічного договору) між українською та китайською компаніями є специфічним завданням, яке вимагає детального знання як українського, так і китайського законодавства. Ось прикладний шаблон, який можна адаптувати під конкретні умови та вимоги обох сторін:


Зовнішньоекономічний Контракт № [номер контракту]

Між [Назва компанії-експортера], Україна
і
[Назва компанії-імпортера], Китайська Народна Республіка

Цей контракт укладено між [Повна назва та юридична адреса експортера], далі – “Експортер”, та [Повна назва та юридична адреса імпортера], далі – “Імпортер”, щодо купівлі-продажу [найменування товару].

1. Предмет Контракту

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер прийняти та оплатити товари відповідно до умов цього контракту.

2. Специфікації Товару

Товари, їх кількість, якість, технічні характеристики та стандарти вказуються у Додатку 1 до цього контракту.

3. Ціна та Умови Оплати

Загальна ціна контракту становить [сума] [валюта]. Умови оплати: [умови оплати, наприклад, акредитив, переказ].

4. Умови Поставки

Поставка товару здійснюється згідно з умовами [вкажіть інкотермс, наприклад, FOB (назва порту), CIF (назва порту)].

5. Упаковка та Маркування

Товари повинні бути належним чином упаковані та марковані відповідно до стандартів та вимог Імпортера.

6. Відповідальність за Невідповідність

Експортер несе відповідальність за будь-яку невідповідність товарів специфікаціям, зазначеним у Додатку 1.

7. Форс-мажор

У випадку форс-мажорних обставин, сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

8. Вирішення Спорів

Спори, що виникають з цього контракту, вирішуються шляхом переговорів або в арбітражному суді відповідно до законодавства країни Експортера.

9. Законодавча Основа

Цей контракт регулюється законодавством України. Відповідні закони: [вкажіть відповідні українські закони, наприклад, “Цивільний кодекс України”, “Закон України про міжнародну торгівлю” тощо].

[Місце і дата підписання]

[Підпис та печатка Експортера] ________________________

[Підпис та печатка Імпортера] ________________________


Цей шаблон є загальним і слід адаптувати його відповідно до конкретних умов вашої угоди та вимог законодавства. Обов’язково зверніться за професійною юридичною допомогою для точного складання та перевірки контракту, особливо з огляду на міжнародний характер угоди та відмінності у законодавствах України та Китаю.

Зовнішньоекономічний договір з Китаєм

Між

[Назва експортера], [Адреса експортера], [Телефонний номер експортера], [Електронна адреса експортера], надалі “Експортер”,

та

[Назва імпортера], [Адреса імпортера], [Телефонний номер імпортера], [Електронна адреса імпортера], надалі “Імпортер”,

укладено цей договір:

§ 1 Предмет договору

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити [найменування товару] в кількості [кількість] одиниць за ціною [ціна] за одиницю.

§ 2 Базисні умови поставки

Поставка товару здійснюється на умовах [базові умови поставки відповідно до ІНКОТЕРМС].

§ 3 Термін поставки

Термін поставки товару: [термін поставки].

§ 4 Валюта та порядок розрахунків

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті [найменування валюти] у строк [строк] після поставки товару.

§ 5 Якість товару

Товар повинен відповідати [вимоги до якості товару].

§ 6 Відповідальність сторін

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та чинного законодавства Китайської Народної Республіки.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України та чинним законодавством Китайської Народної Республіки.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в арбітражному суді за місцем знаходження експортера або в арбітражному суді за місцем знаходження імпортера.

Місце, дата

[Підпис експортера]

[Підпис імпортера]

Примітки

 • При складанні ЗЕД контракту з Китаєм необхідно враховувати такі особливості:
  • Умови контракту повинні відповідати вимогам чинного законодавства України та чинного законодавства Китайської Народної Республіки.
  • Контракт повинен бути складений на китайській та українській мовах.
  • Контракт повинен бути завірений нотаріально.

Відповідні закони України

 • Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
 • Закон України “Про міжнародну торгівлю”
 • ІНКОТЕРМС

Відповідні закони Китайської Народної Республіки

 • Закон Китайської Народної Республіки про зовнішньоекономічну діяльність
 • Закон Китайської Народної Республіки про міжнародну торгівлю
 • Загальні правила для інтернаціоналізації комерційних термінів (INCOTERMS)

Приклади заповнення

§ 1 Предмет договору

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити 100 тонн пшениці за ціною 200 доларів США за тонну.

Приклад

Експортер зобов’язується поставити, а Імпортер зобов’язується прийняти та оплатити 100000 штук електроелементів марки 12345 за ціною 1 долар США за штуку.

§ 2 Базисні умови поставки

Поставка товару здійснюється на умовах FCA [назва порту відправлення].

Приклад

Поставка товару здійснюється на умовах FCA Одеський морський порт.

§ 3 Термін поставки

Термін поставки товару: до 31 грудня 2023 року.

Приклад

Термін поставки товару: протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього договору.

§ 4 Валюта та порядок розрахунків

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті доларів США у строк 30 днів після поставки товару.

Приклад

Розрахунки за поставлений товар здійснюються в валюті євро у строк 60 днів після поставки товару.

§ 5 Якість товару

Товар повинен відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 3679-2022.

Приклад

Товар повинен відповідати технічним умовам, викладеним у додатку до цього договору.

§ 6 Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та чинного законодавства Китайської Народної Республіки.

Приклад

У разі прострочення поставки товару експортер сплачує імпортеру пеню в розмірі 0,1% від вартості товару за кожний день прострочення.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України та чинним законодавством Китайської Народної Республіки.

Приклад

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. У разі одностороннього розірвання договору сторона, яка розриває договір, повинна повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів до розірвання договору.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в арбітражному суді за місцем знаходження експортера або в арбітражному суді за місцем знаходження імпортера.

Приклад

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються в арбітражному суді за місцем знаходження імпортера.

Додаткові положення

Крім основних положень, у ЗЕД контракті з Китаєм можуть бути передбачені додаткові положення, такі як:

 • умови транспортування та страхування товару;
 • умови прийняття товару;
 • умови повернення товару;
 • умови відповідальності сторін за порушення умов договору;
 • порядок вирішення спорів.

При складанні ЗЕД контракту з Китаєм необхідно враховувати всі особливості конкретного договору, а також вимоги чинного законодавства України та чинного законодавства Китайської Народної Республіки.

Особливості ЗЕД контрактів з Китаєм

 • При складанні ЗЕД контракту з Китаєм необхідно враховувати, що в Китаї діє система правового регулювання, яка відрізняється від української. У зв’язку з цим, необхідно уважно вивчити чинне законодавство Китайської Народної Республіки, яке регулює зовнішньоекономічну діяльність.
 • Контракт з китайським партнером повинен бути складений на китайській та українській мовах. У разі виникнення спору, оригінал контракту на китайській мові матиме пріоритет.
 • Контракт з китайським партнером повинен бути завірений нотаріально. Це необхідно для того, щоб забезпечити його виконання в разі виникнення спору.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: