Заява в прокуратуру

Заява в прокуратуру

Заява в прокуратуру є юридичним документом, який подається громадянами, юридичними особами або іншими зацікавленими сторонами до органів прокуратури України для вирішення питань, пов’язаних із порушенням законів або прав громадян та організацій. Заява може мати декілька форм і видів, залежно від характеру порушень і завдань, які сторони прагнуть вирішити. Основні аспекти стосовно заяви в прокуратуру в Україні включають наступне:

 1. Суть заяви: Заява в прокуратуру містить відомості про конкретні факти порушень закону або прав громадян. Вона може стосуватися кримінальних правопорушень, корупційних дій, порушень прав людини, екологічних проблем і багато інших сфер.
 2. Форма заяви: Заяву можна подавати у письмовій або усній формі. Письмова форма є більш переважною, оскільки вона забезпечує доказову базу і може бути використана як основа для подальшого розслідування.
 3. Вимоги до оформлення: Заяву повинно бути чітко та лаконічно сформульовано, вказано місце події або порушення, дату, назву органу, до якого звертається заявник, а також особисті дані заявника або представника юридичної особи.
 4. Сторони заяви: Основними сторонами в заяві в прокуратуру є заявник і орган прокуратури, до якого звертаються. Заявник може бути фізичною особою, юридичною особою або іншою зацікавленою стороною, що відчуває необхідність у розгляді певного питання.
 5. Правова підстава: Заяву в прокуратуру можна подавати на підставі різних статей і законів України, залежно від характеру порушень і ситуації.
 6. Процедура подачі: Заяву можна подавати особисто до приймальні прокуратури органу, відправити поштою, електронною поштою або через електронні сервіси, доступні на веб-сайті прокуратури.
 7. Розгляд заяви: Після подачі заяви прокурорський орган проводить аналіз і вирішує, чи необхідно розпочати розслідування або провести інші заходи в рамках своєї компетенції.

Заяви в прокуратуру є важливим інструментом для забезпечення додержання законів та захисту прав і інтересів громадян та юридичних осіб. Цей документ використовується для привернення уваги до незаконних дій і сприяє подальшому їх розгляду та розслідуванню органами прокуратури в Україні.

Приклади

Зразок структури заяви в прокуратуру:

[Заголовок] ЗАЯВА в орган прокуратури [назва органу прокуратури] області/міста/району

[Вступ] Я, [ПІБ заявника], громадянин України, [інформація про місце проживання або місце реєстрації], звертаюся до вас з проханням розглянути мою заяву щодо [короткий опис ситуації чи порушення].

[Основна частина] Відповідно до [закон України, стаття або норма, на підставі якої подається заява], я бажаю повідомити про наступне:

 1. [Опис фактів або обставин порушення] (детально опишіть те, що сталося).
 2. [Вказівка на правові норми] (вкажіть відповідні статті чи норми закону, які були порушені).
 3. [Докази порушення] (прикріпіть будь-які документи, фотографії, свідчення свідків тощо, які підтверджують вашу заяву).

[Вимога] На підставі вищевикладеного, я прошу:

 1. Провести офіційне розслідування щодо цієї ситуації.
 2. Призначити винних осіб відповідальними згідно з чинним законодавством.
 3. Забезпечити відшкодування (якщо це відповідно до ситуації).

[Закінчення] Дякую за увагу до моєї заяви та прошу негайно вжити відповідні заходи для вирішення цієї ситуації.

[Підпис]


(Підпис заявника)

[Дата] Дата подачі заяви: [дата подачі]

[Контактна інформація] Мій контактний телефон: [контактний номер телефону] Моя адреса електронної пошти: [електронна адреса]

Будь ласка, пам’ятайте, що це загальний шаблон, і вам слід додати всі необхідні деталі та конкретні дані, що стосуються вашої ситуації. Також важливо звернутися до конкретного закону та статей, які порушені у вашому випадку. У разі потреби, зверніться до адвоката або іншого юридичного фахівця для консультації і підтримки у складанні заяви.

ЗАЯВА

до [найменування прокуратури]

від [прізвище, ім’я, по батькові заявника]

[адреса заявника]

[контактний номер телефону]

[електронна адреса]

[дата]

Шановний [прізвище, ім’я, по батькові керівника прокуратури]!

Я, [прізвище, ім’я, по батькові заявника], звертаюся до Вас із заявою про порушення кримінального правопорушення.

[Опис події, яка є підставою для звернення до прокуратури].

На мою думку, у діях [прізвище, ім’я, по батькові особи, яка, на думку заявника, вчинила кримінальне правопорушення] є ознаки [найменування кримінального правопорушення].

Додатково до заяви додаю наступні документи:

 • [перелік документів].

Прошу Вас розглянути мою заяву та вжити відповідних заходів реагування.

З повагою, [Підпис заявника]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклади заповнення

В пункті 1. вказується найменування прокуратури, до якої подається заява.

В пункті 2. вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса, контактний номер телефону та електронна адреса.

В пункті 3. вказується дата подання заяви.

В пункті 4. вказується звернення до керівника прокуратури.

В пункті 5. описується подія, яка є підставою для звернення до прокуратури.

В пункті 6. вказується висновок заявника про те, що у діях особи, яка, на думку заявника, вчинила кримінальне правопорушення, є ознаки певного кримінального правопорушення.

В пункті 7. перераховуються документи, які додаються до заяви.

В пункті 8. міститься прохання розглянути заяву та вжити відповідних заходів реагування.

В пункті 9. міститься підпис заявника.

Цей шаблон Заяви в прокуратуру може бути використаний як основа для розробки Заяви конкретного заявника. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини події, яка є підставою для звернення до прокуратури.

Законами України, які регулюють порядок подання заяв до прокуратури, є:

 • Кримінальний процесуальний кодекс України;
 • Закон України “Про прокуратуру”.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, заяву до прокуратури може подати будь-яка особа, яка вважає, що її права та свободи порушені.

Заява до прокуратури має бути викладена письмово та містити наступні відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 • його місце проживання;
 • виклад обставин, які є підставою для звернення до прокуратури;
 • прохання про вжиття заходів реагування.

До заяви можуть бути додані документи, які підтверджують викладені в ній обставини.

Прокурор, який отримав заяву, зобов’язаний її розглянути та вжити відповідних заходів реагування.

До заходів реагування, які можуть бути вжиті прокурором, належать:

 • проведення досудового розслідування;
 • прийняття рішення про відмову у провадженні досудового розслідування;
 • передача матеріалів заяви органу досудового розслідування;
 • вжиття заходів реагування у порядку адміністративного законодавства.

Ось ще приклад Строкового трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No1 м. Київ 10 січня 2023 р. Товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь”, в особі директора Іваненка Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, затвердженого Зборами Засновників (протокол No1 від 10.01.2019 р.), в подальшому “Роботодавець”, з однієї сторони, і громадянин України Петренко Петро Петрович, паспорт серії КВ No123456, виданий 10.01.2010 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний номер 1234567890, в подальшому “Працівник”, з другої сторони (разом – “Сторони”), уклали цей трудовий договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Відповідно до цього Договору Роботодавець наймає Працівника на посаду менеджера з продажу в відділ маркетингу.
 2. СТРОК ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2.1. Трудовий договір укладається на визначений строк – 1 рік, з 10 січня 2023 року по 10 січня 2024 року. 2.2. Після закінчення строку договору трудові відносини припиняються.
 3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 3.1. Посадовий оклад Працівника становить ___ грн на місяць. 3.2. Виплата заробітної плати здійснюється двічі на місяць у строки, передбачені колективним договором.
 4. ІНШІ УМОВИ 4.1. Сторони керуються чинним трудовим законодавством України. 4.2. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін і можуть бути змінені тільки за їх взаємною згодою. 4.3. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами. 4.4. Договір складений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН Від Роботодавця Працівник Директор Петренко П.П.

Ось ще приклад Заяви в прокуратуру про захист порушених прав відповідно до законодавства України:

Прокурору Шевченківського району м. Києва Іваненку І.І. від громадянина Петренка Петра Петровича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, кв. 1 ЗАЯВА 10 січня 2023 року мною було подано до Шевченківської районної державної адміністрації м. Києва заяву про перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною сімейного стану та набуттям права на додаткову надбавку як самотньому пенсіонеру. Однак станом на 20 січня 2023 року заява залишилася без розгляду, пенсія без змін та надбавка не нарахована. Мої телефонні звернення до відділу соціального захисту населення райдержадміністрації не дали жодних результатів. Вважаю, що моє право на своєчасне отримання нарахованих за законом виплат порушено бездіяльністю посадових осіб Шевченківської РДА м. Києва. На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Закону України “Про прокуратуру”, ПРОШУ:

 1. Провести перевірку зазначених фактів.
 2. Вжити відповідних заходів реагування для поновлення моїх порушених прав.
 3. Повідомити про результати розгляду заяви. Додатки:
 4. Копія заяви до Шевченківської РДА м. Києва від 10.01.2023 р.
 5. Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
 6. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 10.12.2022 р.

Дата

Підпис

Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: