Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір – це правовий акт, який відіграє важливу роль у цивільному обороті. Він є основним механізмом регулювання відносин між суб’єктами цивільного права, які мають намір установити, змінити або припинити певні майнові та немайнові відносини.

Цей договір визначається Цивільним кодексом України як угода двох або більше осіб про встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків. Основною метою такого договору є врегулювання відносин між сторонами, визначення їх прав та обов’язків.

Види цивільно-правових договорів можуть бути різні і залежать від предмету та мети договору. Це можуть бути, наприклад, купівля-продаж, оренда, підряд, надання послуг та багато інших. Вони можуть бути як у письмовій, так і в усній формі, проте для певних типів договорів (наприклад, при купівлі-продажу нерухомості) закон вимагає обов’язкового письмового оформлення.

Цивільно-правовий договір потрібен для того, щоб забезпечити правову визначеність відносин між сторонами, захистити їх інтереси та встановити юридично обов’язкові правила поведінки. Він дозволяє уникнути непорозумінь та конфліктів, а у випадку їх виникнення – служить основою для вирішення спорів у судовому порядку.

У договорі мають бути чітко вказані сторони договору, їх права та обов’язки, предмет договору, умови виконання, строк дії договору, ціна договору (якщо це стосується майнових відносин), порядок вирішення спорів та інші істотні умови, відповідно до специфіки договору.

Сторонами цивільно-правового договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Це можуть бути приватні особи, підприємці, компанії, організації тощо.

Щодо вимог до оформлення, договір має бути складений згідно з нормами чинного законодавства, враховуючи специфіку відносин між сторонами. Він повинен містити всі необхідні реквізити та бути підписаний усіма сторонами. У деяких випадках договір може бути нотаріально засвідчений.

Складання цивільно-правового договору, як правило, відбувається за участю юристів або юридичних консультантів, які можуть забезпечити відповідність договору законодавству, врахувати всі ризики та побажання сторін. Це особливо важливо у складних і значущих відносинах, де є високі ризики або значні цінності.

Приклади

Шаблон Цивільно-правового договору


ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР

м. [Назва міста] дата [ДД.ММ.РРРР]

1. Загальні положення

1.1. За цим договором Виконавець (далі – “Виконавець”) зобов’язується виконати для Замовника (далі – “Замовник”) роботи (надати послуги) за визначеним завданням, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи (послуги).

1.2. Договір регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є виконання Виконавцем робіт (надання послуг) [конкретне описання робіт або послуг], що відповідають вимогам Замовника.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

 • виконувати роботу (надавати послуги) якісно та в строк, визначений цим договором;
 • дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в ході виконання робіт.

3.2. Замовник зобов’язується:

 • надати Виконавцю необхідні матеріали та інформацію для виконання робіт;
 • своєчасно оплачувати виконані роботи відповідно до умов цього договору.

4. Ціна договору та порядок розрахунків

4.1. Загальна вартість робіт складає [сума] гривень.

4.2. Оплата виконаних робіт здійснюється шляхом [опис методу оплати].

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор).

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

8. Реквізити сторін

Виконавець: [ПІБ] [Адреса] [Телефон] [Підпис]

Замовник: [ПІБ або назва організації] [Юридична адреса / Адреса] [Телефон] [Підпис]


Приклад заповнення:

Виконавець: Іванов Іван Іванович м. Київ, вул. Прикладна, 10, кв. 5 +380 123 456 789 [Підпис]

Замовник: ТОВ “Українські рішення” м. Київ, вул. Бізнесова, 20 +380 987 654 321 [Підпис]

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР

[Найменування договору]

[Дата]

[Номер договору]

Місто [назва міста]

[Дата]

[Прізвище, ім’я, по батькові першої сторони], [найменування посади першої сторони], [найменування організації першої сторони], [код ЄДРПОУ першої сторони], [адреса першої сторони], [ідентифікаційний код першої сторони], (далі – “Перша сторона”)

та

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Прізвище, ім’я, по батькові другої сторони], [найменування посади другої сторони], [найменування організації другої сторони], [код ЄДРПОУ другої сторони], [адреса другої сторони], [ідентифікаційний код другої сторони], (далі – “Друга сторона”),

уклали цей договір (далі – “Договір”) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Перша сторона зобов’язується надати Другій стороні послуги [найменування послуги], а Друга сторона зобов’язується оплатити ці послуги.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Перша сторона має право:

 • вимагати від Другої сторони своєчасної та повної оплати послуг;
 • отримувати від Другої сторони інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

2.2. Перша сторона зобов’язана:

 • надавати Другій стороні послуги якісно та в строк;
 • виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

2.3. Друга сторона має право:

 • отримувати від Першої сторони послуги належної якості та в строк;
 • вимагати від Першої сторони усунення недоліків у наданих послугах.

2.4. Друга сторона зобов’язана:

 • своєчасно та в повному обсязі оплатити послуги Першої сторони;
 • виконувати інші зобов’язання, передбачені цим Договором.

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість послуг за цим Договором становить [сума] гривень ([цифра]).

3.2. Оплата послуг здійснюється Другою стороною шляхом [спосіб оплати] у строк до [термін].

4. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У разі порушення Першою стороною строків надання послуг, Друга сторона має право вимагати від Першої сторони відшкодування завданої шкоди.

4.3. У разі порушення Другою стороною строків оплати послуг, Перша сторона має право вимагати від Другої сторони відсотків за користування чужими грошовими коштами у розмірі [відсоток] від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5. Термін дії Договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з [дата] і діє до [дата].

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін.

6.2. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за місцем знаходження Першої сторони.

6.3. Цей Договір складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

Перша сторона

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Друга сторона

[Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Вказується дата та номер договору:

 • дата – день підписання договору;
 • номер – ідентифікатор договору, який присвоюється сторонами самостійно.

Вказується місце укладення договору:

 • місто, в якому підписується договір.

Вказуються відомості про першу сторону:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • посада;
 • найменування організації;
 • код ЄДРПОУ;
 • адреса;
 • ідентифікаційний код.

Вказуються відомості про другу сторону:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • посада;
 • найменування організації;
 • код ЄДРПОУ;
 • адреса;
 • ідентифікаційний код.

Вказується предмет договору:

 • найменування послуги або об’єкта договору;
 • кількість, якість, інші характеристики послуги або об’єкта договору.

Вказуються права та обов’язки сторін:

 • права та обов’язки сторін визначаються відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Вказується вартість послуги та порядок оплати:

 • вартість послуги визначається у грошовій одиниці України – гривні;
 • порядок оплати послуги визначається сторонами самостійно.

Вказується відповідальність сторін:

 • за порушення умов договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України;
 • конкретні види відповідальності Сторін визначаються сторонами самостійно.

Вказується термін дії договору:

 • термін дії договору визначається сторонами самостійно;
 • якщо термін дії договору не визначений, то він вважається укладеним на невизначений строк.

Вказуються заключні положення:

 • зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін;
 • спори, що виникають між сторонами з приводу виконання договору, вирішуються шляхом переговорів; у разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку.

Ось ще приклад цивільно-правового договору відповідно до Цивільного кодексу України:

ДОГОВІР ПОЗИКИ No 1 м. Київ 10 січня 2023 р.

Іваненко Іван Іванович, паспорт серії КВ No 1234567, виданий 10.01.2010 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, іменований надалі “Позикодавець”, з однієї сторони, та

Петренко Петро Петрович, паспорт серії TТ No 7654321, виданий 11.11.2011 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, іменований надалі “Позичальник”, з другої сторони, разом іменовані “Сторони”, уклали цей договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти (надалі – “позика”) в сумі 10 000 грн (десять тисяч гривень), а Позичальник зобов’язується повернути позику та сплатити проценти за користування позикою.
 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ 2.1. Позика надається строком на 1 рік, до 10 січня 2024 року. 2.2. Позика надається готівкою в день підписання договору або в безготівковій формі протягом 3 днів з дня підписання договору. 2.3. Позичальник зобов’язується повернути позику до 10 січня 2024 року. 2.4. Місцем виконання договору є місце проживання Позикодавця.
 3. ПРОЦЕНТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ 3.1. За користування позикою Позичальник сплачує проценти у розмірі 10% річних від суми позики. 3.2. Нарахування процентів починається з наступного дня після отримання позики Позичальником та закінчується в день повернення позики. 3.3. Сплата процентів здійснюється щомісяця не пізніше 10 числа або в кінці строку дії договору разом з поверненням позики.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. За невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. 4.2. У разі порушення терміну повернення позики, Позичальник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.
 5. IНШI УМОВИ 5.1. Зміни та доповнення до договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод. 5.2. Договір складений у 2 примірниках по одному для кожної зі Сторін.
 6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ПОЗИКОДАВЕЦЬ ПОЗИЧАЛЬНИК Іваненко І.І. Петренко П.П. Паспорт: серія КВ No1234567 Паспорт: серія TТ No7654321 Адреса: м. Київ, вул. Шевченка, Адреса: м. Київ, вул. Лесі Українки, буд. 1, кв. 1 буд. 15, кв. 20 Тел.: 050-123-45-67 Тел.: 066-543-21-09

Підписи Сторін:

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: