Трудовий договір за сумісництвом

Трудовий договір за сумісництвом

Трудовий договір за сумісництвом в Україні – це спеціальний вид трудових відносин, коли працівник офіційно працює на двох або більше роботах одночасно. Особливість цього виду договору полягає в тому, що він укладається для роботи, яка не є основною діяльністю працівника. Такий договір є важливим для регулювання прав і обов’язків як працівника, так і роботодавця у відносинах, пов’язаних із сумісництвом.

Головною вимогою до такого договору є його відповідність трудовому законодавству України. Він повинен чітко визначати умови праці, обсяг робочого часу, який працівник витрачатиме на сумісництво, а також порядок і розмір оплати праці. Зазвичай, робота за сумісництвом не повинна перешкоджати основній діяльності працівника і має бути узгоджена з основним місцем роботи, особливо якщо є обмеження або конфлікт інтересів.

Трудовий договір за сумісництвом складається у випадках, коли працівник має бажання або потребу в додатковій роботі. Це може бути пов’язано з фінансовими потребами, бажанням набути нового досвіду або розвивати додаткові навички.

Сторонами в такому договорі є роботодавець, який надає додаткову роботу, та працівник, який її виконує. Важливо, що обидві сторони мають усвідомлювати правові наслідки таких відносин, особливо щодо оподаткування доходів та соціального страхування.

Щодо оформлення, трудовий договір за сумісництвом повинен бути складений в письмовій формі. Він має містити всі стандартні елементи трудового договору, такі як інформацію про сторони, умови праці, заробітну плату, тривалість робочого часу, а також специфічні умови, пов’язані із сумісництвом. Особлива увага повинна бути приділена регулюванню робочого часу, щоб уникнути перевантаження працівника та забезпечити дотримання норм щодо відпочинку.

Зазвичай, цей договір складається роботодавцем, який надає додаткову роботу. Проте, перед підписанням, працівник має право ознайомитися з усіма його умовами та при необхідності внести свої пропозиції або зміни.

Таким чином, трудовий договір за сумісництвом є важливим документом, який забезпечує правове регулювання додаткової роботи працівника, гарантуючи при цьому дотримання його прав та інтересів.

Приклади

Трудовий договір за сумісництвом

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ працівника],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади] за сумісництвом, а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором за сумісництвом.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника визначається Роботодавцем у порядку, установленому законодавством про працю.

4.2. Працівник зобов’язаний виконувати роботу за сумісництвом в вільний від основної роботи час.

5. Відпустки

5.1. Працівнику надаються відпустки відповідно до законодавства України про працю.

6. Відповідальність сторін

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

6.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

7. Припинення трудового договору

7.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

8. Інші умови

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

8.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

Печатка

Для складання шаблону трудового договору за сумісництвом в Україні, важливо врахувати вимоги українського законодавства, зокрема Кодексу законів про працю України. Ось приклад такого шаблону:


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЗА СУМІСНИЦТВОМ

Місто: _______
Дата: _________

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
1.1 Роботодавець: “Назва організації”, юридична адреса: ___________, код ЄДРПОУ: ___________, в особі ___________ [посада особи, яка підписує договір], що діє на підставі ___________ [статуту, положення].
1.2 Працівник: ___________ [ПІБ], ІПН: ___________, проживає за адресою: ___________, основне місце роботи: ___________ [назва організації, посада].

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівнику роботу за сумісництвом на умовах цього договору, а Працівник зобов’язується виконувати свої трудові обов’язки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА УМОВИ РОБОТИ:
3.1. Працівник виконуватиме обов’язки ___________ [вкажіть посаду чи спеціальність], згідно з внутрішніми правилами та нормами організації.
3.2. Робочий час: ___________ [вкажіть графік роботи за сумісництвом].

4. ОПЛАТА ПРАЦІ:
4.1. За свою роботу Працівник отримує заробітну плату у розмірі ___________ грн.

5. ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
5.1. Договір укладається на термін від ___________ до ___________ [або на невизначений термін] і може бути припинений відповідно до статей 36 та 40 Кодексу законів про працю України.

6. ІНШІ УМОВИ:
6.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення та підписання обома сторонами.

7. ПІДПИСИ СТОРІН:
7.1. Роботодавець:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

7.2. Працівник:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований з урахуванням конкретних умов та вимог законодавства. Важливо забезпечити, щоб умови договору не суперечили основним трудовим обов’язкам працівника на його основній роботі та відповідали законодавству України.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору за сумісництвом відповідно до законодавства України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
про роботу за сумісництвом

м. Київ

“___”_________ 20__ р.

ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Івана Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, та громадянин України Петренко Петро Сергійович (далі – Працівник), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Працівник приймається на роботу за сумісництвом на посаду менеджера з реклами з “___” ________ 20__ р. згідно з наказом No___ від “___”_________ 20__ р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– оплату праці згідно з умовами даного Договору (ст. 21 КЗпП);
– щорічну основну відпустку повної тривалості згідно з графіком (ст. 76 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– виконувати обумовлену Договором трудову функцію (ст. 139 КЗпП);
– додержуватися трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку (ст. 142 КЗпП).
2.3. Роботодавець має право:
– вимагати виконання посадових обов’язків від Працівника (ст. 142 КЗпП);
– здійснювати контроль та оцінку якості роботи Працівника (ст. 144 КЗпП).
2.4. Роботодавець зобов’язаний:
– забезпечити Працівника всіма необхідними для роботи засобами (ст. 153 КЗпП);
– своєчасно виплачувати заробітну плату у розмірі та в строки, передбачені даним Договором (ст. 115 КЗпП).

3. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ
3.1. Нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. Заробітна плата працівника складає ____ грн на місяць.
4.2. Виплата заробітної плати здійснюється 2 рази на місяць – ____ числа та ____ числа.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір діє з “___” _______ 20__ року до “___” ________ 20__ року.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Умови цього Договору мають юридичну силу для обох Сторін.
6.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Працівник:
Петренко Петро Сергійович
Паспорт: серія __ No ______

Роботодавець:
ТОВ «Компанія»
ЄДРПОУ ___________

Підписи сторін:
Працівник:

_________________ Петренко П.С

Роботодавець:
_________________ Іванов І.П.

Отже, в договорі вказуються істотні умови, права та обов’язки сторін, посилання на відповідні статті КЗпП України. Договір укладається на певний строк.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: