Трудовий договір з пенсіонером

Трудовий договір з пенсіонером

Трудовий договір з пенсіонером в Україні є особливим видом трудового договору, який укладається між роботодавцем і працівником, що досяг пенсійного віку. Основна мета такого договору – це створення правових відносин між роботодавцем і пенсіонером, який виявив бажання продовжити або розпочати трудову діяльність після виходу на пенсію.

Трудовий договір з пенсіонером має свої особливості. Він враховує вік та можливі особливі потреби людини похилого віку. Наприклад, робочий час може бути скороченим або гнучким, а умови праці – менш напруженими. Це залежить від стану здоров’я та індивідуальних можливостей пенсіонера.

Трудові договори з пенсіонерами можуть бути різних видів, зокрема:

 • Договір на невизначений термін, який є стандартною формою трудового договору.
 • Договір на визначений термін, який може бути використаний, якщо робота пенсіонера потрібна для виконання конкретного завдання або проекту.
 • Договір за сумісництвом, якщо пенсіонер вже працює за основним місцем роботи і хоче взяти додаткову роботу.

Трудовий договір з пенсіонером необхідний для захисту прав та інтересів обох сторін – як роботодавця, так і працівника. Він гарантує пенсіонеру соціальний захист, забезпечення умовами праці, відповідно до його фізичного стану та професійних навичок, а також гарантії оплати праці.

При складанні трудового договору з пенсіонером важливо враховувати загальні вимоги трудового законодавства України. До договору включаються умови про роботу, зокрема посаду, обов’язки, умови оплати праці, режим робочого часу, умови забезпечення безпеки праці, а також умови розірвання договору.

Сторонами в трудовому договорі виступають пенсіонер як працівник та роботодавець, який може бути як юридичною, так і фізичною особою.

Трудовий договір з пенсіонером повинен бути складений у письмовій формі. Важливо, щоб документ чітко визначав умови праці та відповідав законодавству. Всі положення договору повинні бути зрозумілими та однозначними, аби уникнути будь-яких непорозумінь у майбутньому.

Зазвичай, трудовий договір складає відділ кадрів організації або безпосередньо роботодавець (у випадку з маленькими фірмами чи індивідуальними підприємцями). Пенсіонер має право ознайомитись з умовами договору та внести свої пропозиції або зміни до нього перед підписанням.

У цілому, трудові відносини з пенсіонерами потребують особливої уваги та гнучкості, враховуючи їхній вік та особливості здоров’я. Вони дозволяють людям похилого віку залишатися активними у професійному житті, а також забезпечують додатковий дохід понад пенсію.

Приклади

Трудовий договір з пенсіонером

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ пенсіонера], [громадянство], [дата народження],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з пенсіонером.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з пенсіонером:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про пенсійне забезпечення

Приклади заповнення розділу “Предмет договору”

 • Найменування посади: лікар, учитель, інженер, менеджер тощо.

Приклади заповнення розділу “Права та обов’язки сторін”

 • Права Працівника:
  • право на своєчасну оплату праці у повному обсязі відповідно до встановлених норм;
  • право на відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;
  • право на здорові та безпечні умови праці;
  • право на участь у управлінні підприємством;
  • право на захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;
  • інші права, передбачені законодавством України про працю.
 • Обов’язки Працівника:
  • виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;
  • дотримуватися трудової дисципліни;
  • бережно ставитися до майна Роботодавця;
  • виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;
  • інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

Приклади заповнення розділу “Оплата праці”

 • Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.
 • Розмір заробітної плати Працівника становить [сума] гривень на місяць.

Приклади заповнення розділу “Тривалість робочого часу”

 • Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.
 • Тривалість робочого часу Працівника становить [норма] годин на тиждень.

Приклади заповнення розділу “Відпустки”

 • Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.
 • Працівник має право на відпустку тривалістю 24 календарних дня.

Приклади заповнення розділу “Відповідальність сторін”

 • За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

Приклади заповнення розділу “Припинення трудового договору”

 • Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.
 • Трудовий договір може бути припинений за угодою сторін.

Приклади заповнення розділу “Інші умови”

 • Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.
 • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].
 • Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Додаткові умови, які можуть бути включені до трудового договору з пенсіонером, можуть стосуватися:

 • спеціалізації пенсіонера;
 • кваліфікації пенсіонера;
 • робочого місця пенсіонера;
 • умов праці пенсіонера;
 • особливих обов’язків пенсіонера;
 • особливих прав пенсіонера;
 • розміру заробітної плати пенсіонера;
 • тривалості робочого часу пенсіонера;
 • тривалості відпустки пенсіонера;
 • відповідальності сторін за порушення трудового договору.

При заповненні трудового договору з пенсіонером необхідно враховувати вимоги чинного законодавства України.

Особливості трудового договору з пенсіонером:

 • Пенсіонер може укладати трудовий договір на будь-якій підставі, у тому числі за сумісництвом.
 • Пенсіонер має право на відпустку тривалістю не менше 24 календарних днів.
 • Пенсіонер може бути звільнений з роботи лише на підставах, передбачених законодавством України про працю.

Ось приклад шаблону трудового договору з пенсіонером, який ураховує відповідні аспекти українського законодавства. Важливо пам’ятати, що цей шаблон є базовим і може вимагати додаткових коректив залежно від конкретної ситуації та вимог роботодавця.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № [Номер договору]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові пенсіонера], який проживає за адресою: [Адреса проживання пенсіонера], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет договору

  1.1. Працівник зобов’язується виконувати роботу за професією [назва спеціалізації] в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.

 2. Термін договору

  2.1. Договір укладений на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].

 3. Робочий час та відпочинок

  3.1. Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. 3.2. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. 3.3. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].

 4. Заробітна плата

  4.1. Розмір заробітної плати складає [сума] грн. 4.2. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].

 5. Обов’язки та відповідальності

  5.1. Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків]. 5.2. Роботодавець зобов’язується [перелік обов’язків роботодавця].

 6. Закінчення та розірвання договору

  6.1. Умови розірвання договору [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].

 7. Інші умови

  7.1. [Інші важливі умови].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон може бути адаптований або доповнений залежно від конкретних умов праці, особливостей роботи пенсіонера та політики роботодавця. Завжди рекомендується консультуватися з юридичними фахівцями для забезпечення відповідності всіх аспектів договору законодавству України.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з пенсіонером відповідно до законодавства України:
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
з пенсіонером
м. Київ “___” _________ 20__ р.
ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і громадянин України Сидоренко Василь Іванович, пенсіонер за віком (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник приймається на посаду консультанта зі збуту з “___”_______ 20__р.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– повну оплату праці з урахуванням пенсії (ч. 2 ст. 12 Закону України “Про зайнятість населення”);
– щорічну основну відпустку (ст. 6 Закону України “Про відпустки”).
3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Робочий час – 20 годин на тиждень.
3.2. Заробітна плата – ____ грн. на місяць.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Договір укладено строком на 1 рік та набуває чинності з моменту підписання.
4.2. Договір може бути розірвано за згодою сторін або на інших підставах, передбачених законодавством.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
Сидоренко Василь Іванович
ТОВ «Компанія»
ЄДРПОУ _________
Підписи сторін:
Працівник:____________ Роботодавець:___________
В.І. Сидоренко П.П. Іванов
Отже, з пенсіонером укладається трудовий договір з урахуванням особливостей регулювання їх праці.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: