Трудовий договір з неповнолітнім

Трудовий договір з неповнолітнім

Трудовий договір з неповнолітнім в Україні регулюється специфічними нормами трудового законодавства, що встановлюють певні обмеження та гарантії для такої категорії працівників. Головна мета цього документа – забезпечити захист прав та інтересів неповнолітніх у сфері праці, враховуючи їхню вікову специфіку та потребу в додатковому соціальному захисті.

Трудовий договір з неповнолітнім необхідний для офіційного оформлення трудових відносин з особами, які не досягли 18 років. Він встановлює права та обов’язки обох сторін, зокрема умови праці, оплату, графік роботи, а також особливі умови, пов’язані з віком працівника.

Для укладення трудового договору з неповнолітнім необхідно врахувати, що мінімально допустимий вік для працевлаштування в Україні становить 16 років, а у деяких випадках, з дозволу одного з батьків або опікуна та за наявності відповідного медичного висновку, можливе працевлаштування з 15 років. Також важливо пам’ятати, що для неповнолітніх встановлені особливі умови праці: обмеження тривалості робочого дня, заборона на нічну роботу та важкі або шкідливі умови праці.

Сторонами трудового договору виступають роботодавець та неповнолітній працівник. При цьому необхідна згода батьків або опікунів неповнолітнього на укладення договору. Це один з ключових моментів, що гарантує додатковий захист інтересів неповнолітнього.

Оформлення трудового договору з неповнолітнім має відбуватися в письмовій формі з урахуванням усіх необхідних юридичних нюансів. До договору включаються стандартні положення про обов’язки та права сторін, умови праці, оплату праці, тривалість робочого дня та інші важливі аспекти. Особливу увагу слід приділити положенням, які регулюють особливості праці неповнолітніх, наприклад, обмеження згідно з законодавством про працю.

Зазвичай, трудовий договір з неповнолітнім складається роботодавцем, але перед підписанням важливо, щоб працівник та його законні представники ознайомились з усіма його положеннями. У деяких випадках, особливо при наявності специфічних умов праці, може знадобитися консультація з юристом для забезпечення дотримання всіх правових норм і гарантій.

Приклади

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ неповнолітнього], [громадянство], [дата народження],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з неповнолітнім.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з неповнолітнім:

  • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
  • Закон України “Про охорону праці”

Створення шаблону трудового договору з неповнолітнім в Україні вимагає дотримання специфічних норм та вимог законодавства, спрямованих на захист прав неповнолітніх у сфері праці. Ось приклад такого шаблону:


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕПОВНОЛІТНІМ

Місто: _______
Дата: _________

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
1.1 Роботодавець: “Назва компанії”, юридична адреса: ___________, код ЄДРПОУ: ___________, в особі ___________ [посада особи, яка підписує договір], що діє на підставі ___________ [статуту, положення].
1.2 Працівник: ___________ [ПІБ неповнолітнього], народжений ___________ [дата народження], проживає за адресою: ___________, представляється ___________ [ПІБ батька, матері або опікуна].

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівнику роботу на умовах цього договору, а Працівник зобов’язується виконувати свої трудові обов’язки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА УМОВИ РОБОТИ:
3.1. Працівник виконуватиме обов’язки ___________ [вкажіть посаду чи спеціальність], згідно з внутрішніми правилами та нормами організації.
3.2. Робочий час: ___________ [вкажіть графік роботи, враховуючи обмеження для неповнолітніх].

4. ОПЛАТА ПРАЦІ:
4.1. За свою роботу Працівник отримує заробітну плату у розмірі ___________ грн.

5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ:
5.1. Умови праці та оплати праці неповнолітнього регулюються згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України “Про охорону праці” та іншими нормативними актами.

6. ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
6.1. Договір укладається на термін від ___________ до ___________ [або на невизначений термін] і може бути припинений відповідно до статей Кодексу законів про працю України.

7. ІНШІ УМОВИ:
7.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення та підписання обома сторонами.

8. ПІДПИСИ СТОРІН:
8.1. Роботодавець:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

8.2. Працівник (неповнолітній):
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

8.3. Законний представник неповнолітнього (батько/мати/опікун):
Підпис: _____________
Ім’я: _____________


Цей шаблон є базовим і може потребувати адаптації з урахуванням конкретних умов роботи та індивідуальних особливостей кожного випадку працевлаштування неповнолітнього. Рекомендується звернутися до юриста для перевірки відповідності договору всім законодавчим нормам.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з неповнолітнім працівником відповідно до законодавства України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
з неповнолітнім працівником

м. Київ “___” _________ 20__ р.

ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Петра Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і громадянин України Петренко Андрій Олегович, “___” _____ року народження (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник приймається на посаду помічника продавця згідно наказу No___ від “__”_______20__р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Роботодавець зобов’язаний:
– враховувати вік, стан здоров’я та інші особливості Працівника (ст.192 КЗпП);
– дотримуватись норм тривалості робочого часу та часу відпочинку (ст. 51 КЗпП).

3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Робочий час становить 24 години на тиждень.
3.2. Заробітна плата – ____грн. за місяць.

4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Договір діє з “__”____ 20__ року до досягнення Працівником 18 років.
4.2. Договір може бути розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством України.

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Працівник: Роботодавець:
Петренко Андрій Олегович ТОВ «Компанія»
Паспорт: серія ___ No ______ ЄДРПОУ _________

Підписи сторін:

Працівник:_____________ Роботодавець:_____________

П.С. Іванов

Отже, з неповнолітнім укладається трудовий договір з урахуванням його віку та особливостей регулювання праці неповнолітніх.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: