Трудовий договір з лікарем

Трудовий договір з лікарем

Трудовий договір з лікарем в Україні є ключовим документом, який визначає відносини між лікарем та медичною установою чи іншим роботодавцем. Він містить детальний опис умов праці, прав, обов’язків та відповідальності обох сторін.

Трудовий договір з лікарем — це письмова угода, яка регламентує професійні відносини між медичним працівником та роботодавцем. Він встановлює такі аспекти, як розмір заробітної плати, графік роботи, умови праці, права та обов’язки сторін, а також умови розірвання договору.

Види або Форми:

 1. Трудові договори на невизначений термін: Це найбільш поширений тип договору, який не має чітко визначеного строку завершення.
 2. Трудові договори на визначений термін: Використовуються у випадках, коли потрібно тимчасово замістити іншого працівника або для виконання певного проекту чи завдання.
 3. Договори за сумісництвом: Це спеціальні угоди для лікарів, які працюють одночасно у декількох медичних установах.

Необхідність

Трудовий договір з лікарем є обов’язковим, оскільки він не лише забезпечує правову захищеність обох сторін, але й гарантує дотримання медичних та професійних стандартів.

Вимоги до Складання

Трудовий договір з лікарем має бути складений у письмовій формі. Він повинен включати:

 • Персональні дані обох сторін.
 • Деталізацію посади, обов’язків та відповідальності лікаря.
 • Умови оплати праці.
 • Режим робочого часу та відпочинку.
 • Умови забезпечення безпеки праці.
 • Порядок розірвання договору.

Сторони Договору

Сторонами в трудовому договорі виступають лікар (працівник) та медична установа або інший роботодавець (наприклад, приватна клініка).

Вимоги до Оформлення

Трудовий договір має бути чітким, зрозумілим, без двозначностей у формулюваннях. Важливо, щоб в договорі були зазначені всі суттєві умови праці та зобов’язання сторін. Також договір повинен бути зареєстрований відповідно до вимог законодавства України.

Складання Договору

Зазвичай, трудовий договір складається відділом кадрів медичної установи або юридичним відділом роботодавця. Лікар має право на ознайомлення з умовами договору та може запропонувати свої поправки чи доповнення до тексту договору перед його підписанням.

Зазначені елементи трудового договору з лікарем в Україні є фундаментальними для забезпечення правильної та ефективної роботи медичних працівників, а також для підтримання високого рівня медичного обслуговування.

Приклади

Трудовий договір з лікарем

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, організації, установи], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ лікаря], [спеціальність],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з лікарем.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з лікарем:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про лікарську діяльність”
 • Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”

Приклади заповнення розділу “Предмет договору”

 • Найменування посади: лікар-терапевт, лікар-хірург, лікар-гінеколог, лікар-стоматолог тощо.
 • Спеціальність: терапевт, хірург, гінеколог, стоматолог тощо.

Приклади заповнення розділу “Права та обов’язки сторін”

 • Права Працівника:
  • право на своєчасну оплату праці у повному обсязі відповідно до встановлених норм;
  • право на відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;
  • право на здорові та безпечні умови праці;
  • право на участь у управлінні підприємством;
  • право на захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;
  • інші права, передбачені законодавством України про працю.
 • Обов’язки Працівника:
  • виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;
  • дотримуватися трудової дисципліни;
  • бережно ставитися до майна Роботодавця;
  • виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;
  • інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

Приклади заповнення розділу “Оплата праці”

 • Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.
 • Розмір заробітної плати Працівника становить [сума] гривень на місяць.

Приклади заповнення розділу “Тривалість робочого часу”

 • Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.
 • Тривалість робочого часу Працівника становить [норма] годин на тиждень.

Приклади заповнення розділу “Відпустки”

 • Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.
 • Працівник має право на відпустку тривалістю 24 календарних дня.

Приклади заповнення розділу “Відповідальність сторін”

 • За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України про працю.

Приклади заповнення розділу “Припинення трудового договору”

 • Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.
 • Трудовий договір може бути припинений за угодою сторін.

Приклади заповнення розділу “Інші умови”

 • Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.
 • Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].
 • Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Додаткові умови, які можуть бути включені до трудового договору з лікарем, можуть стосуватися:

 • спеціалізації лікаря;
 • кваліфікації лікаря;
 • робочого місця лікаря;
 • умов праці лікаря;
 • особливих обов’язків лікаря;
 • особливих прав лікаря;
 • розміру заробітної плати лікаря;
 • тривалості робочого часу лікаря;
 • тривалості відпустки лікаря;
 • відповідальності сторін за порушення трудового договору.

При заповненні трудового договору з лікарем необхідно враховувати вимоги чинного законодавства України.

Ось зразок шаблону трудового договору з лікарем в Україні. Важливо, що цей шаблон є лише базовим прикладом, і він має бути адаптований згідно з конкретними вимогами закладу, специфікою роботи лікаря, а також відповідати чинному законодавству України.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № [Номер договору]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування медичної установи/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові лікаря], який проживає за адресою: [Адреса проживання лікаря], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет договору1.1. Працівник зобов’язується виконувати роботу за професією [назва спеціалізації лікаря] в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.
 2. Термін договору2.1. Договір укладений на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].
 3. Робочий час та відпочинок3.1. Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. 3.2. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. 3.3. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].
 4. Заробітна плата4.1. Розмір заробітної плати складає [сума] грн. 4.2. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].
 5. Обов’язки та відповідальності5.1. Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків]. 5.2. Роботодавець зобов’язується [перелік обов’язків роботодавця].
 6. Закінчення та розірвання договору6.1. Умови розірвання договору [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].
 7. Інші умови7.1. [Інші важливі умови].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон включає основні елементи трудового договору, однак він може потребувати додаткових деталізацій або змін відповідно до специфіки роботи в конкретній медичній установі та вимог законодавства. Рекомендується консультація з юристом для точного врахування всіх норм та вимог.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з лікарем відповідно до законодавства України:
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
з лікарем
м. Київ “___” _________ 20__ р.
Комунальне некомерційне підприємство “Міська лікарня No5”, в особі головного лікаря Іваненко Олени Петрівни, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і громадянка України Марія Павлівна Коваленко (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Працівник приймається на посаду лікаря-терапевта поліклініки згідно наказу No___ від “__”_______20__р.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– належні умови праці (ст. 153 КЗпП);
– підвищення кваліфікації за рахунок Роботодавця (ст. 60 Основ законодавства про охорону здоров’я).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– дотримуватися норм медичної етики і деонтології;
– зберігати лікарську таємницю.
3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Режим роботи Працівника визначається графіком роботи.
3.2. Заробітна плата Працівника становить ___ грн.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Договір набуває чинності з “___”_________ 20__ року і укладений на 5 років.
4.2. Договір припиняє дію на підставах, передбачених чинним законодавством.
5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
________________ КНП «Міська лікарня No5»
ЄДРПОУ ___________
О.П. Іваненко
Отже, в трудовому договорі з лікарем враховуються особливості їх праці та регулювання медичної діяльності відповідно до профільного законодавства.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: