Трудовий договір з фізичною особою-підприємцем

Трудовий договір з ФОП

Трудовий договір з фізичною особою-підприємцем (ФОП) в Україні є досить специфічним видом договірних відносин, який має свої особливості у порівнянні зі стандартними трудовими договорами. Основна відмінність полягає в тому, що однією зі сторін договору виступає фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність і має відповідну реєстрацію.

Основною метою такого договору є встановлення відносин між ФОП і працівником, де ФОП виступає в ролі роботодавця. Цей документ детально регламентує права та обов’язки обох сторін, умови праці, оплату праці, відповідальність сторін та інші важливі аспекти трудових відносин.

Для оформлення такого трудового договору потрібно дотримуватися вимог українського законодавства, зокрема, Трудового кодексу України та інших нормативно-правових актів, що регулюють трудові відносини. Договір має бути оформлений у письмовій формі, що є обов’язковою умовою для його юридичної сили.

Сторонами у такому договорі виступають ФОП як роботодавець і фізична особа як працівник. ФОП має право наймати працівників для виконання певних завдань або робіт в рамках своєї підприємницької діяльності. При цьому важливо, щоб ФОП дотримувався всіх обов’язків роботодавця, передбачених законом, включаючи сплату податків та соціальних внесків.

Договір має чітко визначати умови праці, включаючи графік роботи, обов’язки працівника, розмір та порядок виплати заробітної плати, умови щодо відпусток, медичного страхування, охорони праці та інші аспекти, що є важливими для обох сторін.

Договір складається на підставі згоди обох сторін, і кожна із сторін має право вносити свої пропозиції та вимоги до тексту договору. Після оформлення договір підписується обома сторонами, і з цього моменту він набуває юридичної сили.

Важливо врахувати, що співпраця з ФОП може мати певні особливості, зокрема, що стосується відрахувань до бюджету та соціальних фондів, тому перед підписанням такого договору рекомендується консультуватися з юристом або бухгалтером для уникнення можливих юридичних та фінансових ризиків.

Приклади

Трудовий договір з фізичною особою-підприємцем

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[ПІБ фізичної особи-підприємця], фізична особа-підприємець, що діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ працівника],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з фізичною особою-підприємцем.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

 • відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;**
 • здорові та безпечні умови праці;**
 • участь у управлінні підприємством;**
 • захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;**
 • інші права, передбачені законодавством України про працю.**

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

 • дотримуватися трудової дисципліни;**
 • бережно ставитися до майна Роботодавця;**
 • виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;**
 • інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.**

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за формулою:

Заробітна плата = Ставка заробітної плати * Кількість відпрацьованих годин * Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці

3.3. Ставка заробітної плати встановлюється в [сума] гривень за годину.

3.4. Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці визначається у порядку, установленому законодавством України про працю.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Робочий час Працівника визначається роботодавцем у порядку, установленому законодавством України про працю.

4.2. Працівник зобов’язаний виконувати роботу за розпорядженням Роботодавця в будь-який час доби.

5. Відпустки

5.1. Працівнику надаються відпустки відповідно до законодавства України про працю.

6. Відповідальність сторін

6.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

7. Припинення трудового договору

7.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

8. Інші умови

8.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

8.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Приклади заповнення

1. ПІБ фізичної особи-підприємця

У цьому пункті вказується прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця.

Приклад:

Іванов Іван Іванович

2. Найменування посади

У цьому пункті вказується назва посади, на яку приймається працівник.

Приклад:

Водій

3. Ставка заробітної плати

У цьому пункті вказується розмір ставки заробітної плати працівника за годину.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклад:

100 гривень

4. Коефіцієнт за відхилення від нормального режиму праці

У цьому пункті вказується розмір коефіцієнта за відхилення від нормального режиму праці працівника. Цей коефіцієнт застосовується для розрахунку заробітної плати працівника у разі, якщо його робочий час відрізняється від нормального, встановленого законодавством.

Приклад:

1,5

5. Дата набрання чинності договором

У цьому пункті вказується дата, з якої трудовий договір набирає чинності.

Приклад:

22 грудня 2023 року

6. Дата закінчення дії договору

У цьому пункті вказується дата, до якої діє трудовий договір. Якщо дата закінчення дії договору не вказується, то трудовий договір є безстроковим.

Приклад:

31 грудня 2024 року

7. Інші умови

У цьому пункті можуть бути вказані інші умови трудового договору, які не суперечать законодавству України про працю.

Приклад:

Працівник має право на додаткову відпустку за сімейними обставинами тривалістю 5 днів.

8. Підписи сторін

Підписи сторін трудового договору засвідчуються печатками (за наявності).

Приклад:

[Підпис фізичної особи-підприємця]

[Підпис працівника]

[Печатка фізичної особи-підприємця]

[Печатка працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з фізичною особою-підприємцем:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про оплату праці”
 • Закон України “Про відпустки”

Особливості трудового договору з фізичною особою-підприємцем:

 • Трудовий договір з фізичною особою-підприємцем укладається відповідно до загальних правил, встановлених Кодексом законів про працю України.
 • Оплата праці працівника за трудовим договором з фізичною особою-підприємцем визначається за погодженням сторін.
 • Працівник за трудовим договором з фізичною особою-підприємцем має право на такі ж відпустки, як і працівник за трудовим договором з юридичною особою.

Додаткові умови трудового договору з фізичною особою-підприємцем

Додаткові умови трудового договору з фізичною особою-підприємцем можуть передбачати:

 • Порядок оплати праці працівника, зокрема, розмір ставки заробітної плати, доплати, надбавки, премії тощо.
 • Розподіл робочого часу працівника, зокрема, тривалість робочого дня, робочого тижня, перерви для відпочинку та харчування тощо.
 • Порядок надання відпусток працівнику, зокрема, тривалість відпусток, строки надання відпусток тощо.
 • Інші умови, які не суперечать законодавству України про працю.

При укладенні трудового договору з фізичною особою-підприємцем слід уважно ознайомитися з усіма умовами договору та впевнитися, що вони не суперечать законодавству України.

Важливо врахувати, що для створення юридично коректного шаблону трудового договору з фізичною особою-підприємцем в Україні необхідно знати актуальні нормативно-правові акти та вимоги трудового законодавства. Нижче наведено приклад такого шаблону, який може бути адаптований відповідно до конкретних обставин та потреб.


ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
між фізичною особою-підприємцем та працівником

Місто ___________
Дата ___________

1. СТОРОНИ ДОГОВОРУ:
1.1 Роботодавець: Фізична особа-підприємець ___________ [ПІБ], зареєстрований за адресою: ___________, ІПН ___________, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру.
1.2 Працівник: ___________ [ПІБ], ІПН ___________, проживаючий за адресою: ___________.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
2.1. Роботодавець зобов’язується надати Працівнику роботу на умовах цього договору, а Працівник зобов’язується виконувати свої трудові обов’язки.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА УМОВИ РОБОТИ:
3.1. Працівник буде виконувати обов’язки ___________ [вкажіть посаду чи спеціальність], згідно з внутрішніми правилами та нормами ФОП.
3.2. Робочий час: ___________ [вкажіть графік роботи].

4. ОПЛАТА ПРАЦІ:
4.1. За свою роботу Працівник отримує заробітну плату у розмірі ___________ грн. в місяць.

5. ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:
5.1. Договір укладається на невизначений термін і може бути припинений відповідно до статей 36 та 40 Кодексу законів про працю України.

6. ІНШІ УМОВИ:
6.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише за умови їх письмового оформлення та підписання обома сторонами.

7. ПІДПИСИ СТОРІН:
7.1. Роботодавець:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________

7.2. Працівник:
Підпис: _____________
Ім’я: _____________


Цей шаблон є базовим прикладом і може вимагати адаптації відповідно до конкретних умов роботи та законодавчих вимог. Рекомендується отримати юридичну консультацію для забезпечення відповідності договору українському законодавству та потребам обох сторін.

Ось ще один приклад шаблону трудового договору з фізичною особою-підприємцем відповідно до законодавства України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No___
м. Київ “___”_________ 20__ р.

Громадянин України Іванов Іван Іванович (далі – Працівник), з однієї сторони, та фізична особа-підприємець Петренко Петро Петрович (далі – Роботодавець), з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей трудовий договір (далі – Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Працівник приймається на роботу на посаду продавця-консультанта з “___” ________ 20__ р. згідно з наказом No___ від “___”_________ 20__ р.
1.2. Місце роботи за договором: м. Київ, вул. Шевченка, буд. 5, магазин “Дім товарів”.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– оплату праці згідно з умовами даного договору (ст. 21 КЗпП);
– працю в умовах, що відповідають вимогам безпеки та гігієни (ст. 153 КЗпП);
– щорічну оплачувану відпустку (ст. 75 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– особисто виконувати доручену йому роботу (ст. 139 КЗпП);
– дотримуватися трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку (ст. 142 КЗпП);
– бережливо ставитись до майна роботодавця (ст. 143 КЗпП).
2.3. Роботодавець має право:
– вимагати від працівника належного виконання трудових обов’язків (ст. 142 КЗпП);
– заохочувати працівника за успіхи в роботі (ст. 143 КЗпП).
2.4. Роботодавець зобов’язаний:
– забезпечувати працівника засобами, необхідними для виконання роботи (ст. 153 КЗпП);
– своєчасно і повністю виплачувати заробітну плату (ст. 115 КЗпП);
– надавати щорічну оплачувану відпустку (ст. 75 КЗпП).

3. РЕЖИМ РОБОТИ
3.1. П’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.
3.2. Тривалість робочого дня – 8 годин.
3.3. Початок робочого дня о 9:00, закінчення о 18:00.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ
4.1. Заробітна плата працівника складає ____ грн на місяць.
4.2. Виплата заробітної плати здійснюється 15 та 30 числа кожного місяця.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договір укладено на 3 роки і набирає чинності з моменту його підписання.

6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Умови цього договору мають юридичну силу для обох сторін.
6.2. Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник:
Іванов І.І.
Паспорт: серія __ No ______

Роботодавець:
Петренко Петро Петрович
ІПН _____________
Паспорт: серія __ No ______

Підписи:
Працівник _____________ Іванов І.І.

Роботодавець _____________ Петренко П.П.

Отже, в договорі вказуються істотні умови, права та обов’язки сторін, режим роботи, посилання на статті КЗпП. Договір укладається на певний строк за згодою сторін.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: