Трудовий договір або контракт

Трудовий договір або контракт

Трудовий договір або контракт – це юридичний документ, що визначає взаємовідносини між працівником та роботодавцем. Він регламентує права та обов’язки обох сторін, умови праці, порядок оплати праці, робочий час, відпустки та інші аспекти трудових відносин.

Існують різні види трудових договорів: на невизначений термін, на визначений термін (терміновий), сезонний, договір на виконання певної роботи тощо. Вибір виду залежить від характеру роботи та потреб роботодавця та працівника.

Трудовий договір необхідний для правової регламентації відносин між працівником та роботодавцем. Він гарантує права та інтереси обох сторін, є основою для вирішення трудових спорів, а також є підставою для нарахування соціальних внесків та оподаткування доходів.

Трудовий договір складають, виходячи з потреб роботодавця та специфіки роботи. Він може бути укладений з усіма працівниками або з окремими категоріями працівників, наприклад, з керівниками, фахівцями тощо.

Сторонами трудового договору виступають роботодавець (фізична або юридична особа) та працівник (фізична особа). У документі обов’язково вказуються повні дані обох сторін: для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер; для юридичних осіб – повна назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ.

Трудовий договір має бути складений у письмовій формі. Він повинен містити такі розділи, як: загальні положення, умови праці, робочий час та час відпочинку, оплата праці, умови щодо охорони праці, порядок зміни та розірвання договору, інші умови за домовленістю сторін.

Трудовий договір складає роботодавець або уповноважена ним особа. Перед підписанням документа працівник має право ознайомитись з його умовами та при необхідності отримати консультації. Після погодження умов обидві сторони ставлять свої підписи, і трудовий договір набуває юридичної сили.

Приклади

Трудовий договір

[Найменування організації]

[Дата]

[Місто]

Цей Трудовий договір (далі – Договір) укладено між [найменування організації] (далі – Роботодавець) в особі [посада, прізвище, ім’я, по батькові], який діє на підставі [наказ, довіреність], з одного боку, та [прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Працівник), з іншого боку.

1. Предмет Договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівнику роботу, обумовлену цим Договором, а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, розпорядження роботодавця, додержуватися трудової дисципліни.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця:

 • забезпечувати Працівника роботою, обумовлену цим Договором;
 • виплачувати Працівникові заробітну плату в розмірі, у порядку та строки, встановлені законодавством;
 • забезпечувати належні умови праці;
 • створювати безпечні умови праці;
 • забезпечувати Працівника спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
 • проводити атестацію робочих місць;
 • забезпечувати своєчасне і в повному обсязі виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

2.2. Права та обов’язки Працівника:

 • виконувати роботу, обумовлену цим Договором, професійно і сумлінно;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати розпорядження роботодавця, додержуватися трудової дисципліни;
 • проходити в установленому порядку медичні огляди;
 • зберігати майно Роботодавця;
 • не розголошувати комерційну таємницю Роботодавця.

3. Заробітна плата

3.1. Заробітна плата Працівника встановлюється у розмірі [сума] гривень на місяць.

3.2. Заробітна плата виплачується Працівникові не рідше двох разів на місяць – 10 і 25 числа.

3.3. Заробітна плата Працівника складається з посадового окладу та додаткових заохочувальних та компенсаційних виплат.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника становить [кількість] годин на тиждень.

4.2. Робочий час Працівника може бути розподілений на частини на протязі робочого дня (тижня) відповідно до законодавства.

5. Відпустки

5.1. Працівнику надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю [кількість] календарних днів.

5.2. Працівнику надаються інші відпустки відповідно до законодавства.

6. Розірвання Договору

6.1. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін, за ініціативою Роботодавця або за ініціативою Працівника.

6.2. Договір може бути розірвано за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

7. Заключні положення

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути оформлені в письмовій формі і підписані сторонами.

7.3. У разі виникнення спорів, пов’язаних з виконанням цього Договору, сторони зобов’язуються їх вирішувати шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

8. Додаткові умови

[Додаткові умови, якщо такі є]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

9. ПІДПИСИ СТОРІН

[Підпис Роботодавця]

[Підпис Працівника]

[Дата]

Приклади заповнення

1. Предмет Договору

У цьому пункті необхідно вказати, яку роботу буде виконувати Працівник. Наприклад, “Працівник зобов’язується виконувати роботу на посаді менеджера з продажу”.

2. Права та обов’язки сторін

У цьому пункті необхідно детально описати права та обов’язки сторін Договору. Наприклад, у розділі “Права та обов’язки Роботодавця” можна вказати, що Роботодавець зобов’язується забезпечувати Працівника робочим місцем, обладнанням та матеріалами, необхідними для виконання роботи.

3. Заробітна плата

У цьому пункті необхідно вказати розмір заробітної плати Працівника. Заробітна плата може складатися з посадового окладу та додаткових заохочувальних та компенсаційних виплат.

4. Тривалість робочого часу

У цьому пункті необхідно вказати тривалість робочого часу Працівника. Тривалість робочого часу в Україні не може перевищувати 40 годин на тиждень.

5. Відпустки

У цьому пункті необхідно вказати тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки Працівника. Щорічна основна оплачувана відпустка в Україні становить 24 календарних дні.

6. Розірвання Договору

У цьому пункті необхідно вказати підстави для розірвання Договору. Договір може бути розірвано за взаємною згодою сторін, за ініціативою Роботодавця або за ініціативою Працівника.

7. Заключні положення

У цьому пункті необхідно вказати строк дії Договору, порядок внесення змін та доповнень до Договору, порядок вирішення спорів.

8. Додаткові умови

У цьому пункті можна вказати додаткові умови, які не передбачені в інших пунктах Договору. Наприклад, у додаткових умовах можна вказати, що Працівник зобов’язується виконувати роботу вдома або що Працівник має право на додаткові відпустки.

Відповідні закони України

Трудовий договір регулюється Кодексом законів про працю України (КЗпП України). КЗпП України містить положення про умови укладення, зміни та розірвання трудового договору, права та обов’язки сторін трудового договору, заробітну плату, робочий час, відпустки та інші умови праці.

Крім того, трудовий договір може містити положення, які регулюються іншими законами України, наприклад, Законом України “Про оплату праці”, Законом України “Про колективні договори і угоди” та іншими.

Рекомендації

Перед підписанням трудового договору Працівник повинен уважно прочитати його умови та переконатися, що вони його влаштовують. Працівник також має право звернутися до профспілки або до адвоката за консультацією щодо умов трудового договору.

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ №____

Місто _______ Дата ________

Роботодавець: Назва організації: ___________ Юридична адреса: ___________ Код ЄДРПОУ: ___________

Працівник: Прізвище, ім’я, по батькові: ___________ Адреса проживання: ___________ Ідентифікаційний номер: ___________

На підставі статті 21 Закону України “Про працю” роботодавець і працівник домовились про наступне:

 1. Загальні положення 1.1. Працівник зобов’язується виконувати роботу за професією (посадою) _________. 1.2. Місце виконання роботи: ___________.
 2. Умови праці 2.1. Робочий час: з ________ до ________. 2.2. Тривалість робочого дня (тижня): ________ годин.
 3. Оплата праці 3.1. Розмір заробітної плати: ________ грн. 3.2. Умови та порядок виплати: заробітна плата виплачується двічі на місяць.
 4. Відпустки 4.1. Тривалість щорічної відпустки: ________ календарних днів.
 5. Охорона праці 5.1. Працівник зобов’язаний дотримуватися правил охорони праці.
 6. Порядок зміни та розірвання договору 6.1. Розірвання трудового договору здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 7. Інші умови 7.1. [інші умови, домовлені між сторонами]

Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до ________ [або “на невизначений термін”].

Роботодавець: Підпис: ___________ Прізвище та ініціали: ___________

Працівник: Підпис: ___________ Прізвище та ініціали: ___________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: