Трудова угода зі студентом

Трудова угода зі студентом

Трудова угода зі студентом в Україні — це особливий вид трудових відносин, що передбачає залучення студентів до робочого процесу. Такі угоди часто враховують гнучкий графік роботи, щоб дозволити студентам поєднувати навчання з роботою.

Трудові угоди зі студентами можуть бути різних видів, залежно від потреб роботодавця та можливостей студента. Це може бути:

 • Трудовий договір на повний або неповний робочий день.
 • Договір на певний проект або термін, що зазвичай використовується для тимчасових або сезонних робіт.
 • Стажування, яке може бути офіційно оформлене як трудові відносини, забезпечуючи студенту не тільки практичний досвід, але й оплату за роботу.

Трудова угода зі студентом необхідна для забезпечення правової визначеності відносин між студентом-працівником та роботодавцем. Вона дозволяє чітко визначити умови праці, обов’язки, права сторін, а також умови оплати праці. Для студентів така угода є можливістю отримати професійний досвід, покращити навички та заробити гроші.

Трудова угода зі студентом складається з урахуванням особливостей студентського статусу. Важливо враховувати графік навчання студента, обмежувати максимально допустиму кількість робочих годин, а також уникати конфлікту інтересів між навчанням та роботою.

Сторонами в трудовій угоді виступають роботодавець (організація або індивідуальний підприємець) та студент.

Трудова угода зі студентом повинна бути складена у письмовій формі та включати всі стандартні елементи трудового договору: дані про сторони, характер роботи, розмір та умови оплати праці, режим робочого часу, умови розірвання договору. Також важливо враховувати особливості роботи зі студентами, такі як гнучкий графік.

Зазвичай трудову угоду зі студентом готує відділ кадрів організації або безпосередньо роботодавець. Перед підписанням угоди студент має право ознайомитися з усіма її умовами та внести свої пропозиції.

Таким чином, трудова угода зі студентом в Україні є важливим документом, що відкриває можливості для професійного зростання студента, а також забезпечує роботодавця мотивованим та гнучким персоналом.

Приклади

Трудова угода зі студентом

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, установи, організації], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ студента], [дата народження] року народження, [назва навчального закладу], [курс навчання],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з студентом.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини зі студентом:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про освіту”

Нижче наведено приклад шаблону трудової угоди зі студентом, що відповідає законодавству України. Цей шаблон може бути використаний як база для складання трудової угоди, але важливо адаптувати його до конкретних умов роботи та політики компанії.


ТРУДОВА УГОДА № [Номер угоди]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування компанії/організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові студента], студент [назва навчального закладу], який проживає за адресою: [Адреса проживання студента], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет угоди

  Працівник зобов’язується виконувати роботу за посадою [назва посади/роботи], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.

 2. Термін угоди

  Угода укладена на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].

 3. Робочий час та відпочинок

  Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік, адаптований під графік навчання студента]. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].

 4. Заробітна плата

  Розмір заробітної плати складає [сума] грн. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].

 5. Обов’язки та відповідальності

  Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків відповідно до посади/роботи].

 6. Закінчення та розірвання угоди

  Умови розірвання угоди [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].

 7. Інші умови

  [Інші важливі умови, наприклад, умови щодо конфіденційності, професійного розвитку, участі в навчаннях та семінарах тощо].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон є загальним прикладом і повинен бути доповнений або змінений відповідно до конкретних умов працевлаштування та політики компанії. Особливу увагу слід звернути на сумісність робочого графіку із навчальним процесом студента. Для визначення всіх законодавчих аспектів та вимог рекомендується консультуватися з юридичними фахівцями.

Ось ще один приклад шаблону трудової угоди зі студентом відповідно до законодавства України:
ТРУДОВА УГОДА No___
зі студентом
м. Київ “___” _________ 20__ р.
ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і студент 5 курсу КНУ ім. Тараса Шевченка Петренко Андрій Юрійович (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю трудову угоду (далі – Угода) про таке:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Працівник приймається на посаду адміністратора згідно наказу No___ від “__”_______20__р.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– відпустку під час літніх канікул (ст. 75 КЗпП);
– оплату праці з урахуванням скороченого робочого часу (ст. 51 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– дотримуватись трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку Роботодавця.
3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Робочий час – 30 годин на тиждень.
3.2. Заробітна плата – ____ грн. на місяць.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Угода укладена на 1 рік та набуває чинності з “__”________ 20__ р.
4.2. Підстави припинення визначаються чинним законодавством.
5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
Петренко Андрій Юрійович
ТОВ «Компанія»
ЄДРПОУ _________
Підписи:
Працівник: ____________ Роботодавець: ___________
А.Ю. Петренко П.П. Іванов
Отже, в трудовій угоді зі студентом враховуються гарантії його прав та особливості регулювання праці студентів.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: