Трудова угода з неповнолітнім

Трудова угода з неповнолітнім

Трудова угода з неповнолітнім в Україні є особливим видом трудових відносин, що вимагає дотримання певних правил та обмежень, встановлених законодавством для захисту молодих працівників. Вона регулює робочі відносини між роботодавцем та неповнолітнім працівником, зазвичай віком від 16 до 18 років, хоча з деякими обмеженнями працевлаштування дозволяється і з 15 років.

Такі угоди можуть бути укладені на повний або неповний робочий день, залежно від умов праці та вимог до конкретної посади. Однак, важливо враховувати, що існують законодавчі обмеження на трудову діяльність неповнолітніх, наприклад, заборона на нічну роботу або роботу в небезпечних умовах.

Трудова угода з неповнолітнім необхідна для оформлення законних трудових відносин, забезпечення прав та інтересів неповнолітнього працівника і захисту його здоров’я та морального розвитку. Угода встановлює права і обов’язки сторін, умови праці, графік роботи та оплату праці.

Трудова угода з неповнолітнім складається за певних умов. Зокрема, неповнолітні можуть працевлаштовуватися лише з дозволу одного з батьків або опікуна. Угода також повинна відповідати умовам, що забезпечують захист здоров’я та безпеку неповнолітнього, з обмеженням тривалості робочого дня та забороною на роботу в нічний час.

Сторонами в трудовій угоді виступають роботодавець та неповнолітній працівник, при цьому договір укладається з урахуванням згоди батьків або опікунів неповнолітнього.

Трудова угода з неповнолітнім повинна бути складена у письмовій формі і містити всі стандартні реквізити трудової угоди, з додаванням специфічних умов, що стосуються неповнолітніх. Особлива увага має бути приділена умовам праці, що гарантують безпеку та здоров’я неповнолітнього.

Трудову угоду зазвичай складає відділ кадрів організації або роботодавець. Перед підписанням угоди необхідно отримати письмову згоду одного з батьків або опікуна неповнолітнього. Після цього угода підписується обома сторонами.

Таким чином, трудова угода з неповнолітнім є важливим інструментом, що забезпечує захист прав і інтересів молодих працівників, водночас даючи їм можливість отримати професійний досвід у безпечному і контрольованому середовищі.

Приклади

Трудова угода з неповнолітнім

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, установи, організації], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ неповнолітнього працівника], [дата народження] року народження,

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з неповнолітнім.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з неповнолітнім:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про охорону праці”

Нижче наведено приклад шаблону трудової угоди з неповнолітнім в Україні. Цей шаблон враховує специфічні вимоги та обмеження, які законодавство України ставить перед працевлаштуванням неповнолітніх, зокрема, необхідність згоди батьків або опікунів та обмеження на робочі умови.


ТРУДОВА УГОДА № [Номер угоди]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування компанії/організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові неповнолітнього працівника], який проживає за адресою: [Адреса проживання неповнолітнього], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет угоди

  Працівник зобов’язується виконувати роботу за посадою [назва посади] в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.

 2. Термін угоди

  Угода укладена на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].

 3. Робочий час та відпочинок

  Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].

 4. Заробітна плата

  Розмір заробітної плати складає [сума] грн. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].

 5. Обов’язки та відповідальності

  Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків]. Роботодавець зобов’язується [перелік обов’язків роботодавця].

 6. Закінчення та розірвання угоди

  Умови розірвання угоди [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].

 7. Інші умови

  [Інші важливі умови, наприклад, умови щодо конфіденційності, навчання, розвитку тощо].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]

Згода батьків/опікунів неповнолітнього: _____________________ [Прізвище та ініціали батьків/опікунів]


Цей шаблон враховує основні вимоги українського законодавства щодо працевлаштування неповнолітніх і може бути адаптований відповідно до конкретних умов роботи та політики компанії. Важливо, щоб угода відповідала всім нормативно-правовим вимогам, забезпечувала захист прав неповнолітнього та містила згоду батьків або опікунів. Рекомендується консультуватися з юридичними фахівцями для точного врахування всіх норм та вимог.

Ось ще один приклад шаблону трудової угоди з неповнолітнім працівником відповідно до законодавства України:

ТРУДОВА УГОДА No___
з неповнолітнім працівником

м. Київ “___” _________ 20__ р.

Приватний підприємець Іванов Петро Сергійович (далі – Роботодавець) з однієї сторони, і громадянин України Петренко Андрій Олегович, “___” _____ ____ року народження (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю трудову угоду (далі – Угода) про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Працівник приймається на посаду прибиральника виробничих приміщень згідно наказу No___ від “__”_______20__р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Роботодавець зобов’язаний:
– враховувати вік, стан здоров’я та інші особливості Працівника (ст.192 КЗпП);
– дотримуватись норм тривалості робочого часу та часу відпочинку (ст.51 КЗпП).

3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Робочий час – 16 годин на тиждень.
3.2. Заробітна плата – ____ грн. на місяць.

4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Угода укладена на 1 рік та набуває чинності з моменту підписання.
4.2. Підстави припинення визначаються чинним законодавством.

5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Працівник: Роботодавець:
Петренко Андрій Олегович
ІПН _____________

Підписи:
Працівник:____________ Роботодавець: ___________
А.О. Петренко П.С. Іванов

Отже, з неповнолітнім укладається трудова угода з урахуванням його віку та особливостей регулювання праці неповнолітніх.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: