Трудова угода з найманим працівником

Трудова угода з найманим працівником

Трудова угода з найманим працівником в Україні є офіційним документом, що регулює відносини між роботодавцем і працівником. Цей документ визначає права та обов’язки сторін, умови праці, оплати, режим робочого часу, а також інші аспекти робочих відносин.

Трудові угоди можуть бути різних видів залежно від характеру роботи та потреб обох сторін. Це можуть бути угоди на повний робочий день для постійних працівників, на неповний робочий день, а також угоди на визначений або невизначений термін. Також існують угоди за сумісництвом, коли працівник працює на кілька роботодавців одночасно, і сезонні угоди для тимчасових або сезонних робіт.

Трудова угода необхідна для того, щоб законодавчо оформити трудові відносини між працівником і роботодавцем. Вона гарантує правову захищеність обох сторін, допомагає уникати непорозумінь, врегульовує питання оплати праці, відпусток, робочих умов та інших аспектів праці. Крім того, вона є обов’язковою для обліку в органах соціального страхування та податкових органах.

Трудова угода складається зазвичай тоді, коли сторони дійшли згоди щодо умов праці. Вона має містити чіткі умови щодо обов’язків працівника, умов оплати праці, тривалості робочого дня, періоду випробування (якщо такий передбачений), а також умови розірвання угоди.

У трудовій угоді сторонами є роботодавець (фізична або юридична особа) та працівник (фізична особа, яка вступає в трудові відносини з роботодавцем).

Трудова угода повинна бути складена у письмовій формі, що є обов’язковим відповідно до трудового законодавства України. Вона повинна містити всі ключові аспекти робочих відносин, бути зрозумілою та однозначною для обох сторін.

Зазвичай, трудову угоду складає відділ кадрів організації або роботодавець. Працівник має право ознайомитися з умовами угоди та, за необхідності, внести свої пропозиції. Після погодження умов обидві сторони підписують договір, що робить його юридично обов’язковим.

Укладення трудової угоди є фундаментальним аспектом трудових відносин в Україні, що забезпечує права та інтереси як працівників, так і роботодавців.

Приклади

Трудова угода з найманим працівником

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, установи, організації], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ працівника],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з найманим працівником.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з найманим працівником:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про оплату праці”
 • Закон України “Про охорону праці”

Нижче наведено приклад шаблону трудової угоди з найманим працівником в Україні. Цей шаблон враховує основні вимоги українського трудового законодавства, але він може потребувати додаткових коректив або деталізацій в залежності від конкретних умов роботи та політики компанії.


ТРУДОВА УГОДА № [Номер угоди]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування компанії/організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові працівника], який проживає за адресою: [Адреса проживання працівника], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет угоди

  Працівник зобов’язується виконувати роботу за посадою [назва посади] в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.

 2. Термін угоди

  Угода укладена на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].

 3. Робочий час та відпочинок

  Режим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].

 4. Заробітна плата

  Розмір заробітної плати складає [сума] грн. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].

 5. Обов’язки та відповідальності

  Працівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків]. Роботодавець зобов’язується [перелік обов’язків роботодавця].

 6. Закінчення та розірвання угоди

  Умови розірвання угоди [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].

 7. Інші умови

  [Інші важливі умови, наприклад, умови щодо конфіденційності, навчання, розвитку тощо].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон слугує основою для складання трудової угоди і може бути адаптований відповідно до специфіки роботи, політики компанії та вимог українського законодавства. Рекомендується консультуватися з юридичними фахівцями для точного врахування всіх норм та вимог.

Ось ще один приклад шаблону трудової угоди з найманим працівником відповідно до законодавства України:
ТРУДОВА УГОДА No___
з найманим працівником
м. Київ “___” _________ 20__ р.
ТОВ “Компанія”, в особі директора Іванова Петра Сергійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і громадянин України Сидоренко Олександр Васильович (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю трудову угоду (далі – Угода) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Працівник приймається на посаду водія вантажного автомобіля згідно наказу No___ від “___”_____20__р.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– своєчасне одержання заробітної плати (ст. 115 КЗпП);
– щорічну оплачувану відпустку (ст. 75 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– особисто виконувати доручену йому роботу (ст. 139 КЗпП);
– дотримуватися трудової дисципліни та правил техніки безпеки (ст. 142 КЗпП).
3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Робочий час та час відпочинку – згідно графіку.
3.2. Заробітна плата становить ___ грн. за місяць.
4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Угода укладена на 1 рік та набуває чинності з моменту підписання.
4.2. Підстави припинення визначаються чинним законодавством.
5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник: Роботодавець:
Сидоренко Олександр Васильович ТОВ “Компанія”
ЄДРПОУ _________
Підписи:
Працівник: ____________ Роботодавець:____________
О.В. Сидоренко П.С. Іванов
Отже, трудова угода з найманим працівником укладається згідно норм трудового законодавства на визначений строк.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: