Трудова угода з бухгалтером

Трудова угода з бухгалтером

Трудова угода з бухгалтером в Україні – це специфічний вид трудового договору, який регулює відносини між роботодавцем та працівником, що виконує бухгалтерські функції. Він включає в себе деталі про робочі обов’язки, умови праці, заробітну плату, а також інші аспекти, які стосуються конкретної роботи бухгалтера.

Такі угоди можуть бути різноманітними, включаючи:

 • Трудові договори на повний робочий день для постійних бухгалтерів.
 • Договори на неповний робочий день або договори на виконання конкретних завдань, якщо бухгалтер наймається для вирішення певних задач або проектів.
 • Договори про сумісництво, якщо бухгалтер працює одночасно в кількох організаціях.

Трудова угода необхідна для встановлення чітких правових відносин між бухгалтером та роботодавцем. Вона забезпечує правовий захист обом сторонам, визначає умови праці, відпустки, оплату праці та можливості професійного розвитку.

Трудова угода з бухгалтером складається з урахуванням специфіки бухгалтерської роботи. Важливо включити умови, що стосуються конфіденційності, оскільки бухгалтери часто працюють з чутливою фінансовою інформацією. Договір також має містити деталі щодо відповідальності за помилки у фінансовій звітності та інші професійні обов’язки.

У трудовій угоді зазвичай виступають дві сторони: роботодавець (організація або індивідуальний підприємець) та бухгалтер (працівник).

Трудова угода повинна бути складена у письмовій формі та містити всі необхідні реквізити, включаючи інформацію про сторони, умови праці, оплату, обов’язки та права сторін. Важливо також врахувати умови, пов’язані з трудовим законодавством України.

Зазвичай трудову угоду з бухгалтером готує відділ кадрів або безпосередньо роботодавець. Бухгалтер має право ознайомитися з умовами договору та внести свої пропозиції чи зауваження до фінального тексту угоди перед її підписанням.

Таким чином, трудова угода з бухгалтером є ключовим елементом правових відносин на робочому місці, забезпечуючи захист інтересів обох сторін і встановлюючи чіткі рамки професійної діяльності.

Приклади

Трудова угода з бухгалтером

Місто Київ

Двадцять друге грудня дві тисячі тридцять третє року

Ми, що нижче підписалися,

З однієї сторони,

[Найменування підприємства, установи, організації], в особі директора [ПІБ директора], який діє на підставі [документа, що підтверджує повноваження],

(далі – Роботодавець),

з іншої сторони,

[ПІБ бухгалтера],

(далі – Працівник),

уклали цей Трудовий договір (далі – Договір) про таке:

1. Предмет договору

1.1. Роботодавець зобов’язується за плату надавати Працівникові роботу за професією (посадою) [найменування посади], а Працівник зобов’язується виконувати роботу відповідно до кваліфікації, виконувати обов’язки, передбачені посадовою інструкцією, та дотримуватися трудової дисципліни.

1.2. Договір є трудовим договором з бухгалтером.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Роботодавця визначаються законодавством України про працю, колективним договором, цим Договором та іншими локальними нормативними актами Роботодавця.

2.2. Працівник має право на:

– своєчасне одержання заробітної плати у повному обсязі відповідно до встановлених норм;

– відпочинок, що забезпечує відновлення сил і здоров’я, у порядку, встановленому законодавством про працю;

– здорові та безпечні умови праці;

– участь у управлінні підприємством;

– захист своїх трудових прав, свобод і інтересів у передбаченому законодавством порядку;

– інші права, передбачені законодавством України про працю.

2.3. Працівник зобов’язаний:

– виконувати роботу, передбачену цим Договором та посадовою інструкцією;

– дотримуватися трудової дисципліни;

– бережно ставитися до майна Роботодавця;

– виконувати розпорядження Роботодавця, які не суперечать законодавству України про працю;

– інші обов’язки, передбачені законодавством України про працю.

3. Оплата праці

3.1. Працівник одержує заробітну плату відповідно до встановлених норм і розмірів.

3.2. Розмір заробітної плати Працівника визначається за погодженням сторін.

4. Тривалість робочого часу

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4.1. Тривалість робочого часу Працівника не може перевищувати [норма] годин на тиждень.

4.2. Працівник має право на відпустку тривалістю [тривалість] днів.

5. Відповідальність сторін

5.1. За порушення трудового законодавства сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.

6. Припинення трудового договору

6.1. Трудовий договір може бути припинений у порядку, встановленому законодавством України про працю.

7. Інші умови

7.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами, підписаними сторонами.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата].

7.3. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, а другий – у Працівника.

Роботодавець:

[Підпис Роботодавця]

[Печатка Роботодавця]

Працівник:

[Підпис Працівника]

[Печатка Працівника]

Законодавчі акти України, які регулюють трудові відносини з бухгалтером:

 • Кодекс законів про працю України (КЗпП)
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
 • Закон України “Про захист персональних даних

Нижче наведено приклад шаблону трудової угоди з бухгалтером, який враховує вимоги трудового законодавства України. Цей шаблон може бути адаптований залежно від конкретних умов працевлаштування та політики компанії.


ТРУДОВА УГОДА № [Номер угоди]

м. [Місто] [Дата]

Роботодавець: [Найменування компанії/організації/роботодавця], в особі [посада, ім’я керівника], діючого на підставі [Статуту/Положення], іменований далі “Роботодавець”.

Адреса: [Адреса роботодавця]

і

Працівник: [Прізвище, ім’я, по батькові бухгалтера], який проживає за адресою: [Адреса проживання бухгалтера], іменований далі “Працівник”.

 1. Предмет угодиПрацівник зобов’язується виконувати роботу за посадою бухгалтера в [назва відділу/підрозділу], а Роботодавець зобов’язується забезпечити умови для виконання Працівником своїх трудових обов’язків та оплату праці.
 2. Термін угодиУгода укладена на [невизначений термін/визначений термін до “дата”].
 3. Робочий час та відпочинокРежим роботи: [повний робочий день, неповний робочий день, гнучкий графік тощо]. Тривалість робочого дня: [кількість годин]. Вихідні та святкові дні: [вказати дні].
 4. Заробітна платаРозмір заробітної плати складає [сума] грн. Виплата заробітної плати проводиться [два рази на місяць, раз на місяць тощо].
 5. Обов’язки та відповідальностіПрацівник зобов’язаний [перелік основних обов’язків бухгалтера, включаючи ведення бухгалтерського обліку, податкову звітність тощо].
 6. Закінчення та розірвання угодиУмови розірвання угоди [відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України тощо].
 7. Інші умови[Інші важливі умови, наприклад, умови щодо конфіденційності, професійного розвитку, участі в навчаннях та семінарах тощо].

Підписи сторін:

Роботодавець: ___________________ [Посада, Прізвище та ініціали]

Працівник: _____________________ [Прізвище та ініціали]


Цей шаблон є основою для трудової угоди з бухгалтером і повинен бути адаптований з урахуванням конкретних умов праці та політики компанії. Для точного врахування всіх законодавчих вимог та особливостей роботи бухгалтера рекомендується консультуватися з юридичними фахівцями.

Ось ще один приклад шаблону трудової угоди з бухгалтером відповідно до законодавства України:

ТРУДОВА УГОДА No___
з бухгалтером

м. Київ “___” _________ 20__ р.

ТОВ “Розвиток”, в особі директора Соловйова Івана Петровича, що діє на підставі Статуту (далі – Роботодавець), з однієї сторони, і громадянка України Коваленко Олена Сергіївна (далі – Працівник), з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю трудову угоду (далі – Угода) про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Працівник приймається на посаду головного бухгалтера з “___” ________ 20__ р. згідно наказу No___ від “__”_____20__р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Працівник має право на:
– належні умови праці (ст. 153 КЗпП);
– підвищення кваліфікації за рахунок Роботодавця (ст. 203 КЗпП).
2.2. Працівник зобов’язаний:
– дотримуватися правил ведення бухгалтерського обліку;
– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

3. РЕЖИМ РОБОТИ І ОПЛАТА ПРАЦІ
3.1. Режим роботи п’ятиденний, 40 годин на тиждень.
3.2. Заробітна плата – ____ грн. на місяць.

4. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ
4.1. Угода укладена на 5 років та набуває чинності з моменту підписання.
4.2. Підстави припинення визначаються чинним законодавством.

5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Працівник:
Коваленко Олена Сергіївна

Роботодавець:
ТОВ «Розвиток»
ЄДРПОУ ___________

Підписи:
Працівник: ____________ Роботодавець: ___________
О.С. Коваленко І.П. Соловйов

Отже, в трудовій угоді з бухгалтером передбачаються гарантії його прав та особливості регулювання бухгалтерської діяльності.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: