Субліцензійний Договір

Субліцензійний Договір

Субліцензійний договір в Україні є документом, що регулює відносини між трьома сторонами: власником авторських прав (ліцензіаром), ліцензіатом (особою, яка отримала права від ліцензіара) та субліцензіатом (особою, якій ліцензіат передає деякі або всі отримані права). Такий договір дає можливість ліцензіату передавати свої права на використання інтелектуальної власності іншій особі або компанії.

Субліцензійні договори можуть бути різних видів, залежно від об’єкту інтелектуальної власності. Наприклад, це можуть бути договори на використання патентованих технологій, авторських прав на музику, літературні твори, програмне забезпечення тощо. Форми цих договорів залежать від конкретних умов і вимог ліцензіатів та субліцензіатів.

Субліцензійний договір потрібен для того, щоб ліцензіат, який отримав права на використання інтелектуальної власності, міг легально передавати ці права третім особам. Це дозволяє розширити сферу використання інтелектуальної власності та сприяє її комерціалізації.

У субліцензійному договорі повинні бути чітко визначені об’єкт ліцензування, права та обов’язки сторін, умови використання прав, терміни дії договору, а також фінансові умови. Важливо, що первісний договір ліцензування має дозволяти надання субліцензій.

Субліцензійний договір складається тоді, коли ліцензіат має намір передати свої права на використання інтелектуальної власності третій стороні. При цьому важливо, щоб умови первісного ліцензійного договору не забороняли або не обмежували право на надання субліцензій.

У субліцензійному договорі основними сторонами є ліцензіат (який стає субліцензіаром) та субліцензіат. Ліцензіар (власник інтелектуальної власності) також може бути залучений у випадку необхідності затвердження умов субліцензії.

Договір повинен бути складений згідно з чинним законодавством України про інтелектуальну власність та ліцензування. Важливо забезпечити правову чистоту та однозначність усіх умов, а також врахувати всі необхідні правові аспекти, щоб уникнути потенційних конфліктів та непорозумінь у майбутньому.

Субліцензійний договір зазвичай складається за участю кваліфікованих юристів, які спеціалізуються на інтелектуальній власності та комерційному праві. Це дозволяє забезпечити юридичну відповідність договору вимогам законодавства та інтересам всіх сторін.

Приклади

Для створення шаблону Субліцензійного Договору, який відповідає законодавству України, можна використати наступну структуру:


СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

1. Сторони Договору:

 • Ліцензіар: [Назва компанії], юридична адреса: [адреса], Ідентифікаційний код ЄДРПОУ [код].
 • Субліцензіат: [Назва компанії або ПІБ фізичної особи], юридична/фактична адреса: [адреса], Ідентифікаційний номер [номер].

2. Предмет Договору: Ліцензіар надає Субліцензіату право використання [конкретизувати об’єкт ліцензії] на умовах цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін:

 • 3.1. Ліцензіар зобов’язується:
  • передати необхідні права на використання об’єкта ліцензії;
  • забезпечити дійсність прав на час дії договору.
 • 3.2. Субліцензіат зобов’язується:
  • використовувати об’єкт ліцензії лише у рамках наданих прав;
  • не передавати права третім особам без письмової згоди Ліцензіара.

4. Терміни та умови оплати:

 • 4.1. Термін дії цього Договору: з [дата початку] по [дата закінчення].
 • 4.2. Оплата за Субліцензію складає [сума] грн, яка сплачується [терміни та порядок оплати].

5. Відповідальність сторін та вирішення спорів: Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним законодавством України. Спори, які виникають із цього Договору, вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

6. Заключні положення: Цей Договір складено у двох екземплярах, по одному для кожної із сторін.

7. Юридичні адреси та підписи сторін:

 • Ліцензіар: [підпис, ПІБ, посада]
 • Субліцензіат: [підпис, ПІБ, посада]

Дата: [дата підписання]


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований під конкретні потреби та умови. Важливо, щоб всі умови і права, що передаються в рамках субліцензії, були чітко описані та не суперечили основній ліцензії. Також рекомендується консультація з кваліфікованим юристом для врахування всіх нюансів законодавства України та захисту прав обох сторін.

1

СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Цей договір укладено між:

Ліцензіаром:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

Субліцензіаром:

[ПІБ], [посада], [найменування юридичної особи], [ідентифікаційний код]

1. Предмет договору

Ліцензіар надає Субліцензіару субліцензію на використання [найменування об’єкта ліцензії], а Субліцензіар зобов’язується сплатити Ліцензіару винагороду.

2. Об’єкт договору

Об’єктом договору є субліцензія на використання [найменування об’єкта ліцензії], яка є правом Субліцензіара використовувати об’єкт ліцензії на умовах, визначених цим договором.

3. Строк дії договору

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до [дата] року.

4. Розмір винагороди

Розмір винагороди Субліцензіара становить [сума] гривень.

Винагорода виплачується Субліцензіаром Ліцензіару в наступному порядку:

 • [опис порядку виплати винагороди]

5. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

7. Прикінцеві положення

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Підписи сторін

Ліцензіар:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

Субліцензіар:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Ліцензіар та Субліцензіар. У пункті 2 договору зазначено об’єкт договору, а саме субліцензія на використання об’єкта ліцензії. У пункті 3 договору зазначено строк дії договору. У пункті 4 договору зазначено розмір винагороди за субліцензію. У пункті 5 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 6 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 7 договору зазначені інші умови договору, зокрема порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У субліцензійному договорі можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови використання об’єкта ліцензії Субліцензіаром;
 • умови територіального охоплення діяльності Субліцензіара;
 • умови звітності Субліцензіара Ліцензіару.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Відповідно до ст. 1112 Цивільного кодексу України субліцензійний договір – це договір, за яким субліцензіар набуває у субліцензіата право на використання об’єкта інтелектуальної власності, яке належить субліцензіару на підставі ліцензійного договору з ліцензіатом.

Субліцензійний договір може укладатися на строк, визначений сторонами, або без такого строку.

Субліцензіар має право на плату за субліцензію, яка визначається сторонами договору.

Субліцензіар несе відповідальність перед субліцензіатом за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань за договором.

Ось ще один шаблон субліцензійного договору відповідно до законодавства України:

СУБЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

м. Київ

______ 20__ р.

_________________, надалі “Ліцензіар”, в особі _______________, що діє на підставі ___________, з однієї сторони, та _________________, надалі “Субліцензіат”, в особі _______________, що діє на підставі ____________, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Ліцензіар надає Субліцензіату право використання програмного забезпечення (назва ПЗ та реєстраційний номер) на умовах простої (невиключної) субліцензії.

1.2. Мета використання – _________________________.

1.3. Територія використання – _____________________.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Ліцензіар має право перевіряти порядок використання ПЗ Субліцензіатом.

2.2. Субліцензіат може використовувати ПЗ виключно в межах наданих прав та на обумовлених умовах.

2.3. Субліцензіат не має права передавати права за цим Договором третім особам.

 1. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість наданих за Договором прав на використання ПЗ становить: _________________.

3.2. Субліцензіат сплачує вартість прав протягом 5 днів з моменту підписання Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов Договору згідно з чинним законодавством України.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набирає чинності з дати підписання та діє до “_” ____________ 20 р.

 1. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Ліцензіар:

Субліцензіат:

ПІДПИСИОтже, субліцензійний договір повинен містити предмет (назва ПЗ), мету та територію використання, права і обов’язки сторін, ціну та порядок оплати, відповідальність, строк дії та реквізити сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: