Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір

Строковий трудовий договір є юридичним документом, який встановлює умови трудових відносин між роботодавцем і працівником на певний попередньо визначений строк. Даний тип трудового договору має свої особливості порівняно з безстроковим договором і використовується у випадках, коли сторони бажають обмежити строк співпраці або визначити термін виконання певних завдань.

Основні аспекти щодо строкового трудового договору:

 1. Види або форми строкових трудових договорів:
  • На певний строк: Договір укладається на конкретний період, наприклад, на місяць, шість місяців, рік.
  • На виконання певної роботи (проекту): Договір укладається на виконання певної роботи або проекту та закінчується після завершення цієї роботи.
  • Сезонний договір: Договір укладається на період сезонної роботи, наприклад, у сільському господарстві або туризмі.
 2. Нащо цей документ потрібен:
  • Строковий трудовий договір дозволяє роботодавцю та працівникові установити чіткий термін співпраці.
  • Використовується у випадках, коли робота тимчасова або обмежена за часом.
  • Забезпечує гнучкість в управлінні персоналом та плануванні роботи.
 3. Вимоги до оформлення:
  • Документ має бути оформлений в письмовій формі.
  • В ньому мають бути вказані деталі сторін: повні імена роботодавця та працівника, їх підписи, дати та строк дії договору.
  • Повинні бути визначені права та обов’язки сторін, умови оплати праці, графік роботи тощо.
 4. Сторони в документі:
  • Роботодавець: Юридична або фізична особа, яка надає робоче місце та умови праці.
  • Працівник: Особа, яка приймає роботу та зобов’язується виконувати певні функції протягом строку договору.
 5. Хто і як складає:
  • Строковий трудовий договір може бути складений роботодавцем або його представником та пропонується працівнику для підписання.
  • Після узгодження умов договору обидві сторони підписують його, і кожна сторона отримує копію.

Цей документ є важливим для регулювання відносин між роботодавцем та працівником на обмежений строк. До укладення такого договору рекомендується консультуватися з юристом або фахівцем з трудового права для забезпечення відповідності законодавчим вимогам та захисту прав обох сторін.

Приклади

Шаблон Строкового трудового договору в Україні має бути ретельно підготовленим та відповідати вимогам чинного законодавства. Нижче представлений загальний приклад такого договору, який може бути використаний як основа, але рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста для його конкретизації та відповідності ваших потреб та ситуації.


СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

м. [Місто, дата]

Між:

РОБОТОДАВЕЦЬ: [Повне найменування роботодавця], юридична адреса: [Адреса роботодавця], ідентифікаційний код (ІПН): [ІПН роботодавця], що діє на підставі [вказати основного документа, наприклад, Свідоцтва про реєстрацію].

та

ПРАЦІВНИК: [Повне ім’я працівника], дата народження: [Дата народження], місце проживання: [Адреса працівника], ідентифікаційний код (ІПН): [ІПН працівника].

(далі – “Сторони”)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Роботодавець надає працівнику робоче місце, а працівник приймає роботу та зобов’язується виконувати обов’язки відповідно до умов цього договору.

2. ТРИВАЛІСТЬ ДОГОВОРУ

2.1. Цей трудовий договір укладається на термін з [дата початку] по [дата завершення] і може бути розірваний під час його дії згідно з умовами цього договору та чинним законодавством України.

3. УМОВИ ПРАЦІ

3.1. Професія (посада) працівника: [Назва посади].

3.2. Місце виконання роботи: [Місце роботи].

3.3. Робочий графік: [Графік роботи].

3.4. Умови оплати праці: [Умови оплати].

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов’язки роботодавця та працівника визначаються чинним трудовим законодавством України.

4.2. Роботодавець зобов’язується забезпечити працівникові робочі умови, передбачені законодавством та цим договором.

4.3. Протягом строку дії цього договору працівник зобов’язується виконувати свої професійні обов’язки з належною увагою та дбайливістю.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Сторони згодні, що цей трудовий договір укладений на строк і буде діяти до його закінчення або розірвання згідно з чинним законодавством.

5.2. Всі зміни та доповнення до цього договору мають бути оформлені в письмовій формі та підписані обома сторонами.

5.3. Цей договір складено в двох примірниках, кожен із яких має однакову юридичну силу.

РОБОТОДАВЕЦЬ: _______________ ПРАЦІВНИК: _______________

(підпис) (підпис)


Цей шаблон слід розглядати як загальний приклад, який потребує адаптації під конкретну ситуацію та вимоги законодавства. Перед укладенням будь-якого трудового договору рекомендується консультуватися з юристом або фахівцем з трудового права для забезпечення відповідності всіх правових вимог та захисту прав обох сторін.

СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

[Найменування підприємства]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Дата]

[Найменування підприємства] в особі [посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника], далі «Підприємство», з однієї сторони, та [прізвище, ім’я, по батькові працівника], далі «Працівник», з другої сторони, уклали цей строковий трудовий договір (далі – Договір) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Працівник приймається на роботу на посаду [назва посади] з окладом [сума] гривень.

1.2. Строк трудового договору [термін].

1.3. Місце роботи: [адреса].

1.4. Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену у посадовій інструкції, до якої він ознайомлений під підпис.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Права та обов’язки працівника визначаються законодавством України про працю, цим Договором та посадовою інструкцією.

2.2. Права та обов’язки Підприємства визначаються законодавством України про працю, цим Договором та іншими документами, які регулюють діяльність Підприємства.

3. Оплата праці

3.1. Працівник оплачується заробітною платою в розмірі [сума] гривень.

3.2. Заробітна плата виплачується [періодичність] протягом [термін].

3.3. Заробітна плата виплачується в грошовій формі.

4. Відпустки

4.1. Працівник має право на щорічну відпустку тривалістю не менше [кількість] календарних днів.

4.2. Інші відпустки надаються працівнику відповідно до законодавства України про працю.

5. Інші умови

5.1. У разі розірвання трудового договору з ініціативи Підприємства працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі [сума] гривень.

5.2. У разі розірвання трудового договору з ініціативи Працівника вихідна допомога не виплачується.

5.3. Додаткові умови трудового договору визначаються додатком до цього Договору.

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір набирає чинності з [дата] і діє до [дата].

6.2. До цього Договору можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою сторін.

6.3. Усі спори, які виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

6.4. Цей Договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається у Підприємства, а другий – у Працівника.

Підписи сторін

[Підпис Підприємства] [Підпис Працівника]

Ось ше приклад Строкового трудового договору відповідно до Кодексу законів про працю України:

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР No1 м. Київ 10 січня 2023 р. Товариство з обмеженою відповідальністю “Промінь”, в особі директора Іваненка Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, затвердженого Зборами Засновників (протокол No1 від 10.01.2019 р.), в подальшому “Роботодавець”, з однієї сторони, і громадянин України Петренко Петро Петрович, паспорт серії КВ No123456, виданий 10.01.2010 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний номер 1234567890, в подальшому “Працівник”, з другої сторони (разом – “Сторони”), уклали цей трудовий договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Відповідно до цього Договору Роботодавець наймає Працівника на посаду менеджера з продажу в відділ маркетингу.
 2. СТРОК ДІЇ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2.1. Трудовий договір укладається на визначений строк – 1 рік, з 10 січня 2023 року по 10 січня 2024 року. 2.2. Після закінчення строку договору трудові відносини припиняються.
 3. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 3.1. Посадовий оклад Працівника становить ___ грн на місяць. 3.2. Виплата заробітної плати здійснюється двічі на місяць у строки, передбачені колективним договором.
 4. ІНШІ УМОВИ 4.1. Сторони керуються чинним трудовим законодавством України. 4.2. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для обох Сторін і можуть бути змінені тільки за їх взаємною згодою. 4.3. Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами. 4.4. Договір складений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

ПІДПИСИ СТОРІН Від Роботодавця Працівник Директор Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: