Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні виступає як основний установчий документ, який регламентує діяльність компанії, її організаційну структуру, права та обов’язки учасників, а також порядок прийняття управлінських рішень. Він визначає правовий статус ТОВ, його цілі та напрямки діяльності, внески учасників, порядок розподілу прибутків та покриття збитків, умови виходу учасників з товариства та ліквідації товариства.

Статут необхідний для отримання правосуб’єктності компанії, він діє як нормативний акт всередині компанії та як основний документ, що пред’являється до державних реєстраторів при державній реєстрації ТОВ. Відповідно до українського законодавства, зокрема Закону України “Про господарські товариства”, Статут повинен містити певну інформацію та відповідати встановленим вимогам.

Статут ТОВ складають засновники (учасники) товариства, це можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Вони затверджують текст Статуту на зборах засновників, а після затвердження він підписується всіма засновниками. Сторонами в документі є саме товариство, що представлене його засновниками, і держава, яка в особі своїх органів здійснює реєстрацію статуту та надає компанії статус юридичної особи.

Щодо вимог до оформлення, статут повинен бути складений у письмовій формі, він може бути створений в одному екземплярі, який зберігається в компанії, та має бути зареєстрований у відповідних державних органах. Статут має містити назву ТОВ, його місцезнаходження, відомості про розмір статутного капіталу та частки учасників, порядок управління компанією та інші важливі аспекти діяльності ТОВ.

Процедура створення статуту включає розробку проекту документу, обговорення його положень засновниками, внесення змін і доповнень, їх схвалення та підписання. Після підписання статут подається на державну реєстрацію, після чого компанія може розпочати свою діяльність як юридична особа. У процесі життєдіяльності ТОВ можуть виникати ситуації, що вимагатимуть внесення змін до статуту, що також регламентується законодавством та внутрішніми положеннями товариства.

Приклади

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Загальна інформація

Статут – це основний внутрішній документ товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), який визначає його правовий статус, мету діяльності, структуру, порядок управління, права та обов’язки учасників, а також інші важливі питання.

Статут ТОВ повинен бути розроблений та затверджений учасниками товариства. Він є обов’язковим для виконання всіма учасниками та органами товариства.

Нормативно-правові акти, що регулюють статут ТОВ

Статут ТОВ повинен відповідати таким нормативно-правовим актам:

 • Закон України «Про господарські товариства»
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

Приклади заповнення

Приклад 1

СТАТУТ

ТОВ «Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа» (далі – Товариство) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

1.2. Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Оболонська, 1.

1.3. Товариство є суб’єктом господарювання, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати в суді, арбітражі та інших органах.

1.4. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не заборонена законом.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • оптовий та роздрібний продаж товарів;
 • надання послуг;
 • інші види діяльності, не заборонені законом.

3. Учасники Товариства

3.1. Учасниками Товариства є громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

3.2. Учасник Товариства має право:

 • брати участь в управлінні Товариством;
 • отримувати частку прибутку Товариства;
 • витребувати частку майна Товариства у разі його ліквідації;
 • інші права, передбачені законом та Статутом.

3.3. Учасник Товариства зобов’язаний:

 • внести вклад до статутного капіталу Товариства;
 • виконувати вимоги Статуту та рішень органів Товариства;
 • інші обов’язки, передбачені законом та Статутом.

4. Статутний капітал Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1000000 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 100000 акцій номіналом 100 гривень кожна.

4.3. Акції Товариства є іменними.

5. Управління Товариством

5.1. Найвищим органом управління Товариства є загальні збори учасників.

5.2. Загальні збори учасників приймають рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

5.3. Загальні збори учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

5.4. Рішення загальних зборів учасників приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників.

5.5. Управлінням поточною діяльністю Товариства між загальними зборами учасників здійснює директор Товариства.

5.6. Директор Товариства призначається загальними зборами учасників.

5.7. Директор Товариства має право діяти від імені Товариства без довіреності.

6. Припинення діяльності Товариства

6.1. Діяльність Товариства може бути припинена за рішенням загальних зборів учасників, а також у інших випадках, передбачених законом.

6.2. У разі припинення діяльності Товариства його майно розподіляється між учасниками Товариства відповідно до їхніх часток у статутному капіталі.

7. Заключні положення

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства можуть бути внесені за рішенням загальних зборів учасників.

7.2. Статут Товариства є публічним документом і може бути ознайомлений будь-якою зацікавленою особою.

8. Додаткові положення

8.1. Товариство має право відкривати рахунки в банках України та інших держав.

8.2. Товариство має право виступати засновником інших юридичних осіб.

8.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені законом.

Примітки:

 • Статут ТОВ може містити додаткові положення, які не суперечать закону.
 • Статут ТОВ повинен бути складений у письмовій формі та підписаний усіма учасниками товариства.
 • Статут ТОВ повинен бути зареєстрований у відповідному органі державної реєстрації.

Приклад 2

СТАТУТ

ТОВ «Бета»

м. Львів, вул. Грушевського, 1

20 липня 2023 року

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета» (далі – Товариство) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

1.2. Місцезнаходження Товариства: м. Львів, вул. Грушевського, 1.

1.3. Товариство є суб’єктом господарювання, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати в суді, арбітражі та інших органах.

1.4. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не заборонена законом.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Товариства є надання послуг з ремонту автомобілів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • ремонт автомобілів;
 • продаж запчастин до автомобілів;
 • інші види діяльності, не заборонені законом.

3. Учасники Товариства

3.1. Учасниками Товариства є громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

3.2. Учасник Товариства має право:

 • брати участь в управлінні Товариством;
 • отримувати частку прибутку Товариства;
 • витребувати частку майна Товариства у разі його ліквідації;
 • інші права, передбачені законом та Статутом.

3.3. Учасник Товариства зобов’язаний:

 • внести вклад до статутного капіталу Товариства;
 • виконувати вимоги Статуту та рішень органів Товариства;
 • інші обов’язки, передбачені законом та Статутом.

4. Статутний капітал Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1000000 гривень.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 100000 акцій номіналом 100 гривень кожна.

4.3. Акції Товариства є іменними.

5. Управління Товариством

5.6. Директор Товариства призначається загальними зборами учасників.

5.7. Директор Товариства має право діяти від імені Товариства без довіреності.

6. Припинення діяльності Товариства

6.1. Діяльність Товариства може бути припинена за рішенням загальних зборів учасників, а також у інших випадках, передбачених законом.

6.2. У разі припинення діяльності Товариства його майно розподіляється між учасниками Товариства відповідно до їхніх часток у статутному капіталі.

7. Заключні положення

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства можуть бути внесені за рішенням загальних зборів учасників.

7.2. Статут Товариства є публічним документом і може бути ознайомлений будь-якою зацікавленою особою.

8. Додаткові положення

8.1. Товариство має право відкривати рахунки в банках України та інших держав.

8.2. Товариство має право виступати засновником інших юридичних осіб.

8.3. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені законом.

Примітки:

 • Статут ТОВ може містити додаткові положення, які не суперечать закону.
 • Статут ТОВ повинен бути складений у письмовій формі та підписаний усіма учасниками товариства.
 • Статут ТОВ повинен бути зареєстрований у відповідному органі державної реєстрації.

Важливі аспекти при складанні Статуту ТОВ

При складанні Статуту ТОВ слід враховувати такі важливі аспекти:

 • Статут повинен відповідати вимогам законодавства України.
 • Статут повинен бути складений у письмовій формі та підписаний усіма учасниками товариства.
 • Статут повинен бути зареєстрований у відповідному органі державної реєстрації.

Статут ТОВ повинен містити такі основні положення:

 • Загальні положення (найменування, місцезнаходження, мета діяльності, предмет діяльності, статус юридичної особи тощо);
 • Учасники Товариства (права та обов’язки учасників, порядок внесення вкладів до статутного капіталу, розподілу прибутку та збитків тощо);
 • Статутний капітал (розмір, структура, порядок внесення вкладів, порядок зміни тощо);
 • Управління Товариством (органи управління Товариства, їх компетенція, порядок прийняття рішень тощо);
 • Припинення діяльності Товариства (підстави припинення, порядок припинення, розподіл майна тощо).

Крім того, Статут може містити додаткові положення, які не суперечать закону. Наприклад, Статут може передбачати такі додаткові положення:

 • Порядок використання майна Товариства;
 • Порядок ухвалення рішень щодо зміни видів діяльності;
 • Порядок укладання договорів;
 • Порядок вирішення спорів між учасниками Товариства тощо.

При складанні Статуту ТОВ важливо проконсультуватися з юристом, який допоможе вам правильно оформити цей важливий документ.

Ось шаблон Статуту товариства з обмеженою відповідальністю з посиланням на відповідні закони України та прикладом заповнення:

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА ТОВАРИСТВА”

(нова редакція)

м. Київ “1” січня 2023 р.

Цей Статут визначає правовий статус, склад, компетенцію та порядок організації і діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “НАЗВА ТОВАРИСТВА” (далі – Товариство).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “НАЗВА ТОВАРИСТВА”.

Скорочене найменування Товариства: ТОВ “НАЗВА ТОВАРИСТВА”.

Місцезнаходження Товариства: АДРЕСА.

Підстава: Цивільний кодекс України (стаття 87).

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • діяльність 1;
 • діяльність 2;
 • діяльність 3.
 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин;
 • набувати майнових та немайнових прав;
 • здійснювати господарську діяльність;
 • укладати правочини тощо.

4.2. Товариство зобов’язане:

 • дотримуватись норм чинного законодавства;
 • вести бухгалтерський облік та звітність;
 • сплачувати податки та інші обов’язкові платежі тощо.
 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства становить ____ гривень (сума прописом).

5.2. Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення вкладів його учасниками.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА Органами управління Товариства є:
 • Загальні збори учасників;
 • Директор.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам.

7.2. Рішення про припинення Товариства приймається Загальними зборами учасників.

Приклад заповнення:

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМФОРТБУД”

(нова редакція)

м. Київ “4” січня 2023 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повне найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “КОМФОРТБУД”.

Скорочене найменування Товариства: ТОВ “КОМФОРТБУД”.

Місцезнаходження Товариства: 01015, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 5, оф. 1.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку на основі задоволення попиту юридичних та фізичних осіб на послуги у сфері будівництва житлових та нежитлових приміщень.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • будівництво житлових будівель (код КВЕД 41.20);
 • будівництво нежитлових будівель (код КВЕД 41.20);
 • оптова торгівля лісоматеріалами (код КВЕД 46.73).
 • ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин;
 • набувати майнових та немайнових прав;
 • здійснювати господарську діяльність;
 • укладати правочини тощо.

4.2. Товариство зобов’язане:

 • дотримуватись норм чинного законодавства;
 • вести бухгалтерський облік та подавати звітність;
 • сплачувати податки та інші обов’язкові платежі тощо.
 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства становить 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства формується шляхом внесення вкладів його учасниками.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА Органами управління Товариства є:
 • Загальні збори учасників;
 • Директор.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам-правонаступникам.

7.2. Рішення про припинення Товариства приймається Загальними зборами учасників.

Ось таким може бути шаблон Статуту ТОВ. Його можна доповнювати та конкретизувати в залежності від специфіки діяльності компанії.

Створення шаблону Статуту товариства з обмеженою відповідальністю в Україні вимагає дотримання законодавчих норм, зокрема Закону України “Про господарські товариства”, а також може включати специфічні вимоги, встановлені засновниками. Ось приклад шаблону, який ви можете адаптувати під свої потреби:

Шаблон Статуту товариства з обмеженою відповідальністю

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ІННОВАЦІЯ”

м. Київ
01 січня 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Повна назва товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Інновація”.
1.2. Скорочена назва товариства: ТОВ “Інновація”.
1.3. Місцезнаходження товариства: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Б.
1.4. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України.
1.5. Товариство діє на основі Закону України “Про господарські товариства”.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1. Мета діяльності Товариства: надання інноваційних IT-послуг.
2.2. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законом.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
3.1. Розмір статутного капіталу: 1,000,000 грн.
3.2. Учасники Товариства вносять вклади у розмірі та порядку, передбаченому цим Статутом.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
4.1. Вищим органом управління товариства є загальні збори учасників.
4.2. Виконавчий орган товариства: директор.

5. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
5.1. Товариство використовує свій прибуток згідно з внутрішньою фінансовою політикою.
5.2. Збитки товариства покриваються засобами, передбаченими законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Рішення про ліквідацію товариства приймається учасниками.
6.2. Ліквідація товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

Іванов Іван Іванович
Петров Петро Петрович
[інші учасники]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: