Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником

Статут товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником

Статут товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) з одним учасником в Україні — це основний нормативний документ, який регулює внутрішню діяльність компанії, її структуру та правовідносини між товариством і єдиним власником. Він визначає порядок управління компанією, розподіл прибутків і збитків, а також процедуру припинення діяльності товариства.

Статут є обов’язковим для всіх ТОВ, незалежно від кількості учасників, і повинен бути зареєстрований у відповідних державних органах. Для ТОВ з одним учасником особливість полягає в тому, що всі повноваження, які зазвичай належать зборам учасників, виконує одна особа, яка є власником компанії.

Документ включає повну назву товариства, його місцезнаходження, інформацію про учасника (власника), розмір статутного капіталу, порядок його формування та зміни, інформацію про філії та представництва, а також визначає права та обов’язки учасника.

Оформлення статуту вимагає дотримання певної юридичної процедури та відповідності законодавству України. Статут складається у письмовій формі, може бути нотаріально посвідчений, і повинен містити всі суттєві умови, передбачені законодавством, в тому числі зазначені вище. Після складання документ подається на державну реєстрацію у єдиному державному реєстрі.

Для складання статуту зазвичай залучається юрист або юридична компанія, яка спеціалізується на корпоративному праві, щоб забезпечити відповідність документа всім законодавчим вимогам та уникнути можливих ризиків у майбутньому. Учасником та засновником статуту є одна і та ж особа, яка може виступати як фізична, так і юридична особа.

Приклади

Статут

Товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником

«Альфа»

м. Київ, вул. Оболонська, 1

20 липня 2023 року

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю з одним учасником «Альфа» (далі – Товариство) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України.

1.2. Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Оболонська, 1.

1.3. Товариство є суб’єктом господарювання, має відокремлене майно, самостійний баланс, може від свого імені набувати майнові та немайнові права і обов’язки, виступати в суді, арбітражі та інших органах.

1.4. Товариство має право здійснювати будь-яку господарську діяльність, яка не заборонена законом.

2. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

 • оптовий та роздрібний продаж товарів;
 • надання послуг;
 • інші види діяльності, не заборонені законом.

3. Учасник Товариства

3.1. Учасником Товариства є Іванов Іван Іванович, паспорт громадянина України серія AA № 123456, виданий 01.01.2023 року Оболонським РВ УМВС України в м. Києві.

3.2. Учасник Товариства має право:

 • брати участь в управлінні Товариством;
 • отримувати частку прибутку Товариства;
 • витребувати частку майна Товариства у разі його ліквідації;
 • інші права, передбачені законом та Статутом.

3.3. Учасник Товариства зобов’язаний:

 • внести вклад до статутного капіталу Товариства;
 • виконувати вимоги Статуту та рішень органів Товариства;
 • інші обов’язки, передбачені законом та Статутом.

4. Статутний капітал Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1000000 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 100000 акцій номіналом 100 гривень кожна.

4.3. Акції Товариства є іменними.

5. Управління Товариством

5.1. Найвищим органом управління Товариства є єдиний засновник.

5.2. Єдиний засновник приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства.

5.3. Рішення єдиного засновника приймаються одноособово.

6. Припинення діяльності Товариства

6.1. Діяльність Товариства може бути припинена за рішенням єдиного засновника, а також у інших випадках, передбачених законом.

6.2. У разі припинення діяльності Товариства його майно розподіляється між єдиним засновником.

7. Заключні положення

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства можуть бути внесені за рішенням єдиного засновника.

7.2. Статут Товариства є публічним документом і може бути ознайомлений будь-якою зацікавленою особою.

Примітки:

 • Статут ТОВ з одним учасником має такі ж вимоги до змісту, як і Статут ТОВ з декількома учасниками.
 • Єдиним засновником ТОВ з одним учасником є фізична або юридична особа.
 • Учасник ТОВ з одним учасником може самостійно приймати всі рішення, які належать до компетенції органів управління Товариства.

Приклад заповнення

У розділі “Загальні положення” слід зазначити такі відомості:

 • Найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю з одним учасником «Альфа»
 • Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Оболонська, 1
 • Мета діяльності Товариства: отримання прибутку
 • Предмет діяльності Товариства:
  • оптовий та роздрібний продаж товарів
  • надання послуг

Учасник Товариства

У розділі “Учасник Товариства” слід зазначити такі відомості:

 • Прізвище, ім’я, по батькові учасника: Іванов Іван Іванович
 • Паспортні дані учасника: паспорт громадянина України серія AA № 123456, виданий 01.01.2023 року Оболонським РВ УМВС України в м. Києві

Статутний капітал Товариства

У розділі “Статутний капітал Товариства” слід зазначити такі відомості:

 • Статутний капітал Товариства: 1000000 гривень
 • Статутний капітал Товариства поділений на 100000 акцій номіналом 100 гривень кожна
 • Акції Товариства є іменними

Управління Товариством

У розділі “Управління Товариством” слід зазначити такі відомості:

 • Найвищим органом управління Товариства є єдиний засновник.
 • Єдиний засновник приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства.
 • Рішення єдиного засновника приймаються одноособово.

Припинення діяльності Товариства

У розділі “Припинення діяльності Товариства” слід зазначити такі відомості:

 • Діяльність Товариства може бути припинена за рішенням єдиного засновника, а також у інших випадках, передбачених законом.
 • У разі припинення діяльності Товариства його майно розподіляється між єдиним засновником.

Заключні положення

У розділі “Заключні положення” слід зазначити такі відомості:

 • Зміни та доповнення до Статуту Товариства можуть бути внесені за рішенням єдиного засновника.
 • Статут Товариства є публічним документом і може бути ознайомлений будь-якою зацікавленою особою.

Приклади додаткового заповнення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Крім загальних відомостей, які слід зазначити в Статуті ТОВ з одним учасником, можна включити додаткові положення, які не суперечать закону. Наприклад, можна включити такі додаткові положення:

 • Порядок використання майна Товариства;
 • Порядок ухвалення рішень щодо зміни видів діяльності;
 • Порядок укладання договорів;
 • Порядок вирішення спорів між учасником Товариства та Товариством тощо.

Приклад заповнення додаткових положень Статуту ТОВ з одним учасником:

Додаткові положення

1. Порядок використання майна Товариства

Майно Товариства використовується для здійснення господарської діяльності Товариства.

2. Порядок ухвалення рішень щодо зміни видів діяльності

Рішення про зміну видів діяльності Товариства приймається єдиним засновником одноособово.

3. Порядок укладання договорів

Від імені Товариства договори можуть укладатися єдиним засновником або уповноваженою ним особою.

4. Порядок вирішення спорів між учасником Товариства та Товариством

Спори між учасником Товариства та Товариством вирішуються в судовому порядку.

Ось так можна скласти шаблон Статуту ТОВ з одним учасником. При складанні Статуту важливо проконсультуватися з юристом, який допоможе вам правильно оформити цей важливий документ.

Створення шаблону статуту товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) з одним учасником є юридичною процедурою, яка вимагає знань відповідних законодавчих актів України та досвіду в корпоративному праві. Нижче наведений прикладний шаблон, який має бути адаптованим під конкретні обставини та з урахуванням змін в законодавстві.


СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“НАЗВА КОМПАНІЇ”

м. ________

______ 20__ р.


 1. Загальні положення

1.1. Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Назва компанії”. 1.2. Місцезнаходження товариства: ________ (адреса). 1.3. Товариство є юридичною особою відповідно до законів України. 1.4. Товариство створено на підставі Закону України “Про господарські товариства”.

 1. Учасник товариства

2.1. Учасником і засновником Товариства є ________ (ПІБ або назва юридичної особи). 2.2. Юридична адреса учасника: ________.

 1. Статутний капітал

3.1. Розмір статутного капіталу товариства становить ________ гривень. 3.2. Статутний капітал формується учасником товариства повністю та одноразово до моменту державної реєстрації товариства.

 1. Права та обов’язки учасника

4.1. Учасник має право на участь у результатах діяльності товариства, отримання інформації про діяльність товариства та інші права відповідно до законодавства. 4.2. Учасник зобов’язаний сплатити внески до статутного капіталу в розмірі та у строки, передбачені статутом.

 1. Управління товариством

5.1. Вищим органом управління товариства є учасник. 5.2. Виконавчий орган товариства – директор, призначається та звільняється учасником.

 1. Прибутки і збитки

6.1. Прибутки та збитки товариства розподіляються між учасником відповідно до його частки у статутному капіталі.

 1. Припинення діяльності товариства

7.1. Припинення діяльності товариства відбувається за рішенням учасника або у випадках, передбачених законом.


Цей шаблон є лише загальним прикладом і повинен бути доповнений та адаптований з урахуванням специфіки бізнесу та змін у законодавстві. Статут повинен бути зареєстрований у відповідних державних органах, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Для точного та правильного оформлення документа рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.

Ось ще один шаблон Статуту товариства з обмеженою відповідальністю з одним учасником з посиланнями на відповідні закони та прикладом заповнення:

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЗВА ТОВАРИСТВА” (з одним учасником)

м. Київ
“10” січня 2023 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “НАЗВА ТОВАРИСТВА” (з одним учасником).

Скорочена назва: ТОВ “НАЗВА ТОВАРИСТВА”.

Підстава: Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

 1. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА

Єдиним учасником Товариства є: ПІБ фізичної особи або повна назва юридичної особи, реєстраційні дані.

Підстава: Цивільний кодекс України (стаття 167).

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал Товариства становить ___ грн.

Підстава: Закон України “Про господарські товариства” (стаття 14).

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Єдиним органом управління Товариства є Загальні збори учасників.

Приклад заповнення:

СТАТУТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БУДМАТЕРІАЛИ” (з одним учасником)

м. Київ “18” січня 2023 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “БУДМАТЕРІАЛИ” (з одним учасником).

Скорочена назва: ТОВ “БУДМАТЕРІАЛИ”.

 1. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА

Єдиним учасником Товариства є: Іванов Іван Іванович, паспорт серії ТТ No123456, виданий 01.01.2015 р.

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал Товариства становить 50 000 грн.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Єдиним органом управління Товариства є Загальні збори учасників.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА

5.1. Учасник Товариства має право:

 • брати участь в управлінні справами Товариства;
 • отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 • отримувати частину прибутку Товариства (дивіденди);
 • вийти з Товариства шляхом відчуження своєї частки іншому учаснику або третій особі.

5.2. Учасник Товариства зобов’язаний:

 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • виконувати рішення Загальних зборів учасників;
 • вносити вклади до статутного капіталу у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
 1. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Товариство припиняється в результаті передачі усіх його активів та зобов’язань іншим юридичним особам-правонаступникам або в разі ліквідації Товариства.

Ось таким може бути шаблон Статуту ТОВ з одним учасником.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: