Статут приватного підприємства

Статут приватного підприємства

Статут приватного підприємства в Україні є ключовим документом, який визначає основні аспекти організації та управління підприємством. Це офіційний документ, який встановлює правовий статус підприємства, його організаційну структуру, права та обов’язки засновників та учасників, а також порядок ведення бізнесу. Статут є обов’язковим для всіх приватних підприємств, які реєструються в Україні, і він повинен відповідати вимогам українського законодавства.

Серед основних функцій Статуту приватного підприємства можна виділити наступні:

 1. Визначення правового статусу підприємства: Статут вказує на основні характеристики підприємства, включаючи його назву, місцезнаходження, правову форму діяльності (наприклад, ТОВ, ФОП).
 2. Регулювання внутрішньої структури: В документі описуються органи управління підприємством, їх повноваження та порядок прийняття рішень.
 3. Права та обов’язки засновників та учасників: Статут містить положення про розмір статутного капіталу, порядок його формування, частки учасників, а також їх права та обов’язки.
 4. Економічна діяльність: Визначаються основні напрямки діяльності підприємства, його мета та завдання.

Статут складається на етапі реєстрації підприємства та є обов’язковим документом для внесення даних до державного реєстру юридичних осіб. Укладення та підписання статуту відбувається засновниками або учасниками підприємства. Він повинен бути затверджений уповноваженими особами та завірений відповідно до чинного законодавства.

Що стосується вимог до оформлення, статут має відповідати вимогам чинного законодавства України, зокрема, законам, що регулюють діяльність юридичних осіб. Документ має містити повну та точну інформацію про підприємство, його засновників, порядок управління та інші ключові положення.

Складання статуту зазвичай вимагає участі юриста або юридичної служби, оскільки це важливий документ, який визначає правовий фундамент діяльності підприємства. Оформлення і підписання статуту є важливими етапами в процесі створення та реєстрації приватного підприємства.

Приклади

Створення статуту приватного підприємства є важливим процесом, який вимагає точного дотримання чинного законодавства України. Шаблон статуту, який я надам, слід розглядати як прикладний і базовий документ, який потребує подальшого деталізування та адаптації під конкретні вимоги та умови конкретного підприємства.


Шаблон Статуту приватного підприємства

Найменування підприємства: [Повна назва підприємства]

Юридична адреса: [Адреса підприємства]

1. Загальні положення

1.1. [Повна назва підприємства] (далі – “Підприємство”) є юридичною особою згідно з законодавством України.

1.2. Підприємство діє на підставі [вказати, наприклад, “Закону України про господарські товариства” чи іншого відповідного закону].

1.3. Підприємство має право володіти майном, набувати та виконувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

2. Предмет та цілі діяльності

2.1. Основним видом діяльності Підприємства є [вказати основний вид діяльності].

2.2. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3. Статутний капітал

3.1. Розмір статутного капіталу Підприємства становить [сума] гривень.

4. Органи управління підприємством

4.1. Вищим органом управління Підприємства є [наприклад, Загальні збори учасників].

4.2. Виконавчим органом є [наприклад, Директор або Правління].

5. Права та обов’язки засновників

5.1. Засновники мають право на участь у управлінні Підприємством, на частину прибутку та інші права згідно з законодавством.

6. Порядок внесення змін до Статуту

6.1. Зміни до Статуту Підприємства приймаються в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

7. Заключні положення

7.1. Підприємство може бути реорганізоване або ліквідоване в порядку, передбаченому законодавством.

8. Реквізити підприємства

Найменування підприємства: [Повна назва підприємства]

Юридична адреса: [Адреса підприємства]

[Інші реквізити, як-от банківські рахунки, ідентифікаційні номери тощо]

[Дата складання Статуту]

[Підписи засновників/уповноважених осіб]


Цей шаблон слід розглядати як загальний приклад, який потрібно адаптувати з урахуванням конкретних особливостей підприємства та його діяльності. Важливо, щоб статут відповідав усім вимогам законодавства України. Для точного та коректного оформлення Статуту рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.

СТАТУТ

приватного підприємства

[Найменування приватного підприємства]

[Дата]

I. Загальні положення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

1.1. Приватне підприємство [найменування приватного підприємства] (далі – Підприємство) є юридичною особою, яка створена [Прізвище, ім’я, по батькові] (далі – Засновник) на основі приватної власності та діє на принципах повної економічної та правової самостійності.

1.2. Підприємство є суб’єктом господарювання, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок і печатку зі своїм найменуванням.

1.3. Юридична адреса Підприємства: [адреса].

1.4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, а також цього Статуту.

II. Мета та предмет діяльності

2.1. Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

 • [перелік видів діяльності].

III. Органи управління Підприємства

3.1. Вищим органом управління Підприємства є Засновник.

3.2. Оперативне управління діяльністю Підприємства здійснює керівник Підприємства, який призначається Засновником.

IV. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства є його власністю.

4.2. Майно Підприємства формується за рахунок:

 • внесків Засновника;
 • доходів, отриманих від господарської діяльності;
 • інших джерел, не заборонених законом.

V. Порядок розподілу прибутку

5.1. Прибуток Підприємства розподіляється між Засновником та працівниками Підприємства відповідно до трудового законодавства України.

VI. Припинення діяльності Підприємства

6.1. Підприємство може бути припинено за рішенням Засновника або за рішенням суду.

VII. Заключні положення

7.1. Цей Статут є обов’язковим для всіх працівників Підприємства.

7.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника.

Приклади заповнення

В пункті 1.1. вказується найменування приватного підприємства та прізвище, ім’я, по батькові Засновника.

В пункті 1.2. вказується юридична адреса приватного підприємства.

В пункті 2.1. вказується мета діяльності приватного підприємства.

В пункті 2.2. вказується предмет діяльності приватного підприємства.

В пункті 3.1. вказується, що вищим органом управління приватного підприємства є Засновник.

В пункті 3.2. вказується, що оперативне управління діяльністю приватного підприємства здійснює керівник приватного підприємства, який призначається Засновником.

В пункті 4.1. вказується, що майно приватного підприємства є його власністю.

В пункті 4.2. вказується, з яких джерел формується майно приватного підприємства.

В пункті 5.1. вказується порядок розподілу прибутку приватного підприємства.

В пункті 6.1. вказуються підстави припинення діяльності приватного підприємства.

В пункті 7.1. вказується, що цей Статут є обов’язковим для всіх працівників приватного підприємства.

В пункті 7.2. вказується, як вносяться зміни та доповнення до цього Статуту.

Цей шаблон Статуту приватного підприємства може бути використаний як основа для розробки Статуту конкретного приватного підприємства. При цьому, необхідно враховувати всі вимоги законодавства України, а також конкретні обставини діяльності приватного підприємства.

Ось ще приклад Статуту приватного підприємства відповідно до Господарського кодексу України:

ЗАТВЕРДЖЕНО Засновником Приватного підприємства “Промінь” Іваненком І.І. 10 січня 2023 р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ПРОМІНЬ”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРОМІНЬ” (далі – Підприємство) створене відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. 1.2. Власником Підприємства є громадянин України Іваненко Іван Іванович (далі – Засновник).
 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 2.1. Повне найменування Підприємства: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПРОМІНЬ”. 2.2. Скорочене найменування: ПП “ПРОМІНЬ”. 2.3. Місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченка, буд. 5.
 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 3.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України. 3.2. Підприємство набуває статусу юридичної особи з дня державної реєстрації.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна. 4.2. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави і Засновника. 4.3. Засновник в межах належного йому майна несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.
 5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 5.1. Метою діяльності Підприємства є одержання прибутку шляхом надання послуг, здійснення виробничої діяльності тощо. 5.2. Предметом діяльності є:
 • діяльність у сфері архітектури, інжинірингу, технічні випробування та дослідження;
 • діяльність у сфері реклами;
 • оптова та роздрібна торгівля тощо.
 1. ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6.1. Управління підприємством здійснює Засновник. 6.2. Засновник може призначити керівника Підприємства або передати власні повноваження управителю за договором. 6.3. Засновник приймає рішення щодо діяльності Підприємства, визначає основні напрямки діяльності, а також вирішує будь-які інші питання.

Засновник ПП “Промінь”

Іваненко І.І

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: