Статут підприємства або організації

Статут підприємства або організації

Статут підприємства або організації в Україні є основним регулятивним документом, який визначає правовий статус, мету діяльності, права та обов’язки учасників або акціонерів, а також основні аспекти внутрішнього управління та діяльності підприємства чи організації.

Цей документ відіграє ключову роль, оскільки він стає основою для взаємодії підприємства з іншими юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління. Статут служить для того, щоб захистити інтереси учасників підприємства, визначити межі їхньої відповідальності, а також забезпечити прозорість та передбачуваність діяльності організації.

Складання статуту відбувається під час створення юридичної особи та реєстрації її в відповідних державних органах. У процесі життєдіяльності підприємства можливе внесення змін до статуту, але це вимагає дотримання певного процедурного порядку та, як правило, погодження з усіма учасниками або акціонерами підприємства.


Watch this video on YouTube

В статуті можуть бути зазначені: мета та предмет діяльності підприємства, його назва, місцезнаходження, інформація про управління (органи управління, їх компетенція), порядок прийняття рішень, відомості про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємства та інші важливі аспекти діяльності.

Сторонами в документі є саме підприємство чи організація, а також її учасники або акціонери, які приймають рішення щодо змісту статуту.

Щодо вимог до оформлення, статут повинен бути складений у письмовій формі, підписаний учасниками або акціонерами і завірений печаткою підприємства (якщо така є). Після цього документ подається до державного реєстратора для реєстрації підприємства.

При розробці статуту рекомендується звертатися до юридичних консультантів або адвокатів, які спеціалізуються на корпоративному праві, оскільки цей документ має велике правове значення і впливає на всю подальшу діяльність підприємства.


Watch this video on YouTube

Приклади

Шаблон Статуту підприємства

Цей Статут товариства з обмеженою відповідальністю “Приклад” (далі – “Товариство”) затверджений установчими документами Товариства і є його установчим документом.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Товариство є юридичною особою, створеною згідно з Цивільним кодексом України та Законом України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

1.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

1.3. Товариство має право на власне ім’я, печатку, штампи, бланки, інші реквізити, необхідні для здійснення господарської діяльності.

1.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків.

1.5. Товариство має право укладати договори, набувати майнових і немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, арбітражі та інших державних органах.

Розділ 2. Предмет діяльності

**2.1. Предметом діяльності Товариства є:

 • [перелік видів діяльності, які здійснює Товариство].**

**2.2. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

 • створювати філії та представництва;
 • брати участь у інших господарських товариствах;
 • здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством.**

Розділ 3. Учасники товариства

3.1. Учасниками Товариства є фізичні та юридичні особи, які володіють однією або декількома частками статутного капіталу Товариства.

**3.2. Учасник Товариства має право:

 • брати участь в управлінні Товариством;
 • отримувати частку прибутку Товариства;
 • вийти з Товариства;
 • інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.**

**3.3. Учасник Товариства зобов’язаний:

 • внести свій вклад до статутного капіталу Товариства;
 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства;
 • інші обов’язки, передбачені законодавством та цим Статутом.**

Розділ 4. Органи управління товариства

**4.1. Органами управління Товариства є:

 • загальні збори учасників Товариства;
 • виконавчий орган Товариства.**

**4.2. Загальні збори учасників Товариства є вищим органом управління Товариства. Загальні збори учасників Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі:

 • змінювати статут Товариства;
 • вибирати і звільняти членів виконавчого органу Товариства;
 • затверджувати розмір та порядок розподілу прибутку Товариства;
 • приймати рішення про ліквідацію Товариства;
 • інші питання, передбачені законодавством та цим Статутом.**

4.3. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

4.4. Виконавчий орган Товариства здійснює поточне управління діяльністю Товариства і підзвітний загальним зборам учасників Товариства.

Розділ 5. Припинення діяльності товариства

5.1. Діяльність Товариства припиняється в результаті його ліквідації або реорганізації.

5.2. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства або за рішенням суду.

Розділ 6. Заключні положення

6.1. Цей Статут є обов’язковим для всіх учасників Товариства.

6.2. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів учасників Товариства.

6.3. Цей Статут зареєстрований у [назва органу, який зареєстрував Статут].

Приклади заповнення

Назва видів діяльності:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • виробництво товарів;
 • надання послуг;
 • посередництво;
 • інші види діяльності.

Закони, що регулюють порядок створення та діяльності товариств з обмеженою відповідальністю:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Додаткові положення, які можна включити до Статуту підприємства:

 • порядок утворення та діяльності органів управління товариства;
 • порядок здійснення господарської діяльності товариства;
 • порядок взаємодії товариства з його учасниками;
 • порядок припинення діяльності товариства;
 • інші положення, які вважаються засновниками за доцільними.

Ось деякі додаткові положення, які можна включити до Статуту підприємства:

 • Порядок утворення та діяльності органів управління товариства:

  • порядок скликання та проведення загальних зборів учасників товариства;
  • порядок обрання та звільнення членів виконавчого органу товариства;
  • порядок діяльності виконавчого органу товариства;
  • інші положення щодо діяльності органів управління товариства.
 • Порядок здійснення господарської діяльності товариства:

  • порядок прийняття рішень щодо здійснення господарської діяльності товариства;
  • порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;
  • порядок використання прибутку товариства;
  • інші положення щодо здійснення господарської діяльності товариства.
 • Порядок взаємодії товариства з його учасниками:

  • порядок отримання учасниками товариства інформації про діяльність товариства;
  • порядок захисту прав учасників товариства;
  • інші положення щодо взаємодії товариства з його учасниками.
 • Порядок припинення діяльності товариства:

  • порядок ліквідації товариства;
  • порядок реорганізації товариства;
  • інші положення щодо припинення діяльності товариства.

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю “Назва підприємства”

Місто, Україна


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Назва підприємства”.

1.2. Скорочена назва Товариства: ТОВ “Назва”.

1.3. Місцезнаходження Товариства: (адреса).


 1. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Предмет діяльності Товариства визначається відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.2. Основними цілями діяльності Товариства є (основні цілі та завдання).


 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

3.1. Учасники Товариства мають право на участь у прибутках, право голосу та інші права згідно з цим Статутом та законодавством України.

3.2. Учасники Товариства несуть обов’язки перед Товариством відповідно до цього Статуту та законодавства України.


 1. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори учасників.

4.2. Виконавчий орган Товариства: (назва органу, наприклад, директор).


 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації в установленому порядку.

5.2. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням учасників Товариства згідно з законодавством України.


Підписи учасників:

Статут ТОВ з одним учасником

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю “Назва підприємства”


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю “Назва підприємства”.

1.2. Місцезнаходження Товариства: (адреса).


 1. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Предмет діяльності Товариства: (коротко описати сферу діяльності).

2.2. Цілі Товариства: (зазначити основні цілі).


 1. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Учасником Товариства є одна особа: (П.І.Б. учасника).

3.2. Учасник має право на участь у прибутках, право голосу на загальних зборах та інші права згідно з цим Статутом та законодавством України.

3.3. Учасник несе обов’язки перед Товариством відповідно до цього Статуту та законодавства України.


 1. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

4.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори, в яких приймає участь учасник Товариства.

4.2. Виконавчий орган Товариства: (назва органу, наприклад, директор, та його П.І.Б.).


 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його реєстрації в установленому порядку.

5.2. Зміни до цього Статуту вносяться рішенням учасника Товариства згідно з законодавством України.


Підпис учасника:


Дата: ________________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: