Служба діловодства

Служба діловодства

Служба діловодства в Україні є важливою частиною організаційної структури будь-якої установи, організації чи підприємства. Ця служба відповідає за ефективне та систематизоване управління документацією, що є ключовим для будь-якої юридичної практики та бізнесу загалом.

Служба діловодства займається реєстрацією, зберіганням, обробкою та передачею документів. Вона забезпечує порядок у документообігу, стежить за дотриманням термінів виконання документів та контролює їхню конфіденційність. Це особливо важливо в юридичній сфері, де документи часто містять чутливу інформацію.

Крім того, служба діловодства відіграє ключову роль у архівації документів. Вона забезпечує, щоб усі важливі документи були систематизовані, каталогізовані та збережені належним чином. Це дає можливість швидко знаходити потрібні документи та забезпечує їх збереження на тривалий час.

У контексті електронного документообігу, сучасні служби діловодства також працюють з електронними документами, забезпечуючи їхню безпеку та доступність. Це охоплює роботу з електронними підписами, цифровими архівами та системами електронного управління документами.

Важливою частиною роботи служби діловодства є також взаємодія з іншими відділами та зовнішніми організаціями для обміну документацією, що вимагає високого рівня професіоналізму, організаційних навичок та вміння працювати в команді.

Таким чином, служба діловодства є невід’ємною частиною будь-якої організації в Україні, гарантуючи ефективний та надійний документообіг, що є критично важливим для успішної юридичної практики та ефективного управління підприємством.

Посадовий та кількісний склад діловодного персоналу

Посадовий та кількісний склад діловодного персоналу може значно відрізнятися залежно від розміру, специфіки та потреб організації чи підприємства. Однак, існують певні загальні посади, які часто зустрічаються у структурі служби діловодства:

 1. Керівник служби діловодства (начальник відділу діловодства): Особа, яка відповідає за загальне керівництво службою діловодства, розподіл обов’язків, контроль за діяльністю відділу, а також планування та оцінку роботи діловодного персоналу.
 2. Діловод (секретар, референт): Ця посада передбачає виконання більшості щоденних завдань діловодства, включно з реєстрацією, обробкою, зберіганням та передачею документів, а також ведення документообігу в організації.
 3. Архівіст: Відповідає за систематизацію, зберігання та облік архівних документів, а також забезпечення доступу до них за потреби.
 4. Оператор комп’ютерного набору/ведення баз даних: Спеціаліст, який займається введенням даних у комп’ютерні системи, обробкою електронних документів та підтриманням баз даних.
 5. Спеціаліст з електронного документообігу: Особа, відповідальна за управління електронними системами документообігу, включно з електронними підписами та цифровим архівуванням.

Кількість персоналу в кожній з цих посад залежить від обсягу роботи та розміру організації. У невеликих організаціях одна особа може виконувати декілька функцій, тоді як у великих корпораціях кожна з цих ролей може бути представлена окремим співробітником або навіть цілими підрозділами.

Ефективний діловодний персонал є ключем до успішного управління документацією та інформацією в будь-якій організації, забезпечуючи порядок, безпеку та доступність важливих документів.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Організаційно-правові документи служби діловодства

Організаційно-правові документи служби діловодства в Україні відіграють важливу роль у регулюванні діяльності цієї служби. Вони визначають структуру, повноваження, обов’язки та порядок роботи служби, а також забезпечують її відповідність законодавству. Основні організаційно-правові документи служби діловодства включають:

 • Положення про службу діловодства: Цей документ визначає основні завдання, функції, права та обов’язки служби діловодства. Він також описує структуру відділу та його взаємодію з іншими підрозділами організації.
 • Правила внутрішнього документообігу: Вони встановлюють порядок створення, реєстрації, обробки, зберігання та передачі документів всередині організації, а також визначають процедури з архівації документів.
 • Інструкція з діловодства: Ця інструкція деталізує конкретні процедури та правила роботи з документами, включаючи формати документів, правила їх заповнення, порядок їх реєстрації та обігу.
 • Нормативні акти з питань документаційного забезпечення діяльності організацій: Це можуть бути державні стандарти, закони, постанови уряду, накази та інструкції, які регулюють діяльність служб діловодства на національному рівні.
 • План роботи служби діловодства: Цей документ містить планування робочих процесів та завдань на певний період, включно з розподілом обов’язків між співробітниками та графіками виконання робіт.
 • Акти конфіденційності та політика безпеки даних: Визначають правила та процедури забезпечення конфіденційності та безпеки документів, особливо тих, що містять персональні дані та іншу чутливу інформацію.

Ці документи не тільки визначають внутрішні процедури та стандарти діловодства, але й забезпечують їх відповідність загальнодержавним нормам та законодавству, а також допомагають у забезпеченні прозорості, ефективності та законності документообігу в організації.

Положення про службу діловодства

Положення про службу діловодства є ключовим документом, який визначає організаційну структуру, функції, завдання, права та обов’язки служби діловодства в будь-якій організації або установі. Цей документ розробляється на основі чинного законодавства України та специфіки діяльності конкретної організації.

Основною метою Положення є створення ефективної системи управління документацією, що включає її приймання, реєстрацію, обробку, зберігання та архівування. Воно також визначає процедури внутрішнього та зовнішнього документообігу, забезпечуючи їх прозорість та відповідність законодавчим вимогам.

Положення окреслює структуру служби діловодства, визначаючи кількість та посади співробітників, їхні функціональні обов’язки та відповідальності. Це включає розподіл обов’язків між керівником служби діловодства, діловодами, архівістами та іншими спеціалістами, які входять до складу відділу.

Крім того, Положення встановлює правила зберігання документів, їх класифікацію та терміни зберігання. Особлива увага приділяється документам з обмеженим доступом та персональними даними, для яких розробляються спеціальні процедури забезпечення конфіденційності та безпеки.

Положення також містить норми щодо взаємодії служби діловодства з іншими відділами організації та зовнішніми структурами, встановлюючи порядок обміну документами та співпраці.

Документ забезпечує юридичне підґрунтя для діяльності служби діловодства, забезпечуючи її відповідність внутрішнім політикам організації та національному законодавству. Положення про службу діловодства є обов’язковим для виконання всіма співробітниками, які беруть участь у процесі документообігу, і підлягає періодичному перегляду та оновленню згідно зі змінами у законодавстві та внутрішніх процесах організації.

Порядок підготовки та оформлення положення про службу діловодства

Підготовка та оформлення Положення про службу діловодства є систематизованим процесом, який включає кілька ключових етапів:

 1. Аналіз існуючої системи документообігу: На першому етапі аналізується поточна система управління документацією в організації. Це дозволяє визначити основні потреби, недоліки та можливості для покращення. Оцінюються також вимоги законодавства України, що стосуються документообігу та архівації документів.
 2. Розробка проекту положення: На цьому етапі складається проект Положення. У ньому визначаються цілі та завдання служби діловодства, її структура, основні функції та повноваження співробітників, порядок документообігу, а також правила зберігання, обліку та архівації документів. Важливо також включити процедури забезпечення конфіденційності та безпеки документів.
 3. Консультації та залучення фахівців: Під час розробки проекту важливо проводити консультації з фахівцями в області діловодства, юристами, а також з представниками різних відділів організації, які будуть взаємодіяти зі службою діловодства. Це дозволяє забезпечити всебічність та практичність документа.
 4. Узгодження та коригування проекту: Після консультацій проект Положення може бути виправлений та доповнений. Важливо, щоб документ відповідав законодавству та реальним потребам організації.
 5. Затвердження положення: Завершальний етап полягає у формальному затвердженні Положення керівництвом організації. Після затвердження документ набуває офіційного статусу та стає обов’язковим для виконання всіма співробітниками.
 6. Публікація та розповсюдження положення серед співробітників: Положення повинно бути доступним усім співробітникам, які працюють з документами. Можливе проведення інструктажів та тренінгів для ознайомлення співробітників з новими правилами та процедурами.
 7. Моніторинг виконання та періодичний перегляд: Після впровадження Положення важливо здійснювати моніторинг його виконання, а також періодично переглядати та оновлювати документ з урахуванням змін у законодавстві та внутрішніх процесах організації.

Весь цей процес спрямований на створення чіткого, прозорого та ефективного механізму управління документацією, що є необхідною умовою для успішного функціонування будь-якої організації.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: