Шлюбний договір

Шлюбний договір

Шлюбний договір в Україні є правовим інструментом, який дозволяє майбутнім або існуючим подружжям врегулювати свої майнові відносини. Він є одним із видів цивільно-правових договорів, який може включати умови щодо розподілу майна, визначення аліментів, прав та обов’язків сторін у випадку розлучення або смерті одного з подружжя.

Суть шлюбного договору полягає у можливості визначення правового режиму майна подружжя. Він може передбачати, як майно, набуте в шлюбі, так і майно, яке було у кожного з подружжя до шлюбу, буде розподілятися. Шлюбний договір може бути укладений як до реєстрації шлюбу, так і в будь-який час під час шлюбного життя.

Основною метою шлюбного договору є запобігання потенційним конфліктам та спорам між подружжям щодо майнових питань. Він також забезпечує захист прав кожної зі сторін, враховуючи їхні індивідуальні інтереси.

Що стосується вимог до шлюбного договору, то він повинен бути складений у письмовій формі та нотаріально посвідчений. Це забезпечує його юридичну силу та відповідність законодавству. Договір має містити чітке визначення майна, яке входить до договору, умови та порядок його розподілу.

Щодо сторін договору, то ними виступають особи, які вступають у шлюб або вже є подружжям. Важливо, щоб кожна зі сторін мала можливість отримати незалежну юридичну консультацію перед підписанням договору, щоб забезпечити рівноправність та відсутність примусу.

Шлюбний договір складається на підставі взаємних домовленостей сторін. Зазвичай, для його підготовки залучаються юристи або адвокати, які спеціалізуються на сімейному праві. Вони допомагають визначити умови договору, які будуть відповідати інтересам обох сторін, та забезпечують юридичну коректність його формулювань.

Важливо, що шлюбний договір не може містити умов, які суперечать законодавству України, моральним засадам суспільства або обмежують права та свободи одного з подружжя. Всі пункти договору повинні бути сформульовані так, щоб не порушувати чинне законодавство та враховувати інтереси обох сторін.

Приклади

Створення шаблону шлюбного договору вимагає урахування багатьох аспектів законодавства України, зокрема тих, що регулюють сімейні відносини та майнові права. Однак важливо пам’ятати, що кожен шлюбний договір є унікальним та повинен враховувати конкретні обставини та інтереси обох сторін. Нижче наведено прикладний шаблон, який може бути адаптований під конкретні потреби.


ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. [місто] “” _______ 20 року

Ми, що нижче підписалися: [ПІБ чоловіка], народжений “_____ 19__ року, проживаючий за адресою: [адреса чоловіка], паспорт серії [серія] № [номер], виданий [ким виданий] “_____ 20__ року, код [ідентифікаційний номер],

та

[ПІБ жінки], народжена “_____ 19__ року, проживаюча за адресою: [адреса жінки], паспорт серії [серія] № [номер], виданий [ким виданий] “_____ 20__ року, код [ідентифікаційний номер],

у подальшому – “Сторони”,

керуючись Сімейним кодексом України, уклали цей Шлюбний договір про наступне:

 1. Майнові права та обов’язки:
  • [Тут слід вказати умови щодо розподілу майна, набутого під час шлюбу, а також умови щодо майна, яке було у кожного з подружжя до шлюбу.]
 2. Взаємне утримання:
  • [Тут слід визначити правила взаємного утримання подружжя, включаючи аліментні зобов’язання.]
 3. Умови при розлученні:
  • [Тут можна вказати умови, які стосуються розподілу майна, утримання дітей та інші аспекти у випадку розлучення.]
 4. Дія договору:
  • Цей договір набирає чинності з моменту укладення шлюбу між Сторонами та діє до моменту їх офіційного розлучення або смерті однієї зі Сторін.
 5. Інші умови:
  • [Тут можна вказати будь-які інші умови, на які погодилися Сторони.]

Підписи Сторін:

[Підпис чоловіка] ___________________ [ПІБ чоловіка]

[Підпис жінки] _____________________ [ПІБ жінки]

Посвідчено: [ПІБ нотаріуса] [адреса нотаріальної контори] [печатка та підпис]


Примітка: Даний шаблон є лише прикладним та не може бути використаний як юридичний документ без попереднього юридичного огляду та адаптації під конкретні обставини. Рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста для отримання професійної консультації та складання шлюбного договору.

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

[Найменування договору]

[Дата]

[Номер договору]

Місто [назва міста]

[Дата]

[Прізвище, ім’я, по батькові чоловіка], [національність], [місце народження], [дата народження], [місце проживання], [ідентифікаційний код], (далі – “Чоловік”)

та

[Прізвище, ім’я, по батькові дружини], [національність], [місце народження], [дата народження], [місце проживання], [ідентифікаційний код], (далі – “Дружина”),

уклали цей договір (далі – “Договір”) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Чоловік та Дружина домовляються про врегулювання майнових відносин між собою, що виникають у зв’язку з укладенням шлюбу, а також у разі його розірвання.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Чоловік та Дружина мають право:

 • вимагати від другої сторони виконання зобов’язань за цим Договором;
 • вносити пропозиції щодо змін та доповнень до цього Договору.

2.2. Чоловік та Дружина зобов’язані:

 • виконувати зобов’язання за цим Договором;
 • не перешкоджати другій стороні у виконанні її зобов’язань за цим Договором.

3. Майнові права та обов’язки Сторін

3.1. Чоловік та Дружина домовляються про те, що майно, набуте ними за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю.

3.2. Чоловік та Дружина домовляються про те, що у разі розірвання шлюбу, їхнє спільне майно буде поділено між ними в рівних частках.

3.3. Чоловік та Дружина можуть домовитися про інший порядок поділу їхнього спільного майна у разі розірвання шлюбу.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

5. Термін дії Договору

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до припинення шлюбу між Чоловіком та Дружиною.

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін.

6.2. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за місцем проживання Чоловіка.

6.3. Цей Договір складено та підписано у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

Чоловік [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Дружина [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

[Приклади заповнення]

Вказується найменування договору:

 • шлюбний договір;
 • договір про майновий режим шлюбу;
 • договір про відносини між подружжям у майновому відношенні.

Вказується дата складання договору:

 • дата укладення шлюбу.

Вказуються прізвища, імена, по батькові чоловіка та дружини:

 • повністю.

Вказуються національність, місце народження, дата народження, місце проживання та ідентифікаційний код чоловіка та дружини:

 • повністю.

У пункті 1.1. договору зазначаються майнові відносини, які регулюються цим договором.

У пункті 2.1. договору зазначаються права чоловіка та дружини за цим договором.

**У пункті 2.2. договору зазначаються обов’язки чоловіка та дружини за цим договором.

У пункті 3.1. договору зазначаються майнові права чоловіка та дружини у шлюбі.

У пункті 3.2. договору зазначаються майнові права чоловіка та дружини у разі розірвання шлюбу.

У пункті 3.3. договору зазначаються можливі варіанти поділу спільного майна у разі розірвання шлюбу.

У пункті 4.1. договору зазначається відповідальність чоловіка та дружини за порушення умов договору.

У пункті 5.1. договору зазначається дата набрання чинності договором та його термін дії.

У пункті 6.1. договору зазначаються умови внесення змін та доповнень до договору.

У пункті 6.2. договору зазначаються порядок вирішення спорів, що виникають між чоловіком та дружиною з приводу виконання договору.

У пункті 6.3. договору зазначається кількість примірників договору, які складаються та підписуються чоловіком та дружиною.

Приклади заповнення пунктів 3.1. та 3.2. договору:

3.1. Чоловік та Дружина домовляються про те, що майно, набуте ними за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю.

3.2. Чоловік та Дружина домовляються про те, що у разі розірвання шлюбу, їхнє спільне майно буде поділено між ними в рівних частках.

Приклад заповнення пункту 3.3. договору:

**3.3. Чоловік та Дружина можуть домовитися про інший порядок поділу їхнього спільного майна у разі розірвання шлюбу, зокрема, про те, що:

 • майно буде поділено між ними в нерівних частках;
 • майно буде передано одному з них повністю;
 • майно буде продане та отримані кошти розподілені між ними в певному порядку.**

Приклад заповнення пункту 6.2. договору:

6.2. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спору шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за місцем проживання Чоловіка.

Шлюбний договір є істотним умовою шлюбу. Він укладається письмово та підлягає нотаріальному посвідченню.

**Згідно зі статтею 73 Сімейного кодексу України, шлюбний договір може визначати:

 • порядок придбання майна подружжям під час шлюбу;
 • порядок володіння, користування та розпоряджання майном, набутим подружжям під час шлюбу;
 • порядок поділу майна подружжя у разі його розірвання.**

**Шлюбний договір не може визначати:

 • права та обов’язки подружжя щодо виховання дітей, утримання їх та інших особистих немайнових відносин між ними;
 • права та обов’язки подружжя щодо управління сімейним бюджетом;
 • права та обов’язки подружжя щодо виконання сімейних обов’язків.**

Шлюбний договір може бути змінений або розірваний за письмовою згодою обох подружжя. Зміна або розірвання шлюбного договору, укладеного в нотаріальному порядку, також підлягає нотаріальному посвідченню.

Ось ще приклад Шлюбного договору відповідно до Сімейного кодексу України:

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР м. Київ 10 січня 2023 р.

Ми, громадянка України Іваненко Олена Петрівна та громадянин України Петренко Іван Юрійович, які мають намір зареєструвати шлюб між собою, уклали цей договір про таке:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Цим договором регулюються майнові відносини між подружжям, встановлюється їхній правовий режим.
 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА 2.1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю незалежно від того, хто з подружжя є власником. 2.2. Майно, набуте до шлюбу, а також майно, отримане одним із подружжя у дар, у спадщину, залишається його особистою приватною власністю.
 3. УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ТА НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ЧЛЕНІВ СІМ’Ї 3.1. Подружжя несе витрати на утримання спільних дітей та непрацездатних членів сім’ї спільно і рівними частками.
 4. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 4.1. У разі розірвання шлюбу майно, набуте за час шлюбу, ділиться між подружжям рівними частками.
 5. ІНШІ УМОВИ 5.1. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою подружжя та оформляються письмово.

Іваненко О.П. ________________________

Петренко І.Ю. _________________________

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: