Публічний договір оферти для інтернет-магазину

Публічний договір оферти для інтернет-магазину

Публічний договір оферти для інтернет-магазину в Україні є однією з ключових форм юридичного врегулювання відносин між продавцем та покупцем. Цей документ представляє собою пропозицію укласти договір на певних умовах, яка є відкритою для необмеженого кола осіб. З юридичної точки зору, така оферта вважається прийнятою, коли покупець вчиняє конкретні дії, що свідчать про його згоду з умовами оферти, наприклад, здійснює замовлення товару через сайт.

Договір оферти може бути представлений у різних формах, залежно від специфіки інтернет-магазину та продаваних товарів чи послуг. Це може бути стандартний договір оферти, який включає умови продажу, доставки, оплати, повернення товарів, а також можливість замовлення індивідуальних товарів чи послуг.

Головною метою публічного договору оферти є визначення умов, за яких здійснюється купівля-продаж товарів або послуг в інтернет-магазині. Цей документ забезпечує правову визначеність та захист прав обох сторін угоди. Він визначає права та обов’язки продавця і покупця, умови оплати, доставки, повернення товарів та інші аспекти взаємовідносин.

Договір оферти має відповідати вимогам законодавства України та містити всі необхідні елементи, такі як визначення сторін, опис товарів або послуг, ціни, умови оплати та доставки, процедуру повернення товарів, відповідальність сторін та інші суттєві умови.

Договір оферти складається на основі потреб бізнесу та особливостей ринку. Важливо, щоб він враховував специфіку товарів або послуг, які пропонуються, та був сформульований таким чином, щоб бути зрозумілим і доступним для широкого кола покупців.

У договорі оферти, як правило, виступає дві сторони: продавець (інтернет-магазин) та покупець (клієнт магазину). Продавець представляє товари або послуги та визначає умови їх продажу, а покупець приймає ці умови шляхом вчинення покупки.

Договір оферти повинен бути складений відповідно до чинного законодавства, бути чітким, зрозумілим і доступним для покупців. Його текст повинен бути легко доступний для ознайомлення, наприклад, розміщений на сайті інтернет-магазину.

Складання договору оферти, як правило, є завданням юридичної служби або зовнішнього юридичного консультанта інтернет-магазину. Фахівець повинен забезпечити, щоб усі юридичні аспекти були правильно врегульовані, а документ відповідав усім вимогам законодавства, в тому числі у сфері захисту прав споживачів та електронної комерції.

Приклади

Публічний договір оферти

1. Загальні положення

 • Продавець (назва інтернет-магазину), розташований за адресою [адреса], далі по тексту – “Продавець”, публікує публічний договір оферти (далі – Договір) про продаж товарів за дистанційним способом.

2. Визначення термінів

 • “Покупець” – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила замовлення у Продавця.
 • “Товар” – перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця.

3. Предмет Договору

 • Продавець зобов’язується передати Товар власності Покупця, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

4. Порядок замовлення Товару

 • Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт інтернет-магазину.

5. Ціна та порядок оплати

 • Ціни на Товар вказані на сайті інтернет-магазину. Покупець оплачує замовлення банківським переказом або іншим способом, вказаним на сайті.

6. Умови доставки

 • Доставка Товару здійснюється службами доставки до адреси, вказаної Покупцем при замовленні.

7. Гарантії та відповідальність

 • Продавець несе відповідальність за відповідність Товару діючим нормам законодавства України.
 • Покупець має право на повернення Товару відповідно до чинного законодавства України.

8. Конфіденційність та захист персональних даних

 • Продавець зобов’язується не розголошувати інформацію, отриману від Покупця під час здійснення замовлення.

9. Заключні положення

 • Цей Договір є публічною офертою, і вважається укладеним з моменту отримання Продавцем підтвердження Покупця про прийняття оферти.
 • Зміни до Договору можуть вноситися відповідно до діючого законодавства України.

Дата: ___________ Продавець: [Підпис та печатка компанії]


Цей шаблон є прикладним та може вимагати адаптації та доповнення залежно від конкретики діяльності інтернет-магазину та вимог законодавства. Настійно рекомендується звернутися до юридичного радника для фіналізації такого договору.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ОФЕРТИ

Цей договір укладено між:

Інтернет-магазином:

[Найменування інтернет-магазину], що діє на підставі [назва документа, на підставі якого діє інтернет-магазин]

Покупцем:

[ПІБ], [паспортні дані], [адреса], [телефон], [електронна адреса]

1. Предмет договору

Інтернет-магазин зобов’язується передати Покупцю товар, а Покупець зобов’язується оплатити товар та прийняти його.

2. Характеристика товару

Товар, що є предметом цього договору, відповідає [характеристика товару].

3. Ціна товару

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Ціна товару становить [сума] гривень.

4. Порядок оплати товару

Покупець оплачує товар в наступному порядку:

 • [опис порядку оплати товару]

5. Порядок доставки товару

Товар передається Покупцю в наступному порядку:

 • [опис порядку доставки товару]

6. Права та обов’язки сторін

Інтернет-магазин має право:

 • вимагати від Покупця виконання умов цього договору;
 • у разі порушення Покупцем умов цього договору, призупинити виконання своїх зобов’язань до усунення Покупцем таких порушень.

Покупець має право:

 • вимагати від Інтернет-магазину виконання умов цього договору;
 • у разі порушення Інтернет-магазином умов цього договору, вимагати відшкодування завданих збитків.

7. Відповідальність сторін

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання або неналежне виконання стало наслідком форс-мажорних обставин.

9. Прикінцеві положення

Цей договір набирає чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

Усі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у разі, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами.

Всі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх врегулювання в досудовому порядку, такі спори підлягають вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю.

Акцепт оферти

Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами цього договору і приймає їх безумовно і в повному обсязі.

Покупець:

[Підпис]

[Прізвище та ініціали]

20 липня 2023 року

У цьому прикладі в пункті 1 договору зазначені сторони договору, а саме Інтернет-магазин та Покупець. У пункті 2 договору зазначено предмет договору, а саме товар, що є предметом продажу. У пункті 3 договору зазначена ціна товару. У пункті 4 договору зазначений порядок оплати товару. У пункті 5 договору зазначений порядок доставки товару. У пункті 6 договору зазначені права та обов’язки сторін договору. У пункті 7 договору зазначена відповідальність сторін договору. У пункті 8 договору зазначені форс-мажорні обставини, які звільняють сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором. У пункті 9 договору зазначені інші умови договору, зокрема дата набрання чинності договором, порядок внесення змін до договору та вирішення спорів, що виникають з договору.

У договорі публічної оферти для інтернет-магазину можна також вказати додаткові умови, наприклад:

 • умови повернення товару;
 • умови гарантії на товар;
 • умови рекламації товару;
 • умови відмови від покупки товару.

Зазначені умови можуть бути погоджені сторонами договору в процесі його укладення.

Ось ще один шаблон публічного договору-оферти для інтернет-магазину відповідно до законодавства України:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА на продаж товарів дистанційним способом м. Київ

________ 20__ р.

Цей документ є офіційною публічною пропозицією ФОП Іванова І.І. (надалі – Продавець) укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, розміщених на сайті інтернет-магазину store.ua (надалі – Сайт).

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Купівля Товару на сайті є акцептом даної пропозиції, тобто Клієнт погоджується з умовами надання послуг, викладених нижче.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Продавець передає у власність Клієнта Товар, а Клієнт приймає й оплачує Товар відповідно до умов даного Договору.
 3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 3.1. Клієнтом є будь-яка фізична особа, яка прийняла умови даного Договору. 3.2. Договір укладається дистанційним способом шляхом натискання кнопки “Замовити” на Сайті Продавця.
 4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 4.1. Ціна Товару вказана на Сайті. 4.2. Оплата проводиться через платіжні системи на Сайті. 4.3. Право власності на Товар переходить до Клієнта з моменту фактичної передачі Товару та оплати в повному обсязі.
 5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ 5.1. Продавець здійснює доставку Товару за допомогою транспортних компаній до відділення нової пошти/кур’єрської служби, найближчого до Клієнта. 5.2. Вартість доставки не входить до вартості Товару, оплачується додатково та зазначена на Сайті. 5.3. Строк поставки Товарів – від 5 до 14 днів з моменту здійснення 100% попередньої оплати.
 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 6.1. Продавець зобов’язаний передати Клієнту якісний Товар у строк. 6.2. Клієнт зобов’язаний оплатити замовлений Товар на умовах Договору.
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
 8. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ ФОП Іванов І.І. Адреса: ________ Тел.: __________ Р/р _______________ МФО __________

Отже, оферта повинна містити предмет договору, порядок укладання, ціну та оплату товару, порядок доставки, права та обов’язки сторін, відповідальність та реквізити продавця.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: