Пояснювальна записка до дипломної роботи

Пояснювальна записка до дипломної роботи

Пояснювальна записка до дипломної роботи – це офіційний документ, який доповнює основний текст роботи і розкриває її суть, мету, завдання, методологію, результати та висновки. Цей документ дозволяє зрозуміти читачу суть роботи без потреби детально ознайомлюватися з повним текстом.

 1. Мета та завдання: Пояснювальна записка пояснює, навіщо було виконано цю роботу, які цілі перед собою ставив автор, і які конкретні завдання він розв’язував.
 2. Нащо вона потрібна:
  • Систематизація матеріалу.
  • Виділення основних моментів дослідження.
  • Надання читачу зрозумілого представлення про суть роботи.
  • Структуроване представлення результатів дослідження.
 3. За яких умов її складають: Зазвичай пояснювальну записку складають для дипломних робіт будь-якого рівня: бакалаврських, магістерських, кандидатських.
 4. Сторони в документі:
  • Автор роботи.
  • Керівник роботи (якщо є).
 5. Вимоги до оформлення:
  • Заголовок.
  • Вступ.
  • Огляд літератури.
  • Опис методології.
  • Основний текст з результатами дослідження.
  • Висновки.
  • Список використаної літератури.
  • Додатки (якщо є).

  Зазвичай університети та інші навчальні заклади мають власні стандарти для оформлення дипломних робіт, включаючи пояснювальну записку.

 6. Хто і як її складає:
  • Автор роботи. Основний текст пояснювальної записки складає студент, який виконував дипломну роботу. Він описує свої методи, результати та висновки.
  • Керівник роботи. Зазвичай керівник роботи консультує студента під час написання пояснювальної записки, допомагає йому структурувати матеріал, вказує на можливі недоліки або аспекти, які потребують уточнення.

При складанні пояснювальної записки доцільно дотримуватися логічної структури, чіткої послідовності викладення матеріалу і враховувати рекомендації та вимоги свого навчального закладу.

Приклади

Вступ

У вступі необхідно:

 • Визначити актуальність теми роботи.
 • Описати предмет і об’єкт дослідження.
 • Пояснити мету та завдання роботи.
 • Обгрунтувати методику дослідження.
 • Розкрити структуру роботи.

Основна частина

Основна частина пояснювальної записки повинна містити наступні розділи:

 • 1. Загальні відомості про об’єкт дослідження

У цьому розділі необхідно надати опис об’єкта дослідження, його характеристику, історію розвитку, стан на момент написання роботи.

 • 2. Аналіз сучасного стану проблеми

У цьому розділі необхідно провести аналіз сучасного стану проблеми, що вивчається в роботі. Описати основні методи і підходи, які застосовуються для її вирішення.

 • 3. Методи дослідження

У цьому розділі необхідно описати методи дослідження, які застосовувалися при виконанні роботи.

 • 4. Результати дослідження

У цьому розділі необхідно представити результати дослідження, отримані в роботі.

 • 5. Висновки

У цьому розділі необхідно зробити висновки з результатів дослідження, обгрунтувати рекомендації щодо подальшого вивчення проблеми.

Висновок

У висновку необхідно підсумувати основні положення роботи, підкреслити її практичну значимість.

Приклади заповнення

Вступ

Актуальність теми роботи

Актуальність теми роботи обумовлена важливістю дослідження проблеми … для …

Предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є … Об’єктом дослідження є …

Мета і завдання роботи

Метою роботи є … Завданнями роботи є …

Методика дослідження

Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження: …

Структура роботи

Робота складається з … розділів, … додатку.

Основна частина

1. Загальні відомості про об’єкт дослідження

2. Аналіз сучасного стану проблеми

3. Методи дослідження

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4. Результати дослідження

5. Висновки

Висновок

Вказівки до оформлення

Пояснювальна записка до дипломної роботи повинна відповідати наступним вимогам:

 • Вона повинна бути написана на аркушах формату А4.
 • Шрифт – Times New Roman, 14 кегль.
 • Межі сторінки: верхня – 20 мм, нижня – 20 мм, ліва – 30 мм, права – 15 мм.
 • Нумерація сторінок повинна бути арабськими цифрами, розташована внизу по центру.
 • Титульний лист пояснювальної записки повинен відповідати вимогам, встановленим для дипломної роботи.
 • Текст пояснювальної записки повинен бути чітко і грамотно написаний, без помилок і помарок.
 • У пояснювальній записці повинні бути використані лише достовірні джерела інформації.

Закони та нормативно-правові акти, що регламентують порядок оформлення пояснювальної записки

 • Положення про порядок проведення атестації випускників вищих навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2013 № 644.
 • Правила оформлення дипломних робіт, магістерських і кандидатських дисертацій, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 875.

Пояснювальна записка є індивідуальним документом і може варіюватися в залежності від навчального закладу, країни, спеціальності тощо. Однак нижче наведений узагальнений шаблон пояснювальної записки до дипломної роботи з деякими згадками про закони (узагальненими) та прикладами заповнення.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломної роботи на тему:
“[Назва дипломної роботи]”


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1 Мета дослідження:
(приклад: Дослідити особливості використання реновації в історичних районах Києва)

1.2 Об’єкт дослідження:
(приклад: Процес реновації старовинних будинків)

1.3 Предмет дослідження:
(приклад: Методи та підходи до реновації історичних споруд в умовах сучасного міста)


2. НОРМАТИВНА БАЗА

В роботі використовувалися наступні нормативно-правові акти:

 • Закон України “Про охорону культурної спадщини” (приклад для України)
 • [Інші акти, що використовувалися в роботі]

3. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

У розділі представлено аналіз наукових робіт на тему реновації історичних споруд, включаючи праці [перелік авторів].


4. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для вивчення обраної проблеми були використані такі методи: аналіз, синтез, порівняльний аналіз, методи статистичного аналізу тощо.


5. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ

(Короткий опис основних розділів роботи, їхньої структури, основних тез та висновків)


6. ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження було встановлено, що… [короткий зміст ваших висновків].


7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. [Приклад: Іваненко І.І. Реновація будинків: теорія та практика. Київ: Архітектура, 2015.]
 2. [Інші джерела]

8. ДОДАТКИ

Додаток А: Фотографії реновованих будинків в історичному центрі Києва
Додаток Б: Діаграми з даними статистичного аналізу
[Інші додатки]


Дата: [дата]
Виконавець: [П.І.Б. студента]
Науковий керівник: [П.І.Б. наукового керівника, вчене звання, науковий ступінь]


Це лише узагальнений шаблон, тому важливо адаптувати його з урахуванням конкретних вимог вашого навчального закладу і специфіки дослідження.

Завантажити шаблон з прикладом заповнення

Скачати приклади

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: