Посадова інструкція відповідального за військовий облік

Посадова інструкція відповідального за військовий облік

Посадова інструкція відповідального за військовий облік є ключовим документом, який визначає функції, обов’язки, права та відповідальності працівника, що займає цю посаду. Цей документ має особливе значення в Україні, з огляду на важливість належного управління військовим обліком у контексті національної безпеки і оборони.

Військовий облік є процесом систематичного обліку громадян, які підлягають військовому обов’язку, а також забезпеченням їх мобілізаційної готовності. Відповідальний за військовий облік на підприємстві, установі чи в організації виконує важливу роль, забезпечуючи точність і актуальність даних, що стосуються військовозобов’язаних осіб.

Види або форми посадових інструкцій можуть бути різними, в залежності від структури і потреб конкретної організації. Втім, всі вони повинні відповідати законодавчим нормам України, зокрема, тим, що регулюють питання військового обліку та обороноздатності країни.

Цей документ потрібен для чіткого визначення ролі та місця відповідального за військовий облік у структурі організації. Він визначає, яким чином особа на цій посаді повинна виконувати свої обов’язки, які у неї є права для ефективного виконання цих обов’язків, а також яка відповідальність покладається на неї.

При складанні посадової інструкції враховуються такі умови як специфіка діяльності організації, розмір та структура колективу, а також вимоги законодавства. Важливо, щоб документ включав всі аспекти діяльності, пов’язані з військовим обліком, і був узгоджений з нормативно-правовими актами.

Сторонами в цьому документі є керівництво організації (як правило, власник або уповноважений керівник) та сам відповідальний за військовий облік. Цей документ підписується обома сторонами і затверджується керівництвом організації.

Щодо вимог до оформлення, посадова інструкція має бути складена ясно та зрозуміло, з викладенням всіх пунктів відповідно до стандартів діловодства. Вона повинна включати повне найменування організації, назву посади, перелік обов’язків, прав, відповідальностей, а також інші необхідні елементи, що стосуються конкретної посади.

Складання посадової інструкції зазвичай здійснюється відділом кадрів або безпосередньо керівництвом організації, при цьому можуть залучатися фахівці з питань військового обліку, юристи, для забезпечення відповідності документа всім вимогам і законодавчим актам.

Приклади

Створення шаблону посадової інструкції для відповідального за військовий облік вимагає відображення специфіки цієї роботи та відповідності до відповідних законів України. Нижче представлено приклад такого шаблону.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
(назва організації/підприємства)

1. Загальні положення 1.1. Відповідальний за військовий облік призначається та звільняється з посади наказом керівника організації. 1.2. Відповідальний за військовий облік підпорядковується безпосередньо ____________ (наприклад, керівнику відділу кадрів). 1.3. На посаду призначається особа, яка має відповідну освіту та стаж роботи відповідно до законодавства України.

2. Функції та обов’язки 2.1. Ведення військового обліку співробітників організації, які підлягають військовому обов’язку. 2.2. Подання звітності про військовозобов’язаних до відповідних органів військового управління. 2.3. Інформування співробітників про їх права та обов’язки, пов’язані з військовим обліком. … (тут вказуються конкретні обов’язки відповідно до законодавства та специфіки організації)

3. Права 3.1. Відповідальний за військовий облік має право на доступ до необхідної інформації, яка стосується військового обліку. 3.2. Вимагати від співробітників організації надання актуальної інформації, необхідної для ведення військового обліку. … (вказуються відповідні права)

4. Відповідальність 4.1. Відповідальний за військовий облік несе відповідальність за: – Порушення законодавства України у сфері військового обліку. – Недостовірність ведення військового обліку. … (тут деталізуються аспекти відповідальності)

5. Умови праці 5.1. Умови праці повинні відповідати вимогам законодавства України про охорону праці та інших нормативних актів. …

6. Вимоги до кваліфікації 6.1. Вища освіта відповідного напряму. 6.2. Досвід роботи в сфері кадрового діловодства або військового обліку. …

(Підпис керівника організації)
(Підпис відповідального за військовий облік)

Дата затвердження: ..20__ р.


Цей шаблон є загальним і може бути адаптований з урахуванням конкретних вимог та особливостей організації. Важливо, щоб він відповідав вимогам українського законодавства, зокрема, таких актів як Закон України “Про військовий обов’язок та військову службу” та інших нормативно-правових актів, що регулюють військовий облік.

Посадова інструкція відповідального за військовий облік

1. Загальні положення

1.1. Відповідальний за військовий облік є посадовою особою підприємства, яка забезпечує ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, які працюють на підприємстві.

1.2. Відповідальний за військовий облік підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника].

1.3. На посаду відповідального за військовий облік призначається особа, яка має:

 • вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними напрямами спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше [число] років;
 • знання законодавства України про військовий облік.

1.4. Відповідальний за військовий облік повинен знати:

 • нормативні правові акти, що регламентують військовий облік;
 • порядок ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників;
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни.

2. Завдання та обов’язки

Відповідальний за військовий облік:

2.1. Здійснює ведення персонального військового обліку військовозобов’язаних і призовників, які працюють на підприємстві.

2.2. Вносить до військового комісаріату відомості про військовозобов’язаних і призовників, які працюють на підприємстві.

2.3. Виконує вимоги військових комісаріатів щодо проведення перевірок стану військового обліку.

2.4. Забезпечує своєчасне оформлення документів щодо бронювання військовозобов’язаних за підприємством.

2.5. Проводить роботу з підвищення рівня знань працівників підприємства про військовий облік.

3. Права

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Відповідальний за військовий облік має право:

3.1. Одержувати від працівників підприємства необхідні для виконання своїх обов’язків документи та інформацію.

3.2. Вносити пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення роботи з військового обліку.

4. Відповідальність

Відповідальний за військовий облік несе відповідальність:

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності, – в межах, визначених чинним законодавством України.

4.3. За заподіяння матеріальних збитків підприємству – в межах, визначених законодавством України.

Приклади заповнення

Найменування посади

Відповідальний за військовий облік

Керівник підприємства

[Найменування посади]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Дата

[число] [місяць] [рік]

Примітки

 • Посадова інструкція повинна бути оформлена на бланку підприємства і містити всі необхідні реквізити.
 • Завдання і обов’язки відповідального за військовий облік можуть бути конкретизовані та доповнені в залежності від специфіки діяльності підприємства.
 • Права відповідального за військовий облік можуть бути розширені або обмежені в залежності від його посадових обов’язків.
 • Відповідальність відповідального за військовий облік може бути посилена або ослаблена в залежності від його посадових обов’язків і рівня відповідальності.

Нормативні правові акти, що регулюють військовий облік

 • Закон України “Про військовий облік і бронювання військовозобов’язаних” від 25 березня 1992 року № 2232-XII.
 • Положення про військовий облік громадян України, які перебувають на території України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2000 року № 566.
 • Порядок ведення військового обліку громадян України, які перебувають на території України, затверджений наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2000 року № 166.

Ось ще один приклад шаблону посадової інструкції відповідального за військовий облік:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ відповідального за військовий облік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Відповідальний за військовий облік призначається наказом керівника підприємства. 1.2. У своїй діяльності відповідальний за військовий облік керується Конституцією України, законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 No 921, та цією Інструкцією.
 2. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 2.1. Організовує роботу з військового обліку працівників, які перебувають у запасі Збройних Сил України. 2.2. Веде військовий облік працівників, які перебувають у запасі Збройних Сил України. 2.3. Подає у відповідні строки дані про військовозобов’язаних до районного (міського) військового комісаріату. 2.4. Сповіщає працівників про їх виклик до районного (міського) військового комісаріату. 2.5. Забезпечує своєчасне подання працівниками документів до районного (міського) військового комісаріату. 2.6. Здійснює контроль за виконанням працівниками обов’язків щодо військового обліку.
 3. ПРАВА Відповідальний за військовий облік має право: 3.1. Вимагати від працівників, які перебувають на військовому обліку, подання необхідних відомостей про зміну сімейного стану, освіти, посади, місця проживання та інших даних, що стосуються військового обліку. 3.2. Перевіряти у працівників наявність і зберігання посвідчень про приписку до призовних дільниць. 3.3. Вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушують порядок військового обліку.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Відповідальний за військовий облік несе відповідальність: 4.1. За дотримання вимог законодавства України з питань організації військового обліку працівників на підприємстві. 4.2. За своєчасне подання та достовірність даних, що надаються до районного (міського) військового комісаріату. 4.3. За збереження документів з військового обліку.

Керівник підприємства

_________________ ПІБ

З інструкцією ознайомлений: Відповідальний за військовий облік

_________________ ПІБ

“_” ___________ 20 року

Ось приклад заповнення посадової інструкції відповідального за військовий облік:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ відповідального за військовий облік ТОВ “Промінь”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Відповідальний за військовий облік призначається наказом директора ТОВ “Промінь”. 1.2. У своїй діяльності відповідальний за військовий облік керується Конституцією України, законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 No 921, та цією Інструкцією.
 2. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ 2.1. Організовує роботу з військового обліку працівників ТОВ “Промінь”, які перебувають у запасі Збройних Сил України. 2.2. Веде військовий облік працівників ТОВ “Промінь”, які перебувають у запасі Збройних Сил України. 2.3. Подає у відповідні строки дані про військовозобов’язаних до Шевченківського районного військового комісаріату м. Києва. 2.4. Сповіщає працівників ТОВ “Промінь” про їх виклик до Шевченківського районного військового комісаріату м. Києва. 2.5. Забезпечує своєчасне подання працівниками ТОВ “Промінь” документів до Шевченківського районного військового комісаріату м. Києва. 2.6. Здійснює контроль за виконанням працівниками ТОВ “Промінь” обов’язків щодо військового обліку.
 3. ПРАВА Відповідальний за військовий облік має право: 3.1. Вимагати від працівників ТОВ “Промінь”, які перебувають на військовому обліку, подання необхідних відомостей про зміну сімейного стану, освіти, посади, місця проживання та інших даних, що стосуються військового обліку. 3.2. Перевіряти у працівників ТОВ “Промінь” наявність і зберігання посвідчень про приписку до призовних дільниць. 3.3. Вносити пропозиції директору ТОВ “Промінь” про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушують порядок військового обліку.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Відповідальний за військовий облік несе відповідальність: 4.1. За дотримання вимог законодавства України з питань організації військового обліку працівників ТОВ “Промінь”.
  4.2. За своєчасне подання та достовірність даних, що надаються до Шевченківського районного військового комісаріату м. Києва. 4.3. За збереження документів з військового обліку ТОВ “Промінь”.

Директор ТОВ “Промінь”

_________________ Іванов І.І.

З інструкцією ознайомлений: Відповідальний за військовий облік

_________________ Петренко П.П.

“10” січня 2024 року

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: