Посадова інструкція системного адміністратора

Посадова інструкція системного адміністратора

Посадова інструкція системного адміністратора в Україні — це документ, який визначає обов’язки, права, відповідальності та умови праці особи, що займає цю посаду. Така інструкція є частиною системи управління персоналом на підприємстві та сприяє ефективній взаємодії між працівником і роботодавцем.

Існують різні види та форми посадових інструкцій системних адміністраторів, які можуть відрізнятися в залежності від специфіки діяльності підприємства, його розміру, сфери діяльності та інших факторів. Ці інструкції можуть бути універсальними для всіх системних адміністраторів або індивідуалізованими, враховуючи особливості конкретного робочого місця та обов’язків.

Посадова інструкція необхідна для того, щоб чітко визначити обсяг роботи та відповідальності системного адміністратора. Вона допомагає уникнути непорозумінь щодо того, що від нього вимагається, та встановлює конкретні очікування щодо його роботи. Також інструкція визначає права працівника, що дозволяє йому ефективно виконувати свої функції та захищає його права в робочому процесі.

Посадова інструкція складається зазвичай під час прийняття працівника на роботу або при зміні характеру його роботи. Вона розробляється на основі аналізу робочих процесів, пов’язаних з даною посадою, та з урахуванням потреб підприємства. При складанні такої інструкції важливо дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сферах праці та інформаційних технологій.

Сторонами в цьому документі є роботодавець та працівник — у цьому випадку, системний адміністратор. Інструкція повинна бути погоджена та підписана обома сторонами, що підтверджує їх згоду з усіма положеннями документа.

Щодо вимог до оформлення, посадова інструкція має бути чіткою та структурованою, написаною зрозумілою мовою, що дозволяє уникнути двозначностей. Вона повинна містити повне найменування підприємства, назву посади, перелік обов’язків, прав, відповідальностей, умови праці, вимоги до кваліфікації працівника та інші релевантні елементи.

Складання посадової інструкції зазвичай відбувається відділом кадрів або безпосередньо керівництвом підприємства. В окремих випадках можуть залучатися фахівці з інформаційних технологій або юристи для забезпечення точності та відповідності документа вимогам законодавства та специфіці роботи.

Приклади

Створення шаблону посадової інструкції для системного адміністратора вимагає відображення специфіки роботи та відповідності до законодавства України. Ось приклад такого шаблону:


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА
(назва організації/підприємства)

1. Загальні положення 1.1. На посаду системного адміністратора призначається особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим підприємством, та має відповідну освіту. 1.2. Системний адміністратор підпорядковується ____________ (наприклад, керівнику IT-відділу). 1.3. Призначення та звільнення з посади здійснюється наказом керівника організації.

2. Функції та обов’язки 2.1. Забезпечення безперервної роботи мережевої інфраструктури підприємства. 2.2. Адміністрування серверів, робочих станцій, периферійних пристроїв. 2.3. Забезпечення захисту даних та мережевої безпеки. … (тут вказуються конкретні обов’язки відповідно до потреб підприємства)

3. Права 3.1. Системний адміністратор має право на доступ до необхідної інформації та ресурсів, необхідних для виконання професійних обов’язків. 3.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення інформаційної інфраструктури. … (вказуються відповідні права)

4. Відповідальність 4.1. Системний адміністратор несе відповідальність за: – Неналежне виконання обов’язків, передбачених цією інструкцією. – Збереження конфіденційності даних. – Дотримання законодавства України у сфері ІТ. … (тут деталізуються аспекти відповідальності)

5. Умови праці 5.1. Умови праці визначаються відповідно до законодавства України про працю та інших нормативних актів. …

6. Вимоги до кваліфікації 6.1. Вища освіта у сфері інформаційних технологій або комп’ютерних наук. 6.2. Досвід роботи на аналогічній посаді не менше __ років. …

(Підпис керівника організації)
(Підпис системного адміністратора)

Дата затвердження: ..20__ р.


Цей шаблон є основою і може бути адаптований до конкретних вимог і умов підприємства. Важливо, щоб він відповідав вимогам українського законодавства, зокрема Закону України “Про працю” та інших актів, що регулюють трудові відносини та діяльність в сфері ІТ.

Посадова інструкція системного адміністратора

1. Загальні положення

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

1.1. Системний адміністратор є штатним працівником підприємства і підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника].

1.2. На посаду системного адміністратора призначається особа, яка має:

 • вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними напрямами спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше [число] років;
 • знання законодавства України про працю, про захист інформації, про охорону праці, техніки безпеки та виробничої дисципліни.

1.3. Системний адміністратор повинен знати:

 • нормативні правові акти, що регламентують діяльність підприємства;
 • принципи побудови та функціонування комп’ютерних систем;
 • принципи роботи системного програмування;
 • принципи захисту інформації;
 • основи мережевих технологій;
 • основи програмування;
 • основи технічного обслуговування комп’ютерної техніки.

2. Завдання та обов’язки

Системний адміністратор:

 • Здійснює керівництво роботою з організації та забезпечення функціонування комп’ютерної системи підприємства.
 • Забезпечує безперебійну роботу комп’ютерної системи підприємства.
 • Виконує профілактику та ремонт комп’ютерної техніки.
 • Забезпечує захист інформації в комп’ютерній системі підприємства.
 • Навчає користувачів комп’ютерної техніки.
 • Розробляє та впроваджує заходи щодо вдосконалення комп’ютерної системи підприємства.

3. Права

Системний адміністратор має право:

 • Давати підлеглим йому працівникам доручення, завдання та інструктажі.
 • Використовувати в інтересах підприємства матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 • Вносити пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення роботи комп’ютерної системи.

4. Відповідальність

Системний адміністратор несе відповідальність:

 • За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених законодавством України про працю.
 • За правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 • За заподіяння матеріальних збитків підприємству – в межах, визначених чинним законодавством України.

Примітки

 • Посадова інструкція повинна бути оформлена на бланку підприємства і містити всі необхідні реквізити.
 • Завдання і обов’язки системного адміністратора можуть бути конкретизовані та доповнені в залежності від специфіки діяльності підприємства.
 • Права системного адміністратора можуть бути розширені або обмежені в залежності від його посадових обов’язків.
 • Відповідальність системного адміністратора може бути посилена або ослаблена в залежності від його посадових обов’язків і рівня відповідальності.

Нормативні правові акти, що регулюють діяльність системного адміністратора

 • Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 05 липня 1994 року № 128-XIV.
 • Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22 травня 2003 року № 851-IV.
 • Положення про порядок розробки, впровадження та експлуатації систем захисту інформації в автоматизованих системах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 листопада 2010 року № 934.

Ось ще приклад шаблону посадової інструкції системного адміністратора:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ системного адміністратора

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Системний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника підприємства. 1.2. Системний адміністратор підпорядковується безпосередньо керівнику відділу інформаційних технологій (або іншій визначеній посадовій особі). 1.3. У своїй діяльності системний адміністратор керується чинним законодавством України, Статутом підприємства, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівництва, цією посадовою інструкцією.
 2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 2.1. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або магістр). 2.2. Стаж роботи за фахом не менше 2 років. 2.3. Знання принципів побудови та функціонування комп’ютерних мереж, операційних систем, систем управління базами даних. 2.4. Знання мов програмування та технологій розробки програмного забезпечення. 2.5. Володіння основами інформаційної безпеки та захисту інформації.
 3. ФУНКЦІЇ Основними функціями та обов’язками системного адміністратора є: 3.1. Адміністрування та підтримка функціонування локальної комп’ютерної мережі підприємства. 3.2. Адміністрування серверного обладнання на базі різних операційних систем. 3.3. Адміністрування поштового сервера, файлових серверів, веб-сервера. 3.4. Підтримка та супровід користувачів комп’ютерної мережі – надання консультацій і допомоги з технічних питань. 3.5. Моніторинг працездатності комп’ютерної мережі та усунення проблем, що виникають під час її експлуатації. 3.6. Контроль доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі. 3.7. Виконання резервного копіювання даних та відновлення втраченої інформації. 3.8. Встановлення та оновлення системного і прикладного програмного забезпечення. 3.9. Здійснення заходів із захисту інформації та кібербезпеки в комп’ютерній мережі.
 4. ПРАВА Системний адміністратор має право: 4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення комп’ютерної мережі підприємства. 4.2. Вимагати від працівників дотримання встановлених правил та режиму роботи комп’ютерної мережі, норм інформаційної безпеки. 4.3. Призупиняти роботу комп’ютерної мережі у разі загрози її нормальному функціонуванню або виникнення надзвичайних ситуацій. 4.4. Відмовляти користувачам у доступі до ресурсів комп’ютерної мережі у разі порушення встановлених правил. 4.5. Брати участь у нарадах та засіданнях, на яких розглядаються питання, що належать до його компетенції.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5.1. Системний адміністратор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій. 5.2. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків системний адміністратор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 5.3. За правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності, системний адміністратор несе відповідальність у встановленому законом порядку. 5.4. За завдання матеріальної шкоди підприємству системний адміністратор несе матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Керівник підприємства ________________

З інструкцією ознайомлений _____________

Ось приклад заповненої посадової інструкції системного адміністратора:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ системного адміністратора
ТОВ “IT-Компанія”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Системний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора ТОВ “IT-Компанія”. 1.2. Системний адміністратор підпорядковується безпосередньо начальнику відділу інформаційних технологій. 1.3. У своїй діяльності системний адміністратор керується чинним законодавством України, Статутом ТОВ “IT-Компанія”, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями керівництва, цією посадовою інструкцією.
 2. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 2.1. Повна вища освіта за спеціальністю “Інформаційні системи та технології”.
  2.2. Стаж роботи системним адміністратором не менше 3 років. 2.3. Знання принципів побудови та функціонування комп’ютерних мереж, операційних систем Windows та Linux, систем управління базами даних MySQL, MS SQL. 2.4. Знання мов програмування PHP, JavaScript та технологій веб-розробки. 2.5. Володіння основами інформаційної безпеки та захисту інформації.
 3. ФУНКЦІЇ Основними функціями та обов’язками системного адміністратора є: 3.1. Адміністрування та підтримка функціонування локальної комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія”. 3.2. Адміністрування серверного обладнання на базі операційних систем Windows Server та Linux. 3.3. Адміністрування поштового сервера, файлових серверів, веб-сервера Apache. 3.4. Підтримка та супровід користувачів комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія” – надання консультацій і допомоги з технічних питань. 3.5. Моніторинг працездатності комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія” та усунення проблем, що виникають під час її експлуатації. 3.6. Контроль доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія”. 3.7. Виконання резервного копіювання даних та відновлення втраченої інформації.
  3.8. Встановлення та оновлення системного і прикладного програмного забезпечення. 3.9. Здійснення заходів із захисту інформації та кібербезпеки в комп’ютерній мережі ТОВ “IT-Компанія”.
 4. ПРАВА Системний адміністратор має право: 4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія”. 4.2. Вимагати від працівників ТОВ “IT-Компанія” дотримання встановлених правил та режиму роботи комп’ютерної мережі, норм інформаційної безпеки. 4.3. Призупиняти роботу комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія” у разі загрози її нормальному функціонуванню або виникнення надзвичайних ситуацій.
  4.4. Відмовляти користувачам у доступі до ресурсів комп’ютерної мережі ТОВ “IT-Компанія” у разі порушення встановлених правил. 4.5. Брати участь у нарадах та засіданнях, на яких розглядаються питання, що належать до його компетенції.
 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 5.1. Системний адміністратор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і функцій. 5.2. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків системний адміністратор несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. 5.3. За правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності, системний адміністратор несе відповідальність у встановленому законом порядку. 5.4. За завдання матеріальної шкоди ТОВ “IT-Компанія” системний адміністратор несе матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.

Директор ТОВ “IT-Компанія” _________________ Петренко П.П.

З інструкцією ознайомлений: Системний адміністратор
_________________ Іванов І.І.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: