Посадова інструкція директора з логістики

Посадова інструкція директора з логістики

Посадова інструкція директора з логістики є документом, який детально визначає обов’язки, права, відповідальності та умови роботи особи, яка займає цю посаду на підприємстві. Ця інструкція є важливою частиною системи управління персоналом та внутрішнього корпоративного регулювання, оскільки вона допомагає встановлювати чіткі рамки для виконання професійних завдань та взаємодії з іншими відділами та підрозділами підприємства.

Існують різні види та форми посадових інструкцій для директорів з логістики, залежно від специфіки галузі, розміру підприємства, його структури та інших особливостей. Наприклад, на великих підприємствах з розгалуженою логістичною мережею інструкція може бути більш деталізованою і включати широкий спектр обов’язків та відповідальностей, у той час як на менших підприємствах вона може бути більш узагальненою.

Посадова інструкція необхідна для того, щоб забезпечити ясність та конкретику у визначенні ролі та місця директора з логістики в структурі управління підприємством. Вона допомагає уникнути непорозумінь та помилок у процесі роботи, а також служить основою для оцінювання ефективності роботи цієї посадової особи.

Посадова інструкція складається зазвичай в період призначення працівника на посаду або при зміні структури чи функцій підрозділу логістики. Вона має враховувати специфіку діяльності підприємства, вимоги чинного законодавства, а також стандарти та практики в галузі логістики.

Сторонами в цьому документі виступають роботодавець (представник підприємства) та працівник (директор з логістики). Документ підписується обома сторонами, що підтверджує їх згоду з усіма положеннями інструкції.

Щодо вимог до оформлення, посадова інструкція має бути складена чітко та логічно, з використанням професійної термінології та без двозначностей. Вона повинна містити точну назву підприємства, назву посади, перелік основних обов’язків, прав, відповідальностей, умов праці, вимог до кваліфікації та інші релевантні елементи.

Зазвичай посадову інструкцію складає відділ кадрів або керівник вищого рівня, який відповідає за управління персоналом. В окремих випадках до процесу можуть бути залучені зовнішні консультанти або юристи, особливо якщо діяльність підприємства має специфічні особливості або вимагає дотримання особливих норм та стандартів.

Приклади

Створення шаблону посадової інструкції для директора з логістики вимагає уваги до деталей і відповідності законодавству України. Ось зразок такої інструкції:


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА З ЛОГІСТИКИ
(назва організації/підприємства)

1. Загальні положення 1.1. Директор з логістики призначається та звільняється з посади наказом керівника організації. 1.2. Директор з логістики підпорядковується безпосередньо генеральному директору організації. 1.3. На посаду директора з логістики призначається особа, яка має відповідну освіту та досвід роботи, відповідно до законодавства України та внутрішніх положень організації.

2. Функції та обов’язки 2.1. Розробка та реалізація стратегії логістики підприємства. 2.2. Організація та контроль за процесами закупівлі, зберігання, транспортування та доставки товарів. 2.3. Оптимізація логістичних процесів для зменшення витрат та підвищення ефективності. … (детальний перелік обов’язків відповідно до специфіки підприємства)

3. Права 3.1. Право на внесення пропозицій щодо поліпшення логістичних процесів. 3.2. Право на доступ до необхідної інформації та ресурсів для виконання професійних обов’язків. … (список прав згідно з внутрішньою політикою та стандартами підприємства)

4. Відповідальність 4.1. Директор з логістики несе відповідальність за ефективне та своєчасне виконання логістичних завдань. 4.2. Відповідальність за дотримання вимог законодавства України у сфері логістики та транспорту. … (конкретизація відповідальності з урахуванням обов’язків та корпоративних стандартів)

5. Умови праці 5.1. Умови праці визначаються відповідно до чинного законодавства України про працю, внутрішнього трудового розпорядку та інших нормативних актів. …

6. Вимоги до кваліфікації 6.1. Вища освіта у сфері логістики, економіки, менеджменту чи суміжних областей. 6.2. Досвід роботи на керівних посадах у сфері логістики не менше __ років. …

(Підпис керівника організації)
(Підпис директора з логістики)

Дата затвердження: ..20__ р.


Цей шаблон є основою і може бути адаптований до конкретних вимог і умов підприємства. Важливо, щоб він відповідав вимогам законодавства України, особливо у частині трудових відносин та логістичної діяльності.

Посадова інструкція директора з логістики

1. Загальні положення

1.1. Директор з логістики є керівником логістичного підрозділу підприємства і підпорядковується безпосередньо [найменування посади безпосереднього керівника].

1.2. На посаду директора з логістики призначається особа, яка має:

 • вищу освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними напрямами спеціаліста або магістра;
 • стаж роботи за фахом не менше [число] років;
 • знання законодавства України про працю, про логістику, про охорону праці, техніки безпеки та виробничої дисципліни.

1.3. Директор з логістики повинен знати:

 • нормативні правові акти, що регламентують діяльність підприємства;
 • основи логістики;
 • принципи організації та управління логістичним процесом;
 • основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої та трудової дисципліни.

2. Завдання та обов’язки

Директор з логістики:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Здійснює керівництво логістичним підрозділом підприємства.
 • Розробляє та реалізує стратегію розвитку логістичної системи підприємства.
 • Забезпечує ефективне функціонування логістичної системи підприємства.
 • Організовує матеріально-технічне забезпечення виробництва.
 • Здійснює управління запасами.
 • Організовує транспортну логістику.
 • Організовує складську логістику.
 • Організовує інформаційну логістику.
 • Забезпечує дотримання вимог законодавства України у сфері логістики.

3. Права

Директор з логістики має право:

 • Давати підлеглим йому працівникам доручення, завдання та інструктажі.
 • Використовувати в інтересах підприємства матеріальні та фінансові ресурси, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 • Вносити пропозиції керівництву підприємства щодо поліпшення роботи логістичного підрозділу.

4. Відповідальність

Директор з логістики несе відповідальність:

 • За невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених законодавством України про працю.
 • За правопорушення, вчинені в процесі виконання своєї діяльності, – в межах, визначених чинним законодавством України.
 • За заподіяння матеріальних збитків підприємству – в межах, визначених законодавством України.

Примітки

 • Посадова інструкція повинна бути оформлена на бланку підприємства і містити всі необхідні реквізити.
 • Завдання і обов’язки директора з логістики можуть бути конкретизовані та доповнені в залежності від специфіки діяльності підприємства.
 • Права директора з логістики можуть бути розширені або обмежені в залежності від його посадових обов’язків.
 • Відповідальність директора з логістики може бути посилена або ослаблена в залежності від його посадових обов’язків і рівня відповідальності.

Нормативні правові акти, що регулюють діяльність директора з логістики

 • Закон України “Про логістику” від 02 липня 2014 року № 1540-VII.
 • Положення про логістичну службу підприємства, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2016 року № 1012.

Приклади заповнення

Найменування посади

Директор з логістики

Керівник підприємства

[Найменування посади]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Дата

[число] [місяць] [рік]

Відмітки

 • Посадова інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України “Про логістику” та Положення про логістичну службу підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2016 року № 1012.
 • Посадова інструкція погоджена з [найменування профспілкової організації].

Ось ще приклад шаблону посадової інструкції директора з логістики:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ директора з логістики

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Директор з логістики призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора підприємства. 1.2. Директор з логістики безпосередньо підпорядковується директору підприємства. 1.3. У своїй діяльності директор з логістики керується чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про транспортно-експедиторську діяльність”, Статутом підприємства, наказами та розпорядженнями вищого керівництва, цією посадовою інструкцією.
 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Основними завданнями та обов’язками директора з логістики є: 2.1. Організація логістичної діяльності підприємства. 2.2. Планування та управління матеріальними потоками. 2.3. Організація закупівель та управління запасами. 2.4. Організація складських операцій. 2.5. Планування та організація транспортних перевезень. 2.6. Організація складування та комплектації вантажів. 2.7. Координація роботи логістичних підрозділів та служб. 2.8. Контроль виконання логістичних операцій. 2.9. Пошук шляхів оптимізації логістичних витрат.
 3. ПОВНОВАЖЕННЯ Директор з логістики має право: 3.1. Контролювати та координувати діяльність логістичних підрозділів підприємства. 3.2. Вносити пропозиції щодо штатного розпису та функціональних обов’язків працівників логістичних підрозділів. 3.3. Погоджувати кандидатури на вакантні посади логістичних підрозділів підприємства. 3.4. Вимагати та отримувати від керівників підрозділів необхідну інформацію з питань логістики. 3.5. Представляти інтереси підприємства у відносинах з іншими організаціями з питань логістики.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Директор з логістики несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і обов’язків. 4.2. Директор з логістики несе відповідальність за дотримання чинного законодавства у сфері логістичної діяльності.
  4.3. Директор з логістики несе відповідальність за збитки, заподіяні підприємству внаслідок прийняття ним необґрунтованих рішень.

Керівник підприємства _____________

З інструкцією ознайомлений _____________

Ось приклад заповненої посадової інструкції директора з логістики:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ директора з логістики ТОВ “Промислова компанія”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Директор з логістики призначається на посаду та звільняється з посади наказом генерального директора ТОВ “Промислова компанія”. 1.2. Директор з логістики безпосередньо підпорядковується генеральному директору ТОВ “Промислова компанія”. 1.3. У своїй діяльності директор з логістики керується чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про транспортно-експедиторську діяльність”, Статутом ТОВ “Промислова компанія”, наказами та розпорядженнями генерального директора, цією посадовою інструкцією.
 2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ Основними завданнями та обов’язками директора з логістики ТОВ “Промислова компанія” є: 2.1. Організація логістичної діяльності ТОВ “Промислова компанія”. 2.2. Планування та управління матеріальними потоками ТОВ “Промислова компанія”. 2.3. Організація закупівель та управління запасами ТОВ “Промислова компанія”. 2.4. Організація складських операцій на складах ТОВ “Промислова компанія”. 2.5. Планування та організація транспортних перевезень для ТОВ “Промислова компанія”. 2.6. Організація складування та комплектації вантажів ТОВ “Промислова компанія”. 2.7. Координація роботи логістичних підрозділів та служб ТОВ “Промислова компанія”. 2.8. Контроль виконання логістичних операцій ТОВ “Промислова компанія”. 2.9. Пошук шляхів оптимізації логістичних витрат ТОВ “Промислова компанія”.
 3. ПОВНОВАЖЕННЯ Директор з логістики ТОВ “Промислова компанія” має право: 3.1. Контролювати та координувати діяльність логістичних підрозділів ТОВ “Промислова компанія”. 3.2. Вносити пропозиції щодо штатного розпису та функціональних обов’язків працівників логістичних підрозділів ТОВ “Промислова компанія”. 3.3. Погоджувати кандидатури на вакантні посади логістичних підрозділів ТОВ “Промислова компанія”. 3.4. Вимагати та отримувати від керівників підрозділів ТОВ “Промислова компанія” необхідну інформацію з питань логістики. 3.5. Представляти інтереси ТОВ “Промислова компанія” у відносинах з іншими організаціями з питань логістики.
 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Директор з логістики несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань і обов’язків. 4.2. Директор з логістики несе відповідальність за дотримання чинного законодавства у сфері логістичної діяльності ТОВ “Промислова компанія”. 4.3. Директор з логістики несе відповідальність за збитки, заподіяні ТОВ “Промислова компанія” внаслідок прийняття ним необґрунтованих рішень.

Генеральний директор ТОВ “Промислова компанія” _________________ Іваненко І.І.

З інструкцією ознайомлений: Директор з логістики
_________________ Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: