Положення про підрозділ або службу

Положення про підрозділ або службу

Положення про підрозділ або службу – це нормативний документ, який визначає структурний підрозділ певного підприємства, організації чи установи. Він регламентує основні завдання, функції, права та обов’язки підрозділу чи служби, а також розкриває порядок взаємодії з іншими структурними підрозділами.

Документ потрібен для того, щоб чітко визначити компетенцію підрозділу або служби в межах організації, а також уникнути можливих конфліктів щодо розподілу обов’язків між різними підрозділами. Крім того, положення допомагає новим співробітникам швидше адаптуватися в колективі, розуміючи, які функції вони повинні виконувати.

Щодо форм та видів, вони можуть бути різними залежно від специфіки організації. Існують положення для виробничих підрозділів, адміністративних служб, відділів маркетингу, кадрової служби тощо.

Положення про підрозділ чи службу зазвичай складається за ініціативою керівництва підприємства або безпосередньо керівника підрозділу. Після погодження з усіма зацікавленими сторонами документ затверджується керівником організації.

До оформлення положення висуваються певні вимоги: він повинен бути чітко структурованим, лаконічним, без двозначних тлумачень. Зазвичай документ містить: назву підрозділу, основні завдання та функції, права та обов’язки, порядок взаємодії з іншими підрозділами, інші особливості діяльності підрозділу.

Важливо, що цей документ повинен бути відкритим для всіх співробітників організації, щоб кожен міг ознайомитися з функціоналом певного підрозділу.

Приклади

Шаблон Положення про підрозділ або службу

Положення про [найменування підрозділу або служби]

[Дата]

[Місто]

[Найменування підприємства], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та [найменування підрозділу або служби], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони, уклали цей Положення (далі – Положення) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає статус, структуру, завдання, функції, права, обов’язки та відповідальність [найменування підрозділу або служби] (далі – Підрозділ).

1.2. Підрозділ є структурним підрозділом [найменування підприємства] (далі – Підприємство).

1.3. Підрозділ підпорядковується [посада керівника підприємства].

2. Статус Підрозділу

2.1. Підрозділ є самостійною структурною одиницею Підприємства, що здійснює [найменування видів діяльності].

2.2. Підрозділ є юридичною особою і має самостійний баланс, кошторис, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

3. Структура Підрозділу

3.1. Структура Підрозділу визначається керівником Підприємства.

3.2. До складу Підрозділу можуть входити [перелік структурних підрозділів].

4. Завдання Підрозділу

4.1. Основними завданнями Підрозділу є:

 • [Перелік завдань].

5. Функції Підрозділу

5.1. Для виконання завдань, передбачених пунктом 4 цього Положення, Підрозділ здійснює такі функції:

 • [Перелік функцій].

6. Права Підрозділу

6.1. Підрозділ має право:

 • [Перелік прав].

7. Обов’язки Підрозділу

7.1. Підрозділ зобов’язаний:

 • [Перелік обов’язків].

8. Відповідальність Підрозділу

8.1. Підрозділ несе відповідальність за:

 • [Перелік видів відповідальності].

9. Керівництво Підрозділом

9.1. Підрозділ очолює керівник Підрозділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Підприємства.

9.2. Керівник Підрозділу має право:

 • [Перелік прав керівника Підрозділу].

9.3. Керівник Підрозділу зобов’язаний:

 • [Перелік обов’язків керівника Підрозділу].

10. Прикінцеві положення

10.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження керівником Підприємства.

10.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться керівником Підприємства.

Підписи сторін

[Найменування підприємства]

[ПІБ]

[Дата]

[Найменування підрозділу або служби]

[ПІБ]

[Дата]

Примітка:

У цьому шаблоні Положення про підрозділ або службу визначено такі основні розділи:

 • Загальні положення – визначає статус, структуру, завдання, функції, права, обов’язки та відповідальність підрозділу або служби.
 • Статус підрозділу – визначає правовий статус підрозділу або служби як самостійної структурної одиниці підприємства.
 • Структура підрозділу – визначає склад підрозділу або служби.
 • Завдання підрозділу – визначає основні завдання підрозділу або служби.
 • Функції підрозділу – визначає функції підрозділу або служби, необхідні для виконання завдань.
 • Права підрозділу – визначає права підрозділу або служби, необхідні для виконання завдань та функцій.
 • Обов’язки підрозділу – визначає обов’язки підрозділу або служби, необхідні для виконання завдань та функцій.

Приклад заповнення

Положення про відділ кадрів

[Дата]

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

[Місто]

[Найменування підприємства], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та [найменування відділу кадрів], в особі [ПІБ], [посада], діючи на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони, уклали цей Положення (далі – Положення) про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає статус, структуру, завдання, функції, права, обов’язки та відповідальність відділу кадрів (далі – Відділ).

1.2. Відділ є структурним підрозділом [найменування підприємства] (далі – Підприємство).

1.3. Відділ підпорядковується [посада керівника підприємства].

2. Статус Відділу

2.1. Відділ є самостійною структурною одиницею Підприємства, що здійснює кадрове забезпечення Підприємства.

2.2. Відділ не є юридичною особою і не має самостійних балансу, кошторису та печатки.

3. Структура Відділу

3.1. Структура Відділу визначається керівником Підприємства.

3.2. До складу Відділу можуть входити [перелік структурних підрозділів].

4. Завдання Відділу

4.1. Основними завданнями Відділу є:

 • забезпечення Підприємства персоналом відповідно до потреб виробництва;
 • організація та проведення роботи з кадрами;
 • ведення кадрової документації.

5. Функції Відділу

5.1. Для виконання завдань, передбачених пунктом 4 цього Положення, Відділ здійснює такі функції:

 • планування потреб у персоналі;
 • проведення набору, відбору та прийняття на роботу працівників;
 • оформлення трудових відносин з працівниками;
 • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • ведення кадрового обліку та звітності;
 • вирішення питань соціального захисту працівників.

6. Права Відділу

6.1. Відділ має право:

 • отримувати від структурних підрозділів Підприємства інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;
 • вносити пропозиції керівнику Підприємства щодо кадрового забезпечення Підприємства;
 • вимагати від працівників виконання їхніх обов’язків.

7. Обов’язки Відділу

7.1. Відділ зобов’язаний:

 • забезпечувати Підприємство персоналом відповідно до потреб виробництва;
 • організовувати та проводити роботу з кадрами;
 • вести кадрову документацію.

8. Відповідальність Відділу

8.1. Відділ несе відповідальність за:

 • своєчасне та якісне виконання завдань і функцій, передбачених цим Положенням;
 • дотримання вимог законодавства про працю та кадрове забезпечення.

9. Керівництво Відділом

9.1. Відділ очолює начальник Відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником Підприємства.

9.2. Начальник Відділу має право:

 • приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Відділу;
 • розподіляти обов’язки між працівниками Відділу;
 • вимагати від працівників Відділу виконання їхніх обов’язків.

9.3. Начальник Відділу зобов’язаний:

 • забезпечувати виконання Відділом завдань і функцій, передбачених цим Положенням;
 • організовувати роботу працівників Відділу.

10. Прикінцеві положення

10.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження керівником Підприємства.

10.2. Зміни і доповнення до Положення вносяться керівником Підприємства.

Підписи сторін

[Найменування підприємства]

[ПІБ]

[Дата]

[Найменування відділу кадрів]

[ПІБ]

[Дата]

Закони, що регулюють порядок оформлення Положення про підрозділ або службу:

 • Закон України “Про державну службу”.
 • Закон України “Про працю”.
 • Закон України “Про інформацію”.

ПОЛОЖЕННЯ
про підрозділ (назва підрозділу або служби)
Підприємства (назва підприємства)

 1. Загальні положення

1.1. Підрозділ (назва підрозділу або служби) є структурним підрозділом підприємства (назва підприємства) та діє на підставі Закону України “Про підприємництво”, інших нормативно-правових актів України та цього Положення.

1.2. Підрозділ здійснює свою діяльність відповідно до внутрішніх документів підприємства.

 1. Основні завдання та функції

2.1. Основним завданням підрозділу є (короткий опис завдання, наприклад, забезпечення підприємства необхідними матеріально-технічними ресурсами).

2.2. Підрозділ виконує такі основні функції:

 • (конкретна функція, наприклад, закупівля обладнання);
 • (інша функція).
 1. Права та обов’язки

3.1. Підрозділ має право (наприклад, здійснювати вибір постачальників обладнання).

3.2. Підрозділ зобов’язаний (наприклад, своєчасно інформувати керівництво підприємства про потреби в обладнанні).

 1. Взаємодія з іншими підрозділами

4.1. Підрозділ співпрацює з (назви інших підрозділів) у відповідності до внутрішніх процедур підприємства.

 1. Керівництво підрозділом

5.1. Безпосереднє керівництво підрозділом здійснює (посада, наприклад, начальник підрозділу).

 1. Заключні положення

6.1. Це Положення може бути змінено або доповнено відповідно до внутрішніх процедур підприємства.

Директор підприємства
(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата: ___________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: