Положення про оплату праці

Положення про оплату праці

Положення про оплату праці є важливим документом, який встановлює правила та умови оплати праці працівників у певній організації чи підприємстві. Цей документ необхідний для того, щоб забезпечити чіткість та прозорість у питаннях оплати праці, визначити механізм нарахування заробітної плати, премій, надбавок, компенсацій та інших виплат, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників.

До основних видів оплати праці відносяться погодинна та відрядна оплата, а також можуть бути передбачені різні форми стимулювання та компенсацій, наприклад, премії за перевиконання плану чи за високі результати роботи, надбавки за роботу в особливих умовах тощо.

Положення про оплату праці зазвичай складається на основі чинного законодавства України, зокрема Кодексу законів про працю України, інших нормативних актів, а також з урахуванням специфіки діяльності та можливостей конкретного підприємства чи організації. Цей документ розробляється керівництвом підприємства або його відділом кадрів чи бухгалтерії, а також може бути погоджений з профспілковими організаціями, якщо такі діють на підприємстві.

Сторонами в документі виступають керівництво підприємства як роботодавець та працівники як одержувачі заробітної плати.

Вимоги до оформлення положення про оплату праці зазвичай включають чітке та докладне викладення всіх положень, що стосуються умов оплати праці, порядку та термінів виплат, розмірів та умов нарахування додаткових виплат та компенсацій. Важливо, щоб документ був зрозумілим та доступним для всіх працівників.

Положення про оплату праці після його розробки та погодження зазвичай затверджується наказом керівника підприємства та доводиться до відома всіх працівників.

Приклади

Положення про оплату праці

[Найменування організації]

[Дата]

[Місто]

Це Положення визначає порядок оплати праці працівників [найменування організації] (далі – Організація).

1. Загальні положення

1.1. Оплата праці працівників Організації здійснюється відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України “Про оплату праці”.

1.2. Положення розроблено з урахуванням вимог законодавства України.

2. Терміни та визначення понять

У цьому Положенні терміни та визначення понять вживаються в такому значенні:

 • Оплата праці – це винагорода, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану роботу.
 • Заробітна плата – це основна і додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються працівникам за виконану роботу.
 • Основна заробітна плата – це винагорода за виконану працівником роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, керування тощо).
 • Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад встановлену норму, за виконання доручень, за роботу в несприятливих умовах, за особливі умови праці, за відрядження, за роботу в нічний час, за суміщення професій, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
 • Заохочувальна заробітна плата – це винагорода за успішне виконання роботи, за особисті досягнення у праці, за сприяння розвитку підприємства, за винахідництво та раціоналізацію.
 • Компенсаційна заробітна плата – це винагорода, яка виплачується працівникам за роботу в несприятливих умовах праці, за відрядження, за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

3. Порядок оплати праці

3.1. Оплата праці працівників Організації здійснюється за відпрацьований час або за результатами праці.

3.2. За відпрацьований час оплата праці працівників здійснюється за погодинною, денною або місячною ставкою, а також за відрядною системою оплати праці.

3.3. За результатами праці оплата праці працівників здійснюється за преміями, бонусами, надбавками та іншими заохочувальними та компенсаційними виплатами.

4. Розміри заробітної плати

4.1. Розміри заробітної плати працівників Організації встановлюються на основі тарифних ставок, окладів, відрядних розцінок, а також премій, бонусів, надбавок та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

4.2. Тарифні ставки, оклади, відрядні розцінки встановлюються роботодавцем з урахуванням вимог законодавства України та колективного договору.

4.3. Премії, бонуси, надбавки та інші заохочувальні та компенсаційні виплати встановлюються роботодавцем з урахуванням результатів роботи працівника, його кваліфікації, стажу роботи, умов праці та інших факторів.

5. Порядок виплати заробітної плати

5.1. Заробітна плата працівникам Організації виплачується не рідше двох разів на місяць.

5.2. Виплата заробітної плати працівникам Організації здійснюється в грошовій формі.

6. Відповідальність за порушення порядку оплати праці

6.1. Відповідальність за порушення порядку оплати праці працівникам Організації покладається на керівника Організації.

6.2. Керівник Організації забезпечує дотримання порядку оплати праці працівникам Організації.

7. Приклади заповнення

7.1. У цьому розділі можуть бути наведені приклади заповнення окремих розділів Положення.

Наприклад, у розділі “Розміри заробітної плати” може бути наведено наступний приклад:

Тарифна ставка працівника І категорії становить 2000 грн. за годину.

7.2. Приклади заповнення можуть бути наведені для всіх розділів Положення.

8. Заключні положення

8.1. Положення набирає чинності з [дата].

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Відповідні закони України

 • Закон України “Про оплату праці”
 • Закон України “Про колективні договори і угоди”

Приклади заповнення

Приклад 1. Розміри заробітної плати

Тарифна ставка працівника І категорії становить 2000 грн. за годину.

Приклад 2. Порядок виплати заробітної плати

Заробітна плата працівникам Організації виплачується не рідше двох разів на місяць – 10 і 25 числа.

Приклад 3. Відповідальність за порушення порядку оплати праці

У разі порушення порядку оплати праці працівникам Організації керівник Організації може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Загальні рекомендації

 • Положення про оплату праці повинно бути розроблено відповідно до вимог законодавства України.
 • Положення повинно містити чіткі та зрозумілі правила оплати праці.
 • Положення повинно передбачати механізм контролю за дотриманням порядку оплати праці.
 • Положення повинно передбачати механізм відповідальності за порушення порядку оплати праці.

Рекомендації щодо оплати праці за відпрацьований час

 • Розміри тарифних ставок, окладів, відрядних розцінок повинні бути справедливими та забезпечувати гідні умови праці для працівників.
 • Розміри тарифних ставок, окладів, відрядних розцінок повинні регулярно переглядатися з урахуванням змін у законодавстві, економічних умовах та інших факторів.

Рекомендації щодо оплати праці за результатами праці

 • Системи премій, бонусів, надбавок та інших заохочувальних та компенсаційних виплат повинні бути справедливими та стимулювати працівників до підвищення продуктивності праці.
 • Системи премій, бонусів, надбавок та інших заохочувальних та компенсаційних виплат повинні регулярно переглядатися з урахуванням результатів роботи працівників та інших факторів.

Рекомендації щодо порядку виплати заробітної плати

 • Заробітна плата працівникам повинна виплачуватися вчасно і в повному обсязі.
 • Порядок виплати заробітної плати працівникам повинен бути прозорим і зрозумілим для працівників.

Положення про оплату праці

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про оплату праці (далі – Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про оплату праці” та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Положення регулює порядок та умови оплати праці працівників ТОВ “Приклад” (далі – Підприємство).

2. Система оплати праці

2.1. На Підприємстві встановлено почасову систему оплати праці.

2.2. Розмір тарифних ставок (окладів) встановлюється відповідно до тарифно-кваліфікаційних характеристик посад та комплексності виконуваних робіт.

3. Умови та порядок виплати заробітної плати

3.1. Виплата заробітної плати проводиться двічі на місяць: аванс – до 15 числа поточного місяця, решта суми – не пізніше 5-го числа наступного місяця.

3.2. У разі, якщо день виплати припадає на вихідний або святковий день, виплата здійснюється в останній робочий день перед вихідним або святковим днем.

4. Додаткові виплати та компенсації

4.1. Процедура нарахування та виплати премій, надбавок та інших стимулюючих виплат визначається окремим наказом керівника Підприємства.

4.2. Працівникам, які працюють у вечірній та нічний час, нараховується доплата відповідно до чинного законодавства.

5. Захист та гарантії

5.1. Підприємство гарантує виплату заробітної плати в повному обсязі та в установлені терміни.

5.2. Всі спірні питання, пов’язані з оплатою праці, розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом керівника Підприємства.

6.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження наказом керівника Підприємства.

6.3. Положення доводиться до відома всіх працівників Підприємства.

Підписи:

Директор _____________ [Прізвище, Ім’я, По батькові]

Дата _____________

[Місце для печатки Підприємства, якщо вона є]

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: