Положення про комерційну таємницю

Положення про комерційну таємницю

Положення про комерційну таємницю — це внутрішній документ підприємства, який визначає порядок зберігання, використання та розголошення інформації, що має комерційну цінність для підприємства та щодо якої вжито необхідних заходів до її захисту від вільного доступу.

Цей документ потрібен для забезпечення захисту від витоку важливої для підприємства інформації, яка може бути використана конкурентами або може завдати шкоди репутації компанії. Прикладами такої інформації можуть бути рецептури продукції, бази даних клієнтів, інформація про внутрішні процеси підприємства та ін.

Умови створення Положення про комерційну таємницю визначаються потребами самого підприємства та його бізнес-моделлю. Для його розробки слід визначити, яка інформація є стратегічно важливою та потребує конфіденційності.

Сторонами в документі, зазвичай, не виступають окремі особи чи організації. Це нормативний документ підприємства, але його положення розповсюджуються на всіх працівників компанії, які мають доступ до конфіденційної інформації.

Щодо оформлення, Положення про комерційну таємницю має бути оформлене в письмовій формі, містити заголовок, основний зміст, дату прийняття та підпис керівника підприємства. Нерідко до такого документа додаються додатки, які можуть містити деталізовані переліки інформації, що підлягає захисту.

Зазвичай Положення про комерційну таємницю розробляє юридична служба підприємства або зовнішні консультанти, після чого документ затверджується керівництвом компанії. Після прийняття такого документа необхідно забезпечити його дотримання всіма працівниками, які мають доступ до відповідної інформації.

Приклади

Шаблон Положення про комерційну таємницю

Положення про комерційну таємницю

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Це Положення про комерційну таємницю (далі – Положення) розроблено з метою забезпечення захисту комерційної таємниці [найменування підприємства] (далі – Підприємство).

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні під комерційною таємницею розуміються відомості, що не є загальнодоступними та мають цінність для Підприємства внаслідок їхнього нерозголошення, крім випадків, встановлених законом.

1.2. Положення поширюється на всі відомості, які становлять комерційну таємницю Підприємства, незалежно від їхнього способу фіксації та форми існування.

1.3. Положення є обов’язковим для виконання всіма працівниками Підприємства.

2. Види комерційної таємниці

2.1. До комерційної таємниці Підприємства відносяться такі відомості:

 • технологічна інформація, зокрема про:
  • процеси виробництва продукції, надання послуг;
  • використовувані технології та обладнання;
  • ноу-хау;
 • виробнича інформація, зокрема про:
  • плани виробництва та реалізації продукції;
  • фінансові показники діяльності Підприємства;
  • маркетингові дослідження;
 • інформація про клієнтів Підприємства, зокрема про:
  • їхні особисті дані;
  • потреби та запити;
  • угоди з клієнтами;
 • інша інформація, що має цінність для Підприємства внаслідок її нерозголошення.

3. Порядок захисту комерційної таємниці

3.1. Підприємство здійснює заходи щодо захисту комерційної таємниці, які включають:

 • визначення складу відомостей, які становлять комерційну таємницю;
 • розробку та впровадження заходів щодо захисту комерційної таємниці;
 • контроль за дотриманням заходів щодо захисту комерційної таємниці.

3.2. Для визначення складу відомостей, які становлять комерційну таємницю, Підприємство складає перелік таких відомостей. Перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю, затверджується керівником Підприємства.

3.3. Заходи щодо захисту комерційної таємниці включають:

 • обмеження доступу до відомостей, які становлять комерційну таємницю, лише до працівників Підприємства, яким такий доступ необхідний для виконання їхніх трудових обов’язків;
 • розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю, лише в тому обсязі, який необхідний для досягнення відповідних цілей;
 • використання заходів технічного захисту інформації, зокрема щодо захисту інформації, що передається по мережі Інтернет;
 • навчання працівників Підприємства правилам захисту комерційної таємниці.

3.4. Підприємство здійснює контроль за дотриманням заходів щодо захисту комерційної таємниці, зокрема шляхом проведення інструктажів з працівниками Підприємства з питань захисту комерційної таємниці, перевірки дотримання працівниками Підприємства вимог Положення.

4. Відповідальність за порушення Положення

4.1. Працівники Підприємства, які порушують вимоги Положення, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

4.2. До працівників Підприємства, які порушили вимоги Положення, можуть бути застосовані такі заходи дисциплінарної відповідальності, як:

 • догана;
 • звільнення з роботи.

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження.

5.2. Положення може бути змінено або доповнено за рішенням керівника Підприємства.

Примітка:

У цьому шаблоні Положення про комерційну таємницю визначено такі основні розділи:

 • Загальні положення – визначає предмет, мету та сферу застосування Положення.
 • Види комерційної таємниці – визначає перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю.

Приклади заповнення

Розділ 2. Види комерційної таємниці

У цьому розділі можна вказати конкретні відомості, які становлять комерційну таємницю Підприємства. Наприклад, можна вказати такі відомості:

 • технологія виробництва продукції, що виробляється Підприємством;
 • маркетингові дослідження, проведені Підприємством;
 • плани розвитку Підприємства;
 • інформація про клієнтів Підприємства, що є конкурентами Підприємства;
 • інша інформація, що має цінність для Підприємства внаслідок її нерозголошення.

Розділ 3. Порядок захисту комерційної таємниці

У цьому розділі можна вказати конкретні заходи щодо захисту комерційної таємниці, які здійснює Підприємство. Наприклад, можна вказати такі заходи:

 • обмеження доступу до відомостей, які становлять комерційну таємницю, лише до працівників Підприємства, яким такий доступ необхідний для виконання їхніх трудових обов’язків;
 • використання заходів технічного захисту інформації, зокрема щодо захисту інформації, що передається мережею Інтернет;
 • навчання працівників Підприємства правилам захисту комерційної таємниці;
 • проведення інструктажів з працівниками Підприємства з питань захисту комерційної таємниці;
 • перевірка дотримання працівниками Підприємства вимог Положення.

Розділ 4. Відповідальність за порушення Положення

У цьому розділі можна вказати конкретні види відповідальності, які можуть бути застосовані до працівників Підприємства, які порушили вимоги Положення. Наприклад, можна вказати такі види відповідальності:

 • дисциплінарна відповідальність, зокрема догана або звільнення з роботи;
 • цивільно-правова відповідальність, зокрема відшкодування збитків, завданих Підприємству внаслідок порушення вимог Положення;
 • кримінальна відповідальність, у разі, якщо порушення вимог Положення призвело до тяжких наслідків.

Прикінцеві положення

У цьому розділі можна вказати дату набрання чинності Положення та порядок його зміни або доповнення.

Відповідні закони України

 • Цивільний кодекс України
 • Господарський кодекс України
 • Закон України “Про комерційну таємницю”

Загальні рекомендації

 • Положення про комерційну таємницю слід розробити та затвердити до початку діяльності Підприємства.
 • Положення про комерційну таємницю слід періодично переглядати та актуалізувати відповідно до змін у діяльності Підприємства.
 • Працівники Підприємства повинні бути ознайомлені з Положенням про комерційну таємницю під підпис.

Додаткові положення

У Положення про комерційну таємницю можна включити додаткові положення, які не суперечать законодавству України. Наприклад, можна включити положення про:

 • порядок доступу до відомостей, які становлять комерційну таємницю, сторонніми особами;
 • порядок ведення обліку відомостей, які становлять комерційну таємницю;
 • порядок зберігання відомостей, які становлять комерційну таємницю;
 • порядок знищення відомостей, які становлять комерційну таємницю.

При розробці Положення про комерційну таємницю слід враховувати специфіку діяльності Підприємства та інтереси Підприємства.

Положення про комерційну таємницю
ТОВ “ПрикладНазвиКомпанії”

 1. Загальні положення
  Це Положення розроблено відповідно до статті 505 Цивільного кодексу України, Закону України “Про інформацію” та інших законодавчих актів України.
 2. Визначення понять
  Комерційна таємниця – відомості (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), щодо яких встановлено комерційний режим доступу.
 3. Об’єкти комерційної таємниці
  До комерційної таємниці нашого підприємства відносяться:
 • Відомості про нові розробки та технології;
 • Фінансова документація та звіти;
 • Бази даних клієнтів.
 1. Заходи щодо збереження комерційної таємниці
  Працівники, які мають доступ до комерційної таємниці, проходять спеціальне навчання та підписують нерозголошення інформації.
 2. Відповідальність за порушення режиму комерційної таємниці
  Працівники, які порушили це Положення, несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.
 3. Заключні положення
  Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження керівництвом підприємства.

Директор ТОВ “ПрикладНазвиКомпанії”
______________ І.І. Приклад

Дата: “_” ________ 20

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: