Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю

Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю

Положення про філію товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) в Україні — це документ, який регламентує діяльність філії цього товариства. Філія не є юридичною особою, але вона діє від імені материнської компанії та в межах повноважень, наданих їй цим Положенням. Положення встановлює основні принципи функціонування філії, її права та обов’язки, а також взаємодію з материнською компанією.

Цей документ має велике значення для регулювання відносин між центральним офісом ТОВ та його філією. Він дозволяє забезпечити єдині стандарти діяльності по всій структурі компанії, в тому числі на регіональному рівні, і служить гарантією дотримання законодавства та корпоративної політики.

Положення про філію ТОВ може бути складено в різних формах, залежно від специфіки діяльності компанії та вимог законодавства. Воно повинно включати такі основні елементи, як:

 1. Найменування філії та її юридичну адресу.
 2. Цілі та завдання філії.
 3. Порядок управління філією.
 4. Права та обов’язки керівника філії.
 5. Порядок взаємодії філії з центральним офісом.
 6. Фінансові питання, включаючи ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 7. Взаємодія філії з третіми сторонами.

Положення про філію складається зазвичай за рішенням керівництва материнської компанії. Цей процес включає аналіз діяльності філії, її специфіки та потреб. На основі цього аналізу визначаються основні принципи роботи філії, її структура та порядок взаємодії з центральним офісом.

Важливим є те, що Положення про філію повинно відповідати чинному законодавству України. Це включає дотримання норм корпоративного права, трудового законодавства, правил бухгалтерського обліку тощо. Документ повинен бути чітким, зрозумілим та доступним для співробітників філії.

Основними сторонами у цьому документі виступають материнська компанія (ТОВ) та її філія. Керівник філії, як правило, призначається та затверджується центральним офісом і відповідає за діяльність філії у межах наданих йому повноважень.

Щодо оформлення, Положення про філію має бути оформлено в письмовому вигляді. Воно може бути затверджено вищим керівництвом компанії або уповноваженим органом, залежно від структури управління компанії. Після затвердження Положення про філію стає обов’язковим до виконання як для філії, так і для центрального офісу.

У процесі складання Положення про філію важливо забезпечити, щоб документ відображав реальні умови та потреби філії, а також забезпечував її ефективну роботу в рамках загальної структури компанії. Це вимагає врахування специфіки діяльності філії, місцевих умов, а також стратегічних цілей материнської компанії.

Завершуючи, слід зазначити, що Положення про філію ТОВ є ключовим інструментом для управління філіями, забезпечуючи їхню легітимність, ефективність та відповідність корпоративним стандартам і законодавству України.

Приклади

Розробка шаблону Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю в Україні повинна враховувати ключові аспекти діяльності філії та відповідати вимогам українського законодавства. Нижче наведено прикладний шаблон з вказівкою відповідних законів.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про господарські товариства”, інших нормативно-правових актів України.

1.2. Філія Товариства з обмеженою відповідальністю “[Назва ТОВ]” (далі – Філія) є відокремленим підрозділом ТОВ “[Назва ТОВ]”, що знаходиться за адресою: [юридична адреса Філії].

2. Цілі та завдання Філії

2.1. Основними завданнями Філії є: [перелік завдань, наприклад, реалізація продукції, надання послуг, розвиток ринків збуту в певному регіоні].

3. Управління Філією

3.1. Керівник Філії призначається та звільняється з посади рішенням керівництва ТОВ “[Назва ТОВ]”.

3.2. Керівник Філії діє на підставі довіреності, виданої ТОВ “[Назва ТОВ]”.

4. Права та обов’язки Філії

4.1. Філія має право виступати від імені ТОВ “[Назва ТОВ]”, укладати договори, відкривати рахунки в банках тощо.

4.2. Філія зобов’язана дотримуватися корпоративних стандартів ТОВ “[Назва ТОВ]” та законодавства України.

5. Фінансова та економічна діяльність Філії

5.1. Філія здійснює свою фінансову та господарську діяльність у межах відведеного їй бюджету.

5.2. Бухгалтерський облік у Філії ведеться відповідно до законодавства України.

6. Заключні положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до встановленого порядку.

6.2. У випадку ліквідації Філії, її діяльність припиняється в порядку, передбаченому законодавством України.


Цей шаблон слід адаптувати з урахуванням специфіки діяльності конкретного ТОВ та його філії, а також з урахуванням змін у законодавстві. Важливо забезпечити, щоб всі аспекти діяльності філії були враховані та чітко описані у Положенні.

Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

[Найменування товариства з обмеженою відповідальністю]

[Адреса товариства з обмеженою відповідальністю]

[Ідентифікаційний код товариства з обмеженою відповідальністю]

[Номер і дата Положення]

Про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю

Загальні положення

 1. Філія Товариства з обмеженою відповідальністю [найменування філії] (далі – Філія) є відокремленим структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю [найменування товариства] (далі – Товариство), що не має статусу юридичної особи.

 2. Філія створюється Товариством на підставі рішення засновників (учасників) Товариства.

 3. Філія діє на підставі Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю, затвердженого Товариством.

 4. Філія має свій код ЄДРПОУ, що присвоюється Товариством.

Мета і завдання

 1. Метою створення Філії є забезпечення здійснення Товариством підприємницької діяльності поза межами його юридичної адреси.

 2. Завданнями Філії є:

 • виконання функцій і повноважень, передбачених Статутом Товариства;
 • здійснення господарської діяльності відповідно до Статуту Товариства;
 • забезпечення виконання рішень Товариства.

Права і обов’язки

 1. Філія має право:
 • діяти від імені Товариства у межах повноважень, наданих їй Товариством;
 • укладати договори, контракти, угоди тощо;
 • відкривати рахунки в банках;
 • розпоряджатися майном, переданим їй Товариством;
 • приймати на роботу та звільняти працівників;
 • здійснювати інші дії, необхідні для виконання своїх завдань.
 1. Філія зобов’язана:
 • виконувати рішення Товариства;
 • забезпечувати дотримання вимог законодавства України;
 • вести бухгалтерський облік та звітність відповідно до вимог законодавства України;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки та інші обов’язкові платежі до бюджету;
 • забезпечувати збереження майна, переданого їй Товариством.

Керівництво Філії

 1. Філію очолює керівник, який призначається Товариством.

 2. Керівник Філії має право:

 • представляти Філію у відносинах з іншими суб’єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • приймати на роботу та звільняти працівників Філії;
 • розпоряджатися майном Філії;
 • здійснювати інші дії, необхідні для виконання своїх завдань.
 1. Керівник Філії підзвітний і підконтрольний Товариству.

Фінанси Філії

 1. Філія має самостійний баланс.

 2. Філія отримує кошти від Товариства, а також від інших джерел, не заборонених законодавством України.

 3. Філія використовує кошти на здійснення своєї діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Припинення діяльності Філії

 1. Діяльність Філії може бути припинена за рішенням Товариства.

 2. Припинення діяльності Філії здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

Ось ще шаблон Положення про Філію Товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства України:

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами учасників ТОВ «Промінь» Протокол No 1 від 10.01.2024р.

ПОЛОЖЕННЯ про Філію ТОВ «Промінь» у місті Львові

 1. Загальні положення 1.1. Філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь» у місті Львові (далі – Філія) створена на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Промінь» (Протокол No 1 від 10.01.2024). 1.2. Філія є відокремленим структурним підрозділом ТОВ «Промінь», розташована за місцезнаходженням: 79008, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 5. 1.3. У своїй діяльності Філія керується чинним законодавством України, Статутом ТОВ «Промінь» та цим Положенням.
 2. Мета та предмет діяльності Філії 2.1. Метою діяльності Філії є розширення ринків збуту продукції ТОВ «Промінь». 2.2. Предметом діяльності Філії є оптова та роздрібна торгівля продукцією ТОВ «Промінь».
 3. Юридичний статус Філії 3.1. Філія не є юридичною особою. 3.2. Філія здійснює свою діяльність від імені ТОВ «Промінь». 3.3. Відповідальність за діяльність Філії несе ТОВ «Промінь».
 4. Управління Філією 4.1. Керівництво Філією здійснює Директор, який призначається наказом Директора ТОВ «Промінь» і діє на підставі довіреності. 4.2. Директор Філії вирішує всі питання діяльності Філії, крім тих, що належать до компетенції ТОВ «Промінь». 4.3. Директор Філії несе відповідальність перед ТОВ «Промінь» за результати діяльності Філії.
 5. Облік та звітність Філії 5.1. Філія веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. 5.2. Фінансові результати діяльності Філії включаються до фінансової звітності ТОВ «Промінь». 5.3. Філія щоквартально подає звіти про свою діяльність ТОВ «Промінь».
 6. Припинення діяльності Філії 6.1. Діяльність Філії припиняється на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Промінь». 6.2. При реорганізації чи ліквідації ТОВ «Промінь» одночасно припиняє діяльність і Філія.

Директор ТОВ «Промінь» _____________________ Петренко П.П.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: