Плани розвитку, стратегічні плани

Плани розвитку, стратегічні плани

Плани розвитку та стратегічні плани є важливими інструментами управління, які використовуються організаціями, установами та компаніями для визначення своїх довгострокових цілей і стратегій досягнення цих цілей. Ці документи допомагають зосередитись на ключових пріоритетах, а також надають чіткий план дій для їх виконання.

План розвитку часто містить конкретні цілі, що мають бути досягнуті в певному часовому рамці. Він може охоплювати різні аспекти діяльності організації: від фінансових та операційних до розвитку персоналу та розширення ринку. Стратегічний план, своєю чергою, є більш високорівневим документом, який встановлює загальне бачення і напрямок розвитку організації на декілька років вперед. Він включає основні стратегічні цілі та механізми їх досягнення.

Видів планів розвитку та стратегічних планів може бути багато, в залежності від специфіки та розміру організації. Це можуть бути плани розвитку персоналу, фінансові плани, плани розширення бізнесу, плани збільшення ефективності операцій тощо.

Складаються такі плани за умови необхідності систематизації та структурування діяльності організації. Вони важливі для того, щоб усі члени організації мали чітке розуміння загальних цілей та своєї ролі в досягненні цих цілей. Також, вони виступають як інструмент контролю та оцінки ефективності роботи.

У процесі створення плану розвитку чи стратегічного плану сторонами зазвичай є керівництво організації, менеджери середньої ланки, іноді залучаються зовнішні консультанти. Важливо, щоб у процесі розробки плану враховувались інтереси та думки різних зацікавлених сторін.

До оформлення плану розвитку або стратегічного плану є кілька основних вимог:

 1. Чіткість та конкретність формулювань.
 2. Логічність та послідовність викладу матеріалу.
 3. Вказівка чітких термінів та відповідальних осіб за виконання певних завдань.
 4. Реалістичність цілей та завдань, що визначені у плані.
 5. Доступність документа для всіх членів організації, що будуть задіяні у виконанні плану.

Складання плану розвитку або стратегічного плану зазвичай здійснюється шляхом аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища організації, визначення ключових проблем та можливостей, встановлення цілей та стратегій їх досягнення, а також планування конкретних дій та визначення ресурсів, необхідних для реалізації плану.

Загалом, план розвитку та стратегічний план — це ключові документи, які допомагають організаціям керувати своєю діяльністю, адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі та досягати своїх довгострокових цілей.

Приклади

Шаблон плану розвитку, стратегічного плану

План розвитку, стратегічний план

[Найменування організації]

[Дата]

[Місто]

Цей план розвитку, стратегічний план (далі – План) призначений для визначення цілей та завдань розвитку організації на певний період.

1. Загальні положення

1.1. План розробляється [найменування організації] (далі – Організація).

1.2. План є обов’язковим для виконання всіма працівниками Організації.

2. Мета Плану

2.1. Метою Плану є визначення цілей та завдань розвитку Організації на певний період.

3. Завдання Плану

3.1. Завданнями Плану є:

 • визначення стратегії розвитку Організації;
 • визначення цілей та завдань розвитку Організації на певний період;
 • розробка заходів для досягнення цілей та завдань розвитку Організації;
 • визначення ресурсів, необхідних для реалізації Плану;
 • оцінка ефективності реалізації Плану.

4. Строк реалізації Плану

4.1. План реалізується протягом [період].

5. Структура Плану

5.1. План складається з таких розділів:

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • вступ;
 • аналіз поточної ситуації;
 • визначення цілей та завдань розвитку;
 • розробка заходів для досягнення цілей та завдань;
 • визначення ресурсів, необхідних для реалізації Плану;
 • оцінка ефективності реалізації Плану;
 • висновки.

6. Вступ

6.1. У вступі Плану визначається його мета та завдання.

7. Аналіз поточної ситуації

7.1. У розділі “Аналіз поточної ситуації” аналізується поточна ситуація в Організації, включаючи:

 • фінансовий стан;
 • виробничий потенціал;
 • кадровий потенціал;
 • маркетинговий потенціал;
 • конкурентне середовище.

8. Визначення цілей та завдань розвитку

8.1. У розділі “Визначення цілей та завдань розвитку” визначаються цілі та завдання розвитку Організації, включаючи:

 • стратегічні цілі;
 • оперативні цілі;
 • завдання для досягнення цілей.

9. Розробка заходів для досягнення цілей та завдань

9.1. У розділі “Розробка заходів для досягнення цілей та завдань” розробляються заходи для досягнення цілей та завдань розвитку Організації, включаючи:

 • перелік заходів;
 • відповідальні за виконання заходів;
 • терміни виконання заходів;
 • ресурси, необхідні для виконання заходів.

10. Визначення ресурсів, необхідних для реалізації Плану

10.1. У розділі “Визначення ресурсів, необхідних для реалізації Плану” визначаються ресурси, необхідні для реалізації Плану, включаючи:

 • фінансові ресурси;
 • матеріальні ресурси;
 • людські ресурси;
 • інформаційні ресурси.

11. Оцінка ефективності реалізації Плану

11.1. У розділі “Оцінка ефективності реалізації Плану” визначаються критерії оцінки ефективності реалізації Плану, а також порядок проведення оцінки.

Розділ 12. Висновки

У цьому розділі можна вказати такі відомості:

 • підсумки реалізації Плану;
 • рекомендації щодо подальшого розвитку Організації.

Додаткові рекомендації

 • План розвитку, стратегічний план слід розробити з урахуванням поточної ситуації в Організації та перспектив її розвитку.
 • План розвитку, стратегічний план слід погодити з усіма зацікавленими сторонами.
 • План розвитку, стратегічний план слід періодично переглядати та актуалізувати.

Загальні вимоги

План розвитку, стратегічний план повинен відповідати таким загальним вимогам:

 • План повинен бути чітко оформлений, упорядкованим та доступним для ознайомлення.
 • У Плані повинні бути всі необхідні відомості для визначення цілей та завдань розвитку Організації.
 • План повинен бути погоджений з усіма зацікавленими сторонами.

Значення плану розвитку, стратегічного плану

План розвитку, стратегічний план є важливим документом, який:

 • визначає цілі та завдання розвитку Організації;
 • є основою для розробки заходів для досягнення цілей та завдань розвитку Організації;
 • є основою для оцінки ефективності діяльності Організації.

Розробка плану розвитку, стратегічного плану є обов’язковою для всіх організацій, незалежно від їхньої форми власності та виду діяльності.

Оскільки плани розвитку та стратегічні плани можуть суттєво відрізнятися в залежності від специфіки організації, галузі та конкретних цілей, нижче наведений базовий шаблон, який може бути адаптований під різні потреби. Також важливо зазначити, що плани розвитку не завжди регулюються конкретними законами України, але вони повинні відповідати загальним правилам та стандартам бізнес-планування.

Шаблон Плану Розвитку / Стратегічного Плану

 1. Назва Організації:
  • Назва
 2. Період Планування:
  • з [дата] по [дата]
 3. Вступ:
  • Короткий опис організації, її місії та візії.
 4. Аналіз Середовища:
  • Внутрішнє середовище (сильні та слабкі сторони)
  • Зовнішнє середовище (можливості та загрози)
 5. Стратегічні Цілі:
  • Ціль 1
  • Ціль 2
 6. Стратегії досягнення цілей:
  • Стратегія для Цілі 1
  • Стратегія для Цілі 2
 7. План Дій:
  • Завдання 1
   • Відповідальний
   • Терміни
   • Ресурси
  • Завдання 2
 8. Бюджет:
  • Оцінка необхідних фінансових ресурсів
 9. Моніторинг та Оцінка:
  • Методи контролю виконання плану
  • Показники ефективності
 10. Ризики та Їх Мінімізація:
  • Опис потенційних ризиків
  • План дій для їх мінімізації
 11. Висновки:

Приклад Заповнення:

 1. Назва Організації:
  • ТОВ “Інновація”
 2. Період Планування:
  • з 01.01.2024 по 31.12.2028
 3. Вступ:
  • ТОВ “Інновація” — це компанія, що займається розробкою інноваційних ІТ рішень. Місія компанії — створення продуктів, що полегшують життя споживачів.
 4. Аналіз Середовища:
  • Внутрішнє: сильна команда розробників; обмеження у фінансуванні.
  • Зовнішнє: зростання попиту на ІТ рішення; висока конкуренція.
 5. Стратегічні Цілі:
  • Збільшити ринкову частку на 15%.
 6. Стратегії досягнення цілей:
  • Розробка нових продуктів.
 7. План Дій:
  • Завдання: розробка мобільного додатку
   • Відповідальний: Відділ Розробки
   • Терміни: 01.2024 – 08.2024
   • Ресурси: 500,000 грн.
 8. Бюджет:
  • 2,000,000 грн.
 9. Моніторинг та Оцінка:
  • Щомісячні звіти про прогрес.
  • Кількість завантажень додатку.
 10. Ризики та Їх Мінімізація:
  • Затримка у розробці. План: додаткове наймання фрілансерів.
 11. Висновки:
  • План є реалістичним і зорієнтованим на активне зростання компанії.

Цей шаблон можна адаптувати для різних організацій, змінюючи структуру та додавання специфічних розділів відповідно до потреб та цілей конкретної організації.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: