Переддоговірні документи

Часто укладенню будь-якого договору передує довга і копітка робота за погодженням майбутніх умов угоди. Тому ця стадія дуже важлива в ділових взаєминах між сторонами. На даній стадії здійснюється процес узгодження волі та з’ясування взаємних інтересів обох сторін. Крім того, практика переддоговірної роботи обумовлює складання всіляких ділових документів, зокрема листів, телеграм, протоколів і т.д.

У зв’язку з цим для документального оформлення кожної стадії домовленостей умовно можна виділити чотири види переддоговірних документів, які забезпечують укладення в майбутньому договору між сторонами, зокрема:

 1. документи, що фіксують факт зустрічей і ведення переговорів;
 2. документи, що фіксують попередні підсумки переговорів;
 3. документи, що мають характер попереднього договору;
 4. документи, що опосередковують врегулювання розбіжностей.

Оскільки дані документи забезпечують укладення договору в майбутньому, вони, за винятком попереднього договору та оферти, не тягнуть за собою будь-яких юридичних наслідків.

Документи, що фіксують факт зустрічей і ведення переговорів

Основним документом, що фіксує факт початку ведення переговорів, є протокол запису ділової бесіди. Даний документ не носить суворого юридичного характеру і має на меті зафіксувати зустріч представників сторін, а також коло обговорюваних проблем і питань. Для звичаїв комерційного обороту деяких країн складання такого протоколу практично обов’язкове, оскільки він виступає необхідним елементом ділового етикету. При досягненні початкових і попередніх домовленостей між сторонами по колу обговорюваних тем даний протокол служить підставою для переведення переговорів на новий, більш високий рівень.

Документи, що фіксують попередні підсумки переговорів

Протокол про наміри, угода про співпрацю і протокол, про результати проведення переговорів, так само як і вищевказаний документ, не накладають на учасників переговорів будь-яких фінансових і юридичних зобов’язань, однак щоб уникнути суперечностей про це найкраще вказати безпосередньо в тексті документа. Це основні документи, що фіксують попередні підсумки переговорів. Крім того, протокол про наміри дуже часто виступає прообразом попереднього договору, який вже безпосередньо має юридичне значення. У ряді випадків ретельно складені протокол про наміри й угода про співпрацю дозволяють сторонам безпосередньо перейти до складання та укладення основного договору.

Документи, що мають характер попереднього договору

Головним документом, що має характер попереднього договору, є безпосередньо сам попередній договір. Відповідно до ГК України за попереднім договором сторони зобов’язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконання робіт або надання послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором.

Питання про включення в основний договір умов, не передбачених попереднім договором, вирішується арбітражним судом з урахуванням конкретних обставин.

За попереднім договором сторони зобов’язуються укласти в майбутньому договір на умовах, передбачених попереднім договором.

Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють встановити предмет, а також інші істотні умови основного договору.

Якщо в попередньому договорі умову про ціну не було зазначено, то це не означає, що сторони не визначилися в цьому питанні.

Виконання договору оплачується за ціною, встановленою угодою сторін. При відсутності в оплатному договорі умови про ціну і неможливості її визначення, виходячи з умов договору виконання договору повинно бути, сплачено за ціною, яка при порівнянних обставинах зазвичай стягується за аналогічні товари, роботи або послуги.

Звідси випливає, що вимога про включення в основний договір умови про те, що ціна визначається в порядку, передбаченому ГК України, має бути задоволено арбітражним судом.

У тому випадку, коли в попередньому договорі зазначено, що умову про ціну буде визначено сторонами в основному договорі, такий запис повинен розцінюватися арбітражним судом як досягнення згоди сторін про включення в основний договір даної умови. Розбіжності щодо встановлення конкретної ціни також підлягають розгляду арбітражним судом.

Якщо одна зі сторін, що сперечаються при відсутності в попередньому договорі умови про ціну наполягає на включенні в основний договір умов про визначення ціни в іншому порядку або вимагає вказівки в ньому конкретної ціни, а інша сторона заперечує проти цього, то арбітражний суд не має права розглядати такий спір.

Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, то в письмовій формі. Недотримання правил про форму попереднього договору тягне за собою його нікчемність (недійсність).

Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють встановити предмет, а також інші істотні умови основного договору. У попередньому договорі вказується термін, в який сторони зобов’язуються укласти основний договір. Якщо такий строк у попередньому договорі не визначено, основний договір підлягає укладенню протягом року з моменту укладення попереднього договору.

Зобов’язання, передбачені попереднім договором, припиняються, якщо до закінчення терміну, в який сторони повинні укласти основний договір, він не буде укладений або одна зі сторін не направить іншій стороні пропозицію укласти цей договір.

Якщо сторона попереднього договору ухиляється від укладення передбаченого ним договору, інша сторона має право звернутися до суду з позовом про спонукання укласти відповідний договір, а також з вимогою про стягнення зі сторони, яка ухиляється від укладення договору, збитків, що виникли у зв’язку з цим.

Оферта

Одним зі способів укладення договору є його заключення шляхом обміну документами за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку.

В основному укладення договору даним способом здійснюється за допомогою оферти. Офертою визнається адресована одній або декільком конкретним особам пропозиція, яка досить виразно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе такою, що уклала договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію. Оферта повинна містити істотні умови договору. Тобто оферта – це пропозиція укладати договір. Законодавством встановлено ряд вимог, що пред’являються до оферти, а саме:

 • оферта повинна містити всю необхідну інформацію щодо істотних умов договору (предмет договору, необхідні терміни, ціна тощо);
 • оферта повинна бути досить визначеною, тобто повинна бути звернена до конкретної особи (або декількох осіб);
 • оферта повинна виходити від повноважної особи підприємства;
 • оферта повинна висловлювати намір особи, яка її посилає, вважати себе пов’язаною правами і обов’язками в разі прийняття пропозиції, тобто намір особи укласти договір.
 • У тексті оферти має ясно і однозначно міститися пропозиція укласти договір. Не може розцінюватися як оферта якась заява про деякі обставини, або якась думка, або повідомлення, або розповідь про підприємство і його товари (послуги). Отримана адресатом оферта не може бути відкликана протягом терміну, встановленого для її акцепту, якщо інше не обумовлено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції або обставини, в якій вона була зроблена.

Офертою може виступати лист, проект договору, гарантійний лист, а також інший документ, що відповідає зазначеним вище вимогам і переданий потенційному партнеру за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку. У тому випадку, якщо необхідні умови в оферті відсутні, її можна розглядати як рекламу або як запрошення до переговорів з приводу майбутнього договору. Ніяких юридичних наслідків така оферта не тягне.

Але однієї Оферти для укладення договору недостатньо. Необхідно, щоб пропозиція була прийнята (акцептована), оскільки договірні відносини між сторонами виникають не з самої оферти, а зі схвалення її сторонами. Прийняття пропозиції про укладення договору (акцепт), як і оферта, теж має відповідати певним вимогам, а саме:

 1. акцепт повинен виходити тільки від тієї особи, якій зроблена оферта;
 2. акцепт повинен бути беззастережним, тобто він повинен висловлювати повну згоду з офертою. В такому випадку договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту отримання акцепту.
 3. Мовчання не є акцептом, якщо інше не випливає зі закону, звичаю ділового обороту або з колишніх ділових відносин сторін. Вчинення особою, яка отримала оферту в строк, встановлений для її акцепту, дій щодо виконання зазначених у ній умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми і т.д.) вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті.
 4. У разі здійснення акцепту з відміткою незгоди сторони з деякими хоча б і несуттєвими Умовами оферти він буде вважатися, новою пропозицією укласти договір. В такій ситуації велике значення матимуть терміни, протягом яких пропозиція повинна бути прийнята. Коли оферта зроблена із зазначенням терміну для відповіді, договір вважається укладеним, якщо відповідь про прийняття (акцепт), пропозиції отримано протягом цього терміну. Коли термін в оферті не вказано, то прийняття має юридичне значення, якщо відповідь отримана протягом нормального необхідного часу, встановленого чинним законодавством.

Протокол розбіжностей

Якщо у сторони, що отримала проект договору, є заперечення по його Умовам, то дана сторона створює протокол розбіжностей. Протокол розбіжностей складається в 3-х примірниках, підписується керівником підприємства (його заступником) і скріплюється печаткою. Один примірник протоколу залишається з проектом договору у сторони, яка склала цей протокол; два примірники разом з оформленим договором повертаються стороні, від якої отримано проект договору. У графі 1 зазначаються пункти договору, щодо яких сторона заперечує, в графі 2 — нова редакція Умов Договору, пропонована особою, що становить протокол розбіжностей.

Протокол узгодження розбіжностей

Складається сторонами для врегулювання спірних умов договору після отримання протоколу розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей підписується керівниками підприємства (іншими уповноваженими особами) і скріплюється печатками Сторін. У графі 1 зазначаються пункти договору, щодо яких покупець заперечує, в графі 2 — редакція, яку він пропонує, в графі 3 — нова редакція пункту, узгоджена сторонами, в графі 4 — пункти договору, за якими сторони до Угоди не прийшли (якщо такі є).

Приклад попереднього договору

________________________ “___” ________________ 200 __ р.

(населений пункт)

_________________________________________________, іменована надалі “Сторона-1”,

(найменування організації)

в особі _________________________ , що діє на підставі ____________________________,

(ПІБ, Посада) (статуту, довіреності та ін.)

з одного боку, і ______________________________________________, іменована надалі

(найменування організації)

“Сторона-2”, в особі ____________________________________________________________________,

(ПІБ, Посада)

що діє на підставі _____________________________________________, з іншого боку,

(статуту, довіреності та ін.)

уклали цей договір про нижченаведене.

1. Сторони зобов’язуються в майбутньому укласти договір про ___________________________________.

(вказати предмет договору)

2. Договір, який сторони зобов’язуються укласти, повинен містити такі умови:

1) ________________________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________________________.

3. Проєкт договору готує Сторона-1, Сторона-2 розробляє наступну документацію:

1) ________________________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________________________.

4. Сторона – 1 зобов’язується підготовлений проєкт договору направити стороні – 2 до “__” ___________ 200 __ р.

5. Сторона – 2 повинна направити стороні-1 повідомлення про схвалення проєкту договору або направити протокол розбіжностей до проєкту договору протягом _______ днів з дня отримання проєкту договору.

6. Сторона-1, яка отримала протокол розбіжностей до проєкту договору, зобов’язана протягом _______ днів з дня отримання протоколу розбіжностей сповістити Сторону-2 про схвалення протоколу розбіжностей або про відхилення зазначеного протоколу.

7. У разі відхилення стороною – 1 протоколу розбіжностей Сторони зустрічаються і складають протокол узгодження розбіжностей.

8. Сторони зобов’язуються укласти договір до “__” ___________ 200 __ р.

9. Якщо одна зі сторін буде ухилятися від укладення договору, то інша сторона має право звернутися до арбітражного суду з вимогою про спонукання укласти договір.

10. Сторона, що необґрунтовано ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки.

11. У разі порушення однією зі сторін обов’язків, зазначених у пп. 4, 5, 6 цього договору, вона сплачує іншій стороні штраф у розмірі ________ за кожен день прострочення.

12. Адреси, банківські реквізити, підписи сторін.

Приклад попереднього договору постачання

м.____________________ “___” ______________ 200 __ р.

___________________________________________________________________________________, іменоване надалі “постачальник”, в особі _____________________________________________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і ________________________, іменоване надалі “Покупець”, в особі _________________________, діючого на підставі _______________________________________________, з іншого боку, іменовані надалі “Сторони”, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Сторони за цим Договором зобов’язуються не пізніше “__” ___________ 200 __ р. укласти договір поставки товарів на умовах, встановлених цим договором.

1.2. Кількість, якість і ціна товарів визначаються відповідно до Додатка 1*.

2. Умови постачання товарів

2.1. Постачальник зобов’язується передати покупцеві товари, зазначені в Додатку 1, протягом ____ днів з моменту укладення договору поставки.

2.2. Доставлення товарів на склад Покупця здійснюється транспортом постачальника і його коштом.

2.3. Датою поставки вважається дата доставки товару на склад Покупця.

2.4. Ціна товарів визначається відповідно до Додатка 1.

2.5. Будь-яка зміна ціни допускається тільки за угодою сторін. Зазначена в п.2.4 ціна товару включає в себе ПДВ, транспортні витрати з доставки товару до Покупця, а також інші витрати постачальника, пов’язані з виконанням умов цього Договору.

2.6. Покупець здійснює оплату поставленого йому Товару шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом ____ днів з моменту надходження товару.

2.7. Постачальник гарантує покупцеві відповідність якості товару, що поставляється їм стандартам і вимогам ГОСТ.

2.8. У разі порушення постачальником термінів поставки постачальник сплачує покупцеві неустойку в розмірі 0,5% вартості партії товару за кожен день прострочення.

3. Порядок розгляду спорів

3.1. Всі спори, що виникають у зв’язку з цим договором, а також за укладеним Сторонами договором поставки, підлягають розгляду арбітражним судом міста ________________ _________________.

4. Інші умови

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

4.2. Всі зміни та доповнення до цього договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані Сторонами.

4.3. Підстави розірвання та припинення цього договору визначаються відповідно до чинного законодавства.

4.4. Цей Договір складено у 2 примірниках – по одному примірнику у кожної сторони.

5. Адреси та реквізити сторін

Приклад попереднього договору зберігання

м.__________________ “___” ______________ 200 __ р.

___________________________________________________________________________________,

іменоване надалі “Хранитель”, в особі _____________________________________________,

діючого на підставі ___________________, з одного боку, і _______________________,

іменоване надалі “Поклажедатель”, в особі ___________________, діючого на підставі _______________________________________________, з іншого боку, іменовані надалі “Сторони”, уклали договір про нижченаведений.

1. Предмет договору

1.1. Сторони зобов’язуються укласти в майбутньому, але не пізніше “__” __________ 200 ___ г., договір зберігання (основний договір) на умовах, передбачених розділом 2 цього попереднього договору.

2. Умови договору зберігання

2.1. Зберігач зобов’язується на умовах, встановлених цим договором, за винагороду приймати і зберігати передані йому поклажодавцем товари та повертати їх в цілості на першу вимогу поклажодавцю.

2.2. Найменування, кількість, якість і вартість товарів, що передаються на зберігання, визначаються відповідно до Додатка 1.

2.3. Для здійснення зберігання Зберігач надає власний склад об’ємом ______________________ куб. м.

2.4. Поклажодавець здійснює передачу зберігачу товарів для зберігання протягом ___ днів з моменту підписання сторонами договору зберігання.

2.5. При прийомі товарів на зберігання та їх поверненні сторони проводять огляд товарів і визначають їх кількість, зовнішній стан. При прийманні товарів на зберігання Зберігач видає поклажодавцю складську квитанцію.

2.6. Зберігач вживає всіх заходів, обов’язковість яких передбачена законом, іншими правовими актами або в установленому ними порядку для забезпечення збереження товарів, переданих на зберігання.

2.7. Термін зберігання товарів становить: ___________________________________.

2.8. За надання послуг зі зберігання товарів поклажодавець сплачує зберігачу винагороду в розмірі __________________________________________. Зазначена сума включає в себе всі витрати зберігача, пов’язані з виконанням договору зберігання. Винагорода сплачується щомісяця, але не пізніше __________________.

3. Інші умови

3.1. Всі спори між Сторонами цього Договору, виникли у зв’язку з цим договором, а також у зв’язку з укладеним договором зберігання, підлягають вирішенню в арбітражному суді м._______________________________.

3.2. Відповідальність Сторін визначається відповідно до чинногозаконодавства.

4. Адреси та реквізити сторін

Шаблон попереднього договору купівлі-продажу об’єкту нежитлового фонду

м._________________ “___” ______________ 200 __ р.

Цей договір укладено між __________________________, іменованим надалі “Продавець”, в особі _______________________, чинного на підставі Статуту, з одного боку і __________________________________________________________, іменованим надалі “Покупець”, в особі ____________________________________, чинного на підставі Статуту, з іншого боку, про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується придбати у власність приміщення загальною площею ________ _________________________ (_____________________________________) кв. м (далі – Об’єкт), розташовані в будівлі за адресою: м._________________, вул._______________________________. _____________ прим. ___________________________________________ , право на придбання у власність яких існує у нього відповідно до ___________________________________ 1 ___________ від _____________________, розпорядженням голови _____________________ району м. ________________ 1 _ _ _ _ _ _ _ Від _______________ та договором про пайову участь у капітальному ремонті 1 _ _ _ _ _ від ________________, після чого продати Об’єкт покупцеві на умовах, встановлених цим договором.

1.2. Сторони зобов’язуються протягом трьох днів з дати виникнення у продавця права власності на Об’єкт укласти основний договір купівлі-продажу, при цьому продажна ціна Об’єкта складе ________________ (__________________________) грн., в тому числі ПДВ.

1.3. Необхідні характеристики Об’єкта, його план визначені в Додатку 1 * до цього договору.

2. Істотні умови

2.1. Сторони домовилися вважати істотними умовами основного договору наступне:

2.1.1. Передача покупцеві Об’єкта повинна відбутися за актом протягом п’яти календарних днів з дня укладення основного договору.

2.2. Зобов’язаннями покупця за основним договором будуть наступні дії:

2.2.1. Зареєструвати угоду купівлі-продажу Об’єкта, укладену продавцем і покупцем, в управлінні реєстрації Комітету із земельних ресурсів і землеустрою м.___________ в установленому порядку.

2.2.2. Прийняти Об’єкт від Продавця за актом протягом п’яти календарних днів з дня укладення договору.

2.2.3. Виступати правонаступником продавця щодо всіх зобов’язань експлуатаційного та містобудівного характеру, що стосуються Об’єкта.

2.2.4. Виступити співзасновником кондомініуму (або вступити в нього в разі, якщо він заснований раніше) в тримісячний термін з дня виникнення у нього права власності.

2.2.5. До моменту заснування кондомініуму брати пайову участь в ремонті інженерних мереж і всіх видах капітального ремонту будівлі пропорційно площі Об’єкта до загальної площі будівлі.

2.2.6. Забезпечувати безперешкодний доступ на Об’єкт для усунення аварійних ситуацій працівників відповідних служб експлуатації.

2.2.7. Передбачити виконання вимог пп. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 цього Договору новим власником у разі подальших відчужень Об’єкта.

3. Розрахунки сторін

3.1. Покупець зобов’язується оплатити продавцю на умовах основного договору повну вартість Об’єкта, зазначену в п. 1.2 цього Договору, з якої ____________________ (__________________________) грн. виплачується в якості завдатку при підписанні цього Договору. Зазначений завдаток видається Покупцем в рахунок належних з нього платежів за договором купівлі-продажу вищевказаного Об’єкта в доказ укладення договору і в забезпечення його виконання.

3.2. Сторони домовилися про те, що завдаток або його частина можуть бути сплачені Покупцем за поданою в письмовій формі вимогою продавця в рахунок погашення заборгованостей третій особі.

3.3. Всі витрати по укладенню, оформленню та реєстрації основного договору несе покупець.

4. Право власності

4.1. Право власності покупця на Об’єкт виникне з дня реєстрації угоди купівлі-продажу Об’єкта за основним договором в управлінні реєстрації Комітету із земельних ресурсів та землеустрою м._____________________.

5. Дія договору

5.1. Даний договір є попереднім. У разі, якщо в майбутньому будь-яка зі сторін буде ухилятися від укладення договору купівлі-продажу, інша сторона має право зобов’язати ухиляється сторону укласти договір шляхом звернення до арбітражного суду м.__________________. У разі ухилення Покупця від укладення основного договору виданий ним завдаток не повертається. У разі ухилення продавця від укладення основного договору він повинен буде повернути покупцеві подвійну суму отриманого завдатку, або, на розсуд покупця, сплатити останньому пеню в розмірі 0,3% за кожен день прострочення в укладенні основного договору.

5.2. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання уповноваженими представниками обох сторін і діє до виконання сторонами його умов.

5.3. Відносини між сторонами припиняються при повному завершенні розрахунків.

6. Прикінцеві положення

6.1. Продавець гарантує покупцеві, що він дійсно володіє переважним правом на придбання Об’єкта, а також що Об’єкт не проданий третій особі, не перебуває під арештом за рішенням суду, не перебуває в спорі, сервітутом не обтяжений, треті особи не пред’являли на момент укладення цього Договору будь-яких претензій до м._____________________ про їх передбачувані або дійсні права на Об’єкт.

6.2. Зміни, доповнення та розірвання цього Договору провадяться на підставі письмової угоди сторін або за рішенням Арбітражного суду м._______________________.

6.3. Спори Сторін за цим Договором вирішуються за їх угодою, а при відсутності такої угоди вирішуються арбітражним судом м._____________________.

6.4. У всіх випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Цей Договір складений у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7. Адреси та реквізити сторін

Завантажити шаблон з прикладом

Скачати приклади звернення

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: