Наказ щодо проведення інвентаризації

Наказ щодо проведення інвентаризації

Наказ щодо проведення інвентаризації є документом, який видається на підприємстві для організації процесу перевірки наявності та стану матеріальних цінностей, обладнання, фінансових ресурсів або інших активів. Цей документ є ключовим для забезпечення точності бухгалтерського обліку та фінансової прозорості.

Наказ щодо проведення інвентаризації встановлює чіткий порядок дій для виявлення розбіжностей між фактичним наявним майном і даними, що відображені у бухгалтерському обліку. Це допомагає виявити втрати, зловживання, помилки в обліку та необхідно для планування подальшої фінансової та господарської діяльності.

Види інвентаризації можуть включати, наприклад, перевірку матеріальних запасів, основних засобів, грошових коштів та розрахунків. Форма та зміст наказу залежать від специфіки інвентаризованих об’єктів та цілей перевірки.

Документ використовується для організації інвентаризаційного процесу, встановлення відповідальних осіб, строків та порядку проведення інвентаризації. Важливою вимогою є наявність чітких інструкцій щодо процедур інвентаризації, щоб уникнути помилок та забезпечити точність даних.

Наказ зазвичай складається керівництвом підприємства або відповідальною особою в галузі бухгалтерського обліку чи управління активами. У документі вказуються відомості про керівника процесу інвентаризації, склад інвентаризаційної комісії, об’єкти інвентаризації, строки проведення та порядок дій під час інвентаризації.

Сторонами в цьому процесі є керівництво підприємства, яке видає наказ, і співробітники або комісія, які здійснюють інвентаризацію. Також важлива участь бухгалтерії для подальшого врегулювання обліку згідно з результатами інвентаризації.

Оформлення наказу має бути здійснено згідно з діловодством та вимогами законодавства. Воно повинно включати назву документа, дату видачі, перелік об’єктів інвентаризації, вказівки щодо складу комісії, строків проведення, а також містити підписи відповідальних осіб. Важливо забезпечити, що вся необхідна інформація є точною та повною, щоб інвентаризація була ефективною та відповідала всім законодавчим вимогам.

Приклади

Шаблон наказу щодо проведення інвентаризації може виглядати наступним чином:

НАКАЗ

[назва компанії/організації]

[дата]

№ [номер наказу]

Місто [назва міста]

Про проведення інвентаризації

На підставі [вказати нормативно-правові акти, які регулюють проведення інвентаризації, наприклад, Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України], з метою забезпечення точності обліку матеріальних цінностей та фінансових зобов’язань, НАКАЗУЮ:

 1. Провести інвентаризацію [вказати об’єкти інвентаризації, наприклад, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей] у [назва підрозділу/відділу].
 2. Інвентаризацію провести з [дата початку] по [дата завершення].
 3. До складу інвентаризаційної комісії включити [перелік осіб, їх посади].
 4. Відповідальність за проведення інвентаризації покласти на [посаду, ПІБ відповідальної особи].
 5. Результати інвентаризації оформити відповідно до вимог чинного законодавства та представити до [дата подання результатів].
 6. Контроль за виконанням наказу покласти на [посада, ПІБ].

Директор [ПІБ]

[підпис]

Наказ про проведення інвентаризації

Наказ № [___]

[Дата]

На підставі:

 • Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;
 • Інших нормативно-правових актів, що регулюють проведення інвентаризації.

Наказую:

 1. Провести інвентаризацію усіх матеріальних та нематеріальних активів підприємства з метою перевірки їх фактичної наявності та стану з [дата початку] по [дата завершення].
 2. Призначити відповідальним за проведення інвентаризації [ПІБ відповідальної особи], [посада].
 3. Визначити склад інвентаризаційної комісії в наступному складі: [перелік членів комісії].
 4. Зобов’язати членів комісії провести інвентаризацію відповідно до чинного законодавства та внутрішніх процедур підприємства.
 5. Подати звіт про результати інвентаризації керівництву підприємства не пізніше [кінцева дата подання звіту].

Керівник підприємства [ПІБ] [Підпис]


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований або доповнений в залежності від специфіки вашого підприємства та вимог законодавства. Рекомендується також консультуватися з юридичним відділом чи професійним бухгалтером для забезпечення відповідності всім необхідним нормам.

Наказ щодо проведення інвентаризації

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про проведення інвентаризації

На підставі [підстава для проведення інвентаризації], з метою забезпечення [ціль проведення інвентаризації], відповідно до [нормативно-правовий акт, що регулює порядок проведення інвентаризації],

НАКАЗУЮ:

 1. Створити інвентаризаційну комісію у складі:

  • [Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії] – голова комісії;
  • [Прізвище, ім’я, по батькові члена комісії 1];
  • [Прізвище, ім’я, по батькові члена комісії 2].
 2. Призначити [Прізвище, ім’я, по батькові] секретарем інвентаризаційної комісії.

  Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 3. Провести інвентаризацію [найменування об’єктів інвентаризації] з [дата початку інвентаризації] по [дата закінчення інвентаризації].

 4. Інвентаризаційну комісії:

  • скласти інвентаризаційні описи;
  • провести оцінку інвентаризаційних залишків;
  • скласти акти інвентаризації.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про проведення інвентаризації

На підставі ст. 18 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, з метою забезпечення достовірності бухгалтерської звітності, відповідно до Інструкції про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879,

НАКАЗУЮ:

 1. Створити інвентаризаційну комісію у складі:

  • [Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії] – голова комісії;
  • [Прізвище, ім’я, по батькові члена комісії 1] – головний бухгалтер;
  • [Прізвище, ім’я, по батькові члена комісії 2] – начальник відділу матеріального забезпечення.
 2. Призначити [Прізвище, ім’я, по батькові] секретарем інвентаризаційної комісії.

 3. Провести інвентаризацію [найменування об’єктів інвентаризації] з [дата початку інвентаризації] по [дата закінчення інвентаризації].

 4. Інвентаризаційну комісії:

  • скласти інвентаризаційні описи;
  • провести оцінку інвентаризаційних залишків;
  • скласти акти інвентаризації.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок проведення інвентаризації

 • Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;
 • Інструкція про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Особливості заповнення наказу щодо проведення інвентаризації

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для проведення інвентаризації.
 • У наказі необхідно вказати склад інвентаризаційної комісії.
 • У наказі необхідно вказати період проведення інвентаризації.

Ось ще шаблон Наказу щодо проведення інвентаризації згідно із законодавством України:

НАКАЗ 11.01.2024 р. м. Київ No 11-ОД

Про проведення річної інвентаризації

Відповідно до статті 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та “Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” НАКАЗУЮ:

 1. Провести інвентаризацію активів, зобов’язань та розрахунків компанії станом на 31 грудня 2023 року.
 2. Для проведення інвентаризації створити інвентаризаційну комісію у складі: Голова комісії – Петренко П.П. Члени комісії:
  • Іваненко І.І.
  • Сидоренко С.С.
 3. Інвентаризаційній комісії: 3.1. Отримати інвентаризаційні описи в бухгалтерії. 3.2. Провести інвентаризацію в термін з 05.01.2024 р. по 15.01.2024 р. 3.3. Звірити фактичну наявність активів, зобов’язань та розрахунків з даними бухгалтерського обліку. 3.4. За результатами інвентаризації скласти інвентаризаційні описи та акти. 3.5. Подати підсумковий звіт про результати інвентаризації на затвердження до 20.01.2024 р.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Підпис

Зразок інвентаризаційного опису:

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС No1 від 10 січня 2024 р.

Комісія у складі: Голова – Петренко П.П. Члени – Іваненко І.І., Сидоренко С.С.

провела інвентаризацію ___________________________________________(назва об’єктів інвентаризації)


No з/п Назва об’єкта інвентаризації Од. виміру Кількість за даними обліку Фактична кількість

Голова комісії: ___________________________ Члени комісії: ___________________________ ___________________________

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: