Наказ про скорочення штату

Наказ про скорочення штату

Наказ про скорочення штату є важливим документом у правовому полі України, який використовується роботодавцями у випадках необхідності зміни структури або чисельності працівників. Він має ряд специфічних характеристик та вимог до свого складання.

Наказ про скорочення штату видається для офіційного оформлення рішення про зменшення кількості співробітників або посад в організації. Таке рішення може бути спричинене економічними, технологічними, структурними чи іншими причинами. Щодо форм, наказ може бути уніфікованим (відповідно до загальноприйнятих стандартів) або розробленим відповідно до внутрішніх потреб організації.

Важливо, щоб наказ був складений згідно з чинним законодавством України. Це означає, що він повинен містити:

 • Повне найменування організації.
 • Дату та номер документа.
 • Обґрунтування причин скорочення.
 • Перелік посад або працівників, які підлягають скороченню.
 • Терміни виконання наказу.
 • Підписи уповноважених осіб.

Наказ про скорочення штату складається в ситуаціях, коли роботодавець вирішує зменшити кількість співробітників з причин, не пов’язаних з їхньою професійною діяльністю. Перед складанням наказу роботодавець зобов’язаний провести консультації з профспілковим комітетом (якщо такий існує) та попередити працівників про майбутнє скорочення за два місяці.

Основною стороною в документі виступає роботодавець, який ініціює скорочення. Прямих зазначень працівників у наказі може і не бути, але вони є непрямими учасниками процесу, оскільки рішення безпосередньо впливає на їхнє трудове місце.

Наказ про скорочення штату має бути оформлений на фірмовому бланку організації, з дотриманням всіх правил ділового документообігу. Зазвичай його складає відділ кадрів або безпосередньо керівник підприємства, після чого документ має бути затверджений підписом керівника та скріплений печаткою організації, якщо така є.

У цілому, наказ про скорочення штату є важливим документом, який вимагає ретельного підходу та відповідальності при його складанні, оскільки має значні наслідки для працівників.

Приклади

Шаблон наказу про скорочення штату може виглядати таким чином:


НАКАЗ про скорочення штату

[Повна назва підприємства/організації]

Номер наказу: [номер]
Дата: [дата]

На підставі [причина скорочення, наприклад: “зміни організаційної структури компанії”, “економічні труднощі”, “зменшення обсягів виробництва”] та відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити скорочення штату в [назва відділу/підрозділу] з [дата початку дії наказу].
 2. Скоротити наступні посади:
  • [Назва посади 1], кількість: [кількість вакансій], причина: [причина скорочення].
  • [Назва посади 2], кількість: [кількість вакансій], причина: [причина скорочення].
  • [і т.д.]
 3. Відділу кадрів (або іншому відповідальному підрозділу):
  • Провести індивідуальні бесіди з працівниками, що підлягають скороченню.
  • Попередити зазначених працівників про скорочення не пізніше ніж за два місяці, відповідно до статті 49-1 Кодексу законів про працю України.
  • Забезпечити оформлення всіх необхідних документів, пов’язаних із скороченням.
 4. Фінансовому відділу забезпечити виплату всіх передбачених законодавством компенсацій працівникам, які підлягають скороченню.

Керівник [підприємства/організації] [ПІБ, підпис]

М.П. [Печатка організації]


Приклад Заповнення

НАКАЗ про скорочення штату

ТОВ “УкрПромТех”

Номер наказу: 15/2024
Дата: 11.01.2024

На підставі зменшення обсягів виробництва та відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Здійснити скорочення штату в виробничому відділі з 01.03.2024.
 2. Скоротити наступні посади:
  • Інженер-конструктор, кількість: 2, причина: зменшення обсягів проектних робіт.
  • Оператор виробничої лінії, кількість: 3, причина: автоматизація виробництва.
 3. Відділу кадрів:
  • Провести індивідуальні бесіди з працівниками, що підлягають скороченню.
  • Попередити зазначених працівників про скорочення не пізніше ніж за два місяці.
  • Забезпечити оформлення всіх необхідних документів, пов’язаних із скороченням.
 4. Фінансовому відділу забезпечити виплату всіх передбачених законодавством компенсацій працівникам, які підлягають скороченню.

Керівник ТОВ “УкрПромТех” [ПІБ, підпис]

М.П. [Печатка організації]


Цей шаблон і приклад є загальними і можуть вимагати адаптації залежно від конкретних обставин та вимог вашої організації.

Наказ про скорочення штату

[Найменування підприємства]

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про скорочення штату

На підставі [підстава для скорочення штату], з метою забезпечення ефективної роботи підприємства, відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Скоротити штат підприємства з [дата] на [кількість] одиниць.

 2. Розробити та затвердити у встановленому порядку перелік посад, які підлягають скороченню.

 3. Забезпечити працівників, які підлягають скороченню, повідомленням про наступне звільнення у встановленому порядку.

 4. Розрахуватися з працівниками, які підлягають скороченню, відповідно до законодавства України.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Приклади заповнення

[Найменування підприємства]

ТОВ “Альфа”

[Адреса підприємства]

[Ідентифікаційний код підприємства]

[Номер і дата наказу]

Про скорочення штату

На підставі економічної неможливості продовження виконання підприємством зобов’язань за укладеними договорами, з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства, відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Скоротити штат підприємства з 01 березня 2023 року на 10 одиниць.

 2. Розробити та затвердити у встановленому порядку перелік посад, які підлягають скороченню.

 3. Забезпечити працівників, які підлягають скороченню, повідомленням про наступне звільнення у встановленому порядку.

 4. Розрахуватися з працівниками, які підлягають скороченню, відповідно до законодавства України.

 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на [особу, відповідальну за виконання наказу].

Директор [Підпис] [Прізвище, ім’я, по батькові]

Нормативні правові акти, що регулюють порядок скорочення штату

 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України “Про підприємства в Україні”;
 • Закон України “Про зайнятість населення”;
 • Інструкція про порядок проведення атестації працівників, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 квітня 2015 року № 209.

Особливості заповнення наказу про скорочення штату

 • У наказі необхідно вказати найменування підприємства, його адресу та ідентифікаційний код.
 • У наказі необхідно вказати дату видання наказу.
 • У наказі необхідно вказати підставу для скорочення штату.
 • У наказі необхідно вказати кількість посад, які підлягають скороченню.
 • У наказі необхідно покласти обов’язки щодо розробки та затвердження переліку посад, які підлягають скороченню, на уповноважену особу.
 • У наказі необхідно покласти обов’язки щодо забезпечення працівників, які підлягають скороченню, повідомленням про наступне звільнення, на уповноважену особу.
 • У наказі необхідно покласти обов’язки щодо розрахунку з працівниками, які підлягають скороченню, на уповноважену особу.
 • У наказі необхідно покласти контроль за виконанням цього наказу на уповноважену особу.

Додаткові поради

 • Наказ про скорочення штату повинен бути виданий на підставі обґрунтованого рішення, яке приймається уповноваженим органом підприємства.
 • Перелік посад, які підлягають скороченню, повинен бути розроблений з урахуванням специфіки діяльності підприємства та потреб у кадрах.
 • Працівники, які підлягають скороченню, повинні бути попереджені про наступне звільнення не пізніше ніж за два місяці до звільнення.
 • Працівники, які підлягають скороченню, мають право на вихідну допомогу в розмірі не менше середньомісячного заробітку.

Ось ще приклад шаблону наказу про скорочення штату:

НАКАЗ “_” ___________ 20 р.

No ___

Про скорочення штату

З метою оптимізації структури і штатного розпису підприємства, керуючись статтею 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Скоротити з “_” ________ 20 року наступні посади в штатному розписі підприємства:


 1. Звільнити:
 • ПІБ – з посади __________________ з “_” ________ 20 року у зв’язку зі скороченням штату. Виплатити вихідну допомогу відповідно до ст. 44 КЗпП України.
 • ПІБ – з посади __________________ з “_” ________ 20 року у зв’язку зі скороченням штату.
 1. Відділу кадрів (ПІБ) здійснити звільнення працівників згідно із цим наказом та з урахуванням вимог трудового законодавства.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник

З наказом ознайомлені:



Ось приклад заповненого наказу про скорочення штату:

НАКАЗ “15” липня 2022 р.

No 56

Про скорочення штату

З метою оптимізації структури і штатного розпису ТОВ “Промислова компанія”, керуючись статтею 40 Кодексу законів про працю України,

НАКАЗУЮ:

 1. Скоротити з “01” серпня 2022 року наступні посади в штатному розписі ТОВ “Промислова компанія”:
 • Прибиральник службових приміщень – 1 од.
 • Вантажник – 2 од.
 1. Звільнити:
 • Сидоренко Світлану Петрівну з посади Прибиральника службових приміщень з “01” серпня 2022 року у зв’язку зі скороченням штату. Виплатити вихідну допомогу відповідно до ст. 44 КЗпП України.
 • Іваненка Івана Івановича та Петренка Петра Петровича з посад Вантажників з “01” серпня 2022 року у зв’язку зі скороченням штату.
 1. Відділу кадрів (Савченко С.С.) здійснити звільнення працівників згідно із цим наказом та з урахуванням вимог трудового законодавства.
 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ТОВ “Промислова компанія”

Петренко П.П.

З наказом ознайомлені: Сидоренко С.П. Іваненко І.І. Петренко П.П

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: