Контракт на виконання робіт з перекладом польською мовою

Контракт на виконання робіт з перекладом польською мовою

Контракт на виконання робіт є юридичною угодою, у якій одна сторона (підрядник) зобов’язується виконати певні роботи (наприклад, будівництво, ремонт, виготовлення товарів чи надання послуг) для іншої сторони (замовника) в обмін на винагороду. Польською мовою цей документ можна назвати “Umowa o wykonanie robót”.

Існують різні види контрактів на виконання робіт, які залежать від виду робіт, їх складності та специфіки. Наприклад, може існувати контракт на будівельні роботи, на виготовлення або монтаж обладнання, на IT-послуги тощо.

Контракт на виконання робіт важливий для забезпечення правової ясності та забезпечення відповідальності сторін. Він деталізує обсяг робіт, строки виконання, вартість робіт, умови оплати, а також відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

При складанні контракту важливо враховувати чинне законодавство, зокрема норми цивільного права, які регулюють договірні відносини. Контракт повинен містити чіткі положення про обсяг робіт, ціну, строки виконання, умови здачі-прийняття робіт, гарантійні зобов’язання, а також процедуру вирішення можливих спорів.

У договорі як сторони виступають замовник, який хоче отримати певні роботи або послуги, та підрядник, який виконує ці роботи або надає ці послуги. Важливо, щоб обидві сторони мали чітке розуміння умов договору та своїх прав та обов’язків.

Контракт на виконання робіт зазвичай складається юристом або юридичним відділом однієї зі сторін, а потім переглядається та підписується обома сторонами. Це забезпечує, що документ відповідає законодавчим вимогам та інтересам обох сторін.

Для правильного перекладу цього контракту на польську мову вам потрібно буде звернутися до професійного перекладача, особливо з урахуванням специфіки юридичної термінології.

Приклади

Контракт на Виконання Робіт


Українська версія:

Цей Контракт укладено між [Повна назва та юридична адреса замовника], далі – “Замовник”, та [Повна назва та юридична адреса підрядника], далі – “Підрядник”, про виконання робіт.

 1. Предмет КонтрактуПідрядник зобов’язується виконати роботи, визначені у цьому Контракті, відповідно до технічних умов та вимог Замовника.
 2. Терміни Виконання РобітРоботи повинні бути завершені Підрядником до [кінцева дата або період].
 3. Ціна та Умови ОплатиЗа виконання робіт Замовник сплачує Підряднику суму, визначену в Контракті.
 4. Обов’язки та ВідповідальністьСторони несуть відповідальність за виконання умов цього Контракту відповідно до його положень.
 5. Завершення КонтрактуКонтракт завершується після виконання всіх зобов’язань обома сторонами.

[Місце та дата]

[Підпис Замовника] ________________________

[Підпис Підрядника] ________________________


Polska wersja:

Niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy [Pełna nazwa i adres prawny zamawiającego], dalej jako “Zamawiający”, a [Pełna nazwa i adres prawny wykonawcy], dalej jako “Wykonawca”, w sprawie wykonania prac.

 1. Przedmiot UmowyWykonawca zobowiązuje się do wykonania prac określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami Zamawiającego.
 2. Terminy Realizacji PracPrace powinny zostać zakończone przez Wykonawcę do [data zakończenia lub okres].
 3. Cena i Warunki PłatnościZa wykonanie prac Zamawiający płaci Wykonawcy kwotę określoną w Umowie.
 4. Obowiązki i OdpowiedzialnośćStrony ponoszą odpowiedzialność za wykonanie warunków niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 5. Zakończenie UmowyUmowa kończy się po wypełnieniu wszystkich zobowiązań przez obie strony.

[Miejsce i data]

[Podpis Zamawiającego] ________________________

[Podpis Wykonawcy] ________________________


Цей шаблон є лише базовим прикладом і не враховує всіх можливих юридичних нюансів. Рекомендується звернутися до професійного юриста для адаптації цього шаблону до конкретних потреб вашої компанії та переконатися в точності юридичного перекладу.

Договір на виконання робіт

Umowa o wykonanie prac

Між

[Назва замовника], [Адреса замовника], [Телефонний номер замовника], [Електронна адреса замовника], надалі “Замовник”,

та

[Назва виконавця], [Адреса виконавця], [Телефонний номер виконавця], [Електронна адреса виконавця], надалі “Виконавець”,

укладено цей договір:

§ 1 Предмет договору

Виконавець зобов’язується виконати роботи, зазначені в Додатку до цього договору, відповідно до положень цього договору.

§ 2 Обсяг робіт

Роботи, які виконуються Виконавцем, включають у себе такі:

 • [Перелік робіт]

§ 3 Термін виконання робіт

Роботи повинні бути виконані в строк [термін виконання робіт].

§ 4 Вартість робіт

Вартість робіт становить [вартість робіт].

§ 5 Порядок розрахунків

Розрахунки за виконані роботи здійснюються в валюті [найменування валюти] у строк [строк розрахунків].

§ 6 Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

Місце, дата

[Підпис замовника]

[Підпис виконавця]

Przekład

Umowa o wykonanie prac

Między

[Nazwa zamawiającego], [Adres zamawiającego], [Numer telefonu zamawiającego], [Adres e-mail zamawiającego], dalej “Zamawiający”,

oraz

[Nazwa wykonawcy], [Adres wykonawcy], [Numer telefonu wykonawcy], [Adres e-mail wykonawcy], dalej “Wykonawca”,

została zawarta niniejsza umowa:

§ 1 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace, opisane w Załączniku do niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2 Zakres prac

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Prace, które wykonuje Wykonawca, obejmują następujące:

 • [Wykaz prac]

§ 3 Termin wykonania prac

Prace powinny zostać wykonane w terminie [termin wykonania prac].

§ 4 Koszt prac

Koszt prac wynosi [koszt prac].

§ 5 Sposób rozliczeń

Rozliczenia za wykonane prace dokonywane są w walucie [nazwa waluty] w terminie [termin rozliczeń].

§ 6 Odpowiedzialność stron

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań na podstawie niniejszej umowy strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

§ 7 Rozwiązanie umowy

Umowa może zostać rozwiązana za zgodą stron lub w drodze jednostronnego wypowiedzenia w warunkach przewidzianych obowiązującym prawem polskim.

§ 8 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, które powstaną w związku z wykonaniem niniejszej umowy, rozstrzygane są w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane są w drodze sądowej.

Miejsce, data

[Podpis zamawiającego]

[Podpis wykonawcy]

Примітки

 • У § 1 необхідно вказати найменування та реквізити замовника та виконавця.
 • У § 2 необхідно перелічити роботи, які будуть виконуватися виконавцем.
 • У § 3 необхідно вказати строк виконання робіт.
 • У § 4 необхідно вказати вартість робіт

Приклади заповнення

§ 1 Предмет договору

Виконавець зобов’язується виконати роботи з будівництва житлового будинку для замовника, відповідно до положень цього договору.

Приклад

Виконавець зобов’язується виконати роботи з ремонту автомобіля для замовника, відповідно до положень цього договору.

§ 2 Обсяг робіт

Роботи, які виконуються Виконавцем, включають у себе такі:

 • [Перелік робіт]

Приклад

Роботи, які виконуються Виконавцем, включають у себе такі:

 • фундамент;
 • стіни;
 • перекриття;
 • дах;
 • внутрішні роботи;
 • зовнішні роботи.

§ 3 Термін виконання робіт

Роботи повинні бути виконані в строк [термін виконання робіт].

Приклад

Роботи повинні бути виконані в строк 12 місяців з дня підписання цього договору.

§ 4 Вартість робіт

Вартість робіт становить [вартість робіт].

Приклад

Вартість робіт становить 1000000 гривень.

§ 5 Порядок розрахунків

Розрахунки за виконані роботи здійснюються в валюті [найменування валюти] у строк [строк розрахунків].

Приклад

Розрахунки за виконані роботи здійснюються в валюті євро у строк 30 днів після закінчення робіт.

§ 6 Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

Приклад

У разі прострочення виконання робіт виконавець сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт за кожний день прострочення.

§ 7 Розірвання договору

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін або в односторонньому порядку за умов, передбачених чинним законодавством України.

Приклад

Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди. У разі одностороннього розірвання договору сторона, яка розриває договір, повинна повідомити про це іншу сторону не пізніше ніж за 30 днів до розірвання договору.

§ 8 Прикінцеві положення

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спори вирішуються в судовому порядку.

Приклад

Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються в арбітражному суді за місцем знаходження замовника.

Додаткові положення

Крім основних положень, у договорі на виконання робіт можуть бути передбачені додаткові положення, такі як:

 • умови приймання робіт;
 • умови гарантії;
 • умови використання результатів робіт;
 • умови конфіденційності;
 • інші умови, які є важливими для сторін.

При складанні договору на виконання робіт необхідно враховувати всі особливості конкретного договору, а також вимоги чинного законодавства України.

Рекомендації

 • При складанні договору на виконання робіт необхідно використовувати зрозумілу та лаконічну мову.
 • Усі положення договору повинні бути чітко визначені та не допускати двозначного тлумачення.
 • Договір необхідно підписати уповноваженими представниками сторін.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 2 оцінки, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: