Колективний договір

Колективний договір

Колективний договір — це документ, який фіксує угоди між роботодавцем і колективом працівників стосовно основних умов праці, оплати праці, соціальних гарантій, а також інших питань, що стосуються трудових відносин.

Документ потрібен для встановлення певних норм і правил, які будуть діяти в організації. Він стає додатковим інструментом захисту прав та інтересів як робітників, так і роботодавця. Колективний договір допомагає уникнути конфліктів, адже він визначає механізми вирішення спірних питань.

Є декілька форм або видів колективних договорів: на рівні підприємства, на рівні галузі, на регіональному рівні та на загальнодержавному рівні. Залежно від рівня, такий договір може регулювати відносини на конкретному підприємстві або в усій галузі чи регіоні.

Сторонами в колективному договорі виступають роботодавець (або об’єднання роботодавців) та представники працівників — це зазвичай профспілки.

Для того, щоб укласти колективний договір, необхідно визначити представників від обох сторін, провести переговори та досягти консенсусу з ряду питань. Після цього відбувається підписання договору представниками обох сторін.

Щодо вимог до оформлення, колективний договір має бути письмовим і складається в декількох примірниках, які зберігаються у сторін договору. Він також повинен відповідати вимогам законодавства України, включаючи закони про працю, про профспілки та інші нормативні акти.

Складання колективного договору вимагає професійного підходу та взаєморозуміння між сторонами. Це зазвичай результат спільної роботи юристів, економістів, представників роботодавця та працівників.

Приклади

Шаблон Колективного договору

Колективний договір

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Цей Колективний договір (далі – Договір) укладений між [найменування підприємства] (далі – Підприємство) та профспілковим комітетом Підприємства (далі – Профспілка) з метою регулювання трудових відносин між сторонами.

1. Загальні положення

1.1. Договір базується на принципах законності, соціальної справедливості, добровільності, рівності сторін, гласності, соціального партнерства.

1.2. Договір поширюється на всіх працівників Підприємства, які є членами Профспілки, а також на працівників, які не є членами Профспілки, якщо вони не заявили про свій вихід з дії Договору.

1.3. Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Підприємство має право:

 • визначати напрями діяльності Підприємства;
 • приймати рішення щодо виробництва, праці та управління Підприємством;
 • укладати договори з працівниками;
 • застосовувати заходи заохочення і стягнення до працівників.

2.2. Підприємство зобов’язане:

 • забезпечувати належні умови праці;
 • своєчасно виплачувати заробітну плату;
 • забезпечувати соціальний захист працівників;
 • створювати умови для участі працівників в управлінні Підприємством;
 • забезпечувати охорону праці та пожежну безпеку.

2.3. Профспілка має право:

 • представляти інтереси працівників у трудових відносинах;
 • брати участь у розробці і укладанні колективного договору;
 • контролювати виконання колективного договору;
 • захищати права та інтереси працівників у разі порушення трудового законодавства.

2.4. Профспілка зобов’язана:

 • сприяти зміцненню трудової дисципліни;
 • проводити просвітницьку роботу серед працівників;
 • брати участь у вирішенні соціально-економічних питань на Підприємстві.

3. Умови праці

3.1. Підприємство зобов’язане забезпечити працівникам належні умови праці, включаючи:

 • безпечні умови праці;
 • здорові умови праці;
 • комфортні умови праці.

3.2. Підприємство зобов’язане дотримуватися встановлених норм робочого часу і часу відпочинку.

3.3. Підприємство зобов’язане забезпечувати працівників заробітною платою у розмірі не нижче встановленого законом мінімального розміру заробітної плати.

4. Соціальний захист працівників

4.1. Підприємство зобов’язане забезпечити працівникам соціальний захист, що включає:

 • забезпечення працівників медичним обслуговуванням;
 • забезпечення працівників житлом;
 • забезпечення працівників оздоровленням;
 • забезпечення працівників соціальною допомогою.

5. Участь працівників в управлінні Підприємством

5.1. Працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством шляхом:

 • вибору профспілкового комітету;
 • участі в роботі профспілкового комітету;
 • участі в роботі загальних зборів працівників.

6. Охорона праці та пожежна безпека

6.1. Підприємство зобов’язане забезпечити охорону праці та пожежну безпеку на Підприємстві.

7. Прикінцеві положення

7.1. Договір укладається на строк 3 роки.

7.2. Договір може бути переглянутий або доповнений за взаємною згодою сторін.

7.3. Зміни і доповнення до Договору оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

8. Підписи сторін

[Найменування підприємства]

[ПІБ]

[Дата]

[Найменування профспілки]

[ПІБ]

[Дата]

Примітка:

У цьому шаблоні Колективного договору визначено такі основні розділи:

 • Загальні положення – визначає принципи, на яких базується Договір, а також його сферу застосування.
 • Права та обов’язки сторін.

Приклади заповнення

Розділ 1. Загальні положення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

 • Пункт 1.1. У пункті 1.1. слід вказати, що Договір укладається на принципах законності, соціальної справедливості, добровільності, рівності сторін, гласності, соціального партнерства.
 • Пункт 1.2. У пункті 1.2. слід вказати, що Договір поширюється на всіх працівників Підприємства, які є членами Профспілки, а також на працівників, які не є членами Профспілки, якщо вони не заявили про свій вихід з дії Договору.
 • Пункт 1.3. У пункті 1.3. слід вказати, що Договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Розділ 2. Права та обов’язки сторін

 • Пункт 2.1. У пункті 2.1. слід перерахувати права Підприємства, передбачені законодавством України про працю.
 • Пункт 2.2. У пункті 2.2. слід перерахувати обов’язки Підприємства, передбачені законодавством України про працю.
 • Пункт 2.3. У пункті 2.3. слід перерахувати права Профспілки, передбачені законодавством України про працю.
 • Пункт 2.4. У пункті 2.4. слід перерахувати обов’язки Профспілки, передбачені законодавством України про працю.

Розділ 3. Умови праці

 • Пункт 3.1. У пункті 3.1. слід перерахувати вимоги до умов праці, встановлені законодавством України про працю.
 • Пункт 3.2. У пункті 3.2. слід вказати, що Підприємство зобов’язане дотримуватися встановлених норм робочого часу і часу відпочинку.
 • Пункт 3.3. У пункті 3.3. слід вказати, що Підприємство зобов’язане забезпечувати працівників заробітною платою у розмірі не нижче встановленого законом мінімального розміру заробітної плати.

Розділ 4. Соціальний захист працівників

 • Пункт 4.1. У пункті 4.1. слід перерахувати заходи соціального захисту працівників, передбачені законодавством України про працю.

Розділ 5. Участь працівників в управлінні Підприємством

 • Пункт 5.1. У пункті 5.1. слід вказати, що працівники мають право брати участь в управлінні Підприємством шляхом вибору профспілкового комітету, участі в роботі профспілкового комітету та участі в роботі загальних зборів працівників.

Розділ 6. Охорона праці та пожежна безпека

 • Пункт 6.1. У пункті 6.1. слід вказати, що Підприємство зобов’язане забезпечити охорону праці та пожежну безпеку на Підприємстві.

Розділ 7. Прикінцеві положення

 • Пункт 7.1. У пункті 7.1. слід вказати, що Договір укладається на строк 3 роки.
 • Пункт 7.2. У пункті 7.2. слід вказати, що Договір може бути переглянутий або доповнений за взаємною згодою сторін.
 • Пункт 7.3. У пункті 7.3. слід вказати, що зміни і доповнення до Договору оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

Загальні рекомендації

 • Колективний договір слід укладати за участі представників працівників, які є членами Профспілки.
 • При укладанні Колективного договору слід враховувати вимоги законодавства України про працю.
 • Колективний договір слід розробити таким чином, щоб він забезпечував захист прав і інтересів працівників.

Додаткові положення

У Колективний договір можна включити додаткові положення, які не суперечать законодавству України про працю. Наприклад, можна включити положення про:

 • надання працівникам додаткових пільг і компенсацій;
 • участь працівників в управлінні Підприємством;
 • соціальний захист працівників;
 • охорону праці та пожежну безпеку.

Приклади додаткових положень

 • Надання працівникам додаткових пільг і компенсацій

У Колективний договір можна включити положення про надання працівникам додаткових пільг і компенсацій, таких як:

 • додаткові відпустки;

 • матеріальна допомога;

 • компенсація витрат на оздоровлення;

 • безкоштовне харчування;

 • оплата навчання;

 • інші пільги і компенсації.

 • Участь працівників в управлінні Підприємством

У Колективний договір можна включити положення про участь працівників в управлінні Підприємством, такі як:

 • право працівників на участь у прийнятті рішень щодо діяльності Підприємства;

 • право працівників на участь у виборах керівника Підприємства;

 • право працівників на участь у роботі комісій Підприємства;

 • інші форми участі працівників в управлінні Підприємством.

 • Соціальний захист працівників

У Колективний договір можна включити положення про соціальний захист працівників, такі як:

 • забезпечення працівників житлом;

 • надання працівникам медичного обслуговування;

 • допомога працівникам у разі тимчасової непрацездатності;

 • допомога працівникам у разі нещасного випадку на виробництві;

 • інші заходи соціального захисту працівників.

 • Охорона праці та пожежна безпека

У Колективний договір можна включити положення про охорону праці та пожежну безпеку, такі як:

 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
 • проведення навчання працівників з охорони праці;
 • проведення інструктажів з охорони праці;
 • інші заходи з охорони праці та пожежної безпеки.

При розробці Колективного договору слід враховувати специфіку діяльності Підприємства та інтереси працівників.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між [Назва підприємства] та профспілковим комітетом [Назва профспілки]

Місто [Місто], [Дата] року

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Колективний договір укладено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про колективні договори та угоди” та інших нормативних актів.

1.2. Сторонами цього договору є: з одного боку, [Назва підприємства], в особі директора [ПІБ директора], і з іншого боку, профспілковий комітет [Назва профспілки], в особі голови [ПІБ голови профспілки].

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Роботодавець зобов’язаний:

 • Виплачувати зарплату працівникам своєчасно, відповідно до умов цього договору та законодавства.
 • Забезпечувати умови праці відповідно до вимог законодавства з охорони праці.

2.2. Працівники та їхні представники зобов’язані:

 • Дотримуватися робочої дисципліни та виконувати свої трудові обов’язки якісно.

(Тут можуть бути інші пункти, що визначають права та обов’язки сторін.)

 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ЗМІН

3.1. Цей договір набирає чинності з дати підписання і діє до [дата завершення].

3.2. Зміни до договору можуть вноситися за взаємною згодою сторін.

(Та інші пункти, що стосуються терміну дії, порядку внесення змін тощо.)


Директор [Назва підприємства] [ПІБ директора] _________

Голова профспілкового комітету [Назва профспілки] [ПІБ голови профспілки] _________

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: