Інструкція з трудової дисципліни

Інструкція з трудової дисципліни

Інструкція з трудової дисципліни — це документ, який регулює порядок поведінки працівників на роботі та визначає основні обов’язки та права щодо додержання трудової дисципліни. Інструкція спрямована на створення умов для ефективного і безперебійного функціонування підприємства, організації чи установи.

В залежності від особливостей діяльності підприємства можуть існувати різні види інструкцій з трудової дисципліни: для окремих підрозділів, категорій працівників, а також загальноприйнята інструкція для всіх працівників організації.

Основна мета такого документа — визначення стандартів поведінки працівників, вимог до дотримання робочого часу, порядку виконання трудових обов’язків та інші аспекти, які стосуються трудових відносин.

Інструкція з трудової дисципліни складається на підставі трудового законодавства України, колективного договору, інших нормативних документів, що регулюють трудові відносини на підприємстві. Зазвичай її розробляє відділ кадрів або інший відповідний підрозділ підприємства.

Стосовно сторін, то основною стороною в документі є роботодавець (підприємство, організація, установа), який встановлює вимоги до працівників. Проте, інструкція адресована безпосередньо працівникам, які зобов’язані її дотримуватися.

Вимоги до оформлення такого документа, як правило, визначаються внутрішніми нормами підприємства. Однак інструкція має бути зрозумілою, лаконічною і доступною для всіх працівників.

Після розробки інструкції її затверджує керівник підприємства. Після затвердження інструкції працівникам слід надати можливість ознайомитися з її змістом, що підтверджується їх підписами.

Приклади

Шаблон Інструкції з трудової дисципліни

Інструкція з трудової дисципліни

[Найменування підприємства]

[Дата]

[Місто]

Ця Інструкція визначає основні положення щодо трудової дисципліни на [найменування підприємства] (далі – Підприємство).

1. Загальні положення

1.1. Трудова дисципліна на Підприємстві базується на принципах законності, справедливості, гласності, поєднання прав і обов’язків працівника та роботодавця.

1.2. Трудова дисципліна передбачає виконання працівниками своїх обов’язків, а роботодавцем – забезпечення належних умов праці та оплати праці.

1.3. Трудова дисципліна на Підприємстві регламентується законодавством України про працю, колективним договором, локальними актами Підприємства, а також цією Інструкцією.

2. Права та обов’язки працівників

2.1. Працівники мають право:

 • на належні умови праці;
 • на оплату праці в розмірі, не нижчому за встановлений законом мінімальний розмір заробітної плати;
 • на відпочинок;
 • на соціальний захист;
 • на участь в управлінні Підприємством;
 • на захист своїх трудових прав.

2.2. Працівники зобов’язані:

 • сумлінно виконувати свої трудові обов’язки;
 • дотримуватися трудової дисципліни;
 • бережливо ставитися до майна Підприємства;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та пожежну безпеку.

3. Права та обов’язки роботодавця

3.1. Роботодавець має право:

 • вимагати від працівників виконання трудових обов’язків;
 • застосовувати заходи заохочення і стягнення до працівників відповідно до трудового законодавства;
 • вимагати від працівників дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • створювати безпечні умови праці.

3.2. Роботодавець зобов’язаний:

 • забезпечувати належні умови праці;
 • своєчасно виплачувати заробітну плату;
 • забезпечувати соціальний захист працівників;
 • створювати умови для участі працівників в управлінні Підприємством;
 • забезпечувати охорону праці та пожежну безпеку.

4. Порушення трудової дисципліни

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

4.1. Порушення трудової дисципліни – це будь-яке невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків.

4.2. До порушень трудової дисципліни належать, зокрема:

 • прогул без поважних причин;
 • запізнення на роботу;
 • невихід на роботу без поважних причин;
 • відмова від виконання трудових обов’язків;
 • порушення правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • неякісне виконання роботи;
 • несвоєчасне виконання роботи;
 • порушення вимог нормативних актів про охорону праці та пожежну безпеку.

5. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

5.1. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані такі заходи стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

5.2. Застосування заходів стягнення до працівника здійснюється відповідно до трудового законодавства.

6. Прикінцеві положення

6.1. Ця Інструкція набирає чинності з моменту її затвердження керівником Підприємства.

6.2. Зміни і доповнення до цієї Інструкції вносяться керівником Підприємства.

Підписи сторін

[Найменування підприємства]

[ПІБ]

[Дата]

Примітка:

У цьому шаблоні Інструкції з трудової дисципліни визначено такі основні розділи:

 • Загальні положення – визначає основні принципи трудової дисципліни на Підприємстві.
 • Права та обов’язки працівників – визначає права та обов’язки працівників на Підприємстві.
 • Права та обов’язки роботодавця – визначає права та обов’язки роботодавця на Підприємстві.
 • Порушення трудової дисципліни – визначає види порушень трудової дисципліни.

ІНСТРУКЦІЯ З ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ


м. [Назва міста] [Дата]


На підставі ст. 29 Закону України “Про працю”, ми, [Повне найменування підприємства/організації], встановлюємо наступні правила та вимоги з трудової дисципліни:

 1. Загальні положення. Процедура дотримання трудової дисципліни має на меті створення умов для ефективного виконання трудових обов’язків кожним працівником.
 2. Робочий час.
  • Працівники зобов’язані приходити на роботу та залишати робоче місце відповідно до графіка роботи.
  • Затримка на роботі понад [кількість хвилин, наприклад “15 хвилин”] вважається порушенням трудової дисципліни.
 3. Виконання трудових обов’язків.
  • Працівник має виконувати свої обов’язки якісно та вчасно.
  • Відсутність на робочому місці без поважних причин вважається порушенням.
 4. Безпека та гігієна праці.
  • Працівники зобов’язані дотримуватися правил безпеки на робочому місці, а також користуватися засобами індивідуального захисту.
 5. Взаємовідносини між колегами.
  • Забороняється конфліктна поведінка, образи та інші дії, що порушують корпоративну етику.
 6. Відповідальність за порушення дисципліни.
  • За порушення трудової дисципліни працівник може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Дана Інструкція вступає в дію з моменту її затвердження. Про зміст Інструкції працівники мають бути проінформовані та ознайомлені під розписку.

Затверджено: Директор [Повне найменування підприємства/організації]

______________ [Підпис] [ПІБ]

Дата: _________


Заповнення:

 • м. Київ, 20.10.2023
 • ПП “Розвиток та Партнери”
 • 15 хвилин
 • Директор ПП “Розвиток та Партнери”
 • Васильєв Василь Васильович

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: