Інструкція про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях

Інструкція про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях

Інструкція про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях — це документ, який встановлює правила та норми безпеки для співробітників, які вирушають у службові відрядження. Цей документ є важливим засобом забезпечення безпеки працівників під час відрядження, а також мінімізації ризиків, пов’язаних з віддаленою роботою або роботою в незнайомих умовах.

Існують різні види і форми таких інструкцій, які можуть відрізнятися в залежності від специфіки діяльності підприємства, характеру відряджень та виду робіт, які виконуються. Наприклад, інструкція для будівельників, що виїжджають на об’єкти, буде істотно відрізнятися від інструкції для співробітників, які відправляються на наукові конференції.

Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити безпеку працівників під час відрядження, знизити ризики виникнення нещасних випадків та надати чіткі рекомендації щодо поведінки в різних ситуаціях. Він включає вказівки щодо дотримання правил охорони праці, рекомендації щодо використання засобів індивідуального захисту, правил поведінки у разі надзвичайних ситуацій тощо.

Інструкція складається на основі аналізу потенційних ризиків та особливостей роботи, яка виконується під час відрядження. Важливо, щоб документ був узгоджений з чинним законодавством України про охорону праці та відображав специфічні умови праці, характерні для певного виду діяльності або сфери.

Сторонами в цьому документі виступають роботодавець, який зобов’язується забезпечити безпеку своїх працівників, та працівники, які зобов’язуються дотримуватися встановлених правил та рекомендацій.

Щодо вимог до оформлення, інструкція повинна бути складена чітко, зрозуміло та логічно, із використанням відповідної термінології. Вона повинна містити загальні положення, перелік обов’язків та рекомендацій, вказівки щодо поведінки у випадку надзвичайних ситуацій та інші важливі аспекти, які стосуються конкретної діяльності та умов відрядження.

Інструкція зазвичай розробляється відділом охорони праці або спеціалістом з охорони праці, з урахуванням специфіки діяльності підприємства та може бути затверджена керівництвом підприємства. Важливо, щоб вона була регулярно переглядана та оновлювана, залежно від змін у законодавстві, умов праці або при виникненні нових ризиків.

Приклади

Створення шаблону інструкції про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях вимагає чіткого врахування специфіки таких відряджень та дотримання законодавства України. Ось приклад такого шаблону:


ІНСТРУКЦІЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВІДРЯДЖЕННЯХ
(назва організації/підприємства)

1. Загальні положення 1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Закону України “Про охорону праці” та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання охорони праці в Україні. 1.2. Інструкція визначає основні правила та вимоги до дотримання працівниками охорони праці під час відряджень.

2. Основні правила та обов’язки 2.1. Працівники, які вирушають у відрядження, зобов’язані дотримуватися всіх заходів безпеки, встановлених на підприємстві та на місці відрядження. 2.2. Перед відрядженням працівникам слід ознайомитися з умовами роботи, особливостями регіону, до якого вони вирушають, та можливими ризиками. 2.3. У разі виконання робіт, що потребують спеціальних заходів безпеки, працівникам необхідно використовувати засоби індивідуального захисту. … (детальний опис правил і обов’язків)

3. Відповідальність працівників 3.1. Працівники несуть відповідальність за недотримання правил охорони праці. 3.2. У випадку нещасних випадків або виникнення надзвичайних ситуацій працівники зобов’язані негайно повідомити керівництво підприємства. … (конкретизація відповідальності)

4. Заходи безпеки під час відряджень 4.1. Працівникам слід уникати ризикованих ситуацій та дотримуватися рекомендацій безпеки. 4.2. У разі відрядження за кордон, слід враховувати місцеві закони та культурні особливості. … (перелік конкретних заходів безпеки)

5. Контроль за дотриманням інструкції 5.1. Контроль за дотриманням цієї інструкції здійснюється відділом охорони праці підприємства. 5.2. Працівники зобов’язані проходити інструктажі з охорони праці перед відрядженнями. …

(Підпис керівника організації)
(Підпис відповідального за охорону праці)

Дата затвердження: ..20__ р.


Цей шаблон є базовим і може бути адаптований до специфіки різних підприємств та видів діяльності. Важливо, щоб інструкція враховувала як загальні правила охорони праці, так і особливості конкретних відряджень, включаючи вимоги місцевого законодавства та умови роботи на місцях.

Інструкція про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях.

1.2. Інструкція поширюється на всіх працівників підприємства, які направляються у відрядження.

1.3. Відповідальність за виконання вимог цієї Інструкції покладається на керівників структурних підрозділів підприємства, а також на працівників, які направляються у відрядження.

2. Завдання та обов’язки працівників

2.1. Працівники, які направляються у відрядження, зобов’язані:

 • дотримуватися вимог законодавства України про охорону праці;
 • проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
 • користуватися засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм;
 • вживати заходів щодо попередження виникнення аварій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій;
 • повідомляти безпосереднього керівника про всі порушення вимог охорони праці, виявлені під час відрядження.

3. Права працівників

3.1. Працівники, які направляються у відрядження, мають право:

 • вимагати від роботодавця створення безпечних умов праці під час відрядження;
 • відмовитися від виконання робіт, якщо ці роботи створюють загрозу їх життю чи здоров’ю;
 • вимагати від роботодавця відшкодування шкоди, заподіяної їхньому здоров’ю під час відрядження.

4. Відповідальність

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

4.1. Працівники, які порушують вимоги цієї Інструкції, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5. Вимоги до організації відряджень

5.1. Під час організації відряджень роботодавець повинен забезпечити:

 • проведення інструктажу з питань охорони праці працівникам, які направляються у відрядження;
 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм;
 • організацію санітарного та продовольчого забезпечення працівників під час відрядження.

6. Вимоги до безпеки праці під час відрядження

6.1. Працівники, які направляються у відрядження, зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, на який вони направляються у відрядження;
 • виконувати всі вимоги щодо охорони праці, встановлені на цьому підприємстві;
 • користуватися засобами індивідуального захисту відповідно до встановлених норм;
 • не допускати використання небезпечного обладнання та інструментів, несправного обладнання та інструментів.

7. Відповідальність роботодавця

7.1. Роботодавець зобов’язаний:

 • забезпечити виконання вимог цієї Інструкції працівниками, які направляються у відрядження;
 • відшкодувати шкоду, заподіяну працівникам їхньому здоров’ю під час відрядження, у порядку, встановленому законодавством України.

Приклади заповнення

Найменування посади

Інструкція про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях

Керівник підприємства

[Найменування посади]

[Прізвище, ім’я, по батькові]

Дата

[число] [місяць] [рік]

Відмітки

 • Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці” та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
 • Інструкція погоджена з [найменування профспілкової організації].

Ось ще один приклад шаблону Інструкції про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях:

ІНСТРУКЦІЯ про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці” та Кодексу законів про працю України. 1.2. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для працівників під час відряджень. 1.3. Відрядженим вважається працівник, який тимчасово, за завданням роботодавця, виконує трудову функцію поза місцем постійної роботи.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ВІДРЯДЖЕННЯМ 2.1. До відрядження допускаються працівники, які пройшли:
 • вступний інструктаж з охорони праці;
 • інструктаж на робочому місці;
 • медичний огляд (за потреби). 2.2. Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (за потреби).
 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ 3.1. Під час відрядження працівник зобов’язаний:
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;
 • дотримуватися заходів безпеки, встановлених у місці відрядження;
 • використовувати надані засоби захисту;
 • повідомляти про небезпечні та шкідливі умови праці. 3.2. Працівнику забороняється вживати алкогольні напої або перебувати на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння.
 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ВІДРЯДЖЕННЯ 4.1. Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний повідомити роботодавця про:
 • нещасні випадки або аварії, що сталися під час відрядження;
 • захворювання, отримані в період відрядження;
 • інші порушення норм охорони праці, виявлені у місці відрядження.

Керівник підприємства _____________

З інструкцією ознайомлені:Ось приклад заповненої інструкції про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях:

ІНСТРУКЦІЯ про дотримання працівниками охорони праці у відрядженнях ТОВ “Промислове підприємство”

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України “Про охорону праці” та Кодексу законів про працю України. 1.2. Інструкція встановлює вимоги з охорони праці для працівників ТОВ “Промислове підприємство” під час відряджень.
  1.3. Відрядженим вважається працівник ТОВ “Промислове підприємство”, який тимчасово, за завданням роботодавця, виконує трудову функцію поза місцем постійної роботи.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ВІДРЯДЖЕННЯМ 2.1. До відрядження допускаються працівники ТОВ “Промислове підприємство”, які пройшли:
 • вступний інструктаж з охорони праці;
 • інструктаж на робочому місці;
 • медичний огляд (за потреби). 2.2. Працівники ТОВ “Промислове підприємство” повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту (за потреби).
 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВІДРЯДЖЕННЯ
  3.1. Під час відрядження працівник ТОВ “Промислове підприємство” зобов’язаний:
 • дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки;
 • дотримуватися заходів безпеки, встановлених у місці відрядження;
 • використовувати надані засоби захисту;
 • повідомляти про небезпечні та шкідливі умови праці. 3.2. Працівнику ТОВ “Промислове підприємство” забороняється вживати алкогольні напої або перебувати на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння.
 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ВІДРЯДЖЕННЯ 4.1. Після повернення з відрядження працівник ТОВ “Промислове підприємство” зобов’язаний повідомити роботодавця про:
 • нещасні випадки або аварії, що сталися під час відрядження;
 • захворювання, отримані в період відрядження;
 • інші порушення норм охорони праці, виявлені у місці відрядження.

Директор ТОВ “Промислове підприємство” _________________ Петренко П.П.

З інструкцією ознайомлені: Інженер з охорони праці
_________________ Іваненко І.І.

Майстер дільниці _________________ Сидоренко С.С.

Завантажити шаблон документа ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: