Характеристика працівника

Характеристика працівника

Характеристика працівника є документом, що містить оцінку його професійної діяльності, кваліфікації, ділових та особистісних якостей. Цей документ видається на основі аналізу роботи працівника за певний період часу і може бути використаний як внутрішньо організацією, так і пред’явлений за її межами при необхідності.

Характеристика працівника виконує кілька важливих функцій:

 • Вона слугує доказом компетенцій та професійних досягнень працівника, які можуть бути враховані при розгляді питань щодо його кар’єрного зростання, навчання, участі в проектах тощо.
 • Характеристика може використовуватися як частина документів при працевлаштуванні на нову роботу, участі в конкурсах, отриманні грантів або нагород.
 • Вона допомагає оцінити особистісні якості працівника, його здатність до командної роботи, лідерські здібності, відповідальність, ініціативність тощо.

Існують різні види або форми характеристик, які можуть відрізнятися залежно від цілей їх видачі та сфери діяльності організації. Наприклад, можуть бути професійні характеристики для внутрішнього використання, характеристики для надання в інші організації, навчальні характеристики тощо.

До оформлення характеристики пред’являються певні вимоги:

 • Чітке визначення періоду роботи працівника, за який надається характеристика.
 • Вказівка конкретних фактів, досягнень, прикладів роботи, що характеризують працівника з найкращого боку.
 • Оцінка професійних та особистісних якостей працівника, його внесок у загальні результати роботи колективу або виконання конкретних проектів.
 • Дані про кваліфікацію, професійне зростання та розвиток навичок працівника.

Характеристику складає безпосередній керівник або відділ кадрів організації, де працює або працював працівник. Документ підписується керівником підрозділу або керівником організації та завіряється печаткою організації (за наявності).

Сторонами в документі виступають організація, яка видає характеристику, та працівник, на якого вона складається. Характеристика може бути пред’явлена третім особам за згодою працівника або за його вимогою в разі необхідності.

Таким чином, характеристика працівника є важливим документом, який відіграє ключову роль у кар’єрному зростанні, професійному розвитку особи та може використовуватися в різноманітних ситуаціях, де необхідно підтвердити кваліфікацію, досягнення та особистісні якості працівника.

Приклади

Цей документ зазвичай не регламентується строго законодавством у контексті специфічних форм або шаблонів, але має дотримуватися загальних вимог до діловодства та етики. Тут представлено основний зразок, який містить ключові елементи, що їх зазвичай включають до характеристики.


ХАРАКТЕРИСТИКА

на працівника [Повне ім’я працівника]

Місце роботи: [Назва організації]

Посада: [Посада працівника]

Період роботи: з [дата початку] по [дата закінчення]

1. Загальні відомості

[Повне ім’я працівника], народжений(а) [дата народження], освіта [вказати рівень освіти, спеціальність], працює в [назва організації] з [дата початку роботи] на посаді [назва посади]. За час роботи в організації проявив(ла) себе як [вказати ключові професійні та особистісні якості, наприклад, відповідальний, ініціативний, командний працівник].

2. Професійні досягнення

За період роботи на зазначеній посаді [ПІБ] досяг(ла) значних результатів у [вказати конкретні досягнення, проєкти, задачі, які були успішно виконані]. [Деталізувати внесок працівника в успіхи організації, його роль у важливих проектах, інноваційні ідеї тощо].

3. Особистісні якості

[ПІБ] відрізняється [вказати особистісні якості, такі як висока працездатність, уміння працювати в команді, стресостійкість, креативність та ін.]. Ці якості дозволили йому(їй) ефективно вирішувати професійні завдання, знаходити нетрадиційні рішення в складних ситуаціях та сприяти підвищенню загальної продуктивності команди.

4. Висновки та рекомендації

На основі вищезазначеного, [ПІБ працівника] можна рекомендувати до [вказати можливі варіанти кар’єрного зростання, наприклад, просування по службі, участь у ключових проектах, відправлення на навчання або отримання додаткових повноважень]. Вважаємо, що його(її) досвід та професіоналізм будуть корисними для будь-якої організації.

Дата: [дата складання]

Керівник [посада керівника] __________________ [ПІБ керівника]

[Печатка організації]


Приклад заповнення:

ХАРАКТЕРИСТИКА

на працівника Іваненко Івана Івановича

Місце роботи: ТОВ “Енерго”

Посада: Головний енергетик

Період роботи: з 01.01.2020 по 31.12.2023

Дата: “31” грудня 2023 р.

Керівник генеральний директор __________________ Іванова Ірина Петрівна

[Печатка організації]


Цей шаблон може бути модифікований відповідно до конкретних вимог та особливостей організації, а також з урахуванням специфіки роботи та досягнень самого працівника.

Шаблон Характеристики працівника

1. Загальні відомості:

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси
 • Назва: Характеристика
 • Дата:
 • Місце складення:

2. Відомості про працівника:

 • П.І.Б.:
 • Дата народження:
 • Освіта:
 • Посада:
 • Дата прийняття на роботу:

3. Професійні якості:

 • Знання та навички:
 • Відношення до роботи:
 • Дисципліна:
 • Ініціативність:
 • Відповідальність:
 • Комунікабельність:
 • Вміння працювати в команді:

4. Особисті якості:

 • Чесність:
 • Порядність:
 • Справедливість:
 • Товариськість:
 • Пунктуальність:
 • Охайність:
 • Життєва позиція:

5. Висновок:

 • Рекомендація щодо подальшого використання:

6. Підпис:

 • Керівник:
 • Печатка:

7. Додатки:

 • Рекомендаційні листи
 • Відгуки про роботу

Законодавство:

 • Кодекс законів про працю України
 • Закон України “Про захист персональних даних”

Приклади заповнення:

1. Запис про професійні якості:

 • Знання та навички: Володіє знаннями та навичками, необхідними для виконання роботи на посаді бухгалтера. Має досвід роботи з бухгалтерськими програмами.
 • Відношення до роботи: Відповідально ставиться до роботи, завжди виконує свої обов’язки вчасно і якісно.
 • Дисципліна: Дисциплінований, ніколи не запізнюється на роботу і не пропускає робочі дні без поважної причини.
 • Ініціативність: Проявляє ініціативу в роботі, завжди готовий допомогти колегам.
 • Відповідальність: Відповідальний за свої дії та рішення.
 • Комунікабельність: Легко знаходить спільну мову з людьми, вміє налагоджувати ділові контакти.
 • Вміння працювати в команді: Вміє працювати в команді, завжди готовий допомогти колегам.

2. Запис про особисті якості:

 • Чесність: Чесний і порядний працівник.
 • Порядність: Завжди веде себе гідно, поважає колег і керівництво.
 • Справедливість: У своїх судженнях і діях завжди керується принципом справедливості.
 • Товариськість: Товариський і комунікабельний, легко знаходить спільну мову з людьми.
 • Пунктуальність: Пунктуальний, завжди вчасно приходить на роботу і виконує свої завдання.
 • Охайність: Охайний і акуратний у роботі.
 • Життєва позиція: Має активну життєву позицію, завжди прагне до саморозвитку.

3. Висновок:

 • Рекомендація щодо подальшого використання: Рекомендується для просування по службі.

Ось ще шаблон характеристики працівника відповідно до трудового законодавства України:

ХАРАКТЕРИСТИКА

П.І.Б. працівника, посада Рік народження, освіта, спеціальність, рівень кваліфікації.

Дата прийняття на роботу, назва підприємства.

Відомості про роботу: опис професійних обов’язків працівника, досягнення та успіхи в роботі, рівень кваліфікації, оцінка продуктивності та якості праці.

Відомості про підвищення кваліфікації: курси, тренінги, семінари, стажування.

Відомості про заохочення та нагороди: грамоти, подяки, премії тощо.

Відомості про стягнення та дисциплінарні стягнення (за наявності).

Загальні висновки: ділові та професійні якості працівника, рекомендації щодо подальшого професійного зростання.

Дата складання характеристики.

Підпис керівника, печатка.

Характеристика складена відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

ПРИКЛАД:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Іванов Іван Петрович, бухгалтер 1985 року народження, вища економічна освіта, спеціальність “Облік і аудит”, кваліфікація – бухгалтер II категорії.

Прийнятий на посаду бухгалтера ТОВ “Ромашка” 01.09.2010 року.

За період роботи в ТОВ “Ромашка” Іванов І.П. продемонстрував високий професіоналізм, сумлінне ставлення до виконання своїх обов’язків. Веде бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Своєчасно та якісно складає і подає фінансову та податкову звітність.

У 2018 році пройшов навчання за програмою “Податковий облік та звітність”.

Має подяки від керівництва за сумлінну працю. У 2020 році нагороджений грамотою за вагомий особистий внесок у розвиток підприємства.

Дисциплінарних стягнень не має.

Зарекомендував себе ініціативним, відповідальним та дисциплінованим працівником. Рекомендований для просування по службі та підвищення кваліфікаційного розряду.

01 лютого 2022 р.

Директор Петренко П.І. Петренко М.П.

Характеристика складена відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Отже, характеристика містить особисті дані, професійні характеристики, досягнення, заохочення та рекомендації щодо працівника. Приклад демонструє заповнення шаблону конкретними даними.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати на комп’ютер без реєстрації заповнений українською приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: