Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості

Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості

Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості є важливим фінансовим документом, що використовується для аналізу та управління фінансовим станом підприємства. Цей документ дає змогу оцінити стан розрахунків компанії з її дебіторами та кредиторами, що є ключовим аспектом фінансового планування та аналізу.

У довідці про склад дебіторської заборгованості наводиться інформація про осіб чи організацій, які заборгували підприємству кошти, включаючи суми заборгованості, терміни її погашення та інші відомості, що відображають стан розрахунків з дебіторами. Водночас, довідка про склад кредиторської заборгованості містить інформацію про осіб чи організацій, перед якими підприємство має фінансові зобов’язання, з аналогічними деталями.

Цей документ використовується для різних цілей, зокрема для внутрішнього аналізу фінансового стану компанії, підготовки до аудиту, управління грошовими потоками, а також може бути необхідним при здійсненні фінансових операцій, таких як отримання кредитів, інвестицій, при проведенні злиття та поглинання.

Вимоги до довідки включають точність, повноту та актуальність інформації. Довідка має містити чітку інформацію про кожного дебітора та кредитора, включаючи назву, реквізити, суму заборгованості, умови погашення, а також статус розрахунків на певну дату.

Довідку зазвичай складає бухгалтер або фінансовий директор компанії. Вона повинна бути складена на основі даних, що відображаються в бухгалтерському обліку, та відповідати вимогам бухгалтерського законодавства. Оформлення документа має бути зрозумілим та чітким, щоб уникнути будь-яких непорозумінь з інформацією, що в ньому міститься.

Використання довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості дозволяє компанії ефективно управляти своїми фінансами, виявляти потенційні ризики в грошових потоках та оптимізувати розрахунки з партнерами. Це також забезпечує прозорість у фінансових операціях і допомагає у підготовці до зовнішніх перевірок, таких як аудити чи податкові перевірки.

Приклади

Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості

Місто, дата

Ми, нижчепідписані,

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з однієї сторони, та

[Ім’я, прізвище, посада] [найменування юридичної особи], що діє на підставі [документ, що підтверджує повноваження], з другої сторони,

на підставі [найменування документа, на підставі якого складено довідку],

направляємо довідку про склад дебіторської та кредиторської заборгованості [найменування товариства].

Дебіторська заборгованість [найменування товариства] станом на [дата] складає [сума] гривень.

Кредиторська заборгованість [найменування товариства] станом на [дата] складає [сума] гривень.

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у [найменування товариства], а другий — у [найменування юридичної особи, що вимагала довідку].

[Підписи сторін]

Приклад заповнення

Місто Київ

28 грудня 2023 року

Ми, нижчепідписані,

[Іван Іванович Іванов], директор Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

**[Петро Петрович Петров], начальник відділу бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю “Бета”, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,

на підставі Наказу № 1 від 20 грудня 2023 року про надання довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”,

направляємо довідку про склад дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа”.

Дебіторська заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” станом на 28 грудня 2023 року складає 100 000 гривень.

Кредиторська заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю “Альфа” станом на 28 грудня 2023 року складає 50 000 гривень.

Довідка складена у двох примірниках, один з яких зберігається у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Альфа”, а другий — у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Бета”.

[Підписи сторін]

Особливості заповнення довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості:

 • У пункті 1 довідки необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, яка видає довідку, а також найменування юридичної особи, в якій вона працює.
 • У пункті 2 довідки необхідно вказати підставу для видачі довідки.
 • У пункті 3 довідки необхідно вказати суму дебіторської заборгованості товариства на певну дату.
 • У пункті 4 довідки необхідно вказати суму кредиторської заборгованості товариства на певну дату.
 • Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості повинна бути складена у двох примірниках, один з яких зберігається у товаристві, а другий — у юридичній особі, яка вимагала довідки.

Склад дебіторської та кредиторської заборгованості є важливим показником, який характеризує фінансовий стан товариства.

Відповідно до ст. 1124 Цивільного кодексу України дебіторська заборгованість — це зобов’язання однієї особи (боржника) перед іншою особою (кредитором) сплатити гроші, передати майно, виконати роботи, надати послуги або звільнити від обов’язку в натурі.

Підпишіться на наш Телеграм. Там ви знайдете анонси нових матеріалів та приємні бонуси

Відповідно до ст. 1152 Цивільного кодексу України кредиторська заборгованість — це зобов’язання однієї особи (кредитора) перед іншою особою (боржником) сплатити гроші, передати майно, виконати роботи, надати послуги або звільнити від обов’язку в натурі.

Довідка про склад дебіторської та кредиторської заборгованості може бути потрібна для різних цілей, наприклад, для отримання кредиту, для проведення розрахунків з контрагентами, для подання звітності тощо.

При заповненні довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості необхідно враховувати такі нюанси:

 • Дебіторська заборгованість повинна бути розділена на строкову та прострочену.
 • Кредиторська заборгованість повинна бути розділена на забезпечену та не забезпечену.
 • У довідці необхідно вказати, за якими договорами виникла дебіторська та кредиторська заборгованість.
 • У довідці необхідно вказати, чи є дебіторська та кредиторська заборгованість гарантованою.

Наприклад, у пункті 3 довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості можна вказати таку інформацію:

Дебіторська заборгованість:

 • Строк до 1 місяця — 50 000 гривень;
 • Строк від 1 до 3 місяців — 30 000 гривень;
 • Строк від 3 до 6 місяців — 20 000 гривень;
 • Прострочена — 0 гривень.

Кредиторська заборгованість:

 • Забезпечена заставою — 25 000 гривень;
 • Не забезпечена — 25 000 гривень.

Також у довідці можна вказати додаткову інформацію, яка може бути важливою для отримувача довідки.

Створення шаблону “Довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості” вимагає врахування відповідних норм та стандартів бухгалтерського обліку в Україні. Ось приклад такого шаблону:


ДОВІДКА ПРО СКЛАД ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Назва компанії: [повна назва компанії]
Юридична адреса: [адреса]
Дата складання довідки: [дата]

1. Дебіторська заборгованість

Станом на [дата], загальна сума дебіторської заборгованості складає [сума в гривнях].

Деталізація дебіторської заборгованості:

 • Дебітор 1: [назва/ПІБ], сума заборгованості [сума в гривнях], термін погашення [дата].
 • Дебітор 2: [назва/ПІБ], сума заборгованості [сума в гривнях], термін погашення [дата].
 • [Інші дебітори].

2. Кредиторська заборгованість

Станом на [дата], загальна сума кредиторської заборгованості складає [сума в гривнях].

Деталізація кредиторської заборгованості:

 • Кредитор 1: [назва/ПІБ], сума заборгованості [сума в гривнях], термін погашення [дата].
 • Кредитор 2: [назва/ПІБ], сума заборгованості [сума в гривнях], термін погашення [дата].
 • [Інші кредитори].

3. Відповідність законодавству

Довідка складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку України та на основі даних, що відображають фінансовий стан компанії на [дату].

4. Підписи

Підпис відповідальної особи:


[ПІБ, посада]


Приклад заповнення:

Назва компанії: ТОВ “Розвиток”
Юридична адреса: м. Київ, вул. Промислова, 10
Дата складання довідки: 28 грудня 2023 року

 1. Дебіторська заборгованість
 2. Кредиторська заборгованість
 3. Відповідність законодавству
 4. Підписи

Цей шаблон є узагальненим і може бути адаптований в залежності від конкретної ситуації та вимог законодавства. Важливо, щоб довідка була складена на основі точних та актуальних даних бухгалтерського обліку.

Ось ще один шаблон Довідки про склад дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до законодавства України:

ДОВІДКА про склад дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «____________» станом на «» ___________ 20 р.

Дебіторська заборгованість на «_» _________ 20 р. складає _____ грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – ____ грн. (перелік контрагентів та сум);
 • за розрахунками з бюджетом – ____ грн. (вид заборгованості);
 • за виданими авансами – ____ грн. (перелік контрагентів та сум);
 • інша поточна дебіторська заборгованість – ____ грн. (вид заборгованості).

Кредиторська заборгованість на «_» ________ 20 р. складає ____ грн., в тому числі:

 • за товари, роботи, послуги – ____ грн. (перелік контрагентів та сум);
 • за розрахунками з бюджетом – ____ грн. (вид заборгованості);
 • за одержаними авансами – ____ грн. (перелік контрагентів та сум);
 • інша поточна кредиторська заборгованість – ____ грн. (вид заборгованості).

Директор _____________ ПІБ

Головний бухгалтер ____________ ПІБ

Отже, у довідці зазначають загальну суму дебіторської та кредиторської заборгованості на певну дату, а також її деталізацію за видами і контрагентами. Довідку підписують директор і головний бухгалтер.

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати без реєстрації заповнений приклад у форматі док (.doc)

Вам потрібен інший зразок? Оберіть онлайн необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: