Договір застави майна

Договір застави майна

Договір застави майна — це договір, за яким заставодавець передає заставотримачу майно з метою забезпечення виконання зобов’язання третьою особою, наприклад, забезпечення кредитного зобов’язання перед банком.

Види або форми застави:

 1. Рухома застава: Включає рухоме майно, наприклад, автомобілі, техніка, акції тощо.
 2. Нерухома застава: Стосується нерухомого майна, такого як земля, будівлі та інше нерухоме майно.
 3. Застава майнових прав: Охоплює права, які можна оцінити грошима, наприклад, авторські права або права вимоги.

Мета договору застави: Цей документ потрібен для того, щоб забезпечити виконання зобов’язань однієї із сторін. Він дає заставотримач право в разі невиконання зобов’язання заставодавцем реалізувати майно та отримати з нього гроші на погашення боргу.

Умови складання договору: Договір застави складається за наявності певного зобов’язання, яке потребує забезпечення, і відсутності інших простіших способів його забезпечення.

Сторони договору:

 1. Заставодавець: особа, яка передає майно в заставу.
 2. Заставотримач: особа, яка приймає майно в заставу для забезпечення виконання зобов’язань.

Вимоги до оформлення: Договір про заставу має бути у письмовій формі. У договорі повинні бути вказані предмет застави, розмір зобов’язання, яке забезпечується заставою, строки виконання цього зобов’язання, права та обов’язки сторін.

Хто і як його складає: Договір застави майна може бути укладений як між фізичними, так і між юридичними особами. Зазвичай його складають сторони, які беруть участь у основному договорі (наприклад, кредитному). Якщо одна із сторін – юридична особа, договір має бути підписаний особою, яка має на це відповідні повноваження.

Приклади

Шаблон Договору застави майна

Цей договір укладений [дата] в м. [місто] між [ПІБ заставодавця], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Заставодавець”), і [ПІБ заставодержателя], [дата народження], [місце проживання], (далі – “Заставодержатель”), про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Заставодавець передає Заставодержателю у заставу [найменування майна], а Заставодержатель зобов’язується забезпечувати виконання Заставодавцем зобов’язань перед [найменування кредитора], які виникають за [найменування договору].

1.2. Майно, що передається в заставу, є власністю Заставодавця і має такі характеристики:

 • [перелік характеристик майна].

2. Права і обов’язки сторін

2.1. Заставодавець зобов’язаний:

 • передати майно в заставу Заставодержателю;
 • зберігати майно в належному стані;
 • не відчужувати майно без згоди Заставодержателя;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

2.2. Заставодержатель зобов’язаний:

 • забезпечувати виконання Заставодавцем зобов’язань перед [найменування кредитора];
 • не користуватися майном, що передається в заставу, без згоди Заставодавця;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3. Строк дії договору

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до [дата].

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Заставодавець несе відповідальність за втрату, пошкодження або знищення майна, переданого в заставу, якщо це сталося з його вини.

4.3. Заставодержатель несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну Заставодавця внаслідок його дій або бездіяльності.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають з цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

5.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку.

6. Заключні положення

6.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

Підписи сторін

Заставодавець

[Підпис заставодавця]

Заставодержатель

[Підпис заставодержателя]

Приклади заповнення

Ми у Telegram: Анонси нових статей та бонусні матеріали

Майно

[Вказати характеристики майна, наприклад:

 • автомобіль;
 • квартира;
 • обладнання;
 • інші види майна. ]

Строк дії договору

[Вказати строк дії договору, наприклад:

 • на строк 1 рік;
 • до [дата]. ]

Важливо:

 • Договір застави майна повинен бути підписаний заставодавцем і заставодержателем.
 • Договір застави майна повинен містити відомості про сторони, майно, що передається в заставу, строк дії договору.

Закони, що регулюють порядок оформлення договору застави майна:

 • Цивільний кодекс України;
 • Закон України “Про заставу”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про оподаткування”;
 • Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

Додаткові положення, які можна включити в договір застави майна:

 • умови передачі майна в заставу;
 • умови користування майном, переданим в заставу;
 • умови реалізації майна, переданого в заставу;
 • умови забезпечення виконання зобов’язань сторін;
 • інші умови, які вважаються сторонами за доцільними.

ДОГОВІР ЗАСТАВИ МАЙНА

м. ________ “_” ________ 20

Ми, нижче підписані:

 1. Громадянин України ___________, який проживає за адресою: ________, іменований далі “Заставодавець”, з однієї сторони,

та

 1. Громадянин України ___________, який проживає за адресою: ________, іменований далі “Заставодержатель”, з іншої сторони,

уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Заставодавець передає в заставу Заставодержателю ________ (зазначте деталі майна: тип, марка, модель, реєстраційний номер тощо) в якості забезпечення виконання зобов’язань за договором ________ (номер і дата договору, згідно якого застава передається).

2. РОЗМІР ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

2.1. Зобов’язання, яке забезпечується цією заставою, становить ________ гривень (прописом).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Заставодержатель має право використовувати майно лише з дозволу Заставодавця.

3.2. Заставодавець зобов’язується компенсувати будь-які збитки, завдані Заставодержателю внаслідок використання майна.

(інші права та обов’язки)

4. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

4.1. Застава повертається Заставодавцю після виконання всіх зобов’язань за договором, вказаним у п. 1.1., протягом _____ днів.

5. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

5.1. Цей договір складено відповідно до статті 15 Закону України “Про заставу” та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини сторін.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Всі зміни та доповнення до цього договору дійсні лише у письмовій формі та підписані обома сторонами.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


(ПІБ, підпис Заставодавця) (ПІБ, підпис Заставодержателя

Завантажити шаблон ворд з прикладом заповнення

Скачати приклади у форматі word

Вам потрібен інший зразок? Оберіть необхідний бланк на сторінці.

Рейтинг
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
Сподобалася стаття? Поділитися з друзями:
Роби Бізнес, Укр
Додати коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: